Kersttijd H

January 15, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Kersttijd H...

Description

Kersttijd H. Familie A

OPENINGSWOORD Vandaag vieren we in alle christen gemeenschappen het feest van de Heilige familie waarin Maria en Jozef en het kin centraal staan. Het is tevens het feest voor alle gelovige gezinnen over gans de wereld, waar liefde en geborgenheid voor elkaar toonaangevend zijn. Deze familie wordt nu reeds geconfronteerd met de angst en het lijden. De evangelist Matteus verwoordt het als volgt: De engel sprak tot Jozef: “Sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte, want Herodes komt het kind zoeken om het te doden. Maria en Jozef geloofden en vertrouwden op God en namen de vlucht naar Egypte: een vreemd land met een onbekende toekomst Durven wij de toekomst van ons gezin in Gods handen leggen? Mogen wij in deze eucharistie samen in deze eucharistie God biddend vragen om meer geloof en vertrouwen. Mogen wij door zijn genade zijn aanwezigheid voelen.

SCHULDBELIJDENIS Ons leven, onze dagelijkse omgang met elkaar is getekend door het goede, maar ook door onze zwakheid: Vragen wij om vergeving. Moge de God van alle vertroosting mild op ons neerzien, en ons zijn geest van liefde en vrede schenken. Amen.

OPENINGSGEBED Heer onze God, in het huis van Maria en Jozef heeft uw Zoon warmte en geborgenheid gevonden. Daar hebt Gij voor het eerst in deze tijd uw eeuwig woord gesproken en het gezin geheiligd tot de gemeenschap waar Gij onder de mensen verblijft; laat uw zegen rusten op elke woning; Dat de mensen er in vrede wonen en met elkaar het brood van uw liefde delen. Wij vragen dit U door Christus onze Heer.Amen.

Kersttijd H. Familie A

SCHULDBELIJDENIS Heer Jezus, onvoorwaardelijk bemint God alle mensen; vergeef ons, Heer, wanneer de liefde in ons gezin afhankelijk is van onze ingesteldheid en ons humeur: Heer, ontferm u over ons.

Heer Jezus, vergeef het ons, wanneer wij geen tijd meer vrijmaken om in vertrouwen een deugddoend gesprek te voeren, met onze partner en onze kinderen: Christus, ontferm u over ons.

Heer Jezus, vergeef het ons wanneer wij als broers en zussen van elkaar, wereldwijd meer verdeeldheid zaaien dan hen het oprechte geluk in eenheid en vrede toewensen. Heer, ontferm u over ons.

VORMELING als opgroeiende jongeren zijn we soms weinig dankbaar tegenover onze ouders; wij leven nog teveel voor onszelf. Heer, ontferm u over ons.

Jezus Sirach 3, 2-6. 12-14 Kersttijd H. Familie A

In de lezing uit het boek wijsheid horen we verscheidene raadgevingen in verband met een goede verhouding in het gezin: Rechten en plihten voor oudes en kinderen. Deze wijsheid is in de loop der jaren noch weggevallen, noch gewijzigd. LEZING UIT HET BOEK JEZUS SIRACH (3,2-6. 12- 14) De Heer heeft een vader aangesteld over zijn kinderen en de moeder recht gegeven over haar zonen en dochters. Wie zijn vader eerbiedigt krijgt vergeving van zijn zonden en wie zijn moeder eer bewijst verzekert zich een mooie toekomst. Wie zijn ouders eerbiedigt zal vreugde beleven aan zijn kinderen en als hij bidt, zal God hem verhoren. Wie zijn vader waardeert, zal lang leven. En wie luistert naar God zal zijn moeder op handen dragen. Wie God eert, eert zijn ouders. Kinderen, draagt zorg voor je ouders als hun oude dag aanbreekt. Doe hen geen verdriet aan, zolang zij leven. Ook al is hun verstand verzwakt, gij moogt het hen niet kwalijk nemen. Laat hen nooit in de steek, want gij zijt nog in de volle bloei van je leven. Een weldaad aan uw ouders bewezen zal nooit vergeten worden. Wat uw zonden hebben afgebroken wordt door deze eerbied aan je vader en moeder weer hersteld en terug opgebouwd. Paul Kevers

Kersttijd H. Familie A VOORBEDEN Bidden wij voor onze gezinnen; voor vaders, moeders en hun kinderen: dat zij elkander blijven waarderen en liefhebben, ook al zijn de meningen sterk verdeeld. ook als de kinderen wegen opgaan die de ouders niet begrijpen: Bidden wij voor allen die in hun huwelijk of in hun gezin mislukt zijn, of zich mislukt voelen; dat zij begrip en steun mogen ervaren van een milde christen-gemeenschap: laten wij bidden: Bidden wij voor zwaarbeproefde gezinnen, waar ziekte, tegenslag of scheiding ernstige wonden hebben geslagen; dat het volhardend gebed voor hen een steun mag zijn: laten wij bidden: Bidden wij voor alle alleenstaanden, voor weduwen en weduwnaars; voor hen die geen partner hebben gevonden: dat allen hun leven zinvol proberen in te vullen: laten wij bidden: Bidden wij voor gezinnen op de vlucht, voortdurend op zoek naar veiligheid en vrede; dat wij open staan voor hun noden en hen helpen een thuishaven te vinden: laten wij bidden: Bidden wij in dankbaarheid om het voorbije jaar, om alles wat ons gegeven werd. Bidden wij ook om Gods zegen over het nieuwe jaar: laten wij bidden:

VORMELING voor ons allen, jonge mensen op de drempel van het volle leven; dat wij dankbaar zijn om onze warme thuis, waar wij de liefde van onze ouders mogen ervaren: laten wij bidden:

Kersttijd H. Familie A

VOORBEDEN Broeders en zusters, in dankbaarheid voor het afgelopen jaar bidden wij tot God, onze Vader. Heer onze God, Gij hebt ons allen tot leven geroepen in de warmte van een gezin; geef dat wij elkaar de liefde niet onthouden die Gij van ons vraagt om teken te zijn van uw aanwezigheid. Amen.

GEBED OVER DE GAVEN

Heer onze God, wij brengen u de gaven die de vrucht van onze arbeid zijn. Op voorspraak van de maagd en moeder Gods vragen wij dat alle gezinnen kracht vinden in uw liefde, en dat in alle huizen uw vrede woont. Door Christus onze Heer. Amen.

SLOTGEBED Heer onze God, Gij hebt ons gevoed met uw woord en uw brood. Wij vragen u: geef ons goedheid en deemoed, zachtheid en geduld; dat uw liefde de band is die ons samen houdt. Door Christus onze Heer. Amen.

ZENDING Bid, opdat je huis een thuis mag zijn, waar ieder kind zich veilig en geborgen voelt.

Kersttijd H. Familie A

NA DE COMMUNIE

Wees ons nabij, God, in onze diepste wensen, in, waar wij samen nog van droomden. Wees ons nabij, God, in de vanzelfsprekende dingen, in de dagelijkse taak waarvoor wij staan. Wees ons nabij, God, wanneer wij lijden aan het leven, wanneer pij en verdriet ons overvalt, wanneer wij elkaar misschien niet verstaan. Laat niet toe, God, dat ons leven slijt aan de gewoonte; dat wij niet blind worden voor elkaar. Geef ons ogen om te zien, dat wij iedere dag elkaar gegeven zijn, als een kostbare schat.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF