Hämta fil - Nina Lindquist

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Historia, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download Hämta fil - Nina Lindquist...

Description

INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN (text hämtad från NE 2015.11.25)

I centrum för den industriella revolutionen stod ökad användning av stenkol, förändringar inom järnhanteringen samt utvecklingen av ång- och textilmaskiner. Stenkol hade sedan 1500-talet fått ökad betydelse inom både industri och hushåll i trädbristens England. Under 1700-talet utvecklades processer med koks från stenkol som ersättning för träkol i järnframställningen. Därigenom blev regioner med kol- och järntillgångar centra för industriell utveckling, och produktionen av såväl tackjärn som smidbart järn ökade dramatiskt. Ångmaskinen användes ursprungligen för att driva vattenpumpar vid kolgruvorna men utvecklades framför allt genom James Watts insatser till en mer allmänt användbar kraftmaskin. Kraftbehovet ökade under slutet av 1700-talet inom den snabbt växande textiltillverkningen. Arbetsbesparande innovationer hade under 1700-talet införts inom den hantverksmässiga produktionen med John Kays flygande skyttel och James Hargreaves’ spinning jenny. Under slutet av 1700-talet kom maskiner drivna av mekanisk kraft. Genom Richard Arkwrights vattenkraftsdrivna spinnmaskin (engelska water-frame), Samuel Cromptons ytterligare utvecklade spinnmaskin (engelska spinning mule) och Edmund Cartwrights mekaniska vävstol revolutionerades textilindustrin. Den industriella revolutionen förde med sig våldsamma ökningar i användningen av t.ex. kol, järn och bomull. Perioden innebar också accelererad befolkningstillväxt, ökad handel och tillväxt i inkomster och investeringar. Mot bakgrund av den långsamma förändringstakten under föregående århundraden framstår den industriella revolutionen som enastående i historien. BAKGRUND OCH FÖLJDER Som orsaker till den accelererade industriella produktionen och tekniska utvecklingen i Storbritannien har framhållits: befolkningstillväxten under 1700-talet; jordbrukets omvandling med ökad produktivitet, vilket ledde till att en mindre andel av befolkningen sysselsattes i jordbruksarbete samtidigt som efterfrågan på industriprodukter kunde öka; handelns utveckling, som skapade växande marknader för brittisk industri och en försörjning av råvaror till sjunkande priser (där i synnerhet importen av bomull spelade en framträdande roll); den inhemska tillgången på nya strategiska råvaror som kol och järn; det brittiska samhällets institutioner, som tidigt gav stort utrymme för marknadsekonomi och social rörlighet.

Den industriella revolutionen innebar en avgörande vändpunkt i samhällsutvecklingen, och blev inledningen till modern tillväxt. I den meningen är den industriella revolutionen inte endast en bestämd historisk process i Storbritannien utan ett generellt giltigt begrepp. Förändringen innebär att kapital ersätter arbete inom industriproduktionen, att kunskap och vetenskap används systematiskt, att produktionen inriktas på masskonsumtion, att industrins andel av sysselsättningen ökar, att urbaniseringen ökar och att nya sociala förhållanden skapas. Industriella revolutionen innebär uppkomsten av ett industrisamhälle.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF