Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Oncology
Share Embed Donate


Short Description

Download Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR...

Description

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

SVF – Skillnader i medianväntetider

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserat vårdförlopp •  Ett nationellt definierat utredningsförlopp från välgrundad misstanke om en viss cancerdiagnos till att första behandling startar •  Ledtider för utredningsförloppet och dess delar är fastställda nationellt •  Förutsätter ett multidisciplinärt arbetssätt och genomarbetade vårdprocesser med bl a förbokade tider till röntgen, första behandling m m Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp, men…

…varje patients vårdförlopp är unikt Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Rollfördelning i VGR Statliga  s5mulansmedel   2015-­‐2018  (69  MSEK)    

Införande  av  SVF  =   linjeorganisa5onens  ansvar   Förbokning  av  -der,  rekryteringar,   informa-onsspridning,  lokala   handlingsplaner  etc.   RCC  Väst  =  stödjande  och  samordnande   Regional  handlingsplan,  na-onell  samverkan,   redovisning  -ll  Socialdepartementet,   nulägesbeskrivningar,  informa-on,  utbildningar  m.m.  

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Arbetsorganisation VGR •  Styrgrupp: Koncernledningsgrupp hälso- och sjukvård •  Projektgrupp: representanter för berörda förvaltningar och privatvården, patientföreträdare, koncernkontoret och RCC väst •  Arbetsgrupp: regionala processägare och projektledare, utvecklingsledare m fl från RCC

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

SVF Projektgrupp Per Karlsson, SU Lars Lundgren, SU Madeleine Andersson, FSS Elisabeth Bengtsson, Kungälvs sjukhus Anders Bengtsson, Carlanderska sjukhuset Cornelia Bergdahl, Angereds Närsjukhus Martin Takac, SkaS Monica Ericson Sjöström, Närhälsan Agnetha Folestad, Capio Lundby sjukhus Agneta Hamilton, privat primärvård Eva Johansson, Diagnostikrådet

Henrik Jonsson, Alingsås lasarett Kaarina Sundelin, SÄS Ulrika Tägnfors, NU-sjukvården Ingrid Kössler, patientföreträdare Christer Pettersson, patientföreträdare Jarl Torgerson, RCC Väst Nina Modig, RCC Väst Nils Conradi, RCC Väst Anna-Karin Dahl, RCC Väst Anna Nilsson, RCC Väst Johan Ivarsson, RCC Väst Linda Tedenbrant, RCC Väst

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Uppstart 5 förlopp i VGR 2015 1 september 2015: •  Akut myeloisk leukemi •  Cancer i urinblåsa •  Huvud – hals cancer •  Matstrups- och magsäckscancer •  Prostatacancer

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Uppstart 13 förlopp i VGR 2016 4 april 2016: •  Bröstcancer •  Bukspottkörtelcancer •  Cancer i galla och gallvägar •  Levercancer •  Lymfom •  Myelom •  Äggstockscancer

2 maj 2016: •  Cancermisstanke vid allvarliga, diffusa symtom •  Cancer utan känd primärtumör (CUP) •  Lungcancer •  Maligna hjärntumörer •  Tjock- och ändtarmscancer •  Malignt hudmelanom (våren 2016) Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Primärvårdsdagar •  •  •  •  • 

21/4 SkaS 29/4 SÄS 4/5 SÄS 25/5 SU 31/5 SU

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Andra bra datum att komma ihåg •  SVF-kurs: 10-11 maj + 9/6 •  Dag för lokala processledare 8/4

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Aktuella förlopp för 2017 •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Analcancer Tyreoidea Njurcancer KLL ( ev ihopslagning med lymfom) ALL (ev ihopslagning med AML)   Skelett och mjukdelssarkom   Peniscancer Cervixcancer Endometriecancer Testikelcancer

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Verksamhets-­‐ utveckling  

Informa)ons-­‐ spridning  

Mätning  och   uppföljning  

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Arbetet med SVF-införandet Nulägesbeskrivning   Baslinjemätning  

Uppföljning/   utvärdering  

Flaskhals-­‐   inventering  

Uppstart   vårdförlopp    

Fördelning   s)mulansmedel  

Handlingsplan  

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Satsningar 2015

Stödjande  strukturer   Koordinatorer   Lokala  processledare   Förbokade  -der     40  MSEK  

Kompetensförsörjning   Patologi  –  läkare  &  BMA   Radiologi  –  läkare       24  MSEK  

Projektledning  &   mätsystem   Kurser,  samordning,   led-dsrapportering  etc.     5  MSEK    

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Föreslagen budget 2016

Stödjande  strukturer   Flaskhalsåtgärder   Koordinatorer   Kökortningsini-a-v,   kompetensförsörjning,   Lokala  processledare   Förbokade  -der   utrustning  etc.       19  MSEK   37  MSEK      

”Specialsatsningar”   5  Diagnos-ska  center   Onkologisatsning       7,3  MSEK  

Projektledning  &   mätsystem   Kurser,  samordning,   led-dsrapportering,   PREM  etc.     6  MSEK    

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Fördelning förvaltningar 2016

Förslag  Totalt/sjukhus SU SÄS SkaS NU KungälvFrölunda AlingsåsPrivata Totalt Förslag  finansiella  medel  2016  (MSEK) 25,1 7,0 7,9 9,8 1,9 0,4 1,5 2,4 56,0 Varav  stödjande  strukturer   (koordinatorer  &  lokala  processledare) 8,5 2,4 2,7 3,3 0,7 0,1 0,5 0,8 19,0 Varav  flaskhalsåtgärder 16,6 4,6 5,2 6,5 1,3 0,3 1,0 1,6 37,0

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Rekvirering pengar •  Görs per förvaltning månadsvis •  Motprestation: –  Koordinatorer –  Lokal processledare –  Förbokade tider eller motsvarande

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

PREM •  Införs för SVF 2015 = AML •  Enkät –  Målgrupp –  Frågor –  Tidpunkt

•  Följer ordinarie struktur för PREM-enkäter Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Uppföljning av SVF

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Ledtidsuppföljning Målgrupp: •  Nationell uppföljning •  Regional uppföljning •  Regionala processledare •  Förvaltningsledningar •  Lokala processledare •  Koordinatorer

Informationsbehov: Aggregerat, sällan

Detaljerat, realtid

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Patienter i SVF i VGR (2015) September – December: •  VMC 1970 st •  Avslut 1100 st •  Cancerdiagnos 201 st

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Patienter i SVF i VGR (2015)     VA9  -­‐  Huvud-­‐  och   halscancer   VB0  -­‐  Matstrupe-­‐  och   magsäckscancer   VJ1  -­‐  Prostata   VK1  -­‐  Cancer  i  urinblåsa  och   urinvägar   VN6  -­‐  AML   Summa  

Avslut   Start  SVF   SVF  

Start  första   behandling  

Avslut  innan   första   behandling  

228  

124  

29  (23%)  

95  

76   643  

14   322  

8(  58%)   88  (27%)  

6   234  

1003   20   1970  

623   17   1100  

63  (10%)   13  (76%)   201  (18  %)  

560   4   899  

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Några utmaningar 2015 – Snabb uppstart: •  Informationsspridning – inom förvaltningar, till primärvården etc. •  Ledtidsregistrering •  Få stödjande strukturer på plats •  Samverkan mellan olika enheter i förloppen

2016 – Omfattning och bredd: •  Informationsspridning •  Patienthantering – koordinatorer •  Konkurrens om gemensamma resurser – patologi, BFM m.m. •  Uppföljning av delledtider för verksamhetsutveckling •  Stora vårdförlopp med ”breda ingångar”, exv. bröstcancer och kolorektalcancer

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Tack! hRp://cancercentrum.se/vast/Kortare-­‐vante)der/      

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF