Kom mecl nya grepp pa svensk filosofi

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download Kom mecl nya grepp pa svensk filosofi...

Description

Anders Wedherg dbd

Kom mecl nya grepp pa svensk filosofi

nistisk bildning. skepsls och intellektuell lidelse — desga egenskaV-er hade han, och det gjorde honom till en mycket betydand« filoFofi.sk vetenskapsman. Wedbergs doktorsavhandling om .T Ch Bostroms filosofi fl939) innebar nagot nytt I svensk filosofi genom att tillampa internationellt fbrankrade och darmed andra metoder an de som hade anvaiits inom den dSvarande Uppsalafilosofin och Hagerstrom och Phalen, hans forsta larare. Under en ISng ^nstelse i USA kriget tillagnade han sig Professor Anders Wedberg, under grundlig matematisk skolDjursholm, har avlidit v\i nara t 5 ning, som logisk sedan kom att sStta sin Srs aider. Narmast soriande ar pragel pS en stor hans makan Bergljot. fodd Dedekam- tilosofiska produktion.del Vidav sidan Pimon^en. sonen Tom med fast- nir, de rent vetonskapliga arbetcna men Aline de Marie, bada stude- bar de pedagogiskt lysande tvS rande vid Tekniska hogskolan, Vcrdandiskiifterna om "den nya Stockholm, dottern Nina, kon-itstuhaft stor betydelse for derande. San Franrisco, brodern logiken"' hela fortsatta utverkMng Jan, ombudsman, med makan filnsofins Margit. Lidingci. och system Bir- i Sverige. Wedberg ingrep bar p5 ett gitta Wedberg, Stockholm, samt omrade som tidigare hade varit brorsbarn. forsummat bns oss och bans insats Anders Wedberg var fodd i blev bes-tfimniande for mycket av Stnrkholm, son till justitieradet vad «om senare har iitratiats av Birg"!' Wedberg arh bans niaka_ __5i-en£ta_,-£ila£ofcr och r o i i i Viat iiva, fodd Dahlgreri. Efter stu'denf- vackt internationell uppmarksamexamen vid hogre allmiinna In'ro- bet. verket 3 ostermalm i Stockholm Hans huvudarbete ar det stora 1H31 inskrevB han samma 4r vid verket "Filosofiens historia", som 1 Uppsala universitet, dar han avla tre volymer gSr igenom de filosode fil kand-exaraen 1933 och fil fiska ideerna frSn de gamla grelic-exsmen 1935. Ar 1937 blev kerna till \-§ra dagar. Detta verk han ilocent vid davarande Stock- fram-tSr for n a r ^ J a r a n d e som en holms hogskola orh 1939 fil dr i omistlig klassiker. Det koncentreStockholm p,i avhandlingen "Den rsr sig pa sSdana filosofiska ideer logiska strijkturen hos Bostroms i det fbrgSngna som inte bara har filosofi". Fran 1949 var han pro- hiftoriskt intresse utan ocksS kan fessor i teoretisk filosofi vid ha en v-is,s aktuell betydelse. Stockholms universitet. Han x-ar Wedberg betraktade inte de gamla Svenge-Amerika -stiftelsens ,sti- filosoferna som oantastliga monupendiat vid Princeton University ment over gansna tiders tankande 1939—41 och vid Han'ard Univer- utan som alltjamt levande och sity 1 9 4 1 5 — 4 1 , larare i filosofi vid samtida till oss. Han analyserade CornelluniveI.sitetet 1941—43 och deras ideer for att skilja mellan ledamot av Vitterhetsakademin se- levande och dott tankegods och pS dan 1970. Bbiid hans ailieten det sattet ville han befrukta en m.arks forutom "Filosofins hi.stori;?' modern filosofisk debatt. 11959), "Den nya losiken" il94.ji En battre inledning till modernt och "Plato's philosophy of Mathe- tilosofiskt tankande an detta matics" (igs.*)!. markliga arbrte finns knappast, nr.h det har kommit till flitig ar.vandning \id universitetsunderAnders Wedbergs bortging v-ar v-isningen. .Anders Wedberg var en den storstja forlust som just nu tillbakadragen man Han ville inte kunde drabba filosofin i Sver^ge framtrada ut^t, fastan han skrev ech aven i Norden. Han hade en en de! inlagg i aktuella fi'Sgor, rad egemskaper, som var for sig bland annat i denna tidning. Man jnte ar sh sallsynta, rnen som det tyckte om honom. inte bara for ^r ytterst ovanligt att se forenade hans lysande intelligens och fullhos en och s^mms filosof. Stark komliga frihet fran fifanga. utan sialvkritlk och skapande fanta.si, ocksS for hans charm, dar den skarpsinne och formaga att dver- hdgsta kultur var forenad med humor och skepsis. Hans blicka stora omraden av filosofin, bade koUeger och vanner ar djupt lardom och utpraglat detalisinne, hedrbvade over hans ovgntade spraklig klssrhet och litterar finefs. dod. INGEMAR HEDENIUS bSde naturvetenskapUg och huma-

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF