Konferens Första linjen

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Psykiatri
Share Embed Donate


Short Description

Download Konferens Första linjen...

Description

VÄLKOMMEN TILL...

4:e okt

2 0 1 7 i Stockhol

m

Konferens Första linjen Den 4 oktober 2017 anordnar Uppdrag Psykisk Hälsa en konferens med fokus på Första linjen. Syftet med konferensen är att lyfta upp Första linje-verksamheters funktion och roll samt sprida erfarenheter och kunskap om metoder och arbetssätt som används eller kan användas på Första linjen.

Målgrupper för dagen: Konferensen vänder sig till alla som arbetar i eller är chef för en verksamhet med ett uppdrag att fungera som Första linjen samt politiker och tjänstemän med ansvar att fatta beslut som påverkar Första linje-verksamheters arbete.

När: 4 oktober 2017, kl. 9.30 - 16.00 Plats: C  larion Sign Hotel, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm Deltagande är kostnadsfritt!

Anmäl dig här: https://tinyurl.com/forstalinjen Frågor: Om konferensens innehåll - M  aria Kalingas Ruin • [email protected] Praktiska frågor - Samira Radwan • [email protected]

Konferensen anordnas av Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting

Program: TID

Bankettsalen

09.30 - 10.00

Kaffe och smörgås

10.00 – 10.30

Introduktion och nulägesbeskrivning av Första linjen Medverkande: Ing-Marie Wieselgren, SKL och Linda Sanneving, SKL

10.30 – 11.10

Samtal om psykisk hälsa - de ungas perspektiv Medverkande: Representanter från organisation som möter barn och unga

11.10 – 12.00

Paneldiskussion med politiker: Vad behöver Första linjen? Medverkande: Politiker som är insatta i Första linjen och representanter från ungdomsförbund

12.00 – 13.00 13.00 – 13.45

Lunch Spår A Uppföljning av insatser - Del 1 Kräver även deltagande på del 2 Under seminariet blandas praktiska erfarenheter kring uppföljning, utveckling och utvärdering inom Första linjen med en diskussion om hur man utformar rätt strategi utifrån olika intressenter. Vi hoppas detta kan ge en start för att skapa ett fortsatt nätverkande för personer som arbetar med uppföljning, utveckling och utvärdering. Medverkande: Zophia Mellgren, Fredrik Lindencrona och Catrin Hägerholm

Program - Första linjen

Spår B

Spår C

Ansvarsfördelning och samverkan med specialist vid oro, ångest och depression

Fysisk aktivitet som insats vid psykisk ohälsa

Företrädare från olika delar av landet berättar hur man resonerat kring ansvarsfördelning och samverkan mellan Första linje och specialist, och vad det inneburit för till exempel vägen in, bedömning, behandling och hänvisning/remittering och kvalitetssäkring av verksamheterna.

Under detta seminarium visas goda exempel på hur man kan implementera fysisk aktivitet för en stor riskgrupp som tonårsflickor. Forskningsperspektivet kommer även att lyftas fram.

Medverkande: Agneta Paul, Helena Essunger och Sara Lundqvist

Medverkande: Anna Duberg och Ida-Klara Johansson.

13.45 – 14.00 14.00 – 14.45

Förflyttning Spår A

Spår B

Uppföljning av insatser - Del 2

Stress och skola

Hur kan vi arbeta med gruppbehandlingar?

Kräver även deltagande på del 1

Seminariet kommer att innehålla en kort presentation av resultatet från några av de forskningsstudier som har gjorts för att förebygga stress hos ungdomar och vuxna. Därefter kommer exempel att ges på att ge ”ACT – Att hantera stress och främja hälsa” som en insats till en grupp ungdomar.

Syftet med seminariet är att kort beskriva olika gruppinterventioner som kan ges i Första linjen och få en bild av behandlares erfarenheter av att arbeta med gruppbehandling. Deltagare kommer att få tal del av en beskrivning av barnens utvärderingar.

Fördjupning av seminariepass ”Uppföljning av insatser del 1”

Medverkande: Fredrik Livheim

14.45 – 15.15 15.15 – 16.00

Medverkande: Maria Aldén, Catarina Olsson och Gunilla Silfverberg.

Fikapaus och förflyttning Olika modeller för Första linjen

Evidens på Första linjen

Självskadebeteende

Syftet med seminariet är att kort beskriva tre modeller för organisation för Första linjen med dess fördelar och nackdelar utifrån aspekter på tillgänglighet och kvalitet.

Syftet med seminariet är att få en bild av hur man kan arbeta med evidensbaserad praktik i Första linjen. Hur kan man tänka runt evidens inom en ny verksamhetsform och hur kan patientsäkert utvecklingsarbete bedrivas?

Passet kommer att handla om hur man kan uppmärksamma och arbeta med tidiga insatser vid självskadebeteende.

Medverkande: Anna Bystedt, Ann Grännö Alm och Linda Welin

Program - Första linjen

Spår C

Medverkande: Ulf Hjelm och Karl Almqvist Simonsson.

Medverkande: Camilla Kordnejad Karlsson.

Seminarieledare: Maria Aldén

Karl Almqvist Simonsson

Maria har tidigare arbetat inom BUP öppenvård i Malmö. Senaste åren har Maria arbetat mycket med ångestbehandling i grupp på Första linjen och har mångårig erfarenhet av arbete med barn och unga i sorg.

Karl är samordnare på mottagningen Hamnen vid Gustavsbergs Vårdcentral. Som samordnare på Hamnen har han arbetat aktivt med implementering av evidensbaserade metoder och kontinuerlig uppföljning av verksamheten sedan 2011.

Anna Bystedt

Anna Duberg

Anna är verksamhetschef på ungdomsmottagningen i Örebro län och samtalsmottagningen i primärvården. Hon strävar i sitt arbete efter att nå barn och unga som mår dåligt tidigt, för att förebygga framtida konsekvenser både för individen och samhället. För Anna är det en utmaning och en förmån att förvalta Första linjens uppdrag.

Anna är forskningshandledare på Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Region Örebro län. Projektledare och interventionsansvarig Dansprojektet. Fysioterapeut inom Psykiatri Barn och Unga Vuxna, Region Örebro län.

Helena Essunger

Ann Grännö Alm

Leg. psykolog, Malmö

Socionom, Örebro

Leg. psykolog, Halland

Helena jobbar på BUP Varberg. Hon utbildar och handleder personal i bedömning och behandling av depression hos unga och är medförfattare till Deplyftets samtalsstöd för psykosocial basbehandling.

Leg. psykolog, Stockholm

Medicine Doktor, ÖrebroBarnsjuksköterska och verksamhetschef, Jönköping Ann är verksamhetschef på Barn- och ungdomsenheten i Jönköpings län. Barn- och ungdomshälsan är en del inom Barn- och ungdomsenheten och arbetar med psykisk ohälsa på Första linjen.

Ulf Hjelmh

Catrin Hägerholm

Ulf har yrkeserfarenhet som psykolog från Omsorg och habilitering, förskola och skola, BUP och Psykiatrisk öppenvård i Värmland samt Första linjen unga/VISIT i Hagfors sedan starten 2011. Han är integrativ psykolog och utgår i grunden från humanistisk och existentiell behandlingspsykologi.

Catrin arbetar idag som projektledare inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting. Catrin började inom psykiatrin för 30 år sedan och sedan 2010 ansvarar hon för det nationella arbetet Bättre Vård Mindre Tvång samt utvecklandet av det digitala verktyget www.genombrott.nu som stödjer kliniskt förbättringsarbete.

Ida-Klara Johansson

Camilla Kordnejad Karlsson

Ida-Klara arbetar med utvecklingsarbete och projekt på Sektion folkhälsa, Region Jönköpings län inom Barn & ungas psykiska hälsa samt Kultur & äldre. I projektet Dansa utan krav! har Ida-Klara agerat både dansinstruktör samt utvecklingsansvarig för insatsen. Hon är utbildad arbetsterapeut på Göteborgs Universitet samt utbildad dansare på London Contemporary Dance School.

Camilla är leg. sjuksköterska och leg. psykoterapeut inom KBT och arbetar med www.nationellasjalvskadeprojektet.se och DBT-teamet inom BUP.

Psykolog, Värmland

Arbetsterapeut, Jönköping

Seminarieledare - Första linjen

Specialistsjuksköterska, Stockholm

Leg. psykoterapeut, Stockholm

Fredrik Lindencrona

Fredrik Livheim

Fredrik är ansvarig för innovation och internationellt samarbete inom Uppdrag Psykisk Hälsa. Han är intresserad av hur kopplingen mellan verksamheter, policy och kunskapsutveckling kan utvecklas och är involverad tvärs många olika delar av Uppdrag Psykisk Hälsas arbete där dessa frågor är aktuella.

Fredrik har skapat ACT-gruppbehandlingarna ”ACT - Att hantera stress och främja hälsa” samt ”ACT - Att leva livet fullt ut”. Han delar sin tid mellan att doktorera och forska på ACT-gruppbehandlingar vid Karolinska Institutet och att hålla utbildningar och föreläsningar kring ACT både inom och utom Sverige.

Sara Lundqvist

Zophia Mellgren

Sara är barn- och ungdomspsykiatriker, kliniskt verksam i Göteborg. Utbildare i Deplyftet och i Västra götaland regions Första linje-projekt UPH. Nyligen tillträdd ordförande i Svensk förening för barn- och ungdomspsykiatri.

Zophia arbetar idag som projektledare inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting. Zophia har mångårig erfarenhet av att arbeta med kvalitet, utvärdering och uppföljning inom hälso- och sjukvården. På deltid arbetar hon nu också som projektledare för pilotprojektet Ungas psykiska hälsa inom primärvården i Västra Götaland och ansvarar också för utvärderingen av projektet.

Catarina Olsson

Agneta Paul

PhD och leg.psykolog, Stockholm

Leg. psykolog, Stockholm

Psykiatriker, Göteborg

Beteendevetare, Stockholm

Leg. psykoterapeut, Malmö Catarina är kurator på Första linjen i Malmö och har tidigare arbetat inom socialtjänst och barnpsykiatri. Catarina har varit gruppledare för föräldrautbildningen COPE och är numera gruppledare för MÅ BÄTTRE, en gruppbehandling som riktar sig till ungdomar, 14 - 17 år, som är nedstämda eller deprimerade och deras föräldrar.

Gunilla Silverberg-Dymling Socionom, Region SkåneGunilla har under drygt 10 år arbetat som verksamhetsutvecklare på BUP i Malmö, där hon varit med om att implementera både BCFPI och ett grupputbud av evidensbaserade program. Gunilla är enhetschef för Första linjen i Malmö/Trelleborg, Ystad/Simrishamn och har som sådan varit med om att anpassa grupputbudet efter Första linjens patientgruppers behov.

Seminarieledare - Första linjenLeg. psykolog, leg. psykoterapeut, Region Skåne Agneta är områdeschef för Första linjen, samt En väg in (telefonrådgivning) i Skåne. Har lett arbetsgruppen för framtagande av gränssnittsdokumentet inom BUP Skåne. Var med i planering och start av Första linjen och EVI för 4 år sedan.

Lina Welin

Verksamhetschef, Region Skåne Lina är verksamhetschef för Barn- och ungdomspsykiatri Regional Öppenvård i Region Skåne. Linda var med och startade upp verksamheterna Första linjen och En väg in 2013. I Skåne är Första linjen en del av Barnoch ungdomspsykiatrin och En väg in är en telefonrådgivning vid psykisk ohälsa.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF