Kvartalsrapport Q1 2001

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Communications, Advertising
Share Embed Donate


Short Description

Download Kvartalsrapport Q1 2001...

Description

Datum:tisdag den 8 maj 2001 Stockholm 7 Maj 2001

Delårsrapport Easy T AB (publ) 1 januari till 31 Mars 2001 Försäljningen av resor på nätet i Sverige fortsätter att öka. För vårt svenska dotterbolag Easy T Travel, har ökningen under första kvartalet, varit 56%, samtidigt som marginalen förbättrats med 4%, jämfört med tidigare år. 

  I vår svenska resebyrå www.easyt.se har omsättningen ökat med 56%, 12 094 Tkr (7 730 Tkr) och marginalen till 12,5% (8%) under första kvartalet i år, jämfört med samma period 2000. Under perioden har mer än 100 företag anmält intresse för Easy T Travels reseservice. Allt fler företag söker enkla kostnadsbesparande tjänster för sitt resande. En anpassning av Easy T Softwares system T Book har gjorts för företag. Med det nya I Book kan företag administrera resandet på egna nätverk. Avtal om leverans av I Book har tecknats med TurnIt / ByeOne. Leverans planeras i majjuni. TurnIT beräknas med I Book spara 50 – 100 timmar i månaden och upp till 10% i reskostnader (c:a 1 Mkr / år) genom användande av I Book. Resultatet i koncernen är fortsatt negativt, och ytterliggare besparingar planeras, trots att intäkterna ökar i alla delar av koncernen.

VD kommentar Easy T startades i slutet av 1997 för att med hjälp av internet öka effektiviteten i resehantering. Sedan starten har Easy T investerat c:a 30 MSEK i systemutveckling i T Book, som idag med framgång används av bl.a Skyways, Seat24, Prisma Tours A/S och våra egna resebyråer. T Book genererar idag en omsättning på över 20 MSEK varje månad, hos oss och våra licenstagare och har en extremt god look-to-book relation. Vår egen resebyrå Easy T Travel i Sverige, har lika stor eller större försäljning på nätet än flertalet av våra konkurrenter, trots att dessa kan ha mångdubbelt fler besökare. Eftersom vi räknar intäkter och inte besökare, ser vi med stor tillförsikt på framtiden. Vår utveckling i England går fortsatt framåt och vi kommer under kommande period att avsätta mer resurser för att öka tillväxttakten i England. Det är med stor tillförsikt, vi ser på utvecklingen och de ökande volymerna. Den snabba tillväxten och fortsatt återhållsamhet i kostnader, gör att vi räknar med att lämna ett bättre resultat under senare delen av året.

EASY T AB (PUBL) SÖDER MÄLARSTRAND 13 118 20 STOCKHOLM

ORGANISATIONS NUMMER 556549-1650 SÄTE STOCKHOLM

TELEFON 08-643 16 60 TELEFAX 08-643 16 71 MAIL [email protected]

SUBSIDIARIES: EASY T TRAVEL AB , EASY T SOFTWARE AB, EASY T LTD , STEAMOND LTD , E-TRAVEL EUROPE AB

Datum:tisdag den 8 maj 2001

Delårsrapport EasyT AB(publ) 1 januari till 31 mars 2001 Koncernresultaträkning tkr

2001-01-01 2000-01-01 2001-03-31 2000-03-31

Omsättning Bruttoresultat Resultat efter finansiella poster

25 574 2 605 -4 027

Koncernbalansräkning (tkr)

8 571 1 479 -1 596

2001-03-31 2000-03-31

Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar

Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital o skulder Jämförande nyckeltal

5 197 8 778 16 588 30 563

3 814 1 144 33 567 38 525

18 574 432 11 557 -30 563

35 400 0 3 125 38 525

Kv 1 2001 198%

Kv 1 2000

25

12

4 092

2 857

Bruttomarginal

10%

17%

Soliditet

61%

92%

Antal aktier, tusental

7 983

798,3

*

Resultat per aktie, kr

-0,50

-2,00

*

Justerat eget kapital per aktie, kr

2,33

44,34

*

Omsättningsförändring Genomsnittligt antal anställda Omsättning per anställd (tkr per 12 månader)

129%

* Not: I Maj 2000 genomfördes en split, innebärande att 1 gammal aktie, blev 10 nya.

EASY T AB (PUBL) SÖDER MÄLARSTRAND 13 118 20 STOCKHOLM

ORGANISATIONS NUMMER 556549-1650 SÄTE STOCKHOLM

TELEFON 08-643 16 60 TELEFAX 08-643 16 71 MAIL [email protected]

SUBSIDIARIES: EASY T TRAVEL AB , EASY T SOFTWARE AB, EASY T LTD , STEAMOND LTD , E-TRAVEL EUROPE AB

Datum:tisdag den 8 maj 2001 För mer information kontakta: Michael de Jong, VD, 08-556 03 970 70 eller mobil 070-529 89 99, [email protected] Johan Gembel, Marknadschef, 08-556 03 970 eller, [email protected] Om Easy T Easy T AB (publ.) utvecklar system och funktioner för onlineförsäljning och distribution av resor. Företaget har utvecklat en egen programvara, TBook, för resebokning på nätet och driver också en av Sveriges ledande Internetresebyråer. En stor del av alla reguljärflygresor som säljs via Internet i Sverige, bokas visa Easy T:s system. Intäkterna kommer dels från resebyrån, dels från licenstagarna av TBook som betalar en fast licenskostnad plus en viss andel av intäkterna för biljettförsäljningen. Omsättningen 2000 uppgick till drygt 70 miljoner kr. Easy T-aktien handlas inofficiellt sedan april 2000 på H&Q Tech Market. Mer information finns på www.easyt.com

EASY T AB (PUBL) SÖDER MÄLARSTRAND 13 118 20 STOCKHOLM

ORGANISATIONS NUMMER 556549-1650 SÄTE STOCKHOLM

TELEFON 08-643 16 60 TELEFAX 08-643 16 71 MAIL [email protected]

SUBSIDIARIES: EASY T TRAVEL AB , EASY T SOFTWARE AB, EASY T LTD , STEAMOND LTD , E-TRAVEL EUROPE AB

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF