Hoofddocument

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Aardwetenschappen, Mineralogy
Share Embed Donate


Short Description

Download Hoofddocument...

Description

http://www.emis.vito.be

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 09-03-1998

EMIS-Wetgeving: Bijlage EM - ENERGIEGRONDSTOFFEN EN ENERGIEPRODUCTEN

bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB L69 van 09/03/98 Bijlage EM ENERGIEGRONDSTOFFEN EN ENERGIEPRODUCTEN (overeenkomstig artikel 1, punt 4) Kernenergie 2612

Uranium- of thoriumertsen en concentraten daarvan.

2612 10

Uraniumerts en concentraten daarvan.

2612 20

Thoriumerts en concentraten daarvan.

2844

Radioactieve chemische elementen en radioactieve isotopen (kweekmateriaal en isotopen daaronder begrepen), alsmede verbindingen daarvan; mengsels en afvallen die deze producten bevatten.

2844 10

Natuurlijk uranium en verbindingen daarvan.

2844 20

Uranium verrijkt met U235 en verbindingen daarvan; plutonium en verbindingen daarvan.

2844 30

Uranium waaruit U235 is afgescheiden en verbindingen daarvan; thorium en verbindingen daarvan.

2844 40

Radioactieve elementen en isotopen, alsmede radioactieve verbindingen, andere dan die bedoeld bij de onderverdelingen 2844 10, 2844 20 en 2844 30.

2844 50

Gebruikte (bestraalde) splijtstofelementen van kernreactoren.

2845 10

Zwaar water (deuteriumoxide).

file:///J|/ripped/gedaan/pbl/pbl090398-2-a-em.htm (1 of 3) [21/08/2002 9:26:58]

Steenkool, aardgas, aardolie en aardolieproducten, elektrische energie 2701

Steenkool; briketten, eierkolen en dergelijke van steenkool vervaardigde vaste brandstoffen.

2702

Bruinkool, ook indien geperst, andere dan git.

2703

Turf, turfstrooisel daaronder begrepen, ook indien geperst.

2704

Cokes en half-cokes, van steenkool, van bruinkool of van turf, ook indien geperst- retorten-kool.

2705

Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, andere dan aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen.

2706

Teer uit steenkool, uit bruinkool of uit turf en andere minerale teersoorten, ook indien gedehydreerd of gedeeltelijk gedistilleerd, zogenaamde mengteer daaronder begrepen.

2707

Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuursteenkoolteer; soortgelijke producten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet aromatische overtreft (bijvoorbeeld benzol, toluol, xylol, naftaleen, andere aromatische koolwaterstoffenmengsels, fenolen, creosootolie en andere).

2708

Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale teer.

2709

Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen.

2710

Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe.

http://www.emis.vito.be

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 09-03-1998

EMIS-Wetgeving: Bijlage EM - ENERGIEGRONDSTOFFEN EN ENERGIEPRODUCTEN

file:///J|/ripped/gedaan/pbl/pbl090398-2-a-em.htm (2 of 3) [21/08/2002 9:26:58]

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 09-03-1998

EMIS-Wetgeving: Bijlage EM - ENERGIEGRONDSTOFFEN EN ENERGIEPRODUCTEN

2711

Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen: vloeibaar gemaakt : ● ● ● ● ●

aardgas propaan butanen ethyleen, propyleen, butyleen en butadieen (2711 14) andere

gasvormig : ● ●

aardgas andere.

2713

Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen.

2714

Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumineus zand; asfaltiet en asfaltsteen.

2715

Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek (bijvoorbeeld bitumineuze mastiek, vloeibitumen of koudasfalt ("cut-back").

2716

Elektrische energie.

http://www.emis.vito.be

Andere energie 4401 10

Brandhout, in blokken, in klompen, als rijshout, in bundels of in vergelijkbare vormen.

4402

Houtskool (houtskool uit schalen van vruchten of van noten daaronder begrepen), ook indien samengeperst.

Voor vragen en/of opmerkingen over EMIS kunt u mailen naar [email protected] Copyright © VITO 27/03/1998

file:///J|/ripped/gedaan/pbl/pbl090398-2-a-em.htm (3 of 3) [21/08/2002 9:26:58]

Ontwerp EMIS.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF