Internationell politik 1

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, International Relations
Share Embed Donate


Short Description

Download Internationell politik 1...

Description

Internationell politik 1 Föreläsning 7. Krig, nya konfliktmönster och terrorism Jörgen Ödalen [email protected]

Vad är krig? ”Storskaligt organiserat våld mellan politiska  aktörer.” (Levy 1998) ”Väpnad konflikt mellan sociala grupperingar,  särskilt suveräna stater, eller liknande enheter.”  (Suganami, 2012)

Vad är krig? ”Organiserat våld”? Krig är inte ”kaotiskt”, och utgör inget mål i sig.  Används av politiska aktörer i något syfte. Skiljer krig från oorganiserade eller  semiorganiserade utbrott av våld;  t ex upplopp.

Vad är krig? Clausewitz (”Om krig”, 1832): ”krig är …  en handling för att tvinga vår fiende att  göra det vi önskar.” Men! Våld har en ”destruktiv logik” som  politiska aktörer kan förlora kontrollen  över. Clausewitz: ”krig är en tvingande  handling… en reciprok handling som när  den startats, i teorin, måste leda till  extremer”.

Vad är krig? ”Organiserat” även i betydelsen, utförs av  organiserade grupper. Den ”politiska aktören” i definitionen är  traditionellt den suveräna staten med sitt  monopol på våldsanvändande.  Det ”traditionella kriget” äger rum mellan två  eller flera suveräna stater (men bara 17% av de  senaste 200 årens krig har varit av detta slag).

Vad är krig? Krig som ”storskaligt”. Denna del av definitionen är till för undvika att  väldigt små konflikter faller in under ”krig”. Operationella definitioner (i forskning), t ex 1000  döda i strid per år. Rimligt?

Vad orsakar krig? ”Nödvändiga orsaker”? Finns någon eller några orsaker som måste finnas  på plats för att krig ska utbryta?  Att minst en av de krigförande parterna är en icke‐ demokrati? (Följer ur demokratisk fredsteori). Kanske inte nödvändigt, men demokratisk  fredsteori har visat sig ”empiriskt stabil”.

Vad orsakar krig? Bidragande orsaker till krig: 1. Slumpmässiga sammanträffanden som styr  händelseutveckligen mot krig (t ex Skotten i  Sarajevo). Viktig fråga: Vilken relativ styrka har  slumpmässiga händelser i förhållande till andra  kausala mekanismer?

Vad orsakar krig? Bidragande orsaker till krig: 2. Krigsbidragande mekanismer (det anarkiska  systemet, ”groupthink”). Balanseras upp av fredsbidragande mekanismer (demokratisk fred, ’security communities’).

Vad orsakar krig? Bidragande orsaker till krig: 2. Krigsbidragande mekanismer… forts. Inställningen till/ideologin avseende krig hos en  stat verkar dock vara av betydelse (Wights  klassificering [1991]: realism, rationalism,  revolutionism, och inverterad revolutionism). Den relativa styrkan mellan de motverkande  mekanismer kan vi bara spåra genom att i  efterhand rekonstruera förloppet.

Vad orsakar krig? Bidragande orsaker till krig: 3. Krigsbidragande handlingar av nyckelaktörer. Ett krigsutbrott kräver att en aktör A väljer att  hota eller använda våld mot en annan aktör B;  och B väljer att svara med våld.

Vad orsakar krig? Bidragande orsaker till krig: 3. Krigsbidragande handlingar av nyckelaktörer… forts. Krigsbidragande ”steg mot krig”: i. ”okänsliga handlingar” (A inser inte att B uppfattar  handlingen som aggressiv). ii. ”oövertänkta handlingar” (A inser, men bryr sig inte). iii. ”bidragande försumlighet” (B  vidtar inte tilläckliga  åtgärder mot A:s aggression).

Vad orsakar krig? Annan vanlig klassificering av krigsorsaker: 1. Individuella nivån (Skotten i Sarajevo,  groupthink, andra psykologiska mekanismer). 2. Stats‐/aktörsnivån (staters ideologier,  geografi, ekonomi). 3. Systemnivå (anarki, hegemoni).

Nya och gamla krig? Vad är nytt? Militär teknologi? Sedan Gulf‐kriget 1991 (ett ”högteknologiskt krig”)  talar vissa om en ”revolution som förändrat modern krigföring”. Men:  ‐ Är de nya krigen så ”rena”?  ‐ Den teknologiska överlägsenheten tvingar fram nya strategier hos  motparter (terrorism, guerillakrigföring, massförstörelsevapen). ‐ ”Lågteknologiska” krig utkämpas fortfarande på många platser i  världen.

Nya och gamla krig? Nya internationella normer? Sedan 1990‐talet har nya normer uppstått  avseende accepterbarheten att intervenera i  stater som bryter mot mänskliga rättigheter  (ICC, R2P); d.v.s. nytt syfte för krig. Backlash genom USA:s unilaterala  interventionism (Irak 2003). Först 2011, i och med en USA‐ och NATO‐ledd  intervention i Libyen, talades återigen om R2P.

Nya och gamla krig? Sociala och politiska förändringar? Globaliseringen utgör en stark sociopolitisk  förändringsprocess som formar dagens krig. Två effekter: 1. Skapar en ”världskultur” som uppfattas som  hotande av vissa sociala grupper/politiska  aktörer. 2. För dessa sociala grupper/politiska aktörer  närmare varandra genom globaliserade nätverk.

Nya och gamla krig? Sociala och politiska förändringar… forts. van Creveld (”On future war”, 1991): staters stora ”krigsmaskiner” är  på utdöende, och så är även statens våldsmonopol. Framtida krig  kommer att utkämpas av irreguljära, icke‐statliga väpnade  grupperingar (rebeller, terrorister, paramilitära grupper, kriminella  gäng). Många ”suveräna” stater är försvagade och hotade inifrån av  secessionister, eller rebeller. Extremfallen är de fallerade stater  som  förlorat sitt våldsmonopol och utgör hot mot andra stater och den  egna befolkningen. Även starka stater utmanas dock av assymmetrisk krigföring som t ex  terrorism.

Fördjupning

Terrorism Det politiskt kontroversiella i att definiera  ”terrorism” (FN har debatterat detta i 50 år…) Kontroversen rör främst när icke‐statliga aktörers  organiserade våld ska betraktas som legitimt och  när det ska betraktas som terrorism (exemplet  Nelson Mandela och ANC). Definitioner som omfattar alla politiskt motiverade  våldshandlingar av icke‐statliga grupper accepteras  ej av stater med kolonialt förflutet, eller stater som  ser vissa av dessa handlingar och grupper som  legitima.

Fördjupning

Terrorism En definition ofta använd i forskningen: ”bruk, eller hot om bruk av våld mot civila utfört i  politiska syften.” Våldet har som syfte att skapa skräck och osäkerhet  i ett samhälle för att i förlängingen uppnå  politiska/sociala förändringar i detta samhälle. Öppnar för möjligheten att även stater kan begå  terroristhandlingar.

Fördjupning

Terrorism Den globala terrorismen: Historiskt riktade terrorister in sig på lokala  maktsymboler i det egna samhället. I och med  globaliseringen har föreställningen om samhället expanderat. Lokala och globala krafter ses som  samverkande orsaker, och utgör tillsammans källor  till missnöje, alienation, känsla av maktlöshet. Våld  riktas därför även mot  ”globala måltavlor”.

Fördjupning

Terrorism Den globala terrorismen: Det har skett en ”privatisering av våld”. Genom  terroristgruppers möjlighet till assymmetrisk  krigföring – billig, enkel, men farlig teknologi – har inte längre stater monopol på våld och  instrument för att starta krig. 

Fördjupning

Terrorism Den globala terrorismen: Människors identiteter har i allt högre grad  globaliserats. Vissa individer identifierar sig med  politiska/sociala rörelser i andra delar av världen  än deras egen. Gäller även terroristgrupper. De  utgör i allt högre grad ”globaliserade nätverk”  som dessutom nyttjar ny informationsteknologi.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF