Internationell politik 1

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, International Relations
Share Embed Donate


Short Description

Download Internationell politik 1...

Description

Internationell politik 1 Föreläsning 2. Teoretiska perspektiv: Realism och liberalism Jörgen Ödalen [email protected]

Vad är en teori  och vad ska vi ha den till? ‐Vad menas med en teori? En uppsättning sammanhängande påståenden  (hypoteser). Kan vara deskriptiva (”EU är en  demokrati”…), kausala (”ekonomiska intressen  förklarar den europeiska integrationen”…), eller  normativa (”EU bör minska sitt demokratiska  underskott”…).

Vad är en teori  och vad ska vi ha den till? ‐Vad menas med hypotes? Ett antagande som är avgränsat i tid och/eller  rum (d.v.s. mer specifikt än en teori). Testbara  implikationer av en teori.

Vad är en teori  och vad ska vi ha den till? ‐Vad menas med perspektiv? Generella utgångspunkter baserade på ett antal  antaganden om empiriska eller normativa  förhållanden, ex. individers motiv (Rational choice) eller staters agerande (Realism). Ett slags  ”forskarglasögon”, ”theoretical lenses”. Kallas ofta ”teori” (särskilt inom IR). Teori på en  högre abstraktionsnivå. Perspektiv prövas indirekt och långsiktigt.

Vad är en teori  och vad ska vi ha den till? ‐”Fakta” talar inte för sig själva. Måste tolkas och  förstås.  ‐För detta krävs ett teoretiskt ramverk!

Vad är en teori  och vad ska vi ha den till? Meta‐teori: Ontologi och epistemologi ‐Ontologi: Vad finns? Vilka är de ”grundläggande  byggstenarna” i världen? ‐Epistemologi: Hur når vi kunskap om världen  (med vilka metoder)? ‐Oenigheter rörande ontologi och epistemologi  har varit drivande i teoretiska debatter inom IR.

Fyra debatter som format IR Den första debatten (1920‐1950‐talet):   Idealister vs. Realister ‐Efter första världskriget: Den akademiska  forskningen i samhällets tjänst: Finna vägar till  fred mellan stater (Nationernas Förbund). Andra  världskrigets utbrott: Kris för idealismen! ‐Realistisk motreaktion: Internationell politik  präglas av ständig maktkamp! Vinnare? Realismen!

Fyra debatter som format IR Den andra debatten (1950‐1960‐talet):   Traditionalister vs. Behavioralister ‐Metoddebatt: Hur ska internationella relationer  studeras? ‐Traditionalister: Historiska exempel + principiella  resonemang. ‐Behavioralister: Ett naturvetenskapligt ideal:  kvantitativ datainsamling, deduktiva resonemang,  teoriprövning. Spelteoretiska analyser. Vinnare? Oavgjort!

Fyra debatter som format IR Den tredje debatten (1970‐1980‐talet): Realism vs. Liberalism vs. Marxism ‐Världspolitiska skeenden under 60‐70‐talet tycktes  underminera realismen.  ‐Lib.: Ökat ömsesidigt beroende mellan stater (samarbete  i internationella organisationer). Nya icke‐statliga aktörer.  Andra värden utöver säkerhet: Ekonomi! ‐Marx.: Ojämlikhet i ek. beroendeförhållanden mellan  stater. Centrum och periferi. Vinnare? Allihop (teoriutveckling och teoretisk pluralism).

Fyra debatter som format IR Den fjärde debatten (1980‐talet ‐ ….): Positivism vs. Postpositivism ‐Uppkomsten av alternativa teoretiska perspektiv ‐ feminism, postmodernism, kritisk teori – som  utmanar de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna  (ontologin och epistemologin) hos mainstream‐ perspektiven. ‐Verkligheten som objektivt observerbar vs.  subjektivt konstruerad. Vinnare? Matchen pågår…

Realismen Förklarar internationella relationer i termer av  makt (militär och politisk) – Realpolitik,  maktpolitik. Makt: Att få en annan aktör att handla på ett vis  som den annars inte skulle ha gjort. Internationell politik är ett evigt maktspel.

Realismen Filsofiska grunder: Thukydides (400‐talet före kristus): Det peloponnesiska kriget. ”De starka gör det det de har makt att göra. De svaga accepterar det de måste acceptera.” Machiavelli, Fursten (1513): Historien upprepar sig.  En härskare kommer av nödvändighet behöva avvärja hot mot sin stat – bevara sin makt!  Ändamålen helgar medlen. Politik som oberoende av andra sfärer av mänskligt handlande (lag och moral).

Realismen Filsofiska grunder: Hobbes, Leviathan (1651): “Homo homini lupus”.  Människan är en varg mot andra människor. Sluter  sig samman och ger upp beslutandemakt till  suveränen, den enväldige monarken, för skydd. Detta skapar ett nytt osäkert internationellt tillstånd  – ett anarkiskt system utan någon överordnad  suverän. Ett tillstånd av pågående eller potentiellt  krig. 

Realismen Fyra grundläggande antaganden: 1. Människan är egoistisk och  intressemaximerande. 2. Internationella relationer är i grunden och av  nödvändighet konfliktfyllda. 3. Statens överlevnad och säkerhet är det  huvudsakliga värdet. 4. Internationell politik är repetitiv. Ingen  utveckling sker.

Realismen Utvecklades som tankeskola på 1930‐talet. Den  första debatten. E. H. Carr (1946): Mellankrigstiden. Kritiserade  idealismens utopism och naiva framtidstro. Hans J. Morgenthau (1948): Människans ”lust till  makt” leder till konflikt.

Realismen Den andra debatten. ”Den behavioralistiska revolutionen” gav upphov till Neorealismen. Kenneth Waltz (1959, 1979): Fokus på det  internationella systemet (anarki) och vilka  begränsningar det skapar för aktörer (stater).  Stormakter de centrala spelarna på den  internationella arenan. Maktbalans.

Liberalismen Grundläggande utgångspunkter: 1. Positiv syn på människan. Friheter och  rättigheter. 2. Internationella relationer kan utgöras av  samarbete snarare än konflikt. 3. Utvecklingstro. Människan kan bli bättre, och  få det bättre. Stater och det internationella  systemet kan förbättras; göra människor  friare.

Liberalismen Filosofiska grunder: Locke (1690): Staten är till för att öka medborgarnas frihet. Genom att sluta sig  samman och skapa lagar och regler för vår  samvaro kan vi bli friare. Den industriella revolutionens framtidstro och  upplysningstänkandet. Människans förnuft är  nyckeln till framsteg (Smith, Bentham).

Liberalismen Filosofiska grunder: Kant (1795). Den eviga freden. Moderna  konstitutionella rättsstater krigar inte med  varandra. Ursprunget till den liberala doktrinen  om ”den demokratiska freden”.

Liberalismen Modern liberal IR‐teori: Demokratisk fred‐teori (Doyle, 80‐talet). Demokratier  krigar inte p.g.a. 1. Interna politiska kulturer baserade på fredlig  konfliktlösning. 2. Gemensamma värden. 3. Fred stärks av ekonomiskt samarbete och  interdependens. Empiriska och normativa varianter (republikansk  liberalism)

Liberalismen Institutionell liberalism (neoliberalism)  (Keohane): Fokus på internationella organisationer (EU, FN,  NATO, WTO, regler och normer).  Varför och hur har IO blivit så viktiga och  inflytelserika? Har de blivit inflytelserika (tar  realismen på allvar)?

Liberalismen Institutionell liberalism (neoliberalism): Institutioner minska risken för ”fusk”. De: 1. Skapar informationsflöden och möjligheter att  förhandla. 2. Ökar möjligheterna för stater att övervaka andra  staters regelefterlevnad. 3. Stärker förväntningarna på överenskommelsers  styrka. Empiriska och normativa varianter (IO:s potential  att verka för fred och säkerhet).

Liberalismen Centrala påståenden: ‐Stater är inte de enda viktiga aktörerna på den  internationella arenan. Transnationella aktörer  och IO:s. ‐Internationella relationer präglas av ömsesidigt  beroende mellan aktörer. ‐Staters inrikespolitik påverkar deras  förhållningssätt internationellt.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF