Kognitionspsykologi för Människa

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download Kognitionspsykologi för Människa...

Description

Kognitionspsykologi för Människa-datorinteraktion Jan Gulliksen

Institutionen för informationsteknologi

Informationsteknologi

Interaktionsdesign 1MD115

Det enda som intresserar användaren är   Gränssnittets utseende   Dynamisk interaktion i ett arbetssammanhang

Interaktionsdesign Institutionen för informationsteknologi

9/5/08

1

Informationsteknologi

Institutionen för informationsteknologi

Kognitionspsykologi  

Kognitionspsykologi Läran om hur människan tar in, representerar, behandlar och använder information.

 

Perceptionspsykologi Perception inbegriper tolkningen av grundläggande isolerade stimuli från omvärlden, samt hur de organiseras och ges mening.

Institutionen för informationsteknologi

Informationsteknologi

Interaktionsdesign Institutionen för informationsteknologi

9/5/08

Gestaltlagarna

  Närhetslagen Saker som ligger närmare varandra tenderar omedvetet att grupperas tillsammans   Likhetslagen Att saker är lika varandra är starkare än närheten Interaktionsdesign Institutionen för informationsteknologi

9/5/08

2

Institutionen för informationsteknologi

Informationsteknologi

Ytterligare Gestaltlagar   Kontinuitetslagen

Naturlig kontinuitet föredras framför oregelbundenhet   Figur-bakgrundsseparation Enkla objekt framträder före komplexa

Institutionen för informationsteknologi

Informationsteknologi

Interaktionsdesign Institutionen för informationsteknologi

9/5/08

Praktisk tillämpning; Blankettdesign

Namn Adress

Interaktionsdesign Institutionen för informationsteknologi

9/5/08

3

Informationsteknologi

Institutionen för informationsteknologi

Praktisk tillämpning; Blankettdesign

Namn Adress

Institutionen för informationsteknologi

Informationsteknologi

Interaktionsdesign Institutionen för informationsteknologi

9/5/08

Praktisk tillämpning; Blankettdesign

Namn Adress

Interaktionsdesign Institutionen för informationsteknologi

9/5/08

4

Informationsteknologi

Institutionen för informationsteknologi

Människans minne Korttidsminnet (STM)      

7±2 minnes”enheter” ca 15 sekunders avklingningstid störningskänsligt

Långtidsminnet (LTM)      

“ingen” informationsförlust kräver inlärning svårt att återkalla “triggers”

Institutionen för informationsteknologi

Informationsteknologi

Interaktionsdesign Institutionen för informationsteknologi

9/5/08

Människan som informationsbehandlare Nivå av kognitivt medvetande

E nhög medvetandenivå, enkanalig

Automati seri ngi nnebär successi v tr ansformation av arbetet til l att utföras påen lägre kogniti v medvetandeni vå.

E nhög nivåavkogni ti vt medvetande, stor kapacitet för paral lel la processer

Kapacitet

Det finns olika nivåer av kognitivt medvetande. Hög kognitiv medvetandenivå är enkanalig, men successiv upprepning kan föra en uppgift ned på en lägre kognitiv medvetandenivå genom automatisering. Interaktionsdesign Institutionen för informationsteknologi

9/5/08

5

Informationsteknologi

Institutionen för informationsteknologi

Exempel; Helikopterpanel Du flyger en helikopter och då och då tittar du på mätarna i cockpit...

9/5/08

Exempel; Helikopterpanel

Institutionen för informationsteknologi

Informationsteknologi

Interaktionsdesign Institutionen för informationsteknologi

Rätt vad det är kommer det ett radioanrop

Interaktionsdesign Institutionen för informationsteknologi

9/5/08

6

Informationsteknologi

Institutionen för informationsteknologi

Exempel; Helikopterpanel Nästa gång du tittar snabbt på mätarna, har då något hänt? Hur pass ansträngande är det att finna vad som hänt?

9/5/08

Exempel; Helikopterpanel

Institutionen för informationsteknologi

Informationsteknologi

Interaktionsdesign Institutionen för informationsteknologi

Om man däremot bryter mot rådande standarder och i stället anpassar utformningen av stödet till uppgiften, hur skulle det då inte kunna se ut?

Interaktionsdesign Institutionen för informationsteknologi

9/5/08

7

Informationsteknologi

Institutionen för informationsteknologi

Exempel; Helikopterpanel Inte särskilt belastande, eller???

Institutionen för informationsteknologi

Informationsteknologi

Interaktionsdesign Institutionen för informationsteknologi

9/5/08

Kognitiva arbetsmiljöproblem   Problem

som uppstår när egenskaper i arbetssituationen hindrar människan från att utnyttja sin kognitiva förmåga för att utföra arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt. Sådana egenskaper kan vara en dålig arbetsorganisation eller ett oanvändbart gränssnitt.

Interaktionsdesign Institutionen för informationsteknologi

9/5/08

8

Informationsteknologi

Institutionen för informationsteknologi

Exempel på kognitiva arbetsmiljöproblem                    

Avbrott i tankegången Orienteringsproblem (”Lost in information space”) Kognitivt tunnelseende Belastningar på korttidsminnet Onödig kognitiv belastning Spatial ”virrighet” Inkonsistent informationskodning Problem med tidskoordinering av värden Problem att identifiera en process status Etc.

Institutionen för informationsteknologi

Informationsteknologi

Interaktionsdesign Institutionen för informationsteknologi

9/5/08

Åtgärder för att minska kognitiva arbetsmiljöproblem              

Klarare målformulering ”Modeller av systemet” Möjligheten att själv kunna styra och planera sitt arbete Information om status på ett ärende Information om hur långt systemet hunnit i uppgiftsutförandet Situationsanpassade och ”självklara” gränssnitt Etc.

Interaktionsdesign Institutionen för informationsteknologi

9/5/08

9

Informationsteknologi

Institutionen för informationsteknologi

MDI filosofi  

Människan och hennes egenskaper centrala Vad kan vi?   Vad kan vi inte?  

   

Arbetsuppgiften — en målinriktad verksamhet Datorsystem används i ett sammanhang Arbete   Fritid   Social miljö  

Institutionen för informationsteknologi

Informationsteknologi

Interaktionsdesign Institutionen för informationsteknologi

9/5/08

MDI filosofi(forts.)   Finns

ingen allmängiltig lösning   Tillämpning av kunskap   Måste väga för- mot nackdelar för varje lösning   Ett levande material (användarna) leder till föränderliga villkor

DBP — ”Det beror på !” Interaktionsdesign Institutionen för informationsteknologi

9/5/08

10

Informationsteknologi

Institutionen för informationsteknologi

MDI filosofi(forts.)          

Systemutvecklaren är inte en användare Om någon hittar ett fel kan vem som helst hitta det Människor gör fel Det går inte att göra ett idiotsäkert system Det finns inga dumma användare — bara oförutsedda användare

Interaktionsdesign Institutionen för informationsteknologi

9/5/08

11

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF