kursvärdering_omv vid cancersjd_HT16

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Educational Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download kursvärdering_omv vid cancersjd_HT16...

Description

Kursutvärderingsmall

Efter avslutat kurstillfälle fyller kursansvarig i denna mall. Prefekt/programansvarig beslutar om mallen ska kompletteras med ytterligare uppgifter/frågor. Kurskod 1SJ015 T5

Kurstitel Omvårdnad vid cancersjukdom

Termin 5

Tidsperiod V 45-49 2016

Högskolepoäng 7.5 p

Kursansvarig Anna Jervaeus

Examinator Yvonne Wengström

Övriga medverkande lärare

Övriga medverkande lärare

Antal registrerade studenter 20

Antal som inte fullföljt kursen En student från HT15 som skulle gjort vissa moment men ej gjort detta

Antal godkända efter ordinarie tillfälle 10

Slutsatser vid föregående kursutvärdering Utvärderingen visar att majoriteten av studenterna ansåg att de uppnått lärandemålen och att de var nöjda med kursen även om den här kursutvärderingen visar låg svarfrekvens (10/24) vilket starkt begränsar de slutsatser man kan dra från resultaten. De brister som tas upp är bl a stress och att återkopplingen till viss del är bristande. För att ge studenterna möjlighet till ytterligare återkoppling har kursplanen reviderats, se nedan för detaljer. Beskrivning av genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle Kursansvarig och examinator tar till sig av synpunkter och övriga aspekter inför kommande kurstillfälle. 

Kursplanen är omarbetad till höstterminen med omarbetade mål och införande av bedömning under VFU-tiden. En BeVut-guide kommer utformas. Detta kommer förhoppningsvis leda till att studenterna upplever en tydligare återkoppling. De omarbetade målen är enligt nedan:

 Lärandemål Studenten skall efter genomgången kurs kunna: Kunskap och förståelse - förklara och motivera centrala begrepp inom cancervård - redogöra för principer avseende primär, sekundär och tertiär cancerprevention - förstå och reflektera kring vanligt förekommande symtom relaterade till cancersjukdom och behandling - förstå och förklara olika behandlingsprinciper vid kurativ och palliativ behandling av cancersjukdom Färdighet och förmåga- identifiera, bedöma, planera, åtgärda och utvärdera symtom hos personer med cancersjukdom - medverka vid kurativ och palliativ behandling av cancersjukdom Bedömningskriterierna för den individuella examinationsuppgiften kommer att ses över.

Sida 1 av 5

Kursutvärderingsmall   Ånyo tydliggöra att det är en progression i studieuppgifterna och att alla lärandeaktiviteter är utformade för att hjälpa studenterna i deras examination vilket förhoppningsvis kan leda till att arbetsbördan upplevs något mindre och strukturen blir tydligare. Ping Pong diskussionerna är svårt att ändra på då kursen riktar sig både till distans- och campusstudenter men strukturen kan göras tydligare för hur diskussionerna genomförs. Introduktionsdagen kommer återigen genomföras på Radiumhemmet med rundvandring på strålbehandlingen vilket förhoppningsvis kommer bidra till en ökad integrering av teori och praktik. Nytt är att ett större fokus kommer ligga på cancers uppkomst, behandlingsprinciper, symtom, symtomlindring och prevention. En specialistläkare i onkologi är vidtalad att föreläsa kring cancers uppkomst och behandlingsprinciper. Studenterna kommer också uppmanas förbereda frågor till första dagen. Litteraturlistan är uppdaterad och inkluderar nu även engelsk litteratur och förslag på artiklar är angivet med anknytning till sektionens forskargrupper vilket förhoppningsvis kan bidra till utveckling av studenternas vetenskapliga förhållningssätt.

Metod(er) för studentinflytande

Ange: * hur studenterna getts möjlighet att vara med i beredning och beslut på kursnivå, Studenterna fick skicka in frågor till första dagen som de önskade få svar på och dessa skickades ut till alla föreläsare innan så att alla frågor skulle täckas in. Under pingpongdiskussionerna har studenterna fått möjlighet samt ansvarat för att per diskussionsgrupp organisera upplägg och sammanfatta diskussionerna. Inför kommande termin kommer detta ytterligare tydliggöras utifrån att en student i gruppen utses att vara ansvarig för diskussionerna och skriva en sammanfattning av detta på max en A4 sida, detta för att ytterligare lämna över ansvar för deltagande och input på studenterna. * hur studenterna getts möjlighet att ge återkoppling på kursen och hur detta ligger till grund för analysen och förslagen nedan. Återkoppling från studenterna har skett via kursutvärderingen, post-it utvärdering sista dagen samt diskussion sista dagen angående hur VFU har fungerat. * svarsfrekvens (t.ex. avslutande enkät 70 % svarsfrekvens, postitlappar – förbättringsförslag efter andra kursveckan 90 % svarsfrekvens, kursråd 85 % närvaro). Antalet möjliga respondenter på kursutvärderingen var 20, varav 7 svarade. Detta ger en svarsfrekvens på 35%. Post-it utvärderingen (se bifogat Excel-dokument samt nedan) lämnades in av 11 studenter (16 närvarande sista dagen). Sammanfattning av studenternas svar på kursvärdering

Svarsfrekvens: 7/20 studenter, 35%. Den allra största majoriteten studenter bedömde att de uppnått kursens lärandemål och de uppfattade att det fanns en röd tråd genom kursen (i hög grad eller i mycket hög grad). Vidare uppfattade över hälften i hög grad eller i mycket hög grad att kursen stimulerat dem till ett veteskapligt förhållningssätt och drygt 70% att de i hög grad fått träna detsamma genom att kritiskt granska och värdera ny kunskap. Över 70% av studenterna uppgav att kursen (i hög grad eller i mycket hög grad) stimulerat till självständigt sökande efter mer information och kunskap. Fem av sju studenter uppgav att de upplever att kursen förberett dem för att eventuellt arbeta med cancersjukvård i framtiden. På frågan om studenterna uppfattade att de genom kursen utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter svarade studenterna fördelat mellan svaralternativen delvis, i hög grad eller i mycket hög grad. Liknande resultat sågs kring frågan om lärarna varit tillmötesgående för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll samt kring frågan om Sida 2 av 5

Kursutvärderingsmall undervisningen använde autentiska exempel. På frågan om den psykosociala arbetsmiljön var bra svarade majoriteten av studenterna delvis eller i hög grad medan en student angav i liten grad. Fritextsvaren tillhörande frågan om den psykosociala arbetsmiljön innefattade bl a personalproblem och personalbrist på VFU-placeringarna, vilket inverkade negativt på kursen. Vidare framkom för stor teoretisk börda i förhållande till kursens längd och omfattning samt att kamratgranskningen upplevdes som stressande. Dock framkom att de teoretiska uppgifterna var bra och att kursen bidrog till en kunskapsutveckling inom omvårdnad vid cancersjukdom. På frågan om kursens pedagogiska upplägg stimulerat lärandet svarade majoriteten delvis. Frågan om återkoppling och dess betydelse för fortsatt utveckling och lärande besvarades av majoriteten av studenterna fördelat under alternativen delvis, i hög grad eller i mycket hög grad. Kursspecifik fråga: Upplever du att denna kurs har förberett dig för att eventuellt arbeta med cancersjukvård i framtiden?- Om jag, på vilket sätt? Om nej- hur kan kursen förbättras avseende detta? Studenterna upplevde att VFU var värdefull och att diskussioner kring olika situationer som kan uppstå varit utvecklande. Vidare angavs fokuset på symtomlindring och information och stöd till patienterna som något positivt inför framtiden. En student angav att det var lärorikt att inse hur brett och tvärvetenskapligt onkologisk omvårdnad är samtidigt som det är mycket specifik sjukvård. Studenten angav vidare att han/hon fått möjlighet att tillämpa alla kunskaper från utbildningen. Distansupplägget angavs som något negativt och en student var besviken över att inte mer tonvikt lades på patofysiologi och att han/hon inte lärt sig så mycket om olika cancersjukdomar. Antalet maxord på hemtentan (2000 ord) angavs som för lite i förhållande till krav på innehåll. Post-itvärderingen var mestadels positiv (tydlig struktur, bra innehåll, bra med få lärare, lärorikt och intressant, bra diskussioner och bra feed-back under diskussioner) men distansupplägget angavs som något negativt. Vidare att lärandeaktivitet 1 låg under första VFU-veckan och att det var för mycket tid till lärandeaktivitet 1 i förhållande till kommande uppgifter. Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Reflektion över kursens styrkor, svagheter, möjligheter, begränsningar inom t.ex. följande områden: * Hur har man under kursen utgått från studenternas förkunskaper, erfarenheter och förutsättningar? Att studenterna går i termin 5 och redan har tillägnat sig mycket kunskap såväl inom patofysiologi, t ex den sjuka och friska cellen, samt olika omvårdnadsaspekter såsom information/undervisning, identifiera, bedöma och hantera symtom och symtomlindring har tagit hänsyn till med ambitionen att kursen ytterligare ska höja kompetensnivån. Att studenterna presenterar ett patientfall och redovisar i grupp har gjorts med avsikt för de ska få möjlighet att utveckla denna förmåga inför kommande termin samt i efterföljande yrkesutövning. * På vilket sätt bidrar de arbetsmetoder (pedagogiska metoder) som använts under kursen till att studenterna uppnår lärandemålen? Den inledande uppgiften, att studenterna uppmanades skicka in frågor till första dagen, syftade till att få studenterna reflektera kring varför de valt aktuell kurs, vad de ville veta mer om samt för att få bra och lärorika diskussioner första dagen. Sida 3 av 5

Kursutvärderingsmall Det finns en progression i lärandeaktiviteterna, vilket kommuniceras till studenterna och studenterna ger också feed-back till varandra som en lärandeaktivitet. Redovisning i grupp avseende olika patientfall med feed-back och diskussion i gruppen torde också bidra till att studenterna ökar möjligheten att uppnå målen. * Hur har man arbetat med ”den röda tråden” (Constructive Alignment) från lärandemål till examinationsform och examinationsinnehåll? Det finns en progression i lärandeaktiviteterna och studenterna får på olika sätt redovisa sina nyvunna kunskaper för att främja ett studentcentrerat lärande och tydliggöra den röda tråden. * Hur säkerställer examinationer och bedömningskriterier att studenterna uppnår lärandemålen för kursen? Bedömningskriterierna har tydlig koppling till lärandemålen och reviderades senast i samband med att lärandemålen omformulerades. Beskrivning av hur kursen arbetar med kvalitet, forskningsanknytning och samverkan med andra professioner.

Se t.ex. rapporten Möjligheternas KI, Utredning och utbildningens kvalitet och forskningsanknytning (UKF) och Strategi 2018: Färdplan för Karolinska Institutet 20142018. Kursen har en tydlig anknytning till kliniken då första dagen tillbringas på Radiumhemmet med föreläsningar av olika professioner verksamma inom cancersjukvård samt visning av strålbehandlingen. Forskningsanknytningen är tydlig då föreläsarna presenterar aktuella forskningsresultat rörande t ex ungas erfarenheter av att drabbas av cancersjukdom samt cancerprevention på olika nivåer. Litteraturlistan uppdaterades till höstens kursstart och med tillägg av en engelsk kursbok. Kursansvarigs slutsatser och förslag till förbättringar

Hänsyn måste tas till den låga svarsfrekvensen på kursutvärderingen men som komplement finns post-it utvärderingen. Synpunkterna kring VFU-placeringarna har återförts till berörda verksamheter och det pågår ett arbete för att inför kursstart finna de mest passande placeringarna relaterade till kursens mål. För att ytterligare tydliggöra kursens lärandemål och upplägg planeras för att nästa kursomgång att kursdeltagarna uppmanas läsa kursplanen till första kursdagen och sedan svara på några enkla frågor med mentometerfunktion samt diskutera kursplanen i mindre grupper. Ambitionen är också att lärandeaktivitet 1 ska förläggas till första kursveckan för att minska inverkan på VFU-perioden och antalet ord för examinationsuppgiften ska ökas till 2500 ord. Kritiken kring att det är en distanskrus är svårt att göra något åt då både campusoch distansstudenter ska ha möjlighet att kunna välja och söka kursen. Vidare förbättringar kommer innefatta ett förtydligande i BeVut att cytostatikakörkort (vem som får koppla cytostatika) såklart ska tas hänsyn till i samband med att studenterna medverkar i olika typer i cancerbehandling, det uppstod oklarheter kring detta under HT16. Efter rättning av examinationsuppgifterna fastslår kursansvarig och examinator att förtydligande behövs om tydligare koppling till det valda patientfallet under en av punkterna i examinationskriterierna. Vidare ska preventionsavsnittet, under första dagens föreläsning, förtydligas med exempel och t ex Socialstyrelsens definitioner då det framkom i examinationsuppgifterna att studenter ibland har svårt att resonera och tänka kring olika typer av prevention.

Sida 4 av 5

Kursutvärderingsmall

Beskrivning av hur kursvärderingen har återkopplats internt och till studenterna

Ange: * Vilka forum som kursutvärderingen diskuterats i (exv. programråd, programnämnd/utbildningsnämnd där studentrepresentanter finns närvarande etc.) Kursutvärderingen distribueras till enhetschef, programdirektor och biträdande sektionschef. * Hur kursutvärderingen har återkopplats till studenterna (exv. kurswebben, kursråd etc.). Kursutvärderingen publiceras på kursens pingpongaktivitet, både för höstens kursdeltagare och för kommande kursdeltagare samt på kurswebben. På introduktionsdagen informeras studenterna var de kan ta del av föregående terminers kursutvärderingar.

Sida 5 av 5

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF