Internationella relationer 1

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, International Relations
Share Embed Donate


Short Description

Download Internationella relationer 1...

Description

Internationella relationer 1 Viktiga aktörer

Staterna – de viktigaste aktörerna Stater = länder eller nationer Ca 200 stater på jorden Stora: USA, Rysslans och Kina Små: Liechtenstein, Barbados, Maldiverna

1

Vad är en stat? 9 maktorganisation 9 som har kontroll över en befolkning 9 inom ett visst territorium 9 erkänns som en stat av andra stater (diplomatiska förbindelser)

Andra aktörer 9 Storföretag General Motors, Ford, IKEA, SKF 9 Transnationella Företag som bedriver verksamhet över gränserna. 9 Multinationella Företag som äger eller på annat sätt kontrollerar företag i andra länder.

2

Militära pakter 1. NATO = North Atlantic Treaty Organisation Sve: Nordatlantiska fördragsorganisationen Organisationen bildades år 1949 i början av kalla kriget. Dess medlemmar är förbundna att militärt stödja varandra vid anfall av någon utomstående part.

2. Warzawapakten Sovjet Unionen + europeiska kommuniststater Existerar ej längre. Upplöstes officiellt 1/6 1991.

Förenta Nationerna (FN) Bildades efter andra världskriget. Syftet är bl. a. att försöka lösa konflikter mellan medlemsländerna utan militärt våld. Generalsekreterare Ban Ki-Moon

3

Mellanstatliga

De mellanstatliga organisationerna har självständiga stater som medlemmar, t ex OPEC (de oljeexporterande länderna), Europarådet, Arabförbundet, Nordiska rådet.

Icke-statliga

Röda korset, Röda halvmånen

Befrielserörelser PLO = Palestinian Liberation Organisation ANC = African National Congress

Spelreglerna Inom enskilda länder finns det politiska organ, som stiftar lagar, domstolar som dömer efter lagarna och polis som försöker hindra våld och andra brott. Det råder en sorts lag och ordning. Mellan länderna fungerar det inte så. Här finns inte lika många lagar eller domstolar. Därför råder inte sällan ”djungelns lag”, dvs. den som har mest styrka hävdar sin vilja.

4

Folkrätt Staterna är självständiga enligt folkrätten. Spelreglerna om hur länder får uppträda mot varandra kallas folkrätt och består av dels tradition och sedvana, dels överenskommelser mellan två eller flera länder, t ex olika FN-konventioner. Alla stater är suveräna (fullständigt självständiga). Det innebär, att det inte får finnas någon makt, som är högre än den enskilda statens. Inget land kan påtvingas regler och beslut, som det inte vill godkänna. I FN:s stadgar sägs därför, att varken FN eller något annat land får lägga sig i sådan frågor, ”som faller inom vederbörande stats behörighet”.

ALLIANS = PAKT När stater ingår avtal om att samverka i militära frågor brukar man tala om allianser eller pakter.

Union = konfederation Om självständiga stater samarbetar på ett mera organiserat sätt inom flera områden, för att därigenom nå vissa gemensamma mål, brukar länderna betecknas som en union eller en konfederation. EG = tullunion > > > EU = politisk union

Förbundstat = federation En stat som består av delstater, t ex USA och Tyskland. Delstaterna har stora egna befogenheter, utom när det gäller utrikes- och försvarspolitik.

5

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF