In welk jaar publiceerde Luther zijn 95 stellingen? Welke Frans

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History
Share Embed Donate


Short Description

Download In welk jaar publiceerde Luther zijn 95 stellingen? Welke Frans...

Description

In welk jaar publiceerde Luther zijn 95 stellingen?

1517

Welke Frans-Zwitserse hervormer kreeg veel aanhang in de Nederlanden?

Calvijn

Welke vrede bepaalde, dat de vorst de religie van zijn volk bepaalt?

Vrede van Augsburg

In welk jaar werd Karel V landsheer van de Nederlanden?

1515

Hoe heette de halfzus van Filips II?

Margaretha van Parma

Wat is predestinatieleer?

Je lot is bij je geboorte al bepaald.

In welk jaar werd Filips II landsheer van de Nederlanden?

1555

Wie verloor er op 1 april “zijn bril” (Den Briel)?

Hertog van Alva

Wat betekent ‘cuius regio, eius religio’?

‘Wiens gebied, diens gebed’: de vorst bepaalt de godsdienst van het volk.

In welk jaar verdedigde Luther zijn stellingen op de Rijksdag van Worms?

1521

Bij wie dook Luther onder nadat hij in de ban was gedaan door de paus?

De keurvorst van Saksen

Waarom brak de Opstand in de Nederlanden uit? (3 redenen)

Centralisatiepolitiek van Karel V, reformatie en kettervervolgingen

In welk jaar werden de collaterale raden ingesteld?

1531

Wie was de vorst die de collaterale raden instelde?

Karel V

Wat was de taak van de Raad van State?

Buitenlandse zaken en oorlog

In welk jaar werd Willem van Oranje stadhouder in dienst van Filips II?

1559

Wie was de opvolger van Karel V?

Filips II

Wat was de taak van de Geheime Raad?

Binnenlandse zaken en justitie

In welk jaar werd het smeekschrift der edelen aangeboden?

1566

Wie was landvoogdes van de Nederlanden onder Filips II?

Margaretha van Parma

In welk orgaan zaten de vertegenwoordigers van alle gewesten?

De Staten Generaal

In welk jaar werden de ‘bloedplakkaten’ ingevoerd?

1550

Wie stichtte het VOC-bestuurscentrum in Batavia?

Jan Pieterszoon Coen

Wie zaten er in de Financiële Raad: edelen, ambtenaren of beiden?

Beiden

In welk jaar lukte het de Watergeuzen een opstand te ontketenen in Holland en Zeeland?

1572

Wie werd door de Watergeuzen tot hun leider uitgeroepen?

Willem van Oranje

Wie zaten er in de Geheime Raad, edelen, ambtenaren of beiden?

Ambtenaren

In welk jaar werd Leiden ontzet?

1574

Welke twee katholieke edelen, bevriend met Willem van Oranje, werden in 1568 onthoofd?

De graven van Egmont en Horne

Wie zaten er in de Raad van Staten: edelen, ambtenaren of beiden?

Edelen

In welk jaar werd de Pacificatie van Gent gesloten?

1576

Welke Haarlemse vrouw zette zich in voor de verdediging van de stad tegen de Spaanse belegering?

Kenau (Simonsdochter) Hasselaer

Wat stond er in het Plakkaat van Verlatinge?

De koning werd afgezworen

In welk jaar vond de Alteratie van Amsterdam plaats?

1578

Wie was de landsadvocaat van 15861619?

Johan van Oldenbarnevelt

Wat kregen de Leidenaren te eten, nadat ze door de Watergeuzen waren bevrijd?

Witbrood met haring

In welk jaar werd de Unie van Utrecht gesloten?

1579

Wie was de opvolger van Willem van Oranje als stadhouder?

Prins Maurits

Welk gevolg had het afsluiten van de Schelde voor Amsterdam?

Amsterdam werd een belangrijke havenstad OF er kwamen meer immigranten naar Amsterdam

In welk jaar werd het Plakkaat van Verlatinghe gepubliceerd?

1581

Welke Engelse koningin steunde de opstandelingen in de Nederlanden?

Elisabeth I

Hoe noemen we de bestuurders in de 17e eeuw?

Regenten

In welk jaar werd Willem van Oranje vermoord?

1584

Door wie werd Willem van Oranje vermoord?

Balthazar Gerards

Waarop had de VOC het monopolie?

Handel met Azië

In welk jaar viel de stad Antwerpen weer in Spaanse handen?

1585

Hoe heette de eerste vrouw van Willem van Oranje?

Anna van Egmond (Van Buuren)

Met welk werelddeel handelde de WIC?

Met Amerika

In welk jaar werd de Spaanse Armada verslagen?

1588

Welke hervormer vond dat je een vorst af mocht zetten als hij zich niet aan de bijbel hield?

Calvijn

In welk land lag Batavia?

Indonesië

In welk jaar werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden opgericht?

1588

Welke hervormer vond dat de vorst de godsdienst van zijn volk mocht bepalen?

Luther

Waar werd in 1619 het nieuwe VOCbestuurscentrum gevestigd?

Batavia

In welk jaar werd de Republiek erkend door Frankrijk en Engeland?

1596

Welke landvoogd probeerde de tiende penning (belasting) in te voeren?

Alva

Welke overeenkomst werd er gesloten om de Spaanse Furie te bestrijden?

Pacificatie van Gent

In welk jaar werd de VOC opgericht?

1602

Welke landvoogdes verzachtte de maatregelen tegen de ketters waardoor de Beeldenstorm uitbrak?

Margaretha van Parma

Waardoor mislukte de Pacificatie van Gent?

Radicale calvinisten namen de macht over in katholieke gebieden.

In welk jaar verplaatste Jan Pieterszoon Coen het bestuurscentrum van de VOC naar Batavia?

1619

Welke leider riep Nederlanders op hun ‘vaderland’ te beschermen tegen de Spanjaarden?

Willem van Oranje

Wat was de Spaanse Furie?

Plunderingen van muitende Spaanse soldaten die geen soldij meer kregen.

In welk jaar begon het Twaalfjarig Bestand?

1609

De legers van welke koning plunderden en muitten tussen 1572 en 1576?

Filips II

Wat was het gevolg van de ondergang van de Spaanse Armada voor de Nederlanden?

Nederland werd een Republiek

In welk jaar eindigde het Twaalfjarig Bestand?

1621

Wie werd onthoofd na een conflict met prins Maurits?

Johan van Oldenbarnevelt

Wat was er uniek aan de VOC in de 17e eeuw?

Het was de eerste NV/multinational in de wereld

In welk jaar werd de Portugees-Joodse synagoge in Amsterdam gebouwd?

1539

Wie kwam na de Beeldenstorm naar de Nederlanden om orde op zaken te stellen?

De hertog van Alva

Waarom was de VOC niet alleen een bedrijf?

Ze hadden een eigen leger, mochten verdragen sluiten en oorlog voeren.

In welk jaar werd de Vrede van Münster gesloten?

1648

Welke Franse hertog kreeg het koningschap van de Nederlanden aangeboden?

Hertog van Anjou

Waardoor konden de Watergeuzen Den Briel veroveren?

Er waren nauwelijks Spaanse soldaten aanwezig.

In welk jaar werd de Unie van Atrecht opgericht?

1579

Wie was van 1578 tot 1588 landvoogd van de Nederlanden?

De Hertog van Parma

Wie was volgens Luther verantwoordelijk voor het geloof van een persoon?

De persoon zelf

In welk jaar wordt Johan van Oldenbarnevelt onthoofd?

1619

Wie vond de bijbel de enige bron van het geloof?

Luther of Calvijn

Wat zijn Generaliteitslanden?

Gewesten die rechtstreeks onder het bestuur van de Staten-Generaal stonden

In welk jaar vond de eerste slag van de Opstand bij Heiligerlee plaats?

1568

Welke broer van Willem van Oranje was opperbevelhebber bij de Slag bij Heiligerlee?

Lodewijk van Nassau

Hoe heet het bestuur van de VOC?

De Heren XVII (de Heren Zeventien)

Van wanneer tot wanneer duurde de Tachtigjarige Oorlog?

1568-1648

Hoe heette de landsadvocaat aan het begin van de 17e eeuw?

Johan van Oldenbarnevelt

Door wie werd de landsadvocaat benoemd?

Door de Gewestelijke Staten van Holland

In welke eeuw vond de Reformatie plaats?

16e eeuw

Wie was de opperbevelhebber van het leger tijdens het Twaalfjarig Bestand?

Prins Maurits

Welke slag is het officiële begin van de Tachtigjarige Oorlog?

Slag bij Heiligerlee

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF