Lahat - Divine Mercy Catholic Church

January 5, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Religious Studies, Theology
Share Embed Donate


Short Description

Download Lahat - Divine Mercy Catholic Church...

Description

DIVINE MERCY NATOMAS CATHOLIC CHURCH Simbang Gabi December 16, 2011

PAMBUNGAD NA PANALANGIN

Loving God, you speak to us and nourish us through the life of this church community. In the name of Jesus, we ask you send your spirit to us so that men and women among us, young and old, will respond to your call to service and leadership in the church.

We pray especially in our day for those who hear your invitation to be a priest, sister, brother or deacon. May those who are opening their hearts and minds to your call be encouraged and strengthened through our enthusiasm in your service. Amen.

AWITING PAMBUNGAD

HALINA, EMANUEL

Halina, O Emanuel, At tubusin ang Israel Nalulungkot sa pagkatapon, Hinihintay Anak ng D'yos. Magdiwang na, Emanuel ay darating, O Israel!

Halina, O Karunungan, Tagapag-ayos nang tanan, Sa matuwid kami'y turuan, Laging ang loob mo'y sundin. Magdiwang na, Emanuel ay darating, O Israel!

ANG BANAL NA MISA

Pagbati Pari: Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.

Amen.

Pagbati Pari: Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa’y sumainyo lahat.

At sumainyo rin.

PAGSISI NG KASALANAN

Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang,

kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako’y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.

Kyrie

Panginoon maawa ka (3x) Kristo maawa ka (2x) Kristo, Kristo maawa ka Panginoon maawa ka(4x)

PAGPAPAHAYAG NG SALITA NG DIYOS

Unang Pagbasa

Pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias Isaias 56: 1-3, 6-8

Ganito ang ipinasasabi ng Panginoon: Sundin ninyo ang katwiran at gumawa ng katarungan, sapakat nalalapit na ang aking pagliligtas at ang pagpapahayag ng aking katarungan. Mapalad ang taong gumagawa ng ganyan, at ang anak ng taong nanatili riyan, nangingilin sa sabat at di nalalabag ito at nag-iingat nang di makagawa ng masama ang kanyang kamay.

Huwag sabihin ng dayuhang nakikiisa sa Panginoon: “Tiyak na ako ay ihihiwalay ng Panginoon sa kanyang bayan.” Sa mga dayuhang nakikiisa sa Panginoon upang paglingkuran siya at mahalin ang kanyang pangalan, upang ipangilin ang sabat nang di nilalabag ito at sumunod sa aking tipan, sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at pasasayahin sila sa aking bahay na dalanginan.

Ang kanilang mga susunuging handog at hain ay magiging kaayaaya sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na dalanginan na ukol sa lahat ng bayan. Ganito ang ipinahahayag ng Panginoong Dios na nagtitipon sa mga itinapon sa Israel: Titipunin ko rin ang mga iba upang isama sa mga nakatipon na.

Lector :

Ang Salita ng Diyos Lahat:

Salamat sa Diyos.

Responsorial Psalm

O God, let all the nations praise you!

MABUTING BALITA

Alelu, Alelu, Aleluya (2x) Purihin ang Diyos, Aleluya

Cantor:

Ang Panginoon ay ating hukom, mambabatas, at hari: Siya ang magliligtas sa atin.

Alelu, Alelu, Aleluya (2x) Purihin ang Diyos, Aleluya

Priest: The Lord be with you.

And with your spirit. Priest: A reading from the holy Gospel according to John

Glory to you, O Lord.

THE GOSPEL John 5:33-36

Jesus said to the Jews: "You sent emissaries to John, and he testified to the truth. I do not accept testimony from a human being, but I say this so that you may be saved.

John was a burning and shining lamp, and for a while you were content to rejoice in his light. But I have testimony greater than John's. The works that the Father gave me to accomplish, these works that I perform testify on my behalf that the Father has sent me."

Priest: The Gospel of the Lord.

Praise to you, Lord Jesus Christ.

HOMILY

PAGPAPAHAYAG NG PANANAMPALATAYA

Sumasampalataya ako sa isang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Hesukristo, bugtong na Anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon.

Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan.

(Lahat ay yuyuko*) *Nagkatawang-tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao.*

Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagkasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing.

Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang Maykapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay.

Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay-buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta.

Sumasampalataya ako sa iisang banal na Simbahang Katolika at Apostolika gayundin sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen.

Panalangin ng Bayan

Halina, Panginoong Hesus, kailangan ka namin! (Come Lord Jesus, we need you!)

PAGDIRIWANG NG HULING HAPUNAN

PAGHAHANDA NG MGA ALAY

PAGHAHANDONG NG SARILI

Kunin mo, O Diyos at tanggapin Mo Ang aking kalayaan ang aking kalooban Ang isip at gunita ko Lahat ng hawak ko Lahat ng loob ko Lahat ay aking alay sa Iyo

Mula sa Iyo ang lahat ng ito Muli kong handog sa Iyo Patnubayan Mo't paghariang lahat Ayon sa kalooban Mo

Mag-utos Ka Panginoon ko Dagling tatalima ako Ipagkaloob Mo lang ang pag-ibig Mo At lahat ay tatalikdan ko Tatalikdan ko

… Kapuri-puri ang Poong Maykapal ngayon at kailanman. … Kapuri-puri ang Poong Maykapal ngayon at kailanman. Pari: Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan.

(Tumayo at sumagot:)

Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.

PANALANGIN NG PAGPUPURI AT PAGPAPASALAMAT

Pari: Sumainyo ang Panginoon.

At sumainyo rin. Pari: Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.

Itinaas na namin sa Panginoon. Pari: Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.

Marapat na siya ay pasalamatan.

SANTO (Sanctus)

Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan Napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian Mo

Osana, Osana sa kaitaasan (2x) Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon

Osana, Osana sa kaitaasan (2x)

Misteryo ng Pananampalataya

Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain Bilang pagkai’t inumin, pinagsasaluhan natin Hanggang sa Siya’y dumating (2x)

Amen, Amen Amen, Amen Amen

AMA NAMIN

Ama namin sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan Mo Mapasa-amin ang kaharian Mo, Sundin ang loob Mo, dito sa lupa para ng sa langit Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw At patawarin Mo kami sa aming mga sala

Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin At h’wag Mo kaming ipahintulot sa tukso At i-adya Mo kami sa lahat ng masama

Pari:

Hinihiling naming kami’y iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.

Lahat:

Sapagka’t iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.

Simbolo ng Kapayapaan

Pari:

Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol: Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.

Pari:

Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

Lahat:

Amen.

Pari: Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.

Lahat:

At sumainyo rin.

Pari: Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa’t-isa.

KORDERO NG DIYOS (Lamb of God)

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka maawa ka sa amin (2X) Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob Mo sa amin ang kapayapaan

KOMUNYON

Pari:

Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.

Lahat:

Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo nguni’t sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.

AWIT PANG KOMUNYON

HALINA HESUS HALINA

KORO: Halina Hesus Halina Halina Hesus Halina

Sa simula isinaloob mo O Diyos kaligtasan ng tao Sa takdang panahon ay tinawag mo Isang bayang lingkod sa Iyo Gabay ng Iyong bayang hinirang Ang pag-asa sa Iyong Mesiyas Emmanuel ang pangalang bigay sa Kanya Nasa atin ang Diyos tuwina (KORO)

KORO: Halina Hesus Halina Halina Hesus Halina

Isinilang S'ya ni Maria Birheng tangi Hiyas ng Judea At Hesus ang pangalang binigay sa Kanya Aming Diyos ay tagapag-adya Darating muli sa takdang araw Upang tanang tao'y tawagin At sa puso Mo aming Ama'y bigkasin Sa pagibig na di mamaliw (KORO)

KORO: Halina Hesus Halina Halina Hesus Halina

AWIT PANG KOMUNYON

PANANAGUTAN

Walang sinuman ang nabubuhay, Para sa sarili lamang Walang sinuman ang namamatay, Para sa sarili lamang KORO: Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't-isa Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling N'ya

Sa ating pagmamahalan, At paglilingkod sa kanino man Tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan KORO: Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't-isa Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling N'ya

Panalanging Pagkapakinabang

Lahat:

Amen.

PAGHAYO SA PAGWAWAKAS Pagbabasbas

Priest: Sumainyo ang Panginoon.

At sumainyo rin. Pari: Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo.

Amen.

Pari: Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo.

Salamat sa Diyos.

AWIT PANGWAKAS

ANG PUSO KO’Y NAGPUPURI

Ang puso ko’y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon Nagagalak ang aking espiritu sa ‘king Tagapagligtas Sapagkat nilingap N’ya kababaan ng Kanyang alipin Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa

Maraming Salamat Po!

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF