Kursplan Medicin, avancerad nivå, Komplexa medicinska problem

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Educational Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download Kursplan Medicin, avancerad nivå, Komplexa medicinska problem...

Description

1(4)

Kursplan Institutionen för medicinska vetenskaper

Medicin, avancerad nivå, Komplexa medicinska problem, 30 högskolepoäng Medicine, Complex Medical Problems, Second Cycle, 30 Credits

Kurskod: Huvudområde:

MC5011 Medicin

Utbildningsnivå: Inrättad: Giltig fr.o.m.:

Avancerad nivå 2015-07-02 Höstterminen 2017

Utbildningsområde: Högskolepoäng: Ämnesgrupp (SCB): Fördjupning: Senast ändrad: Beslutad av:

Medicinska området 30 Medicin A1F 2017-03-22 Prefekt

Mål Mål för utbildning på avancerad nivå Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå, - ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, - utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och - utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. (1 kap. 9 § högskolelagen)

Kursens mål Kunskap och förståelse Den studerande ska efter avslutad kurs kunna: - förklara den vetenskapliga grunden för ställningstaganden inom hälso- och sjukvården, betydelsen av föränderligheten i kunskapen samt förklara begreppen vetenskap och beprövad erfarenhet, - diskutera det medicinska kunskapsområdet gällande vanligt förekommande eller på annat sätt viktiga sjukdomar, samt omständigheter av betydelse för hälsa och sjukdom hos enskilda och hos grupper i samhället, - redogöra för hälso- och sjukvårdens organisation, grundläggande hälsoekonomiska principer samt grunderna för prioritering av hälso- och sjukvård på samhällsnivå, - diskutera de etiska och juridiska förutsättningarna för hälso- och sjukvården, - förklara centrala aspekter för patientsäkerhet samt metoder för utvärdering och utveckling av kvalitet och effektivitet i hälso- och sjukvården, - diskutera hälso- och sjukvårdens samt den enskilde läkarens samhällsuppdrag vad gäller folkhälsoarbete och prevention. Färdighet och förmåga Den studerande ska efter avslutad kurs kunna: - visa förmåga att självständigt diagnostisera och inleda behandling av akuta livshotande tillstånd i reell eller simulerad miljö, - visa förmåga att självständigt diagnostisera och handlägga de vanligaste sjukdomstillstånden med ett professionellt bemötande av patienten och, när så är aktuellt, patientens närstående, - visa förmåga till ledarskap och interprofessionellt samarbete inom såväl hälso- och sjukvården som med professioner inom andra delar av samhället, - visa förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete inom hälso- och sjukvården, - visa förmåga att analysera och bedöma komplexa och nytillkomna företeelser, frågeställningar och situationer, genom att kritiskt och systematiskt diskutera, integrera och använda aktuell

2(4) kunskap, - visa fördjupad förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra handledande uppgifter. Värderingsförmåga och förhållningssätt Den studerande ska efter avslutad kurs kunna: - visa förmåga till professionellt förhållningssätt till patienter och deras närstående, - visa självkännedom, insikt i den egna rollen samt uppvisa ett respektfullt bemötande i mötet med olika yrkesgrupper i vården, lärare och medstudenter, - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Kursens huvudsakliga innehåll Kursen är på avancerad nivå, Stadium IV på Läkarprogrammet. Kursen bygger på tidigare uppnådda kursmål vilka här vidgas, fördjupas och integreras i läkarprogrammets tre kunskapsområden Biomedicin, Klinisk medicin och Professionell utveckling. Studenterna ska fortsatt utveckla sin förmåga till användande av kunskaper, självständig integration av inhämtade erfarenheter och utvecklande av förmåga till hantering av komplexa företeelser, frågeställningar och situationer. I kursen finns två delkurser som har olika inriktning, delkurs 1 Akut/ANIVA och delkurs 2 Primärvård. I båda delkurserna ingår symtom, diagnostik, inklusive differentialdiagnostik samt behandlingsprinciper och prevention för olika sjukdomstillstånd samt tillämpning av biomedicinska förklaringsmekanismer. I kursen Komplexa medicinska problem ligger 15 veckors verksamhetsförlagd utbildning integrerat med 5 veckor på campus.

Studieformer Centrala begrepp i programmets pedagogik är studentstyrt och studentaktivt lärande, samt integration och progression. Utifrån dessa grundbegrepp arbetar läkarprogrammet med en mängd olika lärandeformer där verksamhetsförlagd utbildning är det mest centrala. Utöver detta innehåller kursen, liksom tidigare kurser, andra lärandeformer såsom föreläsningar, vanliga seminarier och seminarier med Case-metodik, färdighetsträning och scenarioträning. Under programmet används en digital portfölj (portfolio), som är ett redskap för att synliggöra studentens lärandeprocess och egen personliga/professionella utveckling. I portföljen samlar studenten administrativa dokument, reflektionsdokument och annat material. Ifrån detta material sammanställer studenten visningsportföljer som fungerar som ett underlag för läkarexamen. Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.

Examinationsformer Akut/ANIVA I, 2 högskolepoäng. (Provkod: 0100) Skriftlig salstentamen Akut/ANIVA II, 3 högskolepoäng. (Provkod: 0200) Muntlig examination som sker i grupp. Omexamination sker enskilt eller i grupp. Verksamhetsförlagd utbildning inom Akut/ANIVA, 5 högskolepoäng. (Provkod: 0300) Medsittningar under varje VFU-period, kontroll av praktiska färdigheter, bedömning av lämplighet för yrket Primärvård I, 5 högskolepoäng. (Provkod: 0410) Skriftlig salstentamen Verksamhetsförlagd utbildning i primärvård, 5 högskolepoäng. (Provkod: 0600) Medsittningar under varje VFU-period, kontroll av praktiska färdigheter, bedömning av lämplighet för yrket Portfölj, 10 högskolepoäng. (Provkod: 0700) Visningsportfölj, portföljsamtal och andra obligatoriska moment. För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå

3(4) och avancerad nivå.

Betyg Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte universitetet föreskriver något annat. Universitetet får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Betyget ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator). Enligt föreskrifter om betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (rektors beslut 2010-10-19, dnr CF 12-540/2010) ska som betyg användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Rektor eller den rektor bestämmer får besluta om undantag från denna bestämmelse för en viss kurs om det finns särskilda skäl. Som betyg på kursen används Underkänd (U) eller Godkänd (G). Akut/ANIVA I Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G). Akut/ANIVA II Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G). Verksamhetsförlagd utbildning inom Akut/ANIVA Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G). Primärvård I Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G). Verksamhetsförlagd utbildning i primärvård Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G). Portfölj Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G). Obligatoriska moment Närvaron är obligatorisk på portföljsamtalet, seminarier, färdighetsträning, temadagar och verksamhetsförlagd utbildning. Övriga obligatoriska moment anges i schemat. Vid frånvaro från obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator hur momentet ska fullgöras. För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Särskild behörighet och andra villkor Medicin, Medicinsk temakurs 8, 30 högskolepoäng, samt följande examinationsmoment från Medicin, Medicinsk temakurs 9, 30 högskolepoäng: Temaperiod Sinne och Psyke, 6 högskolepoäng, Verksamhetsförlagd utbildning Tema Sinne och Psyke, 5 högskolepoäng, Verksamhetsförlagd utb. Tema Reproduktion och Utveckling, 5 högskolepoäng, Portfölj, 6 högskolepoäng. Dessutom krävs följande examinationsmoment från Medicin, avancerad nivå, Självständigt arbete, 30 högskolepoäng: Seminarium I, Bakgrund material och metoder, 0 högskolepoäng, Seminarium II, Posterpresentation, 0 högskolepoäng, Seminarium III, Presentation av uppsatsprojekt, 0 högskolepoäng. För ytterligare information se universitetets antagningsordning.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav. För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.

4(4)

Övriga föreskrifter Kursen utgör den tolfte av tolv kurser inom Läkarprogrammet 330 högskolepoäng. -Urval Studenter antagna på Läkarprogrammet har platsgaranti på kursen. Några övriga sökande antas inte. För ytterligare information se universitetets antagningsordning. -Undervisningsspråk Undervisningen sker på svenska, men vissa moment i utbildningen kan ges på engelska -Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Under kursen genomförs VFU inom Region Örebro län, Landstinget i Dalarna, Landstinget i Värmland och Landstinget Sörmland. VFU-plats anvisas av universitetet. Fakultetsnämnden för medicin och hälsa beslutade den 11 juni 2013 att på kurser i Medicin inom Läkarprogrammet begränsa antalet tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning till två (Dnr ORU 4.1-1814/2013). Vid underkänd VFU erbjuds möjlighet att göra om momentet så snart det finns tillgänglig plats i VFU på följande termin efter det att kursens ordinarie studenter fördelats. Som betyg på kursen används underkänd (U) eller Godkänd (G) enligt rektors beslut 2010 09 10, dnr CF 50-502/2010

Övergångsbestämmelser De studenter som påbörjat men inte avslutat kursen i enlighet med den kursplan som fastställdes den 14 september 2015 har rätt att examineras enligt samma kursplan vid tre tillfällen under en tidsperiod av 18 månader. Tiden räknas från och med utgången av den termin kursen upphört eller förändringen inträdde.

Kurslitteratur och övriga läromedel Referenslitteratur Rekommenderad litteratur presenteras i Studiehandledningen (separat dokument).

Delkurs 1: Obligatorisk litteratur Wargrell, Birgitta & Arhammar, Jenny (senaste upplagan) PÅ AKUTEN Stockholm: Liber AB, 302 sidor

Delkurs 2: Obligatorisk litteratur Wåhlin Sven (senaste upplagan) Alkohol - en fråga för oss i vården. Lund; Studentlitteratur, 335 sidor

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF