Informationsblad om GAUDI - en plattform för att hantera mätdata

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Datavetenskap, Data Structures
Share Embed Donate


Short Description

Download Informationsblad om GAUDI - en plattform för att hantera mätdata...

Description

GAUDI - EN PLATTFORM FÖR ATT HANTERA MÄTDATA

Att hantera mätdata på ett effektivt sätt i miljö- och geotekniska projekt är en utmaning. För att få fram besluts­grundande resultat krävs kvalitetssäkrad data i botten. Förståelse av komplexa samband förutsätter att data finns tillgänglig på ett centraliserat ställe så att den kan användas i olika typer av kombinato­riska analyser och alla typer av modeller och slutsatser kan byggas på all tillgänglig data i senast uppdaterade version. Plattformen GAUDI möjliggör en strukturerad hantering av alla olika typer av mätdata, med fokus på kvalitetssäkring genom hela dataprocessen. ALL DATA PÅ ETT STÄLLE Med en generell datastruktur i botten kan GAUDI hantera alla olika typer av miljö- och geoteknisk mätdata. För­ delen med en flexibel, universell data­ struktur är att samtlig data kan han­ teras på samma sätt, samtidigt som systemet är enkelt att anpassa för att hantera nya typer av mätdata. Några exempel på typer av data som hanteras i GAUDI är:

KVALITET FRÅN RUTA ETT En strukturerad hantering av mätdata kräver fokus på kvalitet i varje steg av processen. Det börjar med fält­ mätningar och provtagningar av hög kvalitet. Inom ramen för GAUDI finns stöd för följande kvalitetskritiska funktioner för att säkra datainsamlingen: Underlag för fältpersonal med geo­ grafiska provtagningsplaner och tidigare resultat QQ Inmatning av fältmätningar direkt i handdator QQ Automatgenererade prov­­ märknings­ etiketter för inskanning av prov­ beteckningar med streckkodsläsare i fält QQ Orderblanketter till laboratorium med samma streckkoder för exakt matchning av prov och analysresultat QQ

Grundvattennivåer Sättningar QQ Inklinometermätningar QQ Flöden QQ Sedimentprover QQ Ytvattenprover QQ Luftprover QQ Biotaprover QQ Grundvattenprover QQ Jordprover QQ QQ

Med all data sparat i en och samma plattform möjliggörs också långa mätserier och kombinatoriska analyser av olika variabler.

Med informativa underlag kan fältmätningar och provtagningar utföras mer effektivt och med högre kvalitet.

SLUTSATSEN BLIR INTE BÄTTRE ÄN DATAUNDERLAGET. Naturvetenskapen har kommit långt i att utveckla avancerade metoder och verktyg för att analysera och modellera olika naturliga system och processer. Hur avancerad en modell än är, så blir resultatet den presterar dock aldrig av bättre kvalitet än det data­ underlag den är baserad på. Faktum är att ju fler nivåer av analys som läggs på grunddata, desto svårare blir det att identifiera eventuella brister i dataunderlaget. AUTOMATISK DATAINLÄSNING Många delar av datahanteringen kan skötas automatiskt för att minska arbetsinsatsen och öka precisionen. GAUDI har inbyggt stöd för bland annat: Automatisk inläsning av resultatfiler från laboratorium QQ Inläsning från olika typer av automatisk mätutrustning och dataloggers QQ Inläsning av manuellt insamlad data från till exempel handdatorer eller från Excel QQ

ALARM VIA E-POST ELLER SMS Alla olika typer av mätdata kan kopplas till alarmnivåer och auto­ matiska funktioner för att skicka ut larm via e-post eller SMS när värden hamnat utanför ett definierat inter­ vall. Tillsammans med stöd för auto­ matisk inläsning från till exempel mobiluppkopplade autologgers gör det att all typ av miljöövervakning kan skötas på ett effektivt sätt i GAUDI.

Ju mer avancerad en modell blir, desto större utmaning är det att identifiera brister i dataunderlaget. Kvalitetssäkring genom hela datahanteringen är nödvändig för att kunna dra rätt slutsatser.

GRANSKNING I ETT ÖVERGRIPANDE SAMMANHANG Oavsett hur välstrukturerad data­ insamlings­processen har varit behövs ändå i normalfallet en manuell granskning av data. Denna kan för­ enklas genom att granskaren har tillgång till kompletta mätserier och statistiska analyser av historiska data för att kunna bedöma rimligheten i uppmätta värden. Granskningen blir också dokumenterad och spårbar.

NÅGRA EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING FRÅN VERKLIGHETEN GAUDI är driftsatt i flera olika projekt inom både miljökontroll och omgivnings­påverkan. Bland användningsområdena finns:

Genom att ha all data i ett gemensamt system möjliggörs också olika typer av kombinatoriska analyser för att till exempel förstå komplexa orsak-verkansamband. Detta innebär att den som granskar data redan i ett tidigt skede kan hitta förklaringar till avvikande mätvärden genom att visa olika typer av data i samma gränssnitt. VISUALISERINGAR SOM STÖD FÖR BESLUTSFATTANDE Med inbyggda funktioner för att rita grafer, presentera data i ett kart­gräns­ snitt och en mängd andra visuella verktyg förvandlar GAUDI stora mängder data till förståeliga besluts­ underlag. Exempelvis används GAUDI i saneringsprojekt för att automatiskt föreslå klassificering av förorenade massor med hjälp av fördefinierade gränsvärden och analysresultat. Dessa jämförs i ett visuellt gränssnitt med färgkodning för att underlätta gran­ skarens arbete med att fastslå klassi­­ ficeringen. Klassningskartor genereras också för användning på plats i samband med masshanteringen.

Provtagningar av sediment, ytvatten, biota, grundvatten och jord samt öve­r vakning av grund- och ytvatten­ nivåer i samband med sanering av f.d. Gusums bruk i Valdemarsvik QQ Inklinometermätningar av jord­ rörelser, sättnings-, grundvattensoch flödesmätningari samband med bygget av Norra Länken i Stockholm QQ Provtagningar av jord, vatten och luft i samband med saneringen av Norra Djurgårdsstaden i Stockholm QQ Övervakning av grundvattennivåer, grundvattenkvalitet, sättningar och flöden i samband med byggnationer i Täby Centrum QQ Övervakning av jord- och vatten­ kvalitet i samband med åtgärds­­ program för historiska föroreningar i Raufoss industriområde i Norge QQ

Med all data och funktionalitet tillgängligt via ett webbgränssnitt har alla parter i projektet som behöver det tillgång till den senast uppdaterade informationen.

INGENJÖRSKONST FÖR EN HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING [email protected]r.se www.golder.se/gaudi

Drammen Göteborg Köpenhamn

+47 3285 0771 +46 31 700 82 30 +45 70 27 47 57

Luleå Stockholm Uppsala

+46 920 730 30 +46 8 506 306 00 +46 18 65 16 00

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF