Kriterier för kränkning av internationella normer

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Public Policy
Share Embed Donate


Short Description

Download Kriterier för kränkning av internationella normer...

Description

Swedbank Roburs kriterier för bolag som associeras med kränkningar av internationella normer

Sidan 1 (2) Swedbank Roburs kriterier för bedömning av bolag som associeras med kränkningar av internationella normer

Tillämpning

Utgångspunkt

Kriterierna är ett komplement till den hållbarhetsanalys som tillämpas i portföljer med hållbarhetskriterier inom fondfamiljerna Ethica, Talenten och Förbundsfonden. Medan hållbarhetsanalysen syftar till att identifiera de bolag som har det mest utvecklade hållbarhetsarbetet, syftar normanalysen till att bedöma konkreta incidenter där bolag kan associeras till kränkningar av internationella normer för skydd av människa och miljö.

Vi vill att bolag som kan associeras till kränkningar av ovanstående normer: 1. Grundligt utreder bakgrund och orsaker till den uppkomna incidenten. 2. Vidtar åtgärder för att komma tillrätta med problemen. 3. Kommunicerar kring bakgrund, orsaker och vidtagna åtgärder. 4. Inför kontrollsystem för att förhindra upprepade incidenter.

Värdegrund

Konsekvenser för våra investeringar Två externa leverantörer tillhandahåller Swedbank Robur med analys av vilka bolag som kan associeras med kränkningar av internationella normer: • Ethix SRI Advisors (Norm Based Screening) • GES Investment Services (Global Ethical Standard) Analysleverantörerna utreder huruvida det finns en systematik i hur bolagen associeras till kränkningar av internationella normer samt gör en bedömning om bolagen agerar ansvarsfullt i den uppkomna situationen. Utifrån den samlade bilden ges en rekommendation, där exkludering av bolag är den starkaste. Swedbank Robur granskar de olika rekommendationerna och beslutar för vilka bolag man ska vidta åtgärder, exempelvis i form av fördjupad bolagsdialog. Den generella regeln för hållbarhetsfonderna är att avstå investering i bolag som någon av analysleverantörerna rekommenderar oss att exkludera.

November 2011

Normanalysen tar sin utgångspunkt i vår uppfattning att bolagen har ett ansvar att följa internationella normer och konventioner som går utöver det som är bolagens strikta juridiska skyldighet. Kriterierna för normanalysen utgår ifrån principer som är baserade på vedertagna internationella konventioner utfärdade bland annat av FN, ILO och OECD. Normanalysen baseras övergripande på Global Compacts riktlinjer för hållbart företagande och OECD:s riktlinjer för multinationella företag och behandlar följande områden: • Mänskliga rättigheter och rättigheter på arbetet • Miljö • Affärsetik och korruption • Vapen Ett urval av underliggande normer och konventioner presenteras i Bilaga 1.

Sidan 2 (2) Swedbank Roburs kriterier för bedömning av bolag som associeras med kränkningar av internationella normer

Bilaga 1: Underliggande normer och konventioner

Normanalysen baseras övergripande på Global Compacts riktlinjer för hållbart företagande och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, samt på konventioner som exempelvis:

Mänskliga rättigheter och rättigheter på arbetet • • • • • • •

ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter FN:s särskilda representants John Ruggies vägledande principer om mänskliga rättigheter och företag Geneve-konventionen Konventionen om skydden av rättigheterna för alla migrantarbetare och deras familjer

Miljö • • • •

FN:s konvention om klimatförändringar Montrealprotokollet om ämnen som bryter ner ozonskiktet FN:s konvention om biologisk mångfald (Rio-konventionen) Konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten

Affärsetik och korruption

• FN:s konvention mot korruption • OECD:s konvention mot korruption

Vapen • • • • •

Fördraget om förbud av personminor FN:s konvention om förbud mot biologiska vapen och toxinvapen FN:s konvention om kemiska vapen Icke-spridningsavtalet för kärnvapen FN:s konvention om klustervapen

Sidan 3 (2) Swedbank Roburs kriterier för bedömning av bolag som associeras med kränkningar av internationella normer

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF