Lesformulier - Portfolio van Marc Geerdink

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Lesformulier - Portfolio van Marc Geerdink...

Description

Lesformulier Les:

Hiërogliefen

Vak: Niveau: Duur:

Geschiedenis Diverse niveaus, klas 1 & 2 1 lesuur à 50 min

Beginsituatie: De lln hebben wel gehoord van enkele kenmerkende aspecten van het oude Egypte, bv. piramides, farao’s, Egyptische goden en het hiërogliefenschrift. Doel: De lln zijn na afloop meer bekend met de kenmerken van het hiërogliefenschrift en hebben met enkele eenvoudige tekens enkele woorden en/of hun naam geschreven [NB: voor klas 2 kunnen meer en complexere hiërogliefen geïntroduceerd worden, en eventueel een van te voren opgezette tekst in het hiërogliefenschrift laten vertalen.] Materiaal:

Werkblad met hiërogliefen Schrijfpapier

Activiteit: Inleiding

Inhoud: De lln worden gevraagd wat zij weten van het Oude Egypte, en meer specifiek naar hiërogliefen. Er volgt een korte uitleg over het vertalen van hiërogliefen (kernwoorden: J.F. Champollion, Steen van Rosetta, klankschrift, Koptisch).

Opdracht

Afsluiting

Hierna volgt een introductie van de opdracht. Werkmateriaal wordt uitgedeeld. Het werkblad met hiërogliefen wordt besproken. De lln gaan, met behulp van het werkblad, een aantal korte woorden en/of hun naam schrijven. Na afloop kan de opdracht kort besproken worden. Enkele lln kunnen wellicht hun naam op het bord schrijven. Materialen / werkplek opruimen; de lln mogen de werkbladen houden.

Duur: 5 min. 10 min.

5 min.

20 min.

5 min.

Lesformulier Les:

Christendom, Jodendom en Islam

Vak: Niveau: Duur:

Geschiedenis Diverse niveaus, klas 1 & 2 1 lesuur à 50 min

Beginsituatie: De lln hebben gehoord over de verschillende grote wereldgodsdiensten. Doel:

De lln zijn na afloop meer bekend met de kenmerken van de grote wereldgodsdiensten, in het bijzonder Christendom (Protestantisme en Katholicisme), Jodendom en Islam.

Materiaal:

8 enveloppen (1 per groep) met kaartjes; de kaartjes bevatten informatie die bij een bepaalde godsdienst hoort.

Activiteit: Inleiding

Inhoud: Duur: De docent verteld kort over de grote wereldgodsdiensten 5 min. Christendom, Jodendom en Islam. Deze godsdiensten hebben een gezamenlijke oorsprong, er zijn een aantal overeenkomsten, maar er zijn een paar grote verschillen. (Kernwoorden: monotheïsme, wereldgodsdienst.)

Opdracht

Hierna volgt een introductie van de opdracht. De klas wordt in 8 groepen verdeeld. Werkmateriaal wordt uitgedeeld. De kaarten in de enveloppen bevatten elk een kenmerk van één van de wereldgodsdiensten. De lln gaan de juiste kenmerken zoeken bij de godsdienst die ze toegewezen hebben gekregen (2 groepen per godsdienst). Nadat elke groep de tijd heeft gehad alle kenmerken te rangschikken, gaan ze hun resultaten vergelijken en verder bespreken met de groep die de kenmerken van dezelfde godsdienst heeft gerangschikt. Na afloop moet er een duidelijke lijst zijn met kenmerken per godsdienst.

Afsluiting

Elke samengestelde groep (4 totaal) kiest een gespreksleider die de uitkomst van de beide groepen presenteert. De uitkomsten worden besproken met de hele klas, en waar nodig door de docent gecorrigeerd. Na de presentaties worden de enveloppen weer bij de docent ingeleverd en de werkplekken opgeruimd.

5 min. 15 min.

10 min.

5 min.

5 min.

Lesformulier Les:

Discussie

Vak: Niveau: Duur:

Geschiedenis / Mens & Maatschappij Diverse niveaus, klas 1 & 2 1 lesuur à 50 min

Beginsituatie: N.v.t. Doel:

De lln hebben gediscussieerd over diverse stellingen.

Materiaal:

Rol (schilders)tape 2 bladen papier, één met “EENS”, één met “ONEENS”

Activiteit: Inleiding

Inhoud: Duur: De tafels en de stoelen worden aan de kant gezet; de ruimte wordt 5 min. in twee vakken verdeeld dmv het tape, een vak met (op de grond) het blad “EENS”, het ander met het blad “ONEENS”.

Opdracht

De docent legt de opdracht uit: de docent leest een stelling voor, waarop de lln een vak kiezen waar ze in gaan staan. Als iedereen staat, vraagt de docent aan enkele lln hun mening toe te lichten. De docent behandelt zo een aantal stellingen, afhankelijk van de tijdsduur.

Afsluiting

De docent bespreekt met de lln wat ze van de opdracht vonden. Het lokaal wordt weer in orde gebracht.

5 min. 30 min.

5 min.

Lesformulier Les:

Wie vermoordde Julius Caesar?

Vak: Niveau: Duur:

Geschiedenis Diverse niveaus, klas 1 & 2 1 lesuur à 50 min

Beginsituatie: De lln hebben enige kennis van het Romeinse Rijk en van Julius Caesar. Doel:

De lln weten wie Julius Caesar was, wat de omstandigheden waren van zijn dood en kunnen een gevolg op korte termijn, en een gevolg op lange termijn benoemen. Ze kunnen verschillende bronnen ordenen en met de zo verkregen informatie vragen beantwoorden.

Materiaal:

Enveloppen (1 per groep), met elk 25 kaartjes, met op elke kaart een historische bron (tekst). Vragenformulieren (1 per groep)

Activiteit: Inleiding

Inhoud: De docent geeft een korte uitleg over de Romeinse Republiek en over Julius Caesar. De lln worden in groepen verdeeld. Elke groep krijgt een envelop en een vragenformulier.

Duur: 5 min.

Opdracht

De lln lezen de teksten op de kaartjes. Elke tekst bevat een stukje informatie waarmee de vragen op het vragenformulier kan worden beantwoord.

30 min.

Afsluiting

De docent bespreekt met de lln de antwoorden die ze hebben gevonden. De enveloppen en de vragenformulieren worden weer bij de docent ingeleverd.

5 min.

5 min.

Lesformulier Les:

Film

Vak: Niveau: Duur:

Geschiedenis Diverse niveaus, klas 1 & 2 1 lesuur à 50 min

Beginsituatie: N.v.t. Doel:

De lln kunnen met behulp van een aantal vragen gericht naar een film kijken en met behulp van de informatie in de film de vragen beantwoorden.

Materiaal:

Film met historisch onderwerp Vragenformulieren (1 p/p) NB: De docent zorgt vooraf dat alles klaar staat om de film af te kunnen spelen.

Activiteit: Inleiding

Inhoud: Duur: De docent geeft een korte uitleg over de film en het tijdperk 5 min. waarin het verhaal zich afspeelt. De lln krijgen vervolgens elk een vragenformulier.

Opdracht

De lln kijken naar de film. De docent kan waar nodig de film stopzetten om de lln in de gelegenheid te stellen de vragen te beantwoorden.

30 min.

Afsluiting

De docent bespreekt met de lln de antwoorden die ze hebben gevonden. De vragenformulieren mogen de lln houden.

10 min.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF