Informationsblad om Lewy body sjukdom

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Biologi, Farmakologi
Share Embed Donate


Short Description

Download Informationsblad om Lewy body sjukdom...

Description

Informationsblad om Lewy Body Sjukdom (Parkinsons sjukdom med demens eller Lewy body demens)

Vad orsakar sjukdomen? Nervceller i flera delar av hjärnan och nervsystemet skadas vilket leder till långsamhet, bristande initiativförmåga, svårigheter med avståndsbedömning och rumsuppfattning. De delar av hjärnan som styr rörelsefunktioner skadas också vilket ger upphov till symtom liknande de vid Parkinsons sjukdom. Hur yttrar sig sjukdomen? Sjukdomen börjar smygande och utvecklas långsamt så att individen inte klarar den tidigare funktionsförmågan. Minnesnedsättning är inte så uttalad till en början, men kan utvecklas senare i sjukdomen. Ofta är uppmärksamheten nedsatt tidigt i förloppet. Man ser ibland fluktuationer i de intellektuella funktionerna (ibland är man som vanligt och ibland som förvirrad), likväl som varierande uppmärksamhet och vakenhet. Ökad trötthet och behov att sova dagtid är vanligt. Parkinson symtom (stelt och långsamt rörelsemönster, svag röst och stel mimik) liksom synupplevelser, som man oftast vet inte är verkliga, hör till sjukdomsbilden. En del drabbas också av upprepade fall, som kan bero på en försämrad blodtrycksreglering.

 Lewy Body sjukdomarna påverkar förmågan att köra bil.  Läkaren är därför skyldig att värdera den drabbades lämplighet att inneha körkort.

Vilken behandling finns mot Lewy Body Sjukdom? I dagsläget betraktar vi Lewy Body demens som en Parkinson- och Alzheimerliknande sjukdom som vi försöker behandla med några av de läkemedel som finns tillgängliga för dessa sjukdomar. Det finns fyra läkemedel som godkänts i Sverige för behandling av Alzheimers sjukdom. De botar inte själva sjukdomen, men minskar symtomen för en tid. De stimulerar en signalsubstans, acetylkolin, som i sin tur aktiverar systemen för tänkande och ökar vakenheten eller minskar glutamat som är skadligt för nervcellerna. Läkemedel mot stelhet (parkinsonism), störd drömsömn och depression finns också att tillgå. Vanliga läkemedel mot synhallucinationer ska användas med försiktighet. En anpassad miljö och ett genomtänkt bemötande är viktiga faktorer för att underlätta livet för en person med Lewy Body sjukdom.

2008-02-13 Rev 2011-03-23/LS

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF