introduktion tiil nationalekonomi

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Political Economy
Share Embed Donate


Short Description

Download introduktion tiil nationalekonomi...

Description

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson

INTRODUKTION TILL NATIONALEKONOMI

Att tänka som en ekonom Viktigt syfte med kursen: Att medvetet kunna inta ett nationalekonomiskt förhållningssätt till olika typer av ekonomiska problem. ”Att tänka som en ekonom” • Att inse att resurser är knappa. Att (nästan) ingenting är gratis och att förstå vad den sanna kostnaden (alternativkostnaden) är • Att tänka marginellt. Att vid bedömning av om någonting är värt att göras och i vilken omfattning (köp av en vara, en politisk åtgärd) jämföra det extra värdet av åtgärden med den extra kostnaden som åtgärden medför Exempel 1 Du har lyckats få tag på en biljett till en högt efterfrågad rockkonsert till priset 500:-. När du anländer till platsen för konserten finner du ett antal olyckliga personer som inte har varit lika framgångsrika erbjuda sig att köpa biljetter till högre pris. Du läser på en av skyltarna: ”biljetter köpes för 1500:-”. Häpen kommenterar du: Så mycket skulle jag aldrig vara beredd att offra för en rockkonsert! Kommentera! Vad är din kostnad för rockkonserten?

1

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson

Exempel 2 Du har köpt en tavla av Picasso till fyndpriset 1 miljon kronor. Du är inte ett dugg konstintresserad utan ser köpet som en god affär och tänker snarast sälja tavlan vidare till mångdubbla beloppet. Tyvärr visar sig tavlan vara en förfalskning med ett marknadsvärde på uppskattningsvis 20 000:-. Du får efter det att denna sorgliga sanning uppenbarat sig för dig dock ett erbjudande om att få sälja tavlan till priset 50 000:- av en person som är väl medveten om att det rör sig om en förfalskning. Du tackar nej med motiveringen att om du säljer varan till detta pris skulle du förlora 950 000:-. Kommentera!

Exempel 3 ”Eftersom vi redan investerat flera hundra miljoner kronor på tunneln under Hallandsåsen vore det ett stort resursslöseri att inte bygga färdigt tunneln trots att den kommer att bli mycket dyrare att bygga än beräknat”. Kommentera!

2

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson

Exempel 4 Varje år blir ett visst antal personer sjuka i en viss sjukdom. Vid nuvarande behandling är den förväntade överlevnadstiden fem år. Nu öppnas två möjligheter att förlänga överlevnadstiden, men till en högre kostnad. Tabellen sammanfattar den viktigaste informationen: Nuvarande behandling Total kostnad Förväntat överlevnad Kostnad per överlevnadsår

1 miljon 5 år

Alternativ behandling 1 2 miljoner 8 år

Alternativ behandling 2 10 miljoner 10 år

200000:-

250000:-

1 miljon

Expert 1: ”Nuvarande behandling bör bibehållas. Den innebär lägst kostnad per överlevnadsår” Expert 2: ”Alternativ behandling 2 bör införas. Den innebär längst förväntad överlevnad. Kommentera! Vad tror ni ekonomen säger?

3

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson

Exempel 5 a) Du får välja mellan att leva en månad utan rent vatten eller en månad utan vin b) Du får välja mellan att som gåva få en liter rent vatten eller en liter vin Varför väljer du olika i de två fallen? Exempel 6 Följande information är tillgänglig om trafiksäkerhetsarbetet i ett län under det gångna året Åtgärd

Total kostnad

Nykterhetskontroller 10 miljoner Hastighetskontroller 10 miljoner

Beräknad effekt på antal olyckor 10 olyckor mindre 20 olyckor mindre

Av denna information drar man slutsatsen att till nästa år fördela om i budgeten så att man satsar mer på hastighetskontroller och mindre på nykterhetskontroller Kommentar? Vilken information skulle man egentligen behöva för att kunna avgöra om beslutet är riktigt?

4

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson

Med ”att tänka som en ekonom” avses inte enbart att själv analysera problem enligt dessa principer utan också att vid analys om hur ekonomin (och samhället i stort) fungerar, exempelvis en marknad, anta att aktörerna följer samma regler (utifrån sitt eget perspektiv) • Köparen av en vara antas värdera varan till minst lika mycket som vad den kostar honom/henne → nyttan av varan för köparen är minst lika hög som priset • Säljaren av en vara antas värdera intäkten av försäljningen till minst lika mycket som kostnaden → försäljningen ökar säljarens vinst

Rationalitetsantagandet: Ett grundläggande antagande i den ekonomiska teorin är nämligen att alla aktörer uppträder rationellt, man försöker få det ”så bra som möjligt” • I sitt val av vilka varor som skall köpas och hur mycket, vad man skall jobba med etc. strävar den enskilde individen efter att maximera ”nyttan” • I sitt val av vilka varor som skall säljas, hur mycket som skall produceras och på vilket sätt, strävar det enskilda företaget efter att maximera vinsten

5

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson

Ämnet nationalekonomi (Economics) En vetenskap som studerar hur ett samhälle löser det knapphetsproblem som består i att de samlade önskemålen överstiger vad som är möjligt att åstadkomma I någon process måste man därför välja hur samhällets resurser (arbetskraft, realkapital, naturtillgångar) skall användas, d.v.s. man måste besvara frågorna: • Vad skall produceras och i vilka kvantiteter? • Hur skall det produceras och av vem? • Hur skall produktionsresultatet (konsumtionen) fördelas?

6

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson

Olika sätt att behandla frågorna: • Förklara hur resursfördelningen går till → → positiv mikroekonomisk teori ƒ hur enskilda hushålls och företags val bestämmer efterfrågan och utbud på olika marknader och via prisbildningen styr användandet av resurser ƒ hur denna process beror på marknadsformen ƒ hur marknaderna påverkas av olika slag av ”störningar”, exempelvis politiska ingripanden, förändringar i priset på en insatsvara eller förändrade preferenser

• Utvärdera/föreslå förändringar →

→ normativ mikroekonomisk teori ƒ vad menas med en effektiv fördelning av resurserna? ƒ hur väl fungerar marknadsekonomin och kan man få den att fungera bättre?

7

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson

Mikro- och makroekonomisk teori

Mikroekonomi

Makroekonomi

Resursfördelningsfrågor

Total resursanvändning

Hur används resurserna?

I vilken utsträckning används resurserna?

Resursfördelning vid olika Varför används inte alla resurser, d.v.s. varför eximarknadsformer sterar arbetslöshet? Fokus på enskilda varor/marknader

Fokus på total produktion och hur den förändras över tiden, d.v.s. ekonomisk tillväxt

Hur bestäms priserna på enskilda marknader och varför förändras dessa?

Hur bestäms och varför förändras prisnivån? Varför uppstår inflation?

Varför handlar länder med varandra? Hur bestäms vilka varor som importeras och exporteras?

Hur bestäms totalexport och totalimport? Bytesbalans och valutamarknad

8

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson

Knapphet, val och alternativkostnad Ett problem på alla nivåer Exempel: En enskild individ Förutsättningar: - Veckopeng 40:- Sega råttor: pris 2:- Kola: pris 1:En modell som beskriver valsituationen kola 40

Begränsade resurser gör att man måste välja → valet innebär en alternativkostnad Alternativkostnaden för en seg råtta = den mängd kola som man måste offra för att skaffa sig en ytterligare seg råtta

20 18

1011

20

Sega råttor

Alternativkostnaden för en seg råtta = två kola = = Prisseg råtta dividerat med Priskola 9

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson

Exempel: Samhällsnivå Produktionsresurser (arbetskraft, kapital, naturtillgångar) används för att skapa ”nyttigheter” Antag endast två nyttigheter, varorna X och Y Vara Y

Produktionsmöjlighetskurva

Varierande alternativkostnad längs produktionsmöjlighetskurvan

Vara X

• Kort sikt a) Hur skall vi bete oss för att hamna på kurvan och inte innanför? b) Vilken av kombinationerna som begränsas av produktionsmöjlighetskurvan väljer vi? • Lång sikt Tillväxt: Hur kan man förskjuta produktionsmöjlighetskurvan utåt?

10

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson

Resursfördelningen varierar mellan olika ekonomiska system Alla samhällen ställs inför samma resursfördelningsproblem, men de hanterar dem på olika sätt, vi har med andra ord olika ekonomiska system Avgörande fråga: På vilken nivå fattas besluten? Grad av centralisering/decentralisering

Fullständigt centraliserat Planekonomi

Fullständigt decentraliserat Marknadsekonomi

Verklighetens ekonomier = blandekonomier, men ”blandningarna” kan se väldigt olika ut Vi skall i första hand studera de blandekonomier som i grunden bygger på decentraliserade beslut = verklighetens marknadsekonomi med en offentlig sektor som på olika sätt kan ingripa på marknaden/ekonomin i stort

11

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson

Resursfördelningen i marknadsekonomin (blandekonomin) Hänger ihop med utbud, efterfrågan och priser som bildas på olika marknader, men hur bestäms dessa? Beslut (val) som görs av olika ekonomiska aktörer Aktörer i ekonomisk teori • Producenter/företag • Konsumenter/hushåll/individer • ”Staten” (offentliga beslutsfattare på olika nivåer) Centralt beteendeantagande: Alla aktörer uppträder rationellt ƒ Företagen antas maximera vinsten ƒ Individerna antas maximera ”nyttan” ƒ ”Staten” antas maximera ? o Samhällsnyttan o Eftersom offentliga beslut fattas av nyttomaximerande politiker och offentliga tjänstemän, maximeras antalet röster vid politiska val och storleken på offentlig sektor 12

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson

Kritik av rationalitetsantagandet Företaget som vinstmaximerare ƒ Företaget är ingen beslutsenhet ƒ Företaget har inte tillgång till perfekt information → → satisfieringsmål ersätter maximeringsmål Individen som nyttomaximerare ƒ Individen är impulsiv och utsatt för social påverkan ƒ Individen har inte tillgång till perfekt information Försvar ƒ Det kan vara rationellt att inte skaffa sig all information (”rational ignorance”) ƒ Den ekonomiska teorin är en teori för aggregat, inte för enskilda företag eller hushåll Det viktiga är inte realismen i de antaganden som görs, utan ifall teorin ger bästa möjliga beskrivning av verkligheten - Inga andra antaganden ger en bättre förklaring - Ekonomin fungerar i stort sett som om företagen vinstmaximerar och individerna nyttomaximerar 13

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson

En sammanfattande bild av en marknadsekonomi utan offentlig sektor

Utbud av produktionsfaktorer

Hushåll /Individer (nyttomaximerande) Betalning

Produktionsfaktormarknad

Efterfrågan på produktionsfaktorer

Efterfrågan på varor och tjänster

Betalning

Varumarknad Betalning

Betalning

Företag (vinstmaximerande)

Utbud av varor och tjänster

Men hur vet man att hushållens och företagens planer går att förverkliga. Det sker ju ingen central samordning Prissystemet samordnar via ”den osynliga handen” decentraliserade beslut ƒ Om efterfrågan > utbud så stiger priset ƒ Om efterfrågan < utbud så sjunker priset ƒ Om efterfrågan = utbud så är priset oförändrat Leder till en allmän jämvikt där efterfrågan = utbud för alla varor och tjänster 14

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson

Kursstruktur, undervisningsformer m.m. • 14 föreläsningar • 9 lektioner med övningsuppgifter • 1 avslutande frågestund Föreläsningar F1

Introduktionsföreläsning

F2-F4

Matematisk introduktion

F5-F11

Mikroekonomi (positiv)

F5-F6/7

Efterfrågan och Utbud

F7-F8/9

Produktionsekonomiska grundbegrepp

F9-F11

Modellen för fullständig konkurrens

F12-F14

Makroekonomi, arbetslöshet och tillväxt

15

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson

Hjälpmedel vid tentamen • Miniräknare utan grafritningsfunktion • ”Hjälplapp” med egna anteckningar (storlek A4, båda sidor)

Kurslitteratur • Pindyck Robert S & Rubinfeld Daniel L, Microeconomics, International Edition (seventh edition, Pearson Education International) • Klas Fregert & Lars Jonung Makroekonomi (3:e upplagan, Studentlitteratur 2010) • Lars Hultkrantz & Hans Tson Söderström (red) Marknad och Politik (nionde upplagan, SNS förlag 2011) • Sonesson Thomas, Mikroekonomisk analys, 121 uppgifter kring den mikroekonomiska modellen, Linköping Studies in Economics No. 1, Linköping Electronic Press • Hagberg Birgit, Räkneövningar inför grundkurserna i nationalekonomi • Föreläsningsunderlag (OH-material) 16

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 1, Thomas Sonesson

Lektioner • Medverkan frivillig • Arbetsgrupper på normalt 3-4 personer (5 absolut max), anmälan i samband med föreläsningarna eller via mejl (även enskild anmälan möjlig) • 5-6 uppgifter per lektion • Lösningsförslag förbereds av arbetsgrupperna innan lektionsstart. Räkna med att varje uppgift tar minst en timme, givet att man tillgodogjort sig bakomliggande teorier • Vid lektionens start fördelas uppgifterna på grupperna • Övriga grupper kan komma med synpunkter och frågor eller presentera egna lösningar. Läraren ger dessutom feed-back på svaret • Inget krav på att grupperna har rätt svar! • Uppgifter, som ingen vill presentera, kan i mån av tid, lösas av grupperna under lektionen, med handledning av läraren. Någon garanti för att alla uppgifter då kommer att hinna behandlas finns inte! • Skriftliga svar till lektionsuppgifterna existerar inte!

17

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF