Jd hbqguir - Kungliga biblioteket

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download Jd hbqguir - Kungliga biblioteket...

Description

Översikt över

DDK Dewey decimalklassifikation

Kungliga biblioteket, Stockholm 2010-06-14

1

© 2003-2005 OCLC Online Computer Library Center, Inc. (“OCLC”). All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or part or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of OCLC. DDK, Dewey, Dewey Decimal Classification, WebDewey and WorldCat are registered trademarks and/or service marks of OCLC. Licensing information regarding the Dewey Decimal Classification system is available at www.oclc.org/dewey

2

En kort introduktion till Dewey decimalklassifikation Historia och nuvarande användning Dewey decimalklassifikation (DDK) är ett generellt verktyg för kunskapsorganisation som kontinuerligt revideras för att hålla jämna steg med kunskapsutvecklingen. Systemet skapades av Melvil Dewey 1873 och publicerades för första gången 1876. DDK publiceras av OCLC Online Computer Library Center, Inc. OCLC äger alla upphovsrättigheter till DDK och licensierar systemet för en rad användningsområden. DDK är världens mest spridda klassifikationssystem. Det används av bibliotek i över 135 länder för att organisera samlingarna och göra dem tillgängliga. DDK-nummer ingår i nationalbibliografier från fler än 60 länder. Alla slags bibliotek förser dagligen dokument med Deweynummer och kan samarbeta kring dessa med hjälp av olika verktyg (inklusive OCLC:s samkatalog WorldCat). Dewey används också för andra ändamål, t.ex. som ett verktyg för att organisera webbresurser och göra dem sökbara. DDK har översatts till över 30 språk. De senaste upplagorna (den fullständiga och den förkortade) har översatts eller kommer att översättas till följande språk: arabiska, franska, hebreiska, isländska, italienska, kinesiska, koreanska, norska, ryska, spanska, tyska och vietnamesiska.

Utveckling En av de största fördelarna med DDK är att systemet utvecklas och underhålls av en nationalbibliografisk instans, Library of Congress. DDK:s redaktion är placerad inom Decimal Classification Division på Library of Congress, där klassifikationspecialister förser över 110 000 katalogposter per år med DDK-nummer. Genom att redaktionen är en del av Decimal Classification Division kan redaktörerna upptäcka tendenser i litteraturen som måste införlivas i klassifikationssystemet. Redaktörerna förbereder förslag till förändringar och utvidgningar av systemet som sedan vidarebefordras till redaktionskommittén (Decimal Classification Editorial Policy Committe, EPC) för granskning och rekommendationer om åtgärder. EPC är en internationell styrelse med tio medlemmar vars huvuduppgift är att fungera som rådgivare för redaktörerna och OCLC i frågor som rör förändringar, nyheter och allmän utveckling av DDK. EPC representerar DDK:ss användare och deras intressen. Medlemmarna kommer från folkbibliotek, specialbibliotek, universitets- och högskolebibliotek och från bibliotekarieutbildningar.

Upplagor DDK publiceras i en fullständig och en förkortad upplaga i tryckta och elektroniska versioner. Notationen och den hierarkiska strukturen i den förkortade upplagan är en logisk förkortning av notationen och hierarkierna i den fullständiga upplagan. Det innebär att alla nummer i den förkortade upplagan överensstämmer med nummer i den fullständiga. Hierarkin i den förkortade upplagan är en mindre utbyggd version av hierarkin i den fullständiga. Den

3

förkortade upplagan är avsedd för allmänna samlingar som innehåller färre än 20 000 titlar. WebDewey och Abridged WebDewey, de elektroniska versionerna av den fullständiga respektive den förkortade upplagan, uppdateras ofta och innehåller extra indexingångar och mappad terminologi (t.ex. Library of Congress Subject Headings och Medical Subject Headings). De elektroniska versionerna och kompletterande information utlagd på webben är de huvudsakliga källorna för pågående uppdateringar av DDK. På DDK:s webbplats (www.oclc.org/dewey) läggs ett urval nyheter och förändringar i DDK ut varje månad, och ett urval mappningar mellan Library of Congress Subject Headings och DDK läggs ut varannan vecka.

Struktur och notation DDK. bygger på välgrundade principer vilket gör det till ett utmärkt verktyg för generell kunskapsorganisation. Det har betydelsebärande notation i form av arabiska siffror kända i hela världen, väldefinierade kategorier, välutvecklade hierarkier och ett stort nätverk av relationer mellan ämnen. I DDK är huvudklasserna organiserade utifrån discipliner och forskningsområden. På den översta nivån är DDK uppdelat i tio huvudklasser, som tillsammans täcker all kunskap. Varje huvudklass vidareindelas i tio avdelningar och varje avdelning i tio I DDK är huvudklasserna organiserade utifrån discipliner och forskningsområden. På den översta nivån är DDK uppdelat i tio huvudklasser, som tillsammans täcker all kunskap. Varje huvudklass vidareindelas i tio avdelningar, och varje avdelning i tio sektioner (alla nummer för avdelningar och sektioner som är möjliga används inte). DDK:s huvudsakliga struktur presenteras i de översikter som följer efter denna introduktion. Rubrikerna för de olika numren har redigerats för att göra det lättare att ögna igenom dem och sammanfaller inte nödvändigtvis med de fullständiga rubrikerna i schemat. Den första översikten innehåller de tio huvudklasserna. Den första siffran i de tresiffriga numren uttrycker huvudklassen. Exempel: 600 betecknar teknik. ’ Den andra översikten innehåller de hundra avdelningarna. Den andra siffran i de tresiffriga numren uttrycker avdelningen. Exempel: 600 används för övergripande verk om teknik, 610 för medicin och hälsa, 620 för ingenjörsvetenskap, 630 för lantbruk. Den tredje översikten innehåller de tusen sektionerna. Den tredje siffran i de tresiffriga numren uttrycker sektionen. 610 används för övergripande verk om medicin och hälsa, 611 för människans anatomi, 612 för människans fysiologi, 613 för hälsovård och friskvård. Arabiska siffror används för att beteckna de olika klasserna i DDK. Efter den tredje siffran i ett nummer för en klass följer en decimalpunkt. Numret fortsätter efter punkten tills en tillräckligt specifik klassifikation uppnåtts. Ett ämne kan förekomma i mer än en disciplin. Kläder kan t.ex. behandlas ur flera aspekter som hör till olika discipliner. Kläders psykologiska inflytande hör hemma i 155.95 som en del av disciplinen psykologi; seder kring kläder hör hemma i 391 dit verk om seder förs; och kläder som mode hör hemma i 746.92 som en del av disciplinen konst.

4

Hierarki I DDK uttrycks hierarkin genom struktur och notation. Strukturell hierarki innebär att varje ämne (undantaget de tio huvudklasserna) är en del av ett vidare ämne högre upp i hierarkin. Alla anmärkningar om en klass är giltiga även för alla underordnade klasser, inklusive logiskt underordnade ämnen som klassas på sidoordnade nummer. Hierarkin i notationen uttrycks genom notationens längd. På varje nivå är nummer vanligtvis underordnade en klass vars notation är en siffra kortare, sidoordnade klasser som har lika långa nummer och överordnade klasser vars nummer är längre. De understrukna siffrorna i följande exempel visar denna hierarki i notationen. 600 630 636 636.7 636.8

Teknik Lantbruk Husdjursskötsel Hundar Katter

Klasserna ”Hundar” och ”Katter” är mer specifika än ”Husdjursskötsel”, d.v.s. de är underordnade ”Husdjursskötsel”. De är sinsemellan lika specifika, d.v.s. sidoordnade. Klassen ”Husdjursskötsel” är mindre specifik än ”Hundar” och ”Katter”, d.v.s. den är överordnad. Ibland är det inte möjligt eller önskvärt att uttrycka hierarkin med notationen och då används andra sätt. När hierarkin inte överensstämmer med notationen visas ämnenas relationer genom särskilda rubriker, anmärkningar och artiklar.

DDK:s disposition Den tryckta versionen av den senaste fullständiga upplagan av DDK (22:a uppl.) består av fyra volymer som huvudsakligen innehåller följande delar: Volym 1 A. Nyheter i 22:a upplagan: En kort sammanställning av nyheter och förändringar i DDK 22. B. Introduktion: En beskrivning av DDK och hur man använder systemet. C. Ordlista: Korta definitioner av termer som används i DDK. D. Index till introduktionen och ordlistan. E. Manual: En handledning som huvudsakligen består av utförliga diskussioner om problematiska områden vid användandet av DDK. Informationen i manualen är ordnad efter nummer i schemat och tabellerna. F. Tabeller: Sex numrerade tabeller med notation som kan läggas till klassnummer för att åstadkomma högre grad av specificitet. G. Listor med jämförelser mellan 21:a och 22:a upplagan: Omplaceringar och Upphörda nummer; Återanvända nummer. Volym 2 H. DDK översikter. De översta tre nivåerna i DDK. I. Schemat. Organisation av kunskap 000-599.

5

Volym 3 J. Schemat. Organisation av kunskap 600-999. Volym 4 K. Relativt index. En alfabetisk lista över ämnen och de discipliner i vilka de behandlas. Disciplinerna under varje ämne är också alfabetiskt ordnade.

Ingångar Varje ingångg för en klass i schemat och tabellerna består av ett DDK-nummeri kolumnen längst till vänster (nummerkolumnen), en rubrik som beskriver den klass som numren representerar, och ofta en eller fler anmärkningar. Alla ingångar (nummer, rubriker och anmärkningar) ska läsas i sitt hierarkiska sammanhang. I de tryckta versionerna av DDK förekommer de tre första siffrorna av ett nummer i schemat (huvudklass, avdelning och sektion) bara en gång i nummerkolumnen - den gång numret först används. Numret upprepas högst upp på varje sida där underavdelningarna fortsätter. Underordnade nummer visas i nummerkolumnen med decimaltecknet som första tecken och de tre första siffrorna underförstådda. Vissa nummer i schemat och tilläggstabellerna står inom parentes eller hakparentes. Nummer och anmärkningar inom parentes är alternativ till standardanvändningen av DDK. Nummer inom hakparentes är vakanta, har upphört, eller betecknar ämnen som har flyttats. Hakparenteser används också för standardindelningar som inte används därför att ämnena finns representerade på en annan plats i systemet. Nummer inom hakparentes ska aldrig användas.

Att bygga nummer Endast en liten del av alla DDK-nummer som är möjliga finns med i schemat. Det är ofta nödvändigt att bygga ut eller sammanfoga nummer som inte specifikt finns listade i schemat. Sådana byggda nummer tillåter ett större djup i innehållsanalysen. Det finns fyra källor till notationen i byggda nummer: (A) tabellen Standardindelningar; (B) tabell 2-6; (C) andra delar av schemat; (D) särskilda tilläggstabeller i schemat. Det är tillåtet att bygga nummer bara när det finns anvisningar om det i schemat (undantaget tillägg av standardindelningar, som är tillåtet överallt där det inte finns en anvisning om motsatsen). Byggda nummer börjar med ett basnummer (vilket nummer anges alltid i anvisningsanmärkningen) till vilket ett annat nummer tillfogas.

Mer information På Deweys webbplats (www.oclc.org/dewey) finns uppdaterad information om DDK, DDKprodukter och –tjänster, och licenser. För mer information om DDK:s struktur och användandet av DDK, se introduktionen i volym 1 av DDK 22 (även tillgänglig online i WebDewey och på Deweys webbplats). En mer utförlig introduktion till DDK finns i Dewey

6

Decimal Classification: Principles and application, 3rd ed., by Lois Mai Chan and Joan S. Mitchell. (Dublin, Ohio, OCLC, 2003).

7

Första översikten De tio huvudklasserna 000 Datavetenskap, information & allmänna verk 100 Filosofi & psykologi 200 Religion 300 Samhällsvetenskaper 400 Språk 500 Naturvetenskap 600 Teknik 700 Konst & fritid 800 Litteratur 900 Historia & geografi

8

Andra översikten. De hundra avdelningarna. 000 010 020 030 [040] 050 060 070 080 090

Datavetenskap, kunskap & system Bibliografi Biblioteks- & informationsvetenskap Uppslagsverk & kalendrar Vakant Tidskrifter & seriella resurser Föreningar, organisationer & museer Nyhetsmedier, journalistik & publicering Allmänna samlingsverk Handskrifter & rariteter

500 510 520 530 540 550 560 570 580 590

Naturvetenskap Matematik Astronomi Fysik Kemi Geovetenskaper & geologi Fossiler & förhistoriskt liv Biovetenskaper; biologi Växter (botanik) Djur (zoologi)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

Filosofi Metafysik Kunskapsteori Parapsykologi & ockultism Filosofiska skolor Psykologi Logik Etik Antik, medeltida & österländsk filosofi Modern västerländsk filosofi

600 610 620 630 640 650 660 670 680 690

Teknik Medicin & hälsa Ingenjörsvetenskap Lantbruk Hem & hushåll Administration & PR Kemisk teknik Industriell tillverkning Tillverkning för särskilda ändamål Byggnadsteknik

200 210 220 230 240 250 260 270 280 290

Religion Religionsfilosofi & -teori Bibeln Kristendom & kristen teologi Kristen livsföring & utövande Kristet församlingsarbete & religiösa ordnar Kristen organisation, diakoni & gudstjänst Kristendomens historia Kristna trossamfund Övriga religioner

700 710 720 730 740 750 760 770 780 790

Konst Landskapsarkitektur & fysisk planering Arkitektur Skulptur, keramik & metallkonst Teckningskonst & konsthantverk Målarkonst Grafisk konst Fotografi & datorkonst Musik Idrott, spel & underhållning

300 310 320 330 340 350 360 370 380 390

Samhällsvetenskaper, sociologi & antropologi Statistik Statsvetenskap Nationalekonomi Juridik Offentlig förvaltning & militärvetenskap Sociala problem & tjänster Utbildning Handel, kommunikationer & transport Seder, etikett & folkdiktning

800 810 820 830 840 850 860 870 880 890

Litteratur, retorik & analys Amerikansk litteratur på engelska Engelska & fornengelska litteraturer Tyska & germanska litteraturer Franska & romanska litteraturer Italienska, rumänska & besläktade litteraturer Spanska & portugisiska litteraturer Latinska & italiska litteraturer Klassiskt grekiska & nygrekiska litteraturer Litteraturer på övriga språk

400 410 420 430 440 450 460 470 480 490

Språk Språkvetenskap Engelska & fornengelska Tyska & besläktade språk Franska & besläktade språk Italienska, rumänska & besläktade språk Spanska & portugisiska Latin & italiska språk Grekiska språk; klassisk grekiska Övriga språk

900 910 920 930 940 950 960 970 980 990

Historia Geografi & resor Biografi & genealogi Forntidens historia (till ca 499) Europas historia Asiens historia Afrikas historia Nordamerikas historia Sydamerikas historia Övriga områdens historia

9

Tredje översikten De tusen sektionerna 000 001 002 003 004 005 006 [007] [008] [009]

Datavetenskap, information & allmänna verk Kunskap Boken System Databehandling & datavetenskap Datorprogrammering, program & data Särskilda datametoder [Vakant] [Vakant] [Vakant]

050 051 052 053 054 055 056 057 058 059

Allmänna seriella resurser Seriella resurser på amerikansk engelska Seriella resurser på engelska Seriella resurser på övriga germanska språk Seriella resurser på franska, occitanska & katalanska Seriella resurser på italienska, rumänska & besläktade språk Seriella resurser på spanska & portugisiska Seriella resurser på slaviska språk Seriella resurser på nordiska språk Seriella resurser på övriga språk

010 011 012 [013] 014 015 016 017 018 019

Bibliografi Bibliografier Bibliografier över enskilda personer [Vakant] Bibliografier - anonyma & pseudonyma verk Bibliografier - särskilda platser Bibliografier - särskilda ämnen Allmänna ämneskataloger Kataloger ordnade efter författare, år etc. Ordbokskataloger

060 061 062 063 064 065 066 067 068 069

Allmänna organisationer & museivetenskap Organisationer i Nordamerika Organisationer i Storbritannien; i England Organisationer i Centraleuropa; i Tyskland Organisationer i Frankrike & Monaco Organisationer i Italien & på angränsande öar På Pyreneiska halvön & angränsande öar Organisationer i Östeuropa; i Ryssland Organisationer i övriga geografiska områden Museivetenskap

020 021 022 023 [024] 025 026 027 028 [029]

Biblioteks- & informationsvetenskap Bibliotekens relationer Administration av biblioteksbyggnader Personaladministration [Vakant] Bibliotekens verksamheter Specialbibliotek Allmänna bibliotek Läsning & användning av andra medier [Vakant]

070 071 072 073 074 075 076 077 078 079

Nyhetsmedier, journalistik & publicering Dagstidningar i Nordamerika Dagstidningar i Storbritannien; i England Dagstidningar i Centraleuropa; i Tyskland Dagstidningar i Frankrike & Monaco Dagstidningar i Italien & på angränsande öar På Pyreneiska halvön & angränsande öar Dagstidningar i Östeuropa; i Ryssland Dagstidningar i Norden Dagstidningar i övriga geografiska områden

030 031 032 033 034 035 036 037 038 039

Allmänna uppslagsverk Uppslagsverk på amerikansk engelska Uppslagsverk på engelska Uppslagsverk på övriga germanska språk På franska, occitanska & katalanska På italienska, rumänska & besläktade språk Uppslagsverk på spanska & portugisiska Uppslagsverk på slaviska språk Uppslagsverk på nordiska språk Uppslagsverk på övriga språk

080 081 082 083 084 085 086 087 088 089

Allmänna samlingsverk Samlingsverk på amerikansk engelska Samlingsverk på engelska Samlingsverk på övriga germanska språk Samlingsverk på franska, occitanska & katalanska Samlingsverk på italienska, rumänska & besläktade språk Samlingsverk på spanska & portugisiska Samlingsverk på slaviska språk Samlingsverk på nordiska språk Samlingsverk på övriga språk

[040] [041] [042] [043] [044] [045] [046] [047] [048] [049]

[Vakant] [Vakant] [Vakant] [Vakant] [Vakant] [Vakant] [Vakant] [Vakant] [Vakant] [Vakant]

090 091 092 093 094 095 096 097 098 099

Handskrifter & rariteter Handskrifter Blockböcker Inkunabler Tryckta böcker Böcker med anmärkningsvärda bokband Böcker med anmärkningsvärda illustrationer Böcker med anmärkningsvärt ägarskap etc. Förbjudna böcker, förfalskningar, etc. Böcker i ovanligt format

10

100 101 102 103 [104] 105 106 107 108 109

Filosofi Filosofins teori Diverse inom filosofi Lexikon & uppslagsverk [Vakant] Seriella resurser Organisationer & administration Utbildning, forskning & liknande ämnen Särskilda gruppers filosofi Historia & särskilda personer

150 [151] 152 153 154 155 156 [157] 158 [159]

Psykologi [Vakant] Perception, rörelse, känslor & drifter Mentala processer & intelligens Det undermedvetna & alternativa medvetanden Differentiell psykologi & utvecklingspsykologi Jämförande psykologi [Vakant] Tillämpad psykologi [Vakant]

110 111 [112] 113 114 115 116 117 118 119

Metafysik Ontologi [Vakant] Kosmologi Rum Tid Förändring Struktur Kraft & energi Tal & mängd

160 161 162 [163] [164] 165 166 167 168 169

Logik Induktion Deduktion [Vakant] [Vakant] Felslut och felkällor Syllogismer Hypoteser Argumentation & övertalning Analogi

120 121 122 123 124 [125] 126 127 128 129

Kunskapsteori, kausalitet & mänsklighet Kunskapsteori Kausalitet Determinism & indeterminism Teleologi [Vakant] Jaget Det omedvetna & det undermedvetna Människan Enskilda själars ursprung & öde

170 171 172 173 174 175 176 177 178 179

Etik Etiska system Politisk etik Familjeetik Yrkesetik Etik rörande fritid & avkoppling Sexualetik & reproduktionsetik Etik i sociala relationer Konsumtionsetik Övriga etiska normer

130 131 [132] 133 [134] 135 [136] 137 138 139

Parapsykologi & ockultism Parapsykologiska & ockulta metoder [Vakant] Särskilda ämnen inom parapsykologi & ockultism [Vakant] Drömmar & mysterier [Vakant] Grafologisk spådom Fysionomik Frenologi

180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

Antik, medeltida & österländsk filosofi Österländsk filosofi Försokratiska grekiska filosofier Sokratisk & besläktad filosofi Platonismen Aristotelisk filosofi Skepticism & nyplatonism Epikurism Stoicism Medeltida västerländsk filosofi

140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

Särskilda filosofiska skolor Idealism & liknande system Kritisk filosofi Bergsonism & intuitionism Humanism & besläktade system Sensualism Naturalism & besläktade system Panteism & besläktade system Eklekticism, liberalism & traditionalism Övriga filosofiska system

190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

Modern Filosofi Filosofi Filosofi Filosofi Filosofi Filosofi Filosofi Filosofi Filosofi

11

västerländsk filosofi i Förenta staterna & Kanada på Brittiska öarna i Tyskland & Österrike i Frankrike i Italien i Spanien & Portugal i före detta Sovjetunionen i Skandinavien i övriga geografiska områden

200 201 202 203 204 205 206 207 208 209

Religion Religiös mytologi, religion & samhälle Dogmatik Offentlig religionsutövning Religiös erfarenhet & livsföring Religiös etik Ledarskap & organisationer Mission & religiös utbildning Källor Sekter & reformrörelser

250 251 252 253 254 255 [256] [257] [258] 259

Den lokala kyrkan & kristna ordnar Homiletik Predikningar Pastoralteologi Församlingsadministration Religiösa församlingar & ordnar [Vakant] [Vakant] [Vakant] Församlings- & själavård

210 211 212 213 214 215 [216] [217] 218 [219]

Religionsfilosofi & -teori Gudsbegrepp Guds existens & egenskaper Skapelsen Teodicéproblemet Naturvetenskap & religion [Vakant] [Vakant] Människan [Vakant]

260 261 262 263 264 265 266 267 268 269

Kristen teologi om samhället & kyrkoteologi Kyrkan & samhället Ecklesiologi Helgdagar, högtider & helgedomar Offentlig gudstjänst Sakramenten, övriga riter & handlingar Mission Föreningar för kristet arbete Undervisning i kristendom Andlig förnyelse

220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Bibeln Gamla Testamentet (Tanak) Gamla Testamentets historiska böcker Gamla Testamentets poetiska böcker Gamla Testamentets profetiska böcker Nya Testamentet Evangelierna & Apostlagärningarna Epistlar Uppenbarelseboken Apokryfer & pseudepigrafer

270 271 272 273 274 275 276 277 278 279

Kristendomens historia & kyrkohistoria Religiösa ordnar i kyrkohistorien Förföljelse i kyrkohistorien Lärostrider & kätterier Kristendomens historia i Europa Kristendomens historia i Asien Kristendomens historia i Afrika Kristendomens historia i Nordamerika Kristendomens historia i Sydamerika Kristendomens historia i övriga områden

230 231 232 233 234 235 236 [237] 238 239

Kristendom & kristen teologi Gud Jesus & hans familj Mänskligheten Frälsning & nåd Andliga väsen Eskatologi [Vakant] Trosartiklar & katekeser Apologetik & polemik

280 281 282 283 284 285 286 287 [288] 289

Kristna trossamfund & sekter Fornkyrkan & ortodoxa kyrkor Romersk-katolska kyrkan Anglikanska kyrkor Protestantiska samfund med ursprung i Europa Presbyterianer, kongregationalister & reformerta Baptister, Disciples of Christ & adventister Metodister & besläktade samfund [Vakant] Övriga trossamfund & sekter

240 241 242 243 [244] [245] 246 247 248 249

Kristen moral & fromhetsteologi Kristen etik Uppbyggelselitteratur Väckelselitteratur för enskilda [Vakant] [Vakant] Bruk av konst i kristendomen Kyrklig inredning & utsmyckning Kristen erfarenhet & livsföring Kristet familjeliv

290 [291] 292 293 294 295 296 297 (298) 299

Övriga religioner [Vakant] Grekisk & romersk religion Germansk religion Indiska religioner Zoroastrism Judendom Islam, babism & bahai (Alternativt nummer) Övriga religioner, ej angivna ovan

12

300 301 302 303 304 305 306 307 [308] [309]

Samhällsvetenskaper Sociologi & antropologi Social interaktion Sociala processer Faktorer som påverkar socialt beteende Sociala grupper Kultur & sociala institutioner Lokalsamhällen [Vakant] [Vakant]

350 351 352 353 354 355 356 357 358 359

Offentlig förvaltning & militärvetenskap Offentlig förvaltning Allmänt om offentlig förvaltning Särskilda förvaltningsområden Offentlig förvaltning av ekonomi & miljö Militärvetenskap Infanteri & krigföring Kavalleri & krigföring Flygvapen & andra specialiserade styrkor Sjöstridskrafter & krigföring

310 [311] [312] [313] 314 315 316 317 318 319

Samlingar av allmän statistik [Vakant] [Vakant] [Vakant] Allmän statistik för Europa Allmän statistik för Asien Allmän statistik för Afrika Allmän statistik för Nordamerika Allmän statistik för Sydamerika Allmän statistik för övriga områden

360 361 362 363 364 365 366 367 368 369

Sociala problem & tjänster; föreningar Sociala problem & tjänster allmänt Sociala välfärdsproblem & tjänster Övriga sociala problem & tjänster Kriminologi Kriminalvård Sällskap & ordnar Allmänna föreningar Försäkring Diverse föreningar

320 321 322 323 324 325 326 327 328 [329]

Statsvetenskap Regeringsformer & statsskick Statens förhållande till organiserade grupper Medborgerliga & politiska rättigheter Den politiska processen Internationell migration & kolonisation Slaveri & frigörelse Internationella relationer Den lagstiftande processen [Vakant]

370 371 372 373 374 375 [376] [377] 378 379

Utbildning Skolor & verksamhet; specialundervisning Förskola & grundskola Gymnasieskola & motsvarande Vuxenutbildning Läroplaner [Vakant] [Vakant] Högre utbildning Utbildningspolitik

330 331 332 333 334 335 336 337 338 339

Nationalekonomi Arbetsmarknadsekonomi Finansiell ekonomi Mark- & energiresurser Kooperativ Socialism & relaterade system Offentlig ekonomi Internationell ekonomi Produktion Makroekonomi & relaterade ämnen

380 381 382 383 384 385 386 387 388 389

Handel, kommunikationer & transport Handel Internationell handel Post Kommunikationer; telekommunikation Järnvägstrafik Insjöfart & färjetrafik Sjöfart, flygtrafik & rymdfart Transport; landtransport Metrologi & standardisering

340 341 342 343 344 345 346 347 348 349

Juridik Folkrätt & internationell rätt Statsrätt & förvaltningsrätt Skatterätt, handelsrätt, militärväsen & företag Arbetsrätt, socialrätt, utbildning & kultur Straffrätt Civilrätt Civilprocess & domstolar Lagar, föreskrifter & rättsfall Särskilda jurisdiktioner & områden

390 391 392 393 394 395 [396] [397] 398 399

Seder, etikett & folkdiktning Kläder & utseende Seder knutna till livscykeln & hemmet Seder knutna till döden Allmänna seder Etikettfrågor [Vakant] [Vakant] Folkdiktning Seder knutna till krig & diplomati

13

400 401 402 403 404 405 406 407 408 409

Språk Filosofi & teori Diverse Lexikon & uppslagsverk Särskilda ämnen Seriella resurser Organisationer & administration Utbildning, forskning & liknande ämnen Särskilda gruppers språk Geografisk aspekt & personer

450 451 452 453 [454] 455 [456] 457 458 459

Italienska, rumänska & besläktade språk Italienska skriftsystem & fonologi Italiensk etymologi Italienska lexikon [Vakant] Italiensk grammatik [Vakant] Italiensk språkvariation Standarditalienska Rumänska & besläktade språk

410 411 412 413 414 415 [416] 417 418 419

Språkvetenskap Skriftsystem Etymologi Lexikon Fonologi & fonetik Grammatik [Vakant] Dialektforskning & språkhistoria Standardspråk & tillämpad språkvetenskap Teckenspråk

460 461 462 463 [464] 465 [466] 467 468 469

Spanska & portugisiska Spanska skriftsystem & fonologi Spansk etymologi Spanska lexikon [Vakant] Spansk grammatik [Vakant] Spansk språkvariation Standardspanska Portugisiska

420 421 422 423 [424] 425 [426] 427 428 429

Engelska & fornengelska Engelska skriftsystem & fonologi Engelsk etymologi Engelska lexikon [Vakant] Engelsk grammatik [Vakant] Engelsk språkvariation Standardengelska Fornengelska (Anglosaxiska)

470 471 472 473 [474] 475 [476] 477 478 479

Italiska språk; latin Klassiska latinska skriftsystem & fonologi Klassisk latinsk etymologi Klassiskt latinska lexikon [Vakant] Klassisk latinsk grammatik [Vakant] Arkaiskt latin, senlatin, vardagslatin Klassiskt latinskt språkbruk Övriga italiska språk

430 431 432 433 [434] 435 [436] 437 438 439

Germanska språk; tyska Tyska skriftsystem & fonologi Tysk etymologi Tyska lexikon [Vakant] Tysk grammatik [Vakant] Tysk språkvariation Standardtyska Övriga germanska språk

480 481 482 483 [484] 485 [486] 487 488 489

Grekiska språk; klassisk grekiska Klassiska grekiska skriftsystem & fonologi Klassisk grekisk etymologi Klassiskt grekiska lexikon [Vakant] Klassisk grekisk grammatik [Vakant] Förklassisk och efterklassisk grekiska Klassiskt grekiskt språkbruk Övriga grekiska språk

440 441 442 443 [444] 445 [446] 447 448 449

Romanska språk; franska Franska skriftsystem & fonologi Fransk etymologi Franska lexikon [Vakant] Fransk grammatik [Vakant] Fransk språkvariation Standardfranska Occitanska & katalanska

490 491 492 493 494 495 496 497 498 499

Övriga språk Östindoeuropeiska & keltiska språk Afroasiatiska språk; semitiska språk Icke-semitiska afroasiatiska språk Altaiska, uraliska, paleoasiatiska & dravidiska Östasiatiska & sydöstasiatiska språk Afrikanska språk Nordamerikanska inhemska språk Sydamerikanska inhemska språk Austronesiska språk & övriga språk

14

500 501 502 503 [504] 505 506 507 508 509

Naturvetenskap & matematik Filosofi & teori Blandat Lexikon & uppslagsverk [Vakant] Seriella publikationer Organisationer & administration Utbildning, forskning & relaterade ämnen Naturhistoria Historia, geografi & särskilda personer

550 551 552 553 554 555 556 557 558 559

Geovetenskaper Geologi, hydrologi & meteorologi Petrologi Ekonomisk geologi Geovetenskaper: Europa Geovetenskaper: Asien Geovetenskaper: Afrika Geovetenskaper: Nordamerika Geovetenskaper: Sydamerika Geovetenskaper: övriga områden

510 511 512 513 514 515 516 [517] 518 519

Matematik Matematikens allmänna principer Algebra Aritmetik Topologi Analys Geometri [Vakant] Numerisk analys Sannolikhetslära & tillämpad matematik

560 561 562 563 564 565 566 567 568 569

Paleontologi; paleozoologi Paleobotanik; fossila mikroorganismer Fossila ryggradslösa djur Fossila ryggradslösa djur i hav & på strand Fossila blötdjur & blötdjursliknande djur Fossila leddjur Fossila ryggsträngsdjur Fossila växelvarma ryggradsdjur; fossila fiskar Fossila fåglar Fossila däggdjur

520 521 522 523 [524] 525 526 527 528 529

Astronomi & hithörande vetenskaper Celest mekanik Tekniker, utrustning & material Särskilda himlakroppar & fenomen [Vakant] Jorden (astronomisk geografi) Matematisk geografi Astronomisk navigation Astronomiska tabeller Kronologi

570 571 572 573 [574] 575 576 577 578 579

Biovetenskaper; biologi Fysiologi & liknande ämnen Biokemi Särskilda organsystem hos djur [Vakant] Särskilda växtdelar & system hos växter Genetik & evolution Ekologi Organismers naturhistoria Mikroorganismer, svampar & alger

530 531 532 533 534 535 536 537 538 539

Fysik Klassisk mekanik; solidmekanik Fluidmekanik; hydromekanik Gasers mekanik Ljud & liknande svängningar Ljus & infraröda & ultravioletta fenomen Värme Elektricitet & elektronik Magnetism Modern fysik

580 581 582 583 584 585 586 587 588 [589]

Växter (botanik) Särskilda ämnen i naturhistoria Växter med särsk karakteristika & blomning Tvåhjärtbladiga växter Enhjärtbladiga växter Nakenfröiga växter; barrväxter Kryptogamer Ormbunksartade växter Mossor [Vakant]

540 541 542 543 [544] [545] 546 547 548 549

Kemi & hithörande vetenskaper Fysikalisk kemi Tekniker, utrustning & material Analytisk kemi [Vakant] [Vakant] Oorganisk kemi Organisk kemi Kristallografi Mineralogi

590 591 592 593 594 595 596 597 598 599

Djur (zoologi) Särskilda ämnen i naturhistoria Ryggradslösa djur Ryggradslösa djur i hav & på strand Blötdjur & blötdjursliknande djur Leddjur Ryggsträngsdjur Växelvarma ryggsträngsdjur; fiskar Fåglar Däggdjur

15

600 601 602 603 604 605 606 607 608 609

Teknik Filosofi & teori Blandat Lexikon & uppslagsverk Särskilda ämnen Seriella publikationer Organisationer Utbildning, forskning & relaterade ämnen Uppfinningar & patent Historia, geografi & särskilda personer

650 651 652 653 [654] [655] [656] 657 658 659

Administration och företagsledning Kontorsteknik Handskrivning, tangentbordsteknik m.m. Stenografi [Vakant] [Vakant] [Vakant] Redovisning Företagsledning & företagsekonomi Reklam & PR

610 611 612 613 614 615 616 617 618 [619]

Medicin & hälsa Människans anatomi, cytologi & histologi Människans fysiologi Hälsovård & friskvård Sjukdomsförekomst & förebyggande medicin Farmakologi & behandlingsmetoder Sjukdomar Kirurgi & angränsande medicinska specialiteter Gynekologi, obstetrik, pediatrik & geriatrik [Vakant]

660 661 662 663 664 665 666 667 668 669

Kemisk teknik Industrikemikalier Sprängämnen, bränslen & liknande produkter Dryckestillverkning Livsmedelsteknik Oljor, fetter, vaxer & gaser Keramiska & liknande tekniker Rengörings-, färg- & ytbeläggningstekniker Övriga organiska produkters teknik Metallurgi

620 621 622 623 624 625 [626] 627 628 629

Ingenjörsvetenskap & angränsande områden Tillämpad fysik Gruvhantering & angränsande verksamheter Militärteknik & skeppsteknik Anläggnings- & konstruktionsteknik Järnvägsteknik & vägbyggnad [Vakant] Vattenbyggnad Teknisk hygien & kommunalteknik Övriga grenar av ingenjörsvetenskap

670 671 672 673 674 675 676 677 678 679

Industriell tillverkning Metallbearbetning & primära metallprodukter Järn, stål & övriga järnlegeringar Icke järnhaltiga metaller Virkesframställning, träprodukter & kork Skinn- & pälsberedning Pappersmassa & pappersteknik Textilier Elaster Övriga produkter av särskilda material

630 631 632 633 634 635 636 637 638 639

Lantbruk & angränsande verksamheter Tekniker, utrustning & material Växtskador, växtsjukdomar & skadedjur Grödor Fruktträdgårdar, frukt & skogsbruk Trädgårdsväxter (Hortikultur) Husdjursskötsel Mejerihantering & angränsande verksamhet Insektsodling Jakt, fiske & naturskydd

680 681 682 683 684 685 686 687 688 [689]

Tillverkning för särskilda ändamål Precisionsinstrument & andra apparater Smideshantverk Järnvaror & hushållsartiklar Möbler, inredning & hobbytillverkning Skinn, pälsvaror & liknande produkter Tryckeriteknik & angränsande verksamheter Kläder & accessoarer Övriga produkter & förpackningar [Vakant]

640 641 642 643 644 645 646 647 648 649

Hem & hushåll Mat & dryck Måltider & servering Bostäder & hushållsutrustning Värme, belysning, ventilation & vatten Heminredning Sömnad, kläder & privatliv Institutionshushåll Hushållsskötsel Barnuppfostran & hemvård

690 691 692 693 694 695 696 697 698 [699]

Husbyggnad Byggnadsmaterial Byggnadsprojektering Särskilda material & ändamål Träkonstruktioner & byggnadssnickeri Taktäckning Vatten & avlopp Värme, ventilation & luftkonditionering Ytskikt [Vakant]

16

700 701 702 703 704 705 706 707 708 709

Konstarterna; konst & konsthantverk Konstfilosofi och konstteori Diverse inom konstarterna Lexikon Särskilda ämnen Seriella resurser Organisationer & administration Utbildning, forskning & liknande ämnen Gallerier, museer & privata samlingar Historisk & geografisk aspekt, personer

750 751 752 753 754 755 [756] 757 758 759

Målarkonst & målningar Teknik, utrustning, material & former Färg Symbolism, allegori, mytologi & legend Genremålningar Religion [Vakant] Porträtt- & figurmåleri Övriga motiv Historisk & geografisk aspekt, personer

710 711 712 713 714 715 716 717 718 719

Samhällsplanering & landskapsarkitektur Fysisk planering Landskapsarkitektur Trafikleder Vatten Träd & buskar Örtväxter Strukturer Landskapsarkitektur för begravningsplatser Naturlandskap

760 761 [762] 763 764 765 766 767 [768] 769

Grafisk konst; grafisk framställning & tryck Relieftekniker (högtryck) [Vakant] Litografiska tekniker Färglitografi & serigrafi Metallgravyr Mezzotint, akvatint & liknande tekniker Etsning & torrnålsgravyr [Vakant] Grafiska tryck

720 721 722 723 724 725 726 727 728 729

Arkitektur Arkitektonisk struktur Arkitektur före ca 300 Arkitektur från ca 300 till 1399 Arkitektur från 1400 Offentliga anläggningar Byggnader för religiösa ändamål Byggnader för utbildning & forskning Bostadshus & liknande byggnader Formgivning & utsmyckning

770 771 772 773 774 775 776 [777] 778 779

Fotografi, fotografier & datorkonst Teknik, utrustning & material Metallsalttekniker Pigmenttryck Holografi Digitalfotografi Datorkonst [Vakant] Verksamhetsområden & typer av fotografi Fotografier

730 731 732 733 734 735 736 737 738 739

Skulptural konst; skulptur Arbetsprocesser, former & motiv Skulptur före ca 500 Grekisk, etruskisk & romersk skulptur Skulptur från ca 500 till 1399 Skulptur från 1400 Snideri & snidade föremål Numismatik & sigillkunskap Keramisk konst Metallkonst

780 781 782 783 784 785 786 787 788 (789)

Musik Allmänna principer & musikformer Vokalmusik Musik för en röst; rösten Instrument & instumentalensembler Ensembler med ett instrument per stämma Tangentinstrument & övriga instrument Stränginstrument Blåsinstrument (Alternativt nummer)

740 741 742 743 [744] 745 746 747 748 749

Teckningskonst & konsthantverk Teckningskonst & teckningar Perspektiv Teckningskonst & teckningar efter motiv [Vakant] Konsthantverk Textil konst Inredning Glas Möbler & inredningsdetaljer

790 791 792 793 794 795 796 797 798 799

Fritid & scenisk konst Publika framträdanden Scenframträdanden Spel, lekar & nöjen som utövas inomhus Spel & lekar som kräver skicklighet Hasardspel Idrott, sport & friluftsliv Vattensporter & luftsporter Hästsport & djurkapplöpning Fiske, jakt & skytte

17

800 801 802 803 [804] 805 806 807 808 809

Litteratur & retorik Filosofi & teori Diverse Lexikon & uppslagsverk [Vakant] Seriella resurser Organisationer & administration Utbildning, forskning & liknande ämnen Stilistik & samlingar av litterära texter Historia, beskrivning & kritik

850 851 852 853 854 855 856 857 858 859

Italienska, rumänska & besläktade litteraturer Italiensk poesi Italiensk dramatik Italienska romaner & noveller Italienska essäer Italienska tal Italienska brev Italiensk humor & satir Övrig italiensk litteratur Rumänska & besläktade litteraturer

810 811 812 813 814 815 816 817 818 (819)

Amerikansk litteratur på engelska Amerikansk poesi på engelska Amerikansk dramatik på engelska Amerikanska romaner & noveller på engelska Amerikanska essäer på engelska Amerikanska tal på engelska Amerikanska brev på engelska Amerikansk humor & satir på engelska Övrig amerikansk litteratur på engelska (Alternativt nummer)

860 861 862 863 864 865 866 867 868 869

Spanska & portugisiska litteraturer Spansk poesi Spansk dramatik Spanska romaner & noveller Spanska essäer Spanska tal Spanska brev Spansk humor & satir Övrig spansk litteratur Portugisisk litteratur

820 821 822 823 824 825 826 827 828 829

Engelska & fornengelska litteraturer Engelsk poesi Engelsk dramatik Engelska romaner & noveller Engelska essäer Engelska tal Engelska brev Engelsk humor & satir Övrig engelsk litteratur Fornengelsk litteratur (Anglosaxisk)

870 871 872 873 874 875 876 877 878 879

Italiska litteraturer; Latinsk litteratur Latinsk poesi Latinsk dramatisk poesi & dramatik Latinsk episk poesi & prosa Latinsk lyrik Latinska tal Latinska brev Latinsk humor & satir Övrig latinsk litteratur Litteraturer på övriga italiska språk

830 831 832 833 834 835 836 837 838 839

Litteraturer på germanska språk Tysk poesi Tysk dramatik Tyska romaner & noveller Tyska essäer Tyska tal Tyska brev Tysk humor & satir Övrig tysk litteratur Övriga germanska litteraturer

880 881 882 883 884 885 886 887 888 889

Grekiska litteraturer; klassisk grekisk litteratur Klassisk grekisk poesi Klassisk grekisk dramatisk poesi & dramatik Klassisk grekisk episk poesi & prosa Klassisk grekisk lyrik Klassiska grekiska tal Klassiska grekiska brev Klassisk grekisk humor & satir Övrig litteratur på klassisk grekiska Nygrekisk litteratur

840 841 842 843 844 845 846 847 848 849

Litteraturer på romanska språk Fransk poesi Fransk dramatik Franska romaner & noveller Franska essäer Franska tal Franska brev Fransk humor & satir Övrig fransk litteratur Occitanska & katalanska litteraturer

890 891 892 893 894 895 896 897 898 899

Litteraturer på övriga språk Östindoeuropeiska & keltiska litteraturer Afroasiatiska litteraturer; semitiska litteraturer Icke-semitiska afroasiatiska litteraturer Altaiska, uraliska, paleoasiatiska & dravidiska litteraturer Östasiatiska & sydöstasiatiska litteraturer Afrikanska litteraturer Litteraturer på nordamerikanska inhemska språk Litteraturer på sydamerikanska inhemska språk Austronesiska & övriga litteraturer

18

900 901 902 903 904 905 906 907 908 909

Historia & geografi Filosofi & teori Blandat Lexikon & uppslagsverk Samlingsverk om händelser Seriella publikationer Organisationer & administration Utbildning, forskning & relaterade ämnen Särskilda gruppers historia Världshistoria

910 911 912 913 914 915 916 917 918 919

Geografi & resor Historisk geografi Atlaser, kartor, tabeller & ritningar Geografi & resor i gamla världen Geografi & resor i Europa Geografi & resor i Asien Geografi & resor i Afrika Geografi & resor i Nordamerika Geografi & resor i Sydamerika Geografi & resor i övriga områden

920 (921) (922) (923) (924) (925) (926) (927) (928) 929

Biografi, genealogi & insignier (Alternativt nummer) (Alternativt nummer) (Alternativt nummer) (Alternativt nummer) (Alternativt nummer) (Alternativt nummer) (Alternativt nummer) (Alternativt nummer) Genealogi, namn & insignier

930 931 932 933 934 935 936 937 938 939

Forntidens historia före ca 499 Kina före 420 Egypten före 640 Palestina före 70 Indien före 647 Mesopotamien & iranska högplatån före 637 Europa norr & väster om Italien före ca 499 Italien & angränsande områden före 476 Grekland före 323 Övriga delar av världen före ca 640

940 941 942 943 944 945 946 947 948 949

Europas historia Brittiska öarna England & Wales Centraleuropa; Tyskland Frankrike & Monaco Italienska halvön & närliggande öar Iberiska halvön & närliggande öar Östeuropa; Ryssland Norden utom Island Övriga delar av Europa

950 951 952 953 954 955 956 957 958 959

Asiens historia; Fjärran östern Kina & angränsande områden Japan Arabiska halvön & angränsande områden Främre Indien; Indien Iran Mellanöstern Sibirien (asiatiska Ryssland) Centralasien Sydostasien

960 961 962 963 964 965 966 967 968 969

Afrikas historia Tunisien & Libyen Egypten & Sudan Etiopien & Eritrea Nordvästafrikanska kusten & öarna utanför Algeriet Västafrika & öarna utanför Centralafrika & öarna utanför Södra Afrika; Sydafrika Södra Indiska oceanens öar

970 971 972 973 974 975 976 977 978 979

Nordamerikas historia Kanada Centralamerika; Mexiko Förenta staterna Nordöstra staterna Sydöstra staterna Södra centralstaterna Norra centralstaterna Västra staterna (Bergsstaterna) Stillahavsstaterna

980 981 982 983 984 985 986 987 988 989

Sydamerikas historia Brasilien Argentina Chile Bolivia Peru Colombia & Ecuador Venezuela Guyana Paraguay & Uruguay

990 [991] [992] 993 994 995 996 997 998 999

Övriga områdens historia [Vakant] [Vakant] Nya Zeeland Australien Melanesien; Nya Guinea Övriga delar av Stilla havet; Polynesien Öar i Atlanten Arktiska öar & Antarktis Utomjordiska världar

19

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF