Klexane 150 mg per ml solution for injection, pre

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science
Share Embed Donate


Short Description

Download Klexane 150 mg per ml solution for injection, pre...

Description

PRODUKTRESUMÉ

1

LÄKEMEDLETS NAMN

Klexane 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 2

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 ml lösning innehåller 150 mg enoxaparinnatrium vilket motsvarar 15 000 IE (anti-Xa). För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1. 3

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning. 4

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Trombosprofylax - antikoagulation vid extrakorporeal cirkulation under hemodialys och hemofiltration. Behandling av djup ventrombos och lungemboli när trombolytisk behandling eller kirurgi inte är aktuell. Behandling av instabil kranskärlssjukdom (instabil angina och icke-Q-vågs-myokardinfarkt) i kombination med ASA (acetylsalicylsyra). 4.2

Dosering och administreringssätt

Antikoagulation vid hemodialys och hemofiltration 1 mg/kg kroppsvikt injiceras i den arteriella delen som bolusdos. Denna dos är vanligen tillräcklig för 4 timmars hemodialys. Om fibrin bildas rekommenderas en ny injektion med 0,5-1 mg/kg kroppsvikt, allt beroende på hur lång tid dialysen beräknas pågå. Hos dialyspatienter med hög blödningsrisk bör dosen minskas till 0,5 mg/kg kroppsvikt vid dubbel kärltillgång alternativt 0,75 mg/kg kroppsvikt vid enkel kärltillgång. Behandling av akut djup ventrombos med eller utan lungemboli Klexane ges som subkutan injektion en gång dagligen med dosen 1,5 mg/kg (150 IE/kg). Tvådosförfarande, med dosen 1 mg/kg (100 IE/kg) 2 gånger per dygn, rekommenderas för patienter med svåra tromboemboliska sjukdomstillstånd. Som regel insätts omedelbart samtidig behandling med vitamin K-antagonister. Behandlingen med Klexane bör fortsätta till dess P-PK(INR) har stigit till en terapeutisk nivå, vanligen minst 5 dygn. Behandling av instabil kranskärlssjukdom (instabil angina och icke-Q-vågs-myokardinfarkt) 1 mg/kg kroppsvikt ges subkutant var 12:e timme, samtidigt med peroralt ASA. Behandlingen bör fortsätta tills ett kliniskt stabilt tillstånd uppnåtts. Vanlig behandlingstid är minst 2-8 dagar.

För särskilda rekommendationer med avseende på dosintervall för spinal/epidural anestesi och perkutan koronar revaskularisering se avsnitt 4.4. Speciella patientgrupper Äldre: Ingen dosreduktion är nödvändig för äldre patienter såvida njurfunktionen inte är nedsatt (se avsnitt 4.4: Blödning hos äldre, 5.2 samt 4.2: Svår njurfunktionsnedsättning). Barn: Effekt och säkerhet av enoxaparin hos barn har inte dokumenterats. Svår njurfunktionsnedsättning: Dosreduktion är nödvändig för patienter med svår njurfunktionsnedsättning (d.v.s. kreatininclearance
View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF