Kursplan Statistik B, Generaliserade linjära

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Educational Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download Kursplan Statistik B, Generaliserade linjära...

Description

1(3)

Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet

Statistik B, Generaliserade linjära modeller, 6 högskolepoäng Statistics, Generalized Linear Models, Intermediate Course, 6 Credits

Kurskod:

ST2004

Utbildningsområde:

Huvudområde:

Statistik

Utbildningsnivå: Inrättad: Giltig fr.o.m.:

Grundnivå 2006-11-07 Höstterminen 2007

Högskolepoäng: Ämnesgrupp (SCB): Fördjupning: Senast ändrad: Beslutad av:

Naturvetenskapliga området 6 Statistik G1F 2007-03-29 Prefekt

Mål Mål för utbildning på grundnivå Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas - förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, - förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och - beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att - söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, - följa kunskapsutvecklingen, och - utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (1 kap. 8 § högskolelagen)

Kursens mål Kursens övergripande mål är att ge den studerande kunskaper i generaliserad linjär modellering. Efter genomgången kurs skall studenten ha - förståelse för grundläggande begrepp inom teorin för generaliserade linjära modeller - kunskap om teorin för generaliserade linjära modeller - förmåga att använda kunskaperna på tillämpningsproblem för att på bästa sätt kunna välja modelleringsansats. - förmåga att kritiskt granska och utvärdera generaliserade linjära modeller

Kursens huvudsakliga innehåll Grundläggande begrepp inom teorin för generaliserade linjära modeller: responsvariabelns fördelning, länkfunktion, linjär prediktor, devians, etc. Teorin för generaliserade linjära modeller: exponentialfamiljen, kanonisk länkfunktion, linjär prediktor, maximum likelihood estimation. Modelldiagnostik: residualer, inflytelserika och avvikande observationer, överspridning. Modeller: modeller för kontinuerlig och binär/binomial responsvariabel, räknedatamodeller, modeller för ordinal respons. Statistiskt programpaket: Modellerna tillämpas på data från vitt skilda områden såsom medicin, ekonomi och sport.

2(3)

Studieformer Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar och datorövningar. Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.

Examinationsformer Skriftlig tentamen, 6 högskolepoäng. (Provkod: 0100) Laborationer (Provkod: 0200) 6 skriftliga rapporter. För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Betyg Om inte annat är föreskrivet i kursplanen ska, enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen [HF], betyg sättas på en genomgången kurs. Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator). Som betyg ska, enligt 6 kap. 19 § [HF], användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd, om inte högskolan föreskriver annat betygssystem. Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Skriftlig tentamen Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Laborationer Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G). För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Särskild behörighet och andra villkor Statistisk teori, 12 högskolepoäng och Matematik för statistiker, 6 högskolepoäng. För ytterligare information se universitetets antagningsordning.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav. För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.

Övriga föreskrifter Som betyg används något av betygen Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd. Godkänt skriftligt prov och godkända laborationer ger betyget Godkänd. Väl Godkänt skriftligt prov och godkända laborationer ger betyget Väl Godkänd.

Kurslitteratur och övriga läromedel Obligatorisk litteratur Olsson, Ulf 2002, 1st ed. Generalized linear models : an applied approach Lund : Studentlitteratur, ISBN/ISSN: 91-44-04155-1, 232 sidor

3(3)

Tillägg och kommentarer till litteraturlistan 154 sidor läses.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF