Kursplan Förberedande kurs i matematik, 5 högskolepoäng

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Educational Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download Kursplan Förberedande kurs i matematik, 5 högskolepoäng...

Description

1(3)

Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2013

Kursplan Institutionen för naturvetenskap och teknik

Förberedande kurs i matematik, 5 högskolepoäng Fundamental Notions of Mathematics, 5 Credits

Kurskod:

MA1012

Utbildningsområde:

Huvudområde:

Matematik

Utbildningsnivå: Inrättad: Giltig fr.o.m.:

Grundnivå 2006-11-27 Höstterminen 2010

Högskolepoäng: Ämnesgrupp (SCB): Fördjupning: Senast ändrad: Beslutad av:

Naturvetenskapliga området 5 Matematik G1N 2010-03-31 Akademichef

Mål Mål för utbildning på grundnivå Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas - förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, - förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och - beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att - söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, - följa kunskapsutvecklingen, och - utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (1 kap. 8 § högskolelagen)

Kursens mål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs skall den studerande - förstå skillnaden mellan naturliga tal, heltal, rationella tal och irrationella tal samt kunna använda och omvandla mellan bråk- och decimalform, - veta när och hur rötter och logaritmer är definierade och hur rot-, potens-, exponential- och logaritmlagarna ser ut samt när de är giltiga, - känna till grundläggande geometriska begrepp för cirklar och trianglar, Pytagoras sats samt hur sinus, cosinus och tangens är definierade. Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs skall den studerande - kunna beräkna och förenkla uttryck som innehåller bråk, rötter, potenser och logaritmer, - kunna lösa 1:a- och 2:a-gradsekvationer och enklare ekvationer som innehåller rot-, potens-, exponential- och logaritmuttryck, - kunna kvadratkomplettera 2:a-gradsuttryck och kunna använda kvadratkomplettering för ekvationslösning och för att skissa parabler och cirklar, - kunna använda grundläggande trigonometriska formler och samband för att förenkla trigonometriska uttryck och lösa trigonometriska ekvationer, - kunna förklara en tankegång för en annan student, läsa och ställa relevanta frågor om någon annans lösning på ett problem samt jämföra och värdera olika lösningar till samma problem.

2(3)

Kursens huvudsakliga innehåll Delkurs 1 Numerisk beräkning, 1 högskolepoäng (Numeric Calculation, 1 ECTS) Olika typer av tal. Bråkräkning. Potenser. Delkurs 2 Algebra, 1 högskolepoäng (Algebra, 1 ECTS) Algebraiska uttryck. Linjära uttryck. Andragradsuttryck. Delkurs 3 Rötter och logaritmer, 1 högskolepoäng (Roots and Logarithms, 1 ECTS) Rötter. Rotekvationer. Logaritmer. Logaritmekvationer. Delkurs 4 Trigonometri, 1 högskolepoäng (Trigonometry, 1 ECTS) Vinklar och cirklar. Trigonometriska funktioner. Trigonometriska samband. Trigonometriska ekvationer. Delkurs 5 Skriftlig framställning och kommunikation, 1 högskolepoäng (Written Communication, 1 ECTS) Att skriva matematik.

Studieformer Undervisningen är helt nätbaserad och studenten läser kursen helt flexibelt i den takt som passar honom/henne själv. Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.

Examinationsformer Numerisk beräkning, 1 högskolepoäng. (Provkod: 0100) Nätbaserade, självrättande prov. Algebra, 1 högskolepoäng. (Provkod: 0200) Nätbaserade, självrättande prov. Rötter och logaritmer, 1 högskolepoäng. (Provkod: 0300) Nätbaserade, självrättande prov. Trigonometri, 1 högskolepoäng. (Provkod: 0400) Nätbaserade, självrättande prov. Skriftlig framställning och kommunikation, 1 högskolepoäng. (Provkod: 0500) Inlämningsuppgifter. För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Betyg Om inte annat är föreskrivet i kursplanen ska, enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen [HF], betyg sättas på en genomgången kurs. Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator). Som betyg ska, enligt 6 kap. 19 § [HF], användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd, om inte högskolan föreskriver annat betygssystem. Som betyg på kursen används Underkänd (U) eller Godkänd (G). Numerisk beräkning Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G). Algebra Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G). Rötter och logaritmer Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G). Trigonometri

3(3) Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G). Skriftlig framställning och kommunikation Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G). För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Särskild behörighet och andra villkor Grundläggande behörighet samt Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 3). Undantag medges från Naturkunskap B, Samhällskunskap A. För ytterligare information se universitetets antagningsordning.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav. För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.

Övriga föreskrifter Kursen kan ej tillgodoräknas inom huvudområdet för en akademisk examen. Enligt rektorsbeslut 21/5-2007, dnr CF 50-332/2007 har avsteg medgivits från den tregradiga betygsskalan.

Kurslitteratur och övriga läromedel Obligatorisk litteratur . .

Tillägg och kommentarer till litteraturlistan Elektroniskt kursmaterial som ligger gratis åtkomligt på nätet för den som anmäler sig till kursen.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF