Kap 15 Ekonomisk politik

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Industriell ekonomi (utbildning), Supply chain management
Share Embed Donate


Short Description

Download Kap 15 Ekonomisk politik...

Description

rr ee ff ll ee xx

1

Ekonomisk politik STORDIAUNDERLAG Ekonomisk-politiska mål Ekonomisk-politiska medel Arbetslöshet Inflation Finanspolitik Penningpolitik Exempel på penningpolitik Phillipskurvan Nairu, jämviktsarbetslösheten

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

2 2 3 3 4 5 6 7 7

rr ee ff ll ee xx

2 – EKONOMISK POLITIK

Ekonomisk-politiska mål • ekonomisk tillväxt, dvs. ökad BNP • stabilt penningvärde, dvs. låg inflation • hög sysselsättning, dvs. låg arbetslöshet • balans i utrikeshandeln • hänsyn till miljön Många menar att även dessa mål är viktiga: • regional balans (”Hela Sverige ska leva”) • social utjämning

Ekonomisk-politiska medel • finanspolitik (regeringen, riksdagen) – statens budget • penningpolitik (Riksbanken) – reporäntan • arbetsmarknadspolitik (regeringen, riksdagen, AMS) – statens budget, andra lagar och förordningar • valutapolitik (regeringen, riksdagen, Riksbanken) – köp / försäljning av SEK

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

rr ee ff ll ee xx

EKONOMISK POLITIK – 3

Arbetslöshet • konjunkturarbetslöshet förekommer vid lågkonjunktur när efterfrågan i samhället är liten

• strukturarbetslöshet en följd av samhällets strukturomvandling

• säsongsarbetslöshet drabbar t.ex. byggnadsarbetare på vintern

• friktionsarbetslöshet förekommer normalt eftersom det alltid tar en viss tid för en arbetslös att hitta nytt jobb

• deltidsarbetslöshet när en deltidsarbetande egentligen skulle vilja jobba heltid

Inflation • efterfrågeinflation förekommer när efterfrågan är större än utbudet, alltså vid högkonjunktur

• kostnadsinflation när företagens kostnader stiger, t.ex. genom stora lönelyft eller höjda oljepriser

• importerad inflation när importpriserna stiger och på så sätt påverkar den svenska prisnivån

• inflation via tryckpressarna om Riksbanken skulle få för sig att rejält öka mängden sedlar i samhället Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

4 – EKONOMISK POLITIK

rr ee ff ll ee xx

Finanspolitik Ansvarig för finanspolitiken: Regering och riksdag Mål: Att reglera och motverka konjunktursvängningarna Medel: Statens budget Vid en lågkonjunktur kan regeringen underbalansera budgeten genom att ta in mindre inkomster i form av skatter och avgifter. Målet är att öka efterfrågan på varor och tjänster och motverka effekterna av arbetslöshet. Vid en högkonjunktur kan regeringen överbalansera budgeten genom att ta in mer inkomster i form av skatter och avgifter. Målet är att minska efterfrågan på varor och tjänster och motverka risken för inflation.

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

rr ee ff ll ee xx

EKONOMISK POLITIK – 5

Penningpolitik Så här gör Riksbanken när den bedriver penningpolitik: Pengar

Bank

Riksbanken Värdepapper

Reporäntan är den ränta som Riksbanken tar för att låna ut pengar till en bank – med värdepapper som säkerhet. Repa = repurchasing agreement, återköpsavtal Riksbanken ser två år framåt och försöker bedöma risken för inflation. Inflationen får ej överstiga 2 %.

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

rr ee ff ll ee xx

6 – EKONOMISK POLITIK

Exempel på penningpolitik

Högkonjunktur med risk för inflation Riksbanken höjer reporäntan Bankernas korta räntor stiger Hushåll med rörliga lån, t.ex. bostadslån, får högre räntekostnader

Det blir dyrare för företagen att låna pengar

Hushållen måste minska sin konsumtion

Investeringsviljan hos företagen minskar

Den ekonomiska tillväxten dämpas Inflationstrycket minskar

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

rr ee ff ll ee xx

EKONOMISK POLITIK – 7

Phillipskurvan Inflation

Arbetslöshet

Nairu, jämviktsarbetslösheten Inflation

D C

B A

Nairu

Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

Arbetslöshet

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF