Kulturstrategiska uppdrag

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Juridik, Labor Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Kulturstrategiska uppdrag...

Description

Kulturstrategiska uppdrag. Bilaga till ansökan Vid ordinarie Hembygd-Väst-sammanträde den 6/4 2009 beslöt deltagarna, Bohusläns Hembygdsförbund, Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund samt Västergötlands Hembygdsförbund gemensamt framhålla att formulär för ansökan om Kulturstrategiskt uppdrag inte är helt relevant i förhållande till förbundens nuvarande och planerade verksamhet. Inför föreliggande ansökan från Västergötlands Hembygdsförbund kan några förtydliganden göras: Västergötlands Hembygdsförbund (VHF) är samlande organ för hembygdsföreningarna i Västergötland. Med ca 210 anslutna föreningar och ca 41 000 medlemmar är VHF landets största regionala hembygdsförbund. Hembygdsföreningarna är helt autonoma. Nästan alla äger och sköter byggnader, samlingar och arkiv och bedriver utåtriktat arbete, allt baserat på ideellt arbete. Många föreningar är remissinstans. VHF skall stödja föreningarna i deras verksamhet genom att: - stödja och utveckla kontakter mellan föreningarna - genom kurser och temadagar m m stödja utveckling och kunskapsfördjupning - i samverkan med skolan utveckla barns och ungdomars kunskaper om den egna hembygden och dess förändring - uppmuntra verksamhetsanalys och framtidsvisioner VHF skall också: - samverka med organisationer och myndigheter, regionalt, nationellt och helst internationellt - samverka med kulturmiljövård och museer - samverka med ideella organisationer, särskilt dem med kulturvårdande inriktning Ovanstående innebär ett omfattande arbete av både praktisk, analytisk och kommunikativ art. Däremot har paraplyorganisationen Västergötlands Hembygdsförbund inte mandat att detaljerat föreskriva enskilda föreningar hur deras verksamhet skall planeras eller utföras. VHF:s budget baseras på medlemsavgifter (f n ca 206 272 kr per år) samt bidrag från Västra Götalandsregionen (f n 220 000 kr per år). Fasta utgifter är lön till kanslist (deltid), lokalhyra, kontorsmateriel etc, därtill kommer resersättningar mm. VHF:s kursverksamhet samt barnoch ungdomsverksamhet utförs ideellt, ofta i samverkan med studieförbund. Kostnaderna för VHF:s tidskrift ”Västgötabygden”, producerad genom ideellt arbete, balanseras inte helt av intäkterna. Bredvid ordinarie verksamhet ligger dels VHF:s under flera år bedrivna arbete för att få ”Platåbergens landskap”, d v s landskapets centrala kambrosilurområde, utsett till Världsarv, dels att VHF åtagit sig att år 2010 utöva värdskapet för Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma, denna gång i Skara. Regionens hittillsvarande bidrag till VHF:s verksamhet var och är oundgängligen nödvändigt för förbundet. Tillsammans med medlemsavgifterna ges därmed en ekonomisk ram för VHF:s verksamhet. Centralt i VHF:s uppdrag är att på olika sätt ge medlemsföreningarna stöd och

stimulans till utveckling. Under nuvarande förhållanden vilar detta ansvar främst på VHF:s styrelsemedlemmar, utfört som ideellt arbete. Som nämnts är VHF landets största regionala hembygdsförbund. Till skillnad från många andra förbund har inte VHF genom stiftelsebildning koppling till länsmuseum eller motsvarande. Därmed saknar VHF en annars vanlig förutsättning för hel eller partiell finansiering av hembygdskonsulent eller motsvarande. - Tjänst som hembygdskonsulent framstår som allt mer nödvändig förutsättning för utveckling av vital samverkan inom förbundet och dess medlemmar samt mellan förbundet och andra organisationer. Relevanta arbetsfält kan vara t ex: - programutveckling (kurser, temadagar etc) - projektutveckling och genomförande (rådgivning, bidragsansökningar etc) - rådgivning ( vård av byggnader, inventarier och arkiv, IT-frågor, lagar etc) - utveckling och fördjupning av kontaktnät på olika plan. Önskvärda kvalifikationer är - akademisk grundexamen med relevant ämneskombination - kunskaper om vård av materiellt och immateriellt kulturarv från senare århundraden. Hembygdskonsulenten är i sitt arbete ansvarig inför VHF:s styrelse. Månadskostnaden (lön + LKP el. motsv.) kan beräknas till ca 35 000 kr. Därtill kommer ersättning för resor, ev obekväm arbetstid etc. Årskostnaden kan beräknas till ca 480 000 kr/år, för treårsperiod ca 1 440 000 kr. - En förstärkning till halvtid är synnerligen önskvärd av nuvarande deltidstjänst (ca 40%) som VHF:s kanslist. Det innebär en kostnadsökning av ca 15 500 kr/år, d v s ca 46 500 på tre år. - Som förstärkning av budgeten för Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma i Skara år 2010 ansöks här om 20 000 kr för nämnda år. Stämman ger god PR till låg kostnad. - För projektet att få ”Platåbergens landskap” utsett till Världsarv ansökes här om 20 000 kr för år 2010. PR-värdet i begreppet Världsarv är nästan oöverträffat. För Västergötlands Hembygdsförbund Eva Bergström Hyenstrand Förbundsordf.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF