Inledning - Studentlitteratur

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, International Relations
Share Embed Donate


Short Description

Download Inledning - Studentlitteratur...

Description

Inledning

Internationell politik handlar om politik mellan stater. Främst berörs staters utrikespolitik men även andra ömsesidiga förbindelser, som internationella organisationers kontakter. För att studera dessa förhållanden krävs kunskaper om hur det internationella systemet är uppbyggt, hur det fungerar och vilka aktörer som är av betydelse på den internationella arenan. Det handlar alltså om att skaffa sig redskap och en bas att stå på för att förstå de konkreta händelser som vi får kännedom om via massmedia. Man kan jämföra med geografiämnet, där vi från början kanske vet att det finns stater, berg, sjöar etc. Nästa steg blir att sätta namn på de olika sakerna, organisera, veta hur de har uppstått, vilka faktorer som bestämmer utvecklingen på olika platser osv. Ett sätt att studera internationell politik blir då att skaffa sig kunskap om olika begrepp, företeelser och teorier som förekommer i ämnet, för att kunna använda detta på olika konkreta händelser. Bokens två inledande kapitel besvarar frågor som: Vad är internationell politik? Vad är skillnaden mellan stat/nation, nationalism/etnicitet, globalisering/internationalisering? Därefter granskas den internationella politiken utifrån följande tre synvinklar eller analysnivåer: 1 Aktörsnivå, vilket huvudsakligen handlar om staters utrikespolitik. 2 Interaktionsnivå, mellanstatliga förbindelser, från konflikt till samarbete. 3 Systemnivå, där aktörerna ses som pusselbitar i ett större system, t.ex. öst–väst, nord–syd. Beroendet mellan stater har ökat i modern tid, framförallt ekonomiskt. Ekonomi och politik hänger intimt samman. Den politiska situationen i världen påverkar de ekonomiska besluten och dessa beslut har även konsekvenser för omvärlden och kan ge upphov till politiska konflikter eller samarbete mellan stater. Därför diskuteras även sambandet mellan ekonomi och politik under systemnivå. Världshan7

© Studentlitteratur

6066 Inledning

18 juli 2000 15.40:53

sida 7 av 8

delns utveckling, en uppdelning av världen i olika handelsblock, den globala ekonomin etc. kommenteras. Det är alltså dessa olika analysnivåer som används som redskap för att kunna sortera och tolka information. Eftersom studier i internationell politik på universitetsnivå huvudsakligen bedrivs utifrån dessa analysnivåer (se exempelvis Jönsson m.fl.), kan denna bok med fördel användas som bas för vidare studier i ämnet. Därefter ges en presentation av internationella organisationer i allmänhet samt en mer ingående beskrivning av några av de viktigaste organisationerna inom den internationella politiken (FN, EU, OSSE, Europarådet, WTO och NATO). Den sista delen av läroboken syftar till att man ska använda teorin praktiskt, i arbetet med att skriva och försvara en uppsats i något ämne inom internationell politik. Eftersom vi lever i en ständigt föränderlig värld, behandlas inte aktuella internationella politiska händelser. Innehållet skulle av naturliga skäl bli inaktuellt alltför fort. Istället tillgodoses detta genom uppsatsskrivande, där aktuell information kan inhämtas i annan typ av litteratur, facktidskrifter, massmedia etc. Dessutom har uppsatsskrivande med seminarieövning, där feedback ges på arbetet, visat sig vara en intressant och stimulerande arbetsmetod. Även före detta gymnasister har i efterhand bekräftat att detta varit en nyttig övning inför universitetsstudier. Därför ges en beskrivning av hur man skriver uppsats och redovisar i form av seminarieövning. Dessutom ges olika ämnesförslag. Sist följer ordförklaringar, en förteckning över FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt ett sakregister. Andra upplagan Denna andra upplaga innehåller en rad uppdateringar, främst när det gäller internationella organisationer. Dessutom har ett nytt avsnitt rörande internationalisering/globalisering tillkommit. Boken har även försetts med Internettips och en webbsida, för att göra det möjligt med en kontinuerlig uppdatering och även som en mötesplats i internationella frågor. Lund sommaren 2000 Bo Wollinger 8

6066 Inledning

© Studentlitteratur

18 juli 2000 15.40:53

sida 8 av 8

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF