Les roques

January 6, 2018 | Author: Anonymous | Category: Apuntes, Apuntes de enseñanzas medias, Geología
Share Embed Donate


Short Description

Download Les roques...

Description

LES ROQUES • Qué es una roca? ♦ Sustància pura o mezcla. ♦ Natural. ♦ Sólida o líquida a temperatura ambient. ♦ No tenen aspecte cristal·lí. ♦ Inorgánica / orgánica.

Podem clasificar les roques atenent a diverses característiques: • SEGONS L´ORIGEN. ♦ Roques magmátiques: Formades per la solidificació de material fundit (magma) ◊ Roques Volcániques: es produixen en la solidificació en superficie. ◊ Roques Plutóniques: es produix la solidificació del magma a l´interior de la terra. ♦ Roques sedimentaries: Formades a partir de restes de altres roques més antígues que han estat erosionades. De presipitació química. Originades per la presipitació de sals dissoltes a l´aigua Detrítiques. Formades a partir de fragments d´altres roques. Diferencien Organógenes. Formades a partir de restes d´essers vius. − Roques metamórfiques: Provenen d´altres roques que han patit el poçes de metamorfisme. • TESTURES DE LES ROQUES. La testura d´una roca fa diferencia a l´ordenació, dispocisió, i mida dels cristalls que presenta. A les roques magmátiques podem diferenciar tres tipus de textures: ◊ Macro cristal·lina u homocristal·lina: Roques amb cristalls visibles a simple vista. Cristalls relativament grans produits per refredament lent del material fundit. Trobarem esta textura en roques plutóniques... Exactament: Granit, Sienita, Diorita, Gabre... Quars. Feldespat. Mica. 1

◊ Microcristal·lina: Cristalls xicotets, visibles a la lupa. Formats per refredament ràpit del material fundit, propi de roques plutóniques I formades prop de la superficie. Exemple: BASALT. ◊ Vitrea: Sense cristalls. Refredament molt ràpit. Es dona en roques volcàniques. Exemples: obsidiana, traquita, andesita... • ROQUES SEDIMENTARIES. ♦ Les muntanyes son desgastades (erosionades) per l´aigua i el vent principalment. ♦ Els minerals i ferments s´acumulen en les zones pedrimides. ♦ L´acumulació dels sediments es formen apartir del procés diagénesi, dona lloc aR.Sedimentaries. ♦ Compactació: dels materials per aument de pressió. ♦ Cementació: precipitació de sals entre els fragments de roques. ♦ Deshidratació: perdua d´aigua per l´aument de la presió. ◊ Roques detrítiques. ◊ Roques de presipitació química ⋅ L´aigua al seu pas per la superficie terrestre (torrents, rius,...) dissol sustancies que poden arribar a precipitar si cambien les condicions o bé si es produix un canvi químic. On solen formarse estos precipitats? Al fons marí. − Rápida i neta Calcaria. ◊ Clasificasió de les Roques Sedimentaries de presipitació química. − Rápida i bruta − Carbonatades (les més habituals) Dolomía Donen efervescencia amb àcid clorhídric (HCI) − Lenta i bruta Formades per carbonat de calci(calcaria) o carbonat de magnesi (marga) Marga Bretxa: clastos angulosos MIDA DE CLASTO 256mm

SEDIMENT

R.SEDIMENTARIA

Blocs d Conglomerat

> 2mm 1/16 < < 2mm 1/256 < < 1/16mm < 1/256 mm

Cudols Graves Arena Llim Argila

Arenisca (gres) Llimonita Argilita

Pudinga: arredonits ROQUES SEDIMENTARIES DETRÍTIQUES Podriem clasificarlas segons la matriu depenent de la seua compossissió química: Matriu − Carbonatada (conté carbonats en la seua composissió) − No Carbonatada − Sultuoses 2

− Silicatades ... Donen efervescencia amb A.C

3

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF