Kvalitetsredovisning för Sandåkraskolan

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, School Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download Kvalitetsredovisning för Sandåkraskolan...

Description

KVALITETSREDOVISNING FÖR SANDÅKRASKOLAN LÄSÅRET 2006/2007

FÖRUTSÄTTNINGAR Sköndals skolor, Sköndalsskolan och Sandåkraskolan, bildar en resultatenhet. Sandåkraskolan är en F-6 skola; grundskola för elever i förskoleklass t.o.m. skolår sex. Skolan har ett lokalintegrerat fritidshem. Organisationen är uppbyggd i arbetslag; förskoleklass-år 2 samt år 3-6. Personal från fritidshemmet är knuten till båda arbetslagen. Särskilda satsningar görs inom NO-, IT- och musikundervisningen. Alla elever i klasserna 2-6 har regelbunden IT-undervisning. Musikundervisningen i år 4-6 är organiserad i halvklass vilket bl.a. skapar stora möjligheter för eleverna att pröva och spela flera instrument. Antal elever under läsåret: 150 Elever med fritidshemsplats: 74 Andel flerspråkiga elever: 12,4 %

KVALITETSARBETET Underlag till kvalitetsredovisningen, uppföljningar och utvärderingar tas kontinuerligt fram på flera nivåer, inom flera områden samt genom olika metoder. Nivåerna kan gälla skolan som helhet, en verksamhet, arbetslaget, klassen/gruppen, ämnet eller den enskilde eleven. Personalen utvärderar och följer upp arbetet på olika sätt; Årlig kartläggning av verksamheterna samt utvärdering, analys och utvecklingsförslag av skolans åtaganden och likabehandlingsplan. Utvärdering, uppföljningar, analys och reflektion sker också i olika möteskonstellationer som vid ämnesövergripande arbete i utvecklingsgrupper, vid lärarmöten, fritidshemskonferenser, elevhälsoteamets möten, klasskonferenser, referensgrupp, elevforum etc. Sammanställning av elevers resultat sammanställs för att presenteras och analyseras av all pedagogisk personal. Vissa områden analyseras tillsammans med elever och föräldrar. Den pedagogiska personalen dokumenterar arbetet för ämnet eller klassen/gruppen i en terminsredovisning. Kvalitetsarbetet innehåller utvärderingar och enkäter som elever och vårdnadshavare skrivit eller fyllt i. I kvalitetsarbetet återfinns även synpunkter från elever och vårdnadshavare samt protokoll och minnesanteckningar från olika möten. Inspektionsrapporter ingår också i kvalitetsarbetet.

Elevens individuella uppföljning, reflektion och utvärdering av olika arbeten och prov sker bl.a. vid utvecklingssamtalet, nulägesbeskrivningen, individuella utvecklingsplanen, portfolion samt åtgärdsprogram.

SAMMANFATTNING Sandåkraskolan bedriver verksamheter som i många avseenden uppfyller en god kvalitet. De nationella ämnesproven för år fem visar på goda resultat. Resultat som dessutom hållit i sig under flera år. Trivselenkäter och andra undersökningar ger en bild av att i stort sett alla elever trivs bra i skola och fritidshem. Skolan utvecklar metoder för att säkerställa och följa upp kvaliteten och likvärdigheten på det arbete som bedrivs i klassrum och i fritidshemsverksamhet. Den särskilda satsning som gjorts kring värdegrunden har fortsatt. Skolans pedagogiska utvecklingsgrupp har träffats oftare under läsåret och har arbetat än mer med utvärdering samt skolans åtaganden. I Skolundersökningen i Stockholm stad återfinns endast år sex då elevantalet i klasserna år F och år 3 var under 20, vilket var ett gränsvärde för att få vara med i undersökningen. I den undersökningen framkom att Sandåkraskolans elever i år 6 trivs bäst av alla elever i år 6 i hela Stockholm.

UPPFÖLJNING AV LÄROPLANENS ÖVERGRIPANDE MÅL Normer och värden Verksamhetens mål/åtaganden Vi strävar efter att alla elever och all personal trivs, känner trygghet, delaktighet, meningsfullhet och arbetsglädje i vår skola. Vi strävar efter att ha en gemensam värdegrund som är synlig och levande i hela verksamheten. Åtagande för läsåret Vi åtar oss att skapa förutsättningar för att utveckla arbetet med värdegrunden och att öka barnens förståelse av värdegrunden. Metoder att nå målen Skolan strävar efter att styrdokumentens värdegrund skall genomsyra all verksamhet och arbetet med värdegrunden är en ständigt pågående process i alla ämnen och verksamheter. En handlingsplan/folder för värdegrundarbetet har färdigställts. Planen är konkret och innehåller exempel på återkommande aktiviteter under läsåret så att värdegrundsprocessen hålls levande för alla elever, föräldrar och all personal. Skolans regler sitter väl synliga på olika platser i skolan. I värdegrundsarbetet satsar skolan mycket på det förebyggande arbetet. En viktig del i det arbetet är de etiska samtalen. Målet är att alla klasser ska ha samtal i hel/halvklass minst 40 min/vecka. De samtalen ska ta upp moraliska och etiska dilemman. Forumspel, dramaövningar och värderingsövningar av olika slag ingår också i arbetet. Skolan har lagt ned mycket tid på enkäter, diskussioner, tvärgrupper ”en-regel per vecka” etc. Personalen har haft en föreläsning om SET – som handlar om social och emotionell utveckling samt trivsel. En föreläsning som kommer att följas upp varje läsår. Sid 2 (9)

Skolan arbetar för att förebygga samt upptäcka och stoppa eventuell mobbing. Skolan har ett antimobbingteam som arbetar efter en särskild handlingsplan. Exempel på underlag för bedömning Elevenkäter vid utvecklingssamtalet Trivselenkät Nulägesbeskrivning Utvecklingssamtal Elevhälsans uppföljningar Klassråd och elevforum Föräldrarnas referensgrupp Etiska samtal Skolundersökning i Stockholm Inspektionsrapporter Resultat Trivselenkäterna visar att i stort sett alla eleverna trivs bra i Sandåkraskolan. Skolundersökningen för år sex visar mycket goda resultat gällande trygghet och trivsel. Eleverna är mycket trygga och 96 % av eleverna trivs i skolan vilket ska jämföras mot 75 % i staden som helhet. Eleverna påvisar också att sammanhållning och relationer mellan eleverna i klassen är god. Skolverkets utbildningsinspektion menar att Sandåkraskolan bedriver ett värdegrundsarbete av god kvalitet men att skolan måste analysera och utveckla sitt arbeta för att förhindra kränkningar. Bedömning och analys av måluppfyllelsen De allra flesta eleverna trivs bra i Sandåkraskolan. Värdegrundsarbetet har stärkt vi-känslan på skolan och personalen arbetar målmedvetet med värdegrundsfrågor. Personalen tycker att man lagt ned mycket arbete på värdegrundsarbete men att man måste hitta metoder så att eleverna mer tänker själva kring hur de kan lösa problem. Problemlösningsmodellerna behöver diskuteras och vidareutvecklas. Utvärdering av likabehandlingsplanen Likabehandlingsplanen revideras efter synpunkter och idéer som lämnats efter granskning av all personal, elever och föräldrar.

Kunskap och lärande Verksamhetens mål/åtaganden I Sandåkraskolan eftersträvar vi att möta varje barn utifrån sina speciella förutsättningar. Vi anser att alla barn har möjligheter att utvecklas, om vi möter dem med positiva förväntningar och uppmärksammar barnens positiva och starka sidor. Vi erbjuder en trygg och stimulerade miljö där barnet själv och i samspel med andra kan utveckla tillit till sin egen förmåga och erövra kunskaper om vår omvärld samt få uppmuntran till ett livslångt lärande.

Sid 3 (9)

Åtagande för läsåret Vi åtar oss att; o skapa förutsättningar för att utveckla arbetet med portfolio och den individuella utvecklingsplanen, IUP o skapa förutsättningar för hur matematikämnet kan utvecklas så att barnens lust och kunskaper i ämnet ökar

Metoder att nå målen Alla pedagoger har skaffat sig kunskap om portfoliometoden och hur man kan arbeta med redskapet i samverkan med IUP. Skolan skapar gemensamma strukturer för arbetet med portfolio och utvecklar den röda tråden mellan klasserna (F-6) i skolan samt en plan för vad elevernas portfolio ska innehålla. Personalen eftersträvar också ett gemensamt språkbruk i dokumentationen. Alla pedagoger ska skaffa sig kunskap om ämnet matematik och om hur man ska planera undervisningen i ämnet utifrån mål att uppnå och mål att sträva mot i läroplanen samt de nationella kursplanerna. Alla pedagoger ska bättre använda Skolverkets analysmaterial i matematik. För att kvalitetssäkra ämnet matematik görs en plan över vad eleverna ska lära sig i ämnet matematik och hur deras kunnande ska komma till uttryck med utgångspunkt utifrån målen i läroplan och nationella kursplaner. Lärarna har arbetat med att göra en inventering av allt material som finns i både vad gäller läromedel och konkret material i matematik. Alla lärare har deltagit i det stadsdelsövergripande arbetet i betyg- och bedömaröverensstämmelse. Vid rättning och analys av de nationella ämnesproven har skolans alla grundskollärare varit involverade. Exempel på underlag för bedömning Läsutvecklingsschema, år F-6 Diagnostiskt läs- och skrivtest år 1, 4, 6 Diagnostiskt material i matematik år 1, 2, 6 Stockholmsprov i svenska och matematik, år 3 Nationella prov i svenska, matematik och engelska, år 5 Nationellt diagnostiskt material i engelska, år 6 Lokala kursplaner, år F-6 Skolundersökning i Stockholm Inspektionsrapporter Resultat Nationella ämnesprov Andel elever i % som nått målen i de nationella proven för år fem Ämne År 2006 År 2007 Svenska 96 100 Engelska 100 96 Matematik 100 92

Sid 4 (9)

Läsutvecklingsschema, LUS Andel elever som i % har uppnått punkt 15 för år tre samt punkt 18a på läsutvecklingsschemat för elever i år sex Skolår År 2006 År 2007 3 86 88 6 100 85

Utbildningsinspektionen bedömer att Sandåkraskolan når goda resultat med att skapa en undervisning som bland annat stimulerar eleverna att utveckla nyfikenhet och lust att lära men att Sandåkraskolan måste förbättra arbetet med uppföljning och utvärdering av skolans samlade resultat vad gäller kunskaper i förhållande till kursplanernas mål att uppnå i år fem i samtliga ämnen. Skolundersökningen för Stockholm visar att 100 % av eleverna i år sex är nöjda med sin undervisning och eleverna är mycket nöjda med hur bl.a. IT används, möjligheterna att få stöd och hjälp samt hur kunskaper kontrolleras och följs upp. Inspektionen påvisar att skolan inte anordnar svenska som andraspråk i enlighet med författningarna. Brukarundersökningen visar att föräldrarna är mycket nöjda med utvecklingssamtalen. Föräldrar i år sex har uttryckt stor uppskattning av elevernas digitala portfolio. Bedömning och analys av måluppfyllelsen Resultatet i de nationella ämnesproven är fortsatt mycket goda. Personalens utvärderingar visar att arbetet med portfolio har kommit olika långt i klasserna och för de olika ämnen. Personalen menar att arbetet med portfolio stärker tilltro till elevernas egen förmåga och ger dem mer insikter om sitt eget lärande. Tid för dokumentation måste avsättas för arbetet med elevernas portfolio. Elevernas pärmar behöver utrustas med både långa och kortsiktiga mål. Kriteriebeskrivningar för de olika ämnena behöver förbättras. Diskussionerna om elevers kunskapsutveckling genom reflektion, utvärdering och dokumentation måste fortgå. Personalens gemensamma språkbruk behöver förbättras. I utvärderingarna kring åtagandet i matematik menar personalen bl.a. att deras eget tänkande i ämnet har utvecklats och hur och vad man bedömer. I diskussioner med eleverna märks att elevernas tänkande i matematik har utvecklats. Personalen visar att för att fortsätta den positiva trenden i ämnet matematik behövs kompetensutveckling och samtal om kunskapssyn och lärande. Att skolverkets utbildningsinspektion påvisar att anordnandet av svenska som andraspråk inte anordnas i enlighet med författningarna innebär ej att elever med annat modersmål inte får stöd i det svenska språket. Eleverna har arbetat individuellt och de elever som behöver stöd i svenska har fått det antingen i sin egen klass eller hos skolans specialpedagog.

Sid 5 (9)

Elevernas ansvar och inflytande Verksamhetens mål/åtaganden I Sköndals skolor arbetar vi för att eleverna successivt ska få ett allt större ansvar och inflytande över sina studier, sin fritidshemsverksamhet, sin arbetsmiljö och skolans inre arbete. Eleverna ska få möjlighet till att arbeta i demokratiska former. Metoder att nå målen För att ge alla elever inflytande och ansvar över sin egen inlärning har alla elever en egen individuell utvecklingsplan - IUP. Alla lärare samverkar tillsammans med elever och föräldrar i arbetet med utvecklingsplanen. Alla elever har även en portfolio som förstärker den röda tråden för elevernas lärande från förskolan och vidare in i grundskolan. Alla lärare arbetar även med att utveckla metoder och elevaktiva arbetssätt för att öka elevernas inflytande. Varje klass har klassråd och representanter från klassråden träffas regelbundet i Elevforum. Eleverna i år 3-6 har stormöten en gång per månad där man diskuterar aktuella frågor samt värdegrunden. Skolan arbetar med att utveckla de demokratiska formerna i dessa forum. Fritidshemmet arbetar för att barnen ska bli självständiga så att de klarar sig själva när de slutar på fritidshemmet. Barnen har inflytande och är delaktiga på en mängd sätt bl.a. genom planeringsmöten och val av olika aktiviteter. Personalen erbjuder och väcker intresse för olika sorters aktiviteter såsom bild, drama, fri eller organiserad lek, skapande verksamhet, utevistelse, rörelse o.s.v. Barnen uppmuntras till att ta ansvar för varandra, lekredskap och miljön. Eleverna har stort inflytande över ämnen till elevens val. Elever i år sex tjänstgör som skolpoliser och alla tar ansvar för trivsel och ordning i matsalen. Lekboden på skolgården har elever i år 1-3 hand om på rasterna. Elever i år 5 läser högt för skolans förskoleklass varje vecka. Exempel på underlag för bedömning Elevenkäter Utvecklingssamtal Klassråd, elevforum, andra möten Etiska samtal Skolundersökning i Stockholm Inspektionsrapporter Resultat Skolverkets utbildningsinspektion menar att Sköndals skolor ger eleverna möjligheter till inflytande över skolans verksamhet i stort och eleverna förmedlar att personalen lyssnar på dem. Inspektörerna skriver också att de såg ett stort elevengagemang och ansvarstagande i skolorna. Inspektionen bedömer att skolorna bör förbättra elevernas möjlighet att utöva inflytande över sin utbildning och sitt lärande. Dock kunde inspektörerna se några bra exempel på delaktighet på Sandåkraskolan. Skolundersökningen visar att elever i år sex är mer nöjda än stadens övriga sexor i hur lärarna tar hänsyn till deras synpunkter.

Sid 6 (9)

Bedömning och analys av måluppfyllelsen Synpunkter kring elevernas porfolio – se rubrik Kunskap och lärande

På Sandåkraskolan arbetar personalen för att eleverna ska ta ansvar, vara delaktiga och ha inflytande på många olika sätt.

Skola och hem Verksamhetens mål/åtaganden Vi anser att föräldrarna är våra viktigaste samarbetspartners och strävar efter att göra vårt yttersta för att etablera en bra och ömsesidigt givande kontakt med barnens föräldrar. Metoder att nå målen Föräldrar är alltid välkomna att vara med i skolans alla verksamheter. Arbetslaget eller klassläraren inbjuder till föräldramöte två gånger per läsår. En gång per termin inbjuds föräldrar och elev till ett utvecklingssamtal, se rubrik elevernas ansvar och inflytande. För att skola och hem ska kunna mötas under andra formar anordnas Öppet Hus. Sandåkraskolans referensgrupp består av klassföräldrar och skolledning. Gruppen sammanträder ca fem gånger per läsår. Klassläraren informerar hemmen genom veckobrev. Eleverna i år 3-6 skriver en skoldagbok som hemmen får ta del av varje vecka. Skolledningen skriver ”Meddelande till hemmen” fem gånger per läsår. Skolan har en hemsida. Exempel på underlag för bedömning Enkäter vid utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal och enskilda kontakter Klassråd och elevforum Föräldrarnas referensgrupp Brukarundersökning Skolundersökning i Stockholm Inspektionsrapporter Resultat Föräldrar och elever är mycket positiva till utvecklingssamtalen. Öppet Hus var mycket välbesökt däremot är det få föräldrar som besöker skolan under en ”vanlig skoldag”. I brukarundersökningen framkommer att alla föräldrar kan rekommendera Sandåkraskolan till andra föräldrar. Alla föräldrar är dessutom mycket nöjda eller nöjda med Sandåkraskolan. Bedömning och analys av måluppfyllelsen De kontakter och möten som skolan har kring enskilda elever fungerar oftast bra. Skolans veckobrev bör få en liknande struktur för att öka kvaliteten av informationen.

Sid 7 (9)

Övergång och samverkan Verksamhetens mål/åtaganden I Sköndals skolor arbetar vi för att samarbeta och utbyta erfarenheter med förskolor och med närmaste 7-9 skola. Metoder att nå målen Sandåkraskolan och Sköndalsskolan tillhör samma resultatenhet sedan juli år 2006. Skolledning och personal arbetar för att bygga liknande mötesorganisationer, göra en översyn av vilka gemensamma utvecklingsområden som finns och vilka gemensamma tjänster som kan ordnas o.s.v. för att finna både pedagogiska och ekonomiska vinster. Förskolans och skolans personal träffas regelbundet i olika konstellationer och möten. Personal från samtliga förskolor och från de två skolorna i Sköndal träffas flera gånger per år och utbyter pedagogiska idéer och informerar varandra. Gruppen tar fram rutiner för att övergången från förskola till skola ska bli så trygg och bra som möjligt för elever och föräldrar. Då eleverna slutar i år sex har skolan överlämnandekonferenser med närmaste 7-9 skola. Skolans personal möter regelbundet Farstas övriga grundskollärare i ämnesvisa grupper för att bl.a. diskutera betyg– och bedömaröverensstämmelse. Exempel på underlag för bedömning Samtal vid invänjningar Utvecklingssamtal Klassråd och elevforum Föräldrarnas referensgrupp Möten med de olika förskolorna/skolorna Inspektionsrapporter Resultat Föräldrar säger i samtal att de är mycket nöjda med övergången mellan förskola och skola. Övergången/överlämnande till närmaste skolor i Farsta, Gubbängsskolan, fungerar bra. Bedömning och analys av måluppfyllelsen Förskolorna och skolorna i Sköndal har tillhört samma resultatenhet och har arbetat upp ett mycket gediget samarbete. I och med att elever alltmer väljer så många olika skolor då de slutar i Sandåkraskolan ökar svårigheterna att hålla hög kvalitet vid överlämnande och övergång. I och med att lärare från Farstas grundskolor, år 1-6 (praktiskt estetiska lärare år 1-9) träffas regelbundet ökar likvärdigheten i skolorna främst i betyg- och bedömaröverensstämmelse.

ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING Förutom de utvecklingsområden och åtgärder som har presenterats under de olika rubrikerna kommer Sandåkraskolan att arbeta med följande utvecklingsområden och förbättringar; o Arbetet med att kvalitetssäkra och öka likvärdigheten för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling fortsätter. Samverkan och samarbete mellan Sköndals skolor kommer att öka. Olika gemensamma planer arbetas fram, t.ex. plan för skolornas kvalitetsarbete. Här redovisas vilka diagnoser, prov, tester och enkäter som ska användas. Planen kommer även att beskriva när, hur och av vilka sammanställning, analys, utvärdering ska ske. Sid 8 (9)

o De förbättringar som skolinspektionen påpekade angående Sandåkraskolans arbete med uppföljning och utvärdering av skolans samlade resultat vad gäller kunskaper i förhållande till kursplanernas mål att uppnå i år fem i samtliga ämnen är redan åtgärdade då Sköndals skolor redan använder samma organisation och material för detta område. o För att öka likvärdigheten och kvalitet för fritidshemsverksamheten kommer Sköndals alla fritidshem att mötas tillsammans med skolledningen i planeringsdagar för att arbeta med styrdokument och Allmänna råd för kvalitet i fritidshem. Därefter kommer målbeskrivningar för verksamheterna att revideras. o Elevers möjligheter att få ett reellt inflytande över sin utbildning måste utvecklas och här kommer skolornas personal att få auskultera hos varandra, mötas för att utbyta idéer och även möta lärare från de skolor som skolverkets utbildningsinspektion lyft fram som goda exempel. Detta utvecklingsområde är ett av skolans framlyfta mål för läsåret. o Arbetet med att säkra värdegrunden fortgår. o En översyn av skolledningens och administrationens arbete och organisation måste göras så att rektors förtrogenhet och det pedagogiska ledarskapet på Sandåkraskolan kan öka.

REKTORS SLUTORD Sandåkraskolan lämnar ett läsår bakom sig då resultatenheten för Sköndal, med förskolor och Sköndals två skolor, upplöstes. De två skolorna tillsammans bildar nu en ny resultatenhet. En resultatenhet som jag hoppas och tror kommer att ge synergieffekter som gagnar elevers/barns kunnande, lärande och vetande! ”Att sitta i samma båt - och ro åt samma håll”,

del av ledningsdeklarationen för

läsåret 2007/2008; ”Oavsett vilken organisation skolorna har ser jag några områden som viktiga att vidareutveckla; Arbetet med att kvalitetssäkra verksamheterna måste fortgå. – Hur framgångsrika är våra insatser? – Borde vi göra på ngt annat sätt? – Hur och vad mäter vi? – Använder vi samma måttstock? Elevers/barns resultat måste kontinuerligt följas upp och utvärderas framför allt utifrån nationella mål men även med siktet på kommunala och lokala mål. Skolornas pedagogiska utvecklingsgrupper får till uppgift att ta fram instrument som borgar för en likvärdighet oavsett vilken skola eller personal eleven har. Ett annat område att vidareutveckla är elevernas möjlighet till ansvar, delaktighet och ett verkligt inflytande över sin utbildning och i all verksamhet. Ett inflytande och en kunskap om bl.a. mål/kursplaner samt insikt kring riktlinjer i bedömning(ev. betygsättning) som successivt ökar med elevens mognad och ålder. Detta läsår ska vi bättre fokusera på fritidshemmens verksamhet. Under hösten kommer vi att ha två halva planeringsdagar för skolornas fritidshemspersonal. Programmet kommer att handla om de reviderade Allmänna råden och kvalitetssäkring för fritidshemmens verksamhet. Sandåkraskolan och Sköndalsskolan fortsätter att färdas i samma båt och mot samma mål. Nu gäller det att vi verkligen ser möjligheter och hittar samverkansformer för att ta vara på varandras kunskaper och kompetenser! Vilket kunskapskapital!”

Ansvarig för kvalitetsredovisningen Lena Lindberg, rektor Sköndals skolor Sid 9 (9)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF