Information med anledning av spridningen av Zikavirus

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Infectious Disease
Share Embed Donate


Short Description

Download Information med anledning av spridningen av Zikavirus...

Description

2016-02-11

Dnr 3.8 - 4162/2016

Avdelningen för Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården Helena Ström [email protected]

Information med anledning av spridningen av Zikavirus Karens vid blodgivning Med anledning av den pågående spridningen av Zikavirus har Socialstyrelsen påbörjat ett arbete med att införa särskilda bestämmelser om karens för blodgivare som vistats i drabbade områden. Den bestämmelse som myndigheten planerar att införa innebär att en person som har vistats i ett område som är ett riskområde för lokalt förvärvad Zika-virusinfektion endast får godkännas som blodgivare om minst 28 dagar har gått från det att han eller hon lämnat området. Enligt gällande bedömningar och rekommendationer från Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) kan en person som smittats med Zikavirus godkännas som blodgivare tidigast 28 dagar efter fullt tillfrisknande från infektionen. Observera dock att de områden där utbrottet av Zikavirus nu pågår är i stor utsträckning också endemiska för malaria och en person får godkännas som givare tidigast sex månader efter vistelse i malariaendemiskt område, om han eller hon inte har eller har haft några symptom, se avsnitt B. 2.2 bilaga 5 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet.

Karens vid donation av vävnader, celler och organ Vid donation av vävnader och celler samt organ förordas en 28 dagars karensperiod efter vistelse i drabbade områden. Detta enligt gällande bedömningar och rekommendationer från ECDC. Det framgår också av rekommendationerna att personer som smittats med Zika-virus kan bli godkända att donera vävnader eller organ tidigast 28 dagar efter fullt tillfrisknande från infektionen, men vid donation av könsceller förordas en längre karensperiod på 6 månader. Ovanstående är något som behöver beaktas vid tillämpningen av avsnitt A. 6 bilaga 2, avsnitt B. 6 och C.3 bilaga 4 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler samt avsnitt B. 6 bilaga 3 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2012:14) om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation

Planerad ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet Enligt avsnitt A. 1.2 bilaga 5 SOSFS 2009:28 får en person som har vistats i ett område där infektionssjukdomar som kan överföras genom blodtransfusion förekommer i hög utsträckning godkännas tidigast sex månader efter det att han eller hon har lämnat området. ECDC och Folkhälsomyndigheten har tagit fram kunskapsunderlag gällande Zikaviruset. Enligt underlaget kan en person som varit i ett område där Zikaviruset sprids godkännas som blodgivare om minst 28 dagar har gått från det att personen lämnade området. Med anledning av det underlag

SOCIALSTYRELSEN 106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00 Fax 075-247 32 52

[email protected] www.socialstyrelsen.se

1(3)

SOCIALSTYRELSEN

2016-02-11

som expertmyndigheterna tagit fram finns det anledning att göra avsteg från 6 månaders karens i de situationer där personer har varit i områden som utgör riskområden för lokalt förvärvad Zika-virusinfektion så att föreskrifterna korresponderar med rådande kunskap på området. Socialstyrelsen har därför påbörjat ett arbete med att införa en ny bestämmelse i SOSFS 2009:28. Den bestämmelse som myndigheten planerar att införa innebär att en person som har vistats i ett område som enbart är ett riskområde för lokalt förvärvad Zika-virusinfektion får godkännas som blodgivare om minst 28 dagar har gått från det att han eller hon lämnat området. Förslaget kommer att remitteras och bestämmelserna beräknas börja gälla om ungefär en månad.

Information med anledning av spridningen av Zikavirus Sedan 2015 pågår ett utbrott i Syd- och Centralamerika samt Karibien av Zikavirus, en febersjukdom som sprids genom Aedesmyggor. Zikavirus finns sedan tidigare beskrivet i Afrika och Sydostasien men sprids nu till områden i västra hemisfären, där sjukdomen tidigare inte funnits och befolkningen därför är allmänt mottaglig, vilket lett till det nuvarande stora utbrottet. WHO har klassificerat utbrottet som ett globalt hot mot folkhälsan. För de flesta är Zika en mycket lindrig infektion och 80 % av de smittade blir inte sjuka alls. På senare tid har dock allt fler rapporter kommit som ger misstanke om att utveckling av Guillain-Barré syndrom kan associeras med Zika-virusinfektion samt att infektion under gravididet kan leda till fosterskada med utveckling av mikrocefali. Det har visats att Zikavirus tidigt efter infektion kan förekomma i blodet hos smittade människor även om de inte har några symptom av infektionen och smitta kan därför vara möjligt att överföra genom blodgivning. I nuläget förekommer snabbt ökande utbrott eller redan utbredd spridning av Zikavirus i Barbados, Brasilien, Cape Verde, Colombia, Dominikanska republiken, Ecuador, El Salvador, Franska Guinea, Haiti, Honduras, Guadeloupe, Guatemala, Nicaragua, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Martinique, Mexiko, Surinam, Tonga och Venezuela. Zikavirus har nyligen också introducerats och enstaka fall rapporterats från Amerikanska Samoa, Bolivia, Costa Rica, Curacao, Guyana, Jamaica, Saint Martin, Samoa, Thailand och Jungfruöarna medan fall rapporterats senaste 9 men inte senaste 2 månaderna från Fiji, Nya Kaledonien, Maldiverna, Solomonöarna och Vanuatu. Omfattningen av det pågående utbrottet väntas fortsätta öka eftersom de flesta människor i områden där Zikavirus nu har etablerats är mottagliga för infektion. Zikavirus har dessutom förutsättningar att fortsätta spridas till alla områden där Aedesmyggor förekommer och en utbredning, som för Denguevirus som överförs med samma typ av mygga, kan därför komma att ske.

Kunskap om smittrisken för Zika är ofullständig Kunskapsläget är fortfarande ofullständigt och ECDC rekommenderar att en donator som utvecklar Zika-liknande sjukdomsbild inom 2 veckor från donation kontaktar donationsinrättningen och informerar om detta. NAT-analys för påvisning av Zika har föreslagits för att i speciella situationer ytterligare kunna reducera risk för Zikasmitta och ännu mer tillförlitliga antikroppstester förväntas att etableras. Dessutom kommer att klarläggas om de multipla steg, för elimination av eventuellt förekommande virus, som används vid plasmafraktionering innebär att risken för Zikasmitta genom plasma helt kan elimineras. Därför kan rekommendationer för att undvika risk för Zikasmitta vid donation komma att förändras framöver som följd av ökad kunskap.

SOCIALSTYRELSEN

2016-02-11

Mer information Utvecklingen och vilka nya områden som tillkommer kan följas genom ECDC:s rapportering http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zikainformation-travellers.aspx

Folkhälsomyndigheten publicerar kontinuerligt information om Zika: http://www.folkhalsomyndigheten.se/

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF