Kursplan Psykologi, avancerad nivå, Handledning, konsultation och

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Educational Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download Kursplan Psykologi, avancerad nivå, Handledning, konsultation och...

Description

1(4)

Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.

Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Psykologi, avancerad nivå, Handledning, konsultation och coachning - för yrkesverksamma psykologer, 7,5 högskolepoäng Psychology, Supervision, Consultation and Coaching - for Professional Psychologists, Second Level, 7.5 Credits

Kurskod:

PS3077

Utbildningsområde:

Huvudområde:

Psykologi

Utbildningsnivå: Inrättad: Giltig fr.o.m.:

Avancerad nivå 2009-04-01 Vårterminen 2013

Högskolepoäng: Ämnesgrupp (SCB): Fördjupning: Senast ändrad: Beslutad av:

Samhällsvetenskapliga området 7,5 Psykologi A1F 2012-11-12 Prefekt

Mål Mål för utbildning på avancerad nivå Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå, - ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, - utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och - utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. (1 kap. 9 § högskolelagen)

Kursens mål Kursens övergripande mål är att ge yrkesverksamma psykologer ökade kunskaper och färdigheter vad gäller handledning, konsultation och coachning. Ökade kunskaper kring professions- och utbildningshandledning till PTP - psykologer och psykologkandidater utgör en viktig del i kursen. Kunskap och förståelse Den studerande fördjupar sina kunskaper i teorier och metoder inom handledning, konsultation och coachning. Den studerande fördjupar även sina kunskaper om det aktuella forskningsläget inom området liksom om yrkesetiska principer samt visar förmåga att integrera dessa. Färdighet och förmåga Den studerande fördjupar sin förmåga att utöva handledning, konsultation och coachning samt har förmåga att utifrån god yrkesetik använda relevant metod i förhållande till uppdragets art. Värderingsförmåga och förhållningssätt Den studerande fördjupar sin förmåga att successivt analysera handledningsprocessen såväl utifrån klientens som eget perspektiv. Den studerande blir skickligare på att i olika faser av handledningsprocessen ge interventioner som leder till klientens växande i sin yrkesroll.

2(4)

Kursens huvudsakliga innehåll Kursen innehåller genomgång av aktuella teorier och metoder för handledning, konsultation och coachning. Tonvikten läggs vid förmåga till integrering av teori och praktik. Föreläsningar och seminarier ges parallellt med och knyts till praktisk tillämpning. Kursdeltagande förutsätter att den studerande parallellt med kursen har möjlighet att bedriva utbildningshandledning/konsultation/coachning. Kursen ger dessutom grundläggande kunskaper i professions- och utbildningshandledning för psykologer. Viktiga moment under kursen: -Teoretiska grunder för handledning, konsultation och coachning -Metoder och förhållningssätt inom handledning, konsultation och coachning -Handledning, konsultation och coachning; likheter och skillnader -Coachning studium av begreppet och kritisk granskning -Handledningsprocessen -Professions- och utbildningshandledning för PTP - psykologer o psykologkandidater -Professionen psykolog och juridiska och etiska aspekter av yrkesrollen -Etik - och ansvarsfrågor under handledning, konsultation och coachning

Studieformer Undervisningen består av seminarier och föreläsningar. Såväl föreläsningar som seminarier är obligatoriska. Den studerande ska parallellt med kursens teoretiska seminarier kontinuerligt bedriva handlednings-/konsultationsuppdrag under hela kursen. Handledningen/konsultationen ska schemaläggas och utgör i genomsnitt 1 timme/vecka. Efter varje handlednings-/konsultationspass ska anteckningar föras kring innehåll och process under det genomförda passet. Anteckningarna används kontinuerligt som underlag för reflektioner och diskussioner kring det egna uppdraget, vid seminarierna. Förberedelser och efterarbete beräknas tillsammans med handledningen/konsultationen ta 2 timmar/vecka i anspråk. Anteckningarna kompletterade med ett kort sammandrag av reflektion/diskussion på genomförda handledarseminarier utgör även dessa en del av examinationen och ska bifogas den examinationsportfölj som hör till kursen. Handledningsuppdraget dokumenteras i en examinationsportfölj där även dokumentation från seminarierna kontinuerligt bifogas. Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.

Examinationsformer Obligatoriska litteraturseminarier, 2 högskolepoäng. (Provkod: 0100) Den studerande ansvarar tillsammans med en studiekamrat för upplägg och genomförande av ett litteraturseminarium. Dessutom fordras aktivt deltagande i samtliga litteraturseminarier. Handledningsuppdrag på hemmaplan, 2 högskolepoäng. (Provkod: 0200) Under kursen arbetar den studerande kontinuerligt med handlednings- och/eller konsultationsuppdrag på hemmaplan. Dessa redovisas efter hand under de återkommande, obligatoriska handledningsseminarierna. Examinationsportfölj där dokumentation från seminarierna kontinuerligt bifogas Skriftlig slutrapportrapport, 3,5 högskolepoäng. (Provkod: 0300) Muntlig redovisning av rapporten. Den skriftliga slutrapporten utgår ifrån eget genomfört handledningsuppdrag. För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Betyg Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte universitetet föreskriver något annat. Universitetet får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Betyget ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator).

3(4) Enligt föreskrifter om betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (rektors beslut 2010-10-19, dnr CF 12-540/2010) ska som betyg användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Rektor eller den rektor bestämmer får besluta om undantag från denna bestämmelse för en viss kurs om det finns särskilda skäl. Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Obligatoriska litteraturseminarier Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G). Handledningsuppdrag på hemmaplan Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G). Skriftlig slutrapportrapport Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Särskild behörighet och andra villkor Psykologexamen samt dokumenterad erfarenhet av handledning. För ytterligare information se universitetets antagningsordning.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav. För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.

Övriga föreskrifter -För G på kursen fordras inlämnad och godkänd examinationsportfölj samt G på litteraturseminarier, handledarseminarier och slutrapport. -För VG på kursen fordras G på litteraturseminarier och handledningsseminarier samt VG på slutrapporten.

Kurslitteratur och övriga läromedel Obligatorisk litteratur Gjems, Liv (svensk upplaga1997, senaste upplagan 2008) Handledning i professionsgrupper Lund: Studentlitteratur, 150 sidor Gjerde, Susann (2004) Coaching: vad varför hur Lund: Studentlitteratur, 275 sidor Hawkins, Peter & Sohet, Robin (2008) Handledning inom behandlande yrken Lund: Studentlitteratur, 298 sidor Milne, Derek (2009) Evidence-Based clinical Supervision, Principles and Practice BPS Blackwell Tveiten, Sidsel (2010)/3 upplagan Yrkesmässig handledning - mer än ord Lund: Studentlitteratur, 330 sidor

Referenslitteratur Berg, Mårten Emil (2007)

4(4) Coaching att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas Lund: Studentlitteratur (2:a omarbetade upplagan), 459 sidor, [Tidskriftsartikel] Gjems, Liv (1997) Handledning i professionsgrupper Lund : Studentlitteratur, ISBN/ISSN: 91-44-00364-1, 152 sidor Hilmarsson, Hilmar Thor (2006) Coachingtrappan Lund: Studentlitteratur, 239 sidor Larsson, Magnus & Lindén, Jitka (2005) Handledning perspektiv och erfarenheter Lund: Studentlitteratur, 222 sidor Lauvås, Per & Handal, Gunnar (2001) Handledning och praktisk yrkesteori Lund : Studentlitteratur, 250 sidor Pertoft, Mona & Larsen, Birgitta (2003)/2 uppl. Grupphandledning med yrkesverksamma i människovård Stockholm: Liber, 163 sidor Qvreeide, Haldor (2003) Yrkesetik i psykologiskt arbete Lund: Studentlitteratur, 310 sidor Selander, Staffan & Selander, Ulla-Britt (2007)/2:a reviderade upplagan Professionell handledning Lund: Studentlitteratur, 82 sidor Sewerin, Thomas (2006) Hållplatser Sex berättelser om handledning Lund:Studentlitteratur, 276 sidor Withmore,John (2008) Nya coaching för bättre resultat Jönköping: BrainBooks, 177 sidor

Tillägg och kommentarer till litteraturlistan Vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet, efter anvisningar från undervisande lärare, ca 100 sidor.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF