Info om VIRTU

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Political Economy
Share Embed Donate


Short Description

Download Info om VIRTU...

Description

Virtual Elderly Care Services on the Baltic Islands

VIRTU Äldreomsorgsseminarium på Åland 24.11 2010 Inger Nygård

VIRTU

Varför ett Virtu-projekt? Gemensamma sociala, politiska och ekonomiska utmaningar i deltagande skärgårdsområden • åldrande befolkning • brist på arbetskraft inom vårdsektorn • långa avstånd ger sämre tillgänglighet/nåbarhet • visionen om en livskraftig skärgård Kommuner ska garantera högklassig social service och hälsovård för alla, oberoende av boningsort. Goda erfarenheter från tidigare projekt med digitala tjänster och MåBraTv (Novia, TUAS och Laurea)

VIRTU

Projektidé Genom att utveckla och erbjuda en servicemodell i form av ”MåBrateknologitjänster” förbättra boende- och verksamhetsförutsättningarna i skärgården både för den äldre befolkningen och för personal inom social- och hälsovård. • ge ökad trygghet

• bidra till en livskraftig skärgård Servicemodellens mål är att stöda och komplettera befintliga tjänster, inte ersätta.

VIRTU konkret

Utveckla och testa teknologi • I samarbete med lämplig leverantör testa och utveckla en teknologi som även efter projektets slut är ett relevant hjälpmedel inom åldringsvården • Fokus på att vara användarvänligt och kostnadseffektivt • Bra tekniska lösningar viktigt för servicemodellens fortlevnad

http://www.caringtv.fi/front_page.html

VIRTU konkret

Interaktiv kontakt

VIRTU konkret

”Point to point” kontakt

VIRTU konkret Utveckling och produktion av virtuella tjänster (servicemodellen) • Utbildningsorganisationer och kommuner producerar olika MåBraTv tjänster som t.ex. gymnastikprogram, information och diskussion kring olika frågor, samkväm mm • även virtuella hembesök om behov finns (ökad trygghet) • Samarbete med olika sektorer vid programproduktion, t.ex föreningar, församlingar mm • Stödtjänster till äldre som bor hemma – ny servicemodell • Olika behov i deltagande regioner

VIRTU konkret

Forskning • • • •

Innovationsteoretisk granskning Effekter på individnivå och ur kommunens synvinkel Kostnadseffektivitet Användarerfarenheter ▪ ▪ ▪ ▪

Personal Klienter Studerande lärare

VIRTU konkret Servicemodellens spridning och implementering • Inspirera och utbilda personal inom åldringsvård • Även studerande lär sig att använda teknologin - producerar MåBraTv program under sin utbildning • Forskningsresultat och övriga erfarenheter delges en stor målgrupp • Påverka beslutsfattare Målet är att servicemodellen blir ett viktig och allmänt använd metod inom äldreomsorgen även i regioner som inte nu berörs av projektet.

VIRTU-projektpartners

Åland • • • • •

Högskolan på Åland Saltvik kommun Eckerö kommun ÅHS (additional partner) Vårdinstitutet (additional partner)

• Nya apotektet (additional partner) (additional partner=deltar men har inga juridiska eller ekonomiska förpliktelser jäntemot projektet)

VIRTU-projektpartners

Finland • • • • • • • •

Kommunerna I Nådendal och Sibbo Yrkeshögskolor; Åbo, Novia och Laurea Väståbolands och Kimitoöns kommuner(additional partners) Finlands öar r.f.(additional partner) Institutet för hälsa och välfärd(additional partner) Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto(additional partner) Baltic Region Healthy Cities Association (additional partner) Teknologi leverantör (senare)

VIRTU projektpartners

Estland Saaremaa: • Saaremaa Business Development Foundation • Kuressaare regional Social Welfare Center • Saaremaa County Government (additional partner) • Alliance of Saaremaa Municipalities (additional partner) Hiiumaa: • Foundation Tuuru • Alliance of Hiiumaa Municipalities (additional partner) Ministry of Social Affairs of Estonia (additional partner)

VIRTU Målgrupp Skärgådsområdens • äldre befolkning • personal inom hälso och sjukvård, speciellt inom äldre omsorgen • lokala företag och tredje sektorn Dessutom • äldres närstående • studerande inom social och hälsovård • teknologileverantörer • beslutsfattare inom kommunerna

VIRTU organisation

Projektorganisation • Projektägare(Lead Partner): Åbo yrkeshögskola(TUAS) • Projektpartners • Additional partners • Styrgrupp, Ålands representat Jörgen Lundqvist, suppleant Edvard Johansson

VIRTU organisation

Arbetsfördelning • Lokala koordinatorer ▪ TUAS i Finland ▪ Högskolan på Åland ▪ SEES I Estland

• Multiregionalt samarbetet i fem s.k. Work Packages ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

WP 1 Projektledning WP 2 Forskning (HA ansvarig) WP 3 Teknologi WP 4 Servicemodell (kommunerna) WP 5 Kommunikation

VIRTU organisation Arbetsfördelning • Lokala koordinatorer ▪ TUAS i Finland ▪ Högskolan på Åland ▪ SEES I Estland

• Multiregionalt samarbetet i fem s.k. Work Packages ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

WP 1 Projektledning WP 2 Forskning (HA ansvarig) WP 3 Teknologi WP 4 Servicemodell (kommunerna) WP 5 Kommunikation Dessutom en projektledningsgrupp bestående av koordinatorerna och ordförande för varje WP

VIRTU tidtabell

Projekttid 3 år 1.5.2010-30.4.2013 Indelat i 9 perioder (Milestones) • MS1 (Maj-Aug 2010): Administrativ , bakgrundsforskning • MS2 (Sep-Dec 2010): Upphandling av teknologi, val av klienter i kommunerna, forskningsplan, kursplanering • MS 3 (Jan-Apr 2011): Forskning och virtuell service (måBra TV) kör igång • MS 4-8 (May 2011-Dec 2012): Produktion och utveckling av servicemodellen, forskning och forskningsresultat • MS 9 (Jan-Apr. 2013): Administrativ

VIRTU budget Total budget • 2 185 369 Euros • EU finansiering 75% (Estland 85%) / Interreg Central Baltic • Nationell motfinansiering (Åland/Landskapsregeringen)

Project budget by budget lines: Kontor o hyror Personal Resor och logi Extern expertis Teknisk utrustning Övriga direkta kostn Total

54 663€ 1486 897€ 72 115€ 122 864€ 411 883€ 36 947€ 2 185 369 €

VIRTU nuläge Aktuellt just nu / Åland • • • • • • •

Forskningsplan Klientval och info till anställda Kursplanering Partnermöte 9.12 Äldreomsorgsseminarium Additional partners www sidor

Övrigt •

• •

Upphandling av teknologi, extern evaluering samt layout(TUAS) WP grupperna tar form och arbetar vidare inom sina områden Strategi-vad händer efter projektet slut?

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF