öka ungdomars möjlighet att få en egen bostad

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Webbdesign
Share Embed Donate


Short Description

Download öka ungdomars möjlighet att få en egen bostad...

Description

Norra Öland Borgholms Kommun Box 52 387 21 Borgholm MOTION: Inrättande av en social investeringsfond i Borgholms kommun ”Bättre stämma i bäcken än i ån”, (Sociala investeringar kring barn och unga, Skandia försäkringsbolag 2012)

Under de senaste åren har fler kommuner i vårt land, bland annat Norrköping, Malmö och Luleå använt sig av sociala investeringsfonder med mycket gott resultat. Med en social investeringsfond skapar man ett finansiellt utrymme för förebyggande insatser. Vi anser att tidiga insatser är en viktig framtidsinvestering och med sociala investeringsfonden kommer kommunen förhoppningsvis att se såväl ekonomiska och mänskliga vinster. Sociala investeringsfonden ska användas nämnd-, förvaltnings- och verksamhetsövergripande och i samverkan med regionen och statliga myndigheter. Ansvaret placeras lämpligen under kommunstyrelsen. Fondens medel ska användas för att stödja de barn och unga som löper störst risk att få sociala och hälsomässiga problem i framtiden och ska kunna användas till en rad olika ändamål som till exempel satsningar på familjehemsplacerade barn, förebyggande och främjande insatser gällande skolplikt och skolfrånvaro, trainee för nyanlända flyktingar, praktikplatser och jobb för personer med funktionsnedsättning och stöd till dem som hoppar av gymnasiet. Efter att Norrköpings kommun egna finansiella mål uppnåtts har delar av överskottet i bokslutet öronmärkts för inrättandet av en social investeringsfond. Det ska inte handla om någon engångsinsats utan om att styra om resursanvändning över tid så att ett nytt förhållningssätt med en större fokus på tidiga insatser kan få fäste. Tidiga insatser betalar sig både ekonomiskt och mänskligt. Med stöd av ovanstående föreslår Socialdemokraterna Norra Öland kommunfullmäktige: Att ge i uppdrag till kommunstyrelsen att återkomma med ett förslag till inrättande av en social investeringsfond med ett regelverk för hur fonden ska skötas och investeringarna följas upp. Med vänlig hälsning Socialdemokraterna Norra Öland

Ilko Corkovic

Borgholm, 2014-06-06

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF