Institutionen för kirurgiska vetenskaper Kod nr: Uppsala universitet

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Oncology
Share Embed Donate


Short Description

Download Institutionen för kirurgiska vetenskaper Kod nr: Uppsala universitet...

Description

Institutionen för kirurgiska vetenskaper Kod nr: ________________ Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset Omtentamen i KLINISK MEDICIN II T6 V15, 2015-08-13 kl 9-16 Bergsbrunnag 15 sal 2 Del 9_2 sidor_13 poäng (kortsvarsfrågor) 1. Detta utlåtande är en PAD av ett operationspreparat omfattande bland annat rectum, men 3 viktiga uppgifter saknas, vilka (3 p)? En-bloc-resektat, omfattande rectum/sigmoideum (20 cm långt, med det peritoneala omslagsvecket 8 cm ovan den distala res-randen), urinblåsa (6x5x5 cm) och prostata (4x3x3 cm). Rectalmucosan visar en cirkulärt växande cancer (6cm lång). Tumören är till vardera hälften belägen såväl ovan som nedan det peritoneala omslagsvecket, med 4 cm/10 cm marginal till distala/proximala resektatranden. Det tumörinnehållande tarmavsnittet är kranialt adherent mot urinblåsans bakvägg. (A/B=tumör mot urinblåsans bakvägg, hö-sida ; C=tumör mot CRM (dorsalt); D/E=tumörrand mot ordinär mucosa; F=prostata med paracoliskt fett; G-H=prox/dist resrand; J-Q=lymfklörtlar). ROC-formulär är ifyllt.Tumören utgörs mikroskopiskt av ett medelhögt differentierat adenocarcinom. Tumören växer diskontinuerligt igenom tarmväggen, och växer in i den perirectala fettvävnaden. Diagnos: Rectalcancer, delvis mucinöst adenocarcinom, medelhögt differentierat.

2. Cancer är en heterogen sjukdom som kan klassificeras med dels avseende på primärtumörens anatomiska ursprung, dels med avseende på tumörens fenotyp. Bägge dessa parametrar är av betydelse för prognosen hos den patient som drabbats av en cancer. A) Ge två exempel på tumörtyper (anatomiskt ursprung) som är associerade med hög risk för metastasering och död i cancer, samt två exempel på tumörtyper (anatomiskt ursprung) som är associerade med låg risk för metastasering och död i cancer. (2p)

B) Ge exempel på olika tumörtyper (fenotyper) som har sitt ursprung i lunga, cervix och hud. (2p)

1

Institutionen för kirurgiska vetenskaper Kod nr: ________________ Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset Omtentamen i KLINISK MEDICIN II T6 V15, 2015-08-13 kl 9-16 Bergsbrunnag 15 sal 2 Del 9_2 sidor_13 poäng (kortsvarsfrågor) 3. Cancerbiomarkörer kan ge ytterligare prognostisk och behandlingsprediktiv information utöver tumörens ursprung, tumörens fenotyp, tumörens stadium och tumörens malignitetsgrad. Ge exempel på en cancerbiomarkör och hur en sådan kan användas för att ge prognostisk information och styra val av behandling (2 p).

4. Vad är utmärkande för en anaplastisk tumör. A. Morfologiskt? (1p)

B. Kliniskt? (1p)

5. Kan man ställa följande diagnoser med hjälp av cytologisk finnålspunktion? Ja eller nej? Motivera? (2p)

a) papillär tyreoideacancer b) follikulär tyreoideacancer c) medullär tyreoideacancer d) anaplastisk tyreoideacancer

2

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF