Jämförande analys av nazismen i Tyskland och kommunismen i

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi, Etik
Share Embed Donate


Short Description

Download Jämförande analys av nazismen i Tyskland och kommunismen i...

Description

Jämförande analys av nazismen i Tyskland och kommunismen i Sovjetunionen

”Länge leve Stalins konstitution!”

Förmågor i religionsämnet  analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.  resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller. Vad är en livsåskådning? ”Ett med livsåskådning besläktat begrepp är ideologi. Religioner räknas i regel in bland livsåskådningarna, men det finns också ett språkbruk som skiljer mellan ’religion’ och ’livsåskådning’.” (NE.SE) Kan nazismen i Tyskland och kommunismen i Sovjetunionen ses som ”livsåskådningar”. Det blir din uppgift att undersöka.

Källor till kunskap

Levande historia Kopierade texter, bilder på smartboarden Om detta må ni berätta: http://www.levandehistoria.se/files/svenska.pdf

1. Jämför nazismen och kommunismen utifrån följande kriterier: a) b) c)

Hur såg deras framtidsvisioner ut? (vision) Vilka var hindren som stod i vägen för framtidsvisionen? (verklighetsbeskrivning) Med vilka metoder försökte man nå visionen? (metoder)

2. Vilka likheter och skillnader finns mellan nazismen, kommunismen och religioner som kristendom, islam och judendom?

3. Diskutera Förintelsen och Lenins order om att avrätta s.k. kulaker utifrån de etiska modellerna sinnelagsetik och konsekvensetik: a) b)

Var det rätt av Lenin att beordra sina medhjälpare att avrätta kulaker? Var det rätt av judar i sonderkommando att hjälpa till med massmordet på andra judar i förintelselägren?

Sonderkommando syftar vanligen på de särskilda grupper av fångar som tvingades delta i utrotningen av judar och andra fångar i de tyska koncentrationslägr en under andra världskriget.

Affisch från 1930-talets kampanj mot kulakerna. Texten deklarerar bland annat att kulaker är fattiga bönders värsta fiender. Foto: Alexander Liskin, Ria Novosti

Hur tar man ett moraliskt beslut? a. Moralisk modell (t ex hedonism) b. Relevanta fakta c. Slutsats/handling

Hedonism eller konsekvensetik (etik betyder samma sak som moral) • Största möjliga lycka/njutning/välbefinnande åt så många som möjligt • En handling bedöms efter dess konsekvenser inte efter dess intention • Konsekvensetikern vill försöka maximera välbefinnandet på jorden totalt • Konsekvenserna/följderna är det viktiga. Skapa lycka åt så många som möjligt.

Skulle en hedonist skjutit Stalin 1940 om hon fått chansen?

Moralisk Egoism (en form av konsekvensetik) • Största möjliga lycka/välbefinnande för dig • En god handling är alltså en handling som får bra konsekvenser för dig

Skulle en moralisk egoist hjälpa sin dödsjuka lidande farmor att dö?

Sinnelagsetik ”sinnelagsetik, etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt eller orätt i första hand avgörs av den handlandessinnelag, dvs. av om handlingen utförts av god vilja” (http://www.ne.se)

Var det rätt att rösta på Hitler 1932 om du gjorde det för att du menade väl?

A

C

E

eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

Du identifierar flera likheter och skillnader mellan nazism och kommunism, samt ger flera sakliga argument (fakta, logik, erfarenhet).

Du identifierar några (2-3) likheter och skillnader mellan nazism och kommunism, samt ger några sakliga argument.

Du identifierar någon likhet och skillnad mellan nazism och kommunism.

Du identifierar flera likheter och skillnader mellan de politiska ideologierna och världsreligionerna. Du anger sakliga argument och ger ett par rimliga orsaker till såväl likheter som skillnader

Du identifierar någon likhet och skillnad mellan de politiska ideologierna och världsreligionerna. Du anger sakliga argument och ger någon rimliga orsak till likhet som skillnad.

Du identifierar någon likhet eller skillnad mellan de politiska ideologierna och världsreligionerna.

A

C

E

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Du använder modellerna sinnelagsetik och konsekvensetik på ett sätt som för diskussionen framåt när du resonerar om sonderkommando och Lenins order.

Du använder modellerna sinnelagsetik och konsekvensetik på ett sätt som för diskussionen delvis framåt när du resonerar om sonderkommando och Lenins order.

Du använder modellerna sinnelagsetik och konsekvensetik på ett sätt som visar att du förstår dem när du resonerar om sonderkommando och Lenins order.

Du argumenterar sakligt (söker stöd i fakta, logik) för någon svaghet och styrka i modellerna när man bedömer Förintelsen och Lenin.

Du argumenterar sakligt för någon svaghet eller styrka i modellerna.

Du argumenterar med allmänna argument för en egen ståndpunkt.

Du argumenterar med flera sakliga argument för en egen moralisk ståndpunkt.

Du argumenterar med något saklig argument för en egen ståndpunkt.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF