Inledning

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Mekanik, Force
Share Embed Donate


Short Description

Download Inledning...

Description

Datum 2006-02-17

Ref tr_verifieringsplan_v1_awm.doc

Sidnr

1 (2)

Ansvarig Albert Wiström [email protected]

Marindesign 4E1402

Verifieringsplan

För att verifiera att samtliga delar och infästningar uppfyller de ställda kraven innan farkosten är klar för leverans och provkörningar, kommer samtliga delar genomgå ett antal tester. Dessa tester är anpassade för de olika delarna så att de till viss mån kan testas separat före montering.

Bärplan och stabilisator Den största belastningen och den kritiska punkten för bärplanen och stabilisatorn är vid infästningarna till skroven. Det är på dessa punkter som störst belastning uppstår vid körning eftersom det där alla krafter som uppstår tas upp. För att inte stabilisatorn eller bärplanen skall gå sönder under körning kommer dessa vid testning att spännas fast vid ett skruvstäd eller dyl. i den punkt där infästningarna kommer att sitta. Vidare kommer en last motsvarande den kraft som uppstår under körning att påläggas längst ut på objektet, detta för att få maximalt moment vid infästningspunkten. För att verifiera att den pålagda lasten är av rätt storlek kommer en dynamometer användas för att kontrollera krafternas storlek. När det är verifierat att bärplanen och stabilisatorn håller för de krafter som de kommer att utsättas för vid körning är de klara för slutmontering. När slutmonteringen är klar återstår bara justeringen av attackvinkel hos bärplanen och stabilisator, denna kommer att ske under de första provkörningarna när hela modellen är monterad.

Vingar och master Då masterna är integrerade med vingarna är den kritiska delen masterna. Den största risken är att vingarna genererar mycket lyftkraft som då medför stora belastningar på masterna. För att verifiera masternas hållbarhet testas dessa innan de integreras med vingarna. Testningen genomförs på liknande sätt som med bärplanen, dvs masten kommer att spännas fast på motsvarande punkt där masten sitter fast i skrovet. Sedan pålägges en kraft längst ut i masttoppen motsvarande den kraft som seglen genererar vid maximalbelastning. Även här kontrolleras den pålagda kraften med en dynamometer. Vingarna har ett ytterhölje av krympplast som används på vingar till modellflygplan och dyl. Den risk som föreligger att denna plast skall gå sönder är att man rispar den emot något vasst, detta kommer inte att testas på den färdiga vingen då det är krångligt att laga ytterhöljet på vingen. För detta ändamål kommer en provbit av vingen att användas för att kontrollera hållbarheten hos krympplasten. Efter monteringen på skroven sker justering av skotvinkeln så att denna inte överstiger maximal skotvinkel där vingen stallar och all lyftkraft går förlorad.

Skroven Skrovens svaga punkt är om de är huruvida de är vattentäta eller inte. Detta kommer att testas genom att skroven separat sänks ner i vatten varpå man kontrollerar så att inget vatten tränger in i skroven under dessa försök. För att säkerhetsställa att det inte läcker in vatten från däck

Datum 2006-02-17

Ref tr_verifieringsplan_v1_awm.doc

Sidnr

2 (2)

Ansvarig Albert Wiström [email protected]

Marindesign 4E1402

Verifieringsplan

kommer skroven att överspolas med vatten. Skroven kommer att genomgå flera tester med avseende på vattenläckage. Det första testen, beskrivna ovan, kommer att genomföras innan bärplansinfästningarna är monterade på skroven. När samtliga infästningar är monterade på skroven kommer försöken att upprepas för att kontrollera att infästningarna är vattentäta så att inte vatten tränger in under körning.

Infästningar och genomförningar Samtliga infästningar måste klara av att ta upp de krafter som de utsätts för utan att deformeras. Deformation av infästningarna leder till försämrad funktion och detta medför att det kan bli svårt att få bra justeringar av bärplan och stabilisator. Deformeringar av infästningarna kan leda till att bärplanen och stabilisatorn mister sin funktion. Samtliga infästningar kommer att testas på samma sätt som master och bärplan för att verifiera att de klarar av påfrestningarna de kommer utsättas för. Vidare kommer alla infästningar efter montering på skrov och bärplan att dragtestas så att dessa inte lossnar vid belastning under körning.

När samtliga delar har verifierats att de håller för belastningarna är båten klar för slutmontering och provkörning. Under provkörningarna kommer olika mängd ballast att användas för jämviktsbalansering beroende på vindstyrka. Då bärplanen och stabilisator har rätt inställd attackvinkel och med rätt mängd ballast i tankarna påbörjas tävlingsmomentet med att uppnå maximal hastighet.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF