Leverantören ska ansvara för skador som omlevererade

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Juridik, Contract Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Leverantören ska ansvara för skador som omlevererade...

Description

Bilaga 7 LS: 1209-1217 Sida 1 av 18 HSN: 1209-1107 ADA:

Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och Upphandling Upphandlingsavdelningen

Kommentar: Förlagan till avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget med bilagor underlag till det slutliga avtalet mellan Beställaren och Leverantören. Om Anbudsgivarens anbud antas kommer ett avtal i original att tas fram. Originalavtalet kommer att ha samma utförande och innehåll som detta men då kompletterat med de uppgifter (t ex företagsnamn, organisationsnummer) som saknas i denna version.

Förlaga till AVTAL avseende Hjälpmedel för alternativ telefoni mellan STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING och LEVERANTÖREN

LS: 1209-1217

Sida 2 av 18

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Definitioner ......................................................................................................... 5

2

Avropsordning .................................................................................................... 5

3

Avtalshandlingarnas inbördes ordning........................................................... 5

4

Avtalsperiod ........................................................................................................ 6

5

Avtalets omfattning............................................................................................ 6

6

Underleverantör ................................................................................................. 6

7

Tolk....................................................................................................................... 6

8

Kvalitet och utförande ....................................................................................... 6

9

Lokaler ................................................................................................................. 7

10

Dokumentation................................................................................................... 7

11

Hållbarhet och märkning .................................................................................. 7

12

Returer ................................................................................................................. 7

13

Fel i vara .............................................................................................................. 7

14

Garanti ................................................................................................................. 9

15

Utbildning ........................................................................................................... 9

16

Provning och kompletteringsköp ..................................................................... 9

17

Ersättning ............................................................................................................ 9

18

Prisjustering ...................................................................................................... 10

19

Leveransvillkor och leveranstid ..................................................................... 10

20

Fakturering och betalning............................................................................... 12

21

Ekonomirevision .............................................................................................. 12

22

Uppföljning ....................................................................................................... 12

23

Försäkringar och ansvar.................................................................................. 12

24

Vite ..................................................................................................................... 13

25

Förtida upphörande ......................................................................................... 13

26

Force majeure ................................................................................................... 14

27

Immaterialrättsliga intrång ............................................................................ 14

28

Sekretess och tystnadsplikt............................................................................. 15

29

Begränsning av marknadsföringsrätt ............................................................ 15

30

Miljö ................................................................................................................... 15

LS: 1209-1217

Sida 3 av 18

31

Lagar, förordningar m.m. ............................................................................... 16

32

Katastrofberedskap .......................................................................................... 16

33

Överlåtelse/ägarskifte ..................................................................................... 16

34

Tvist och tillämplig lag .................................................................................... 16

35

Ändringar .......................................................................................................... 16

36

Omförhandling ................................................................................................. 17

37

Kontaktpersoner............................................................................................... 17

38

Bestämmelses ogiltighet.................................................................................. 17

LS: 1209-1217

BILAGOR 1.

Prislista

2.

Kravspecifikation

Sida 4 av 18

LS: 1209-1217

Sida 5 av 18

Mellan Stockholms läns landsting, nedan kallad Beställaren, org. nr 232100-0016, och [leverantören], org. nr __________, nedan kallad Leverantören, har träffats följande Avtal

1

Definitioner

1.1

”Arbetsdag” avser helgfri måndag till och med fredag. Midsommarafton, julafton och nyårsafton likställs med helgdag.

1.2

”Avrop” avser den skriftliga beställning eller avropsavtal som läggs av Avropande enhet enligt detta Avtal.

1.3

”Avropande enhet” avser Stockholms läns landstings förvaltningar, bolag och stiftelser samt Region Gotland.

1.4

”Avtal” avser denna avtalshandling jämte dess bilagor, vilka samtliga utgör en integrerad del av detta avtal, samt de ändringar i och tillägg till dessa handlingar som Parterna överenskommer i enlighet med nedanstående bestämmelser.

1.5

”Beställare” avser Stockholms läns landsting företrätt av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

1.6

”Leverantör” avser den som svarar för och utför leveransen enligt detta Avtal.

1.7

”Parter” avser Beställare och Leverantör.

2

Avropsordning

2.1

För detta Avtal gäller avrop enligt rangordning. Avropande enhet ska vid avrop välja den Leverantör som följer av den rangordning som framgår av tilldelningsbeslut. Rangordningen kommer att läggas som bilaga till detta Avtal inför avtalstecknande. Möjlighet till avsteg från rangordning kan ske av avropande enhet efter samråd med brukaren utifrån brukarens behov.

3

Avtalshandlingarnas inbördes ordning

3.1

Leverantören åtar sig att till avropande enheter, vid avrop, tillhandahålla/leverera produkter i enlighet med detta avtal. Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Förekommer det mot varandra stridande bestämmelser i handlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning:

1.

Detta avtal med bilagor.

2.

Förfrågningsunderlag inklusive förtydligande och kompletteringar i aktuell upphandling.

3.

Avrop: avropsavtal/beställning.

4.

Anbud inklusive förtydligande och kompletteringar i aktuell upphandling.

LS: 1209-1217

Sida 6 av 18

4

Avtalsperiod

4.1

Detta avtal gäller från och med 2013-04-01 till och med 2015-03-31.

4.2

Beställaren kan förlänga Avtalet med upp till två (2) år.

4.3

Avisering om förlängning ska ske skriftligen senast sex (6) månader före avtalsperiodens utgång.

4.4

Vid avtalsperiodens utgång upphör Avtalet att gälla utan uppsägning.

4.5

Avrop som lagts inom avtalsperioden ska levereras även om Avtalet hinner löpa ut dessförinnan, om annat inte överenskommits med Beställaren. Avtalets bestämmelser är då i sin helhet tillämpliga på Avropet.

5

Avtalets omfattning

5.1

Leverantören åtar sig att till Avropande enhet leverera produkter enligt detta avtal avseende hjälpmedel för alternativ telefoni.

5.2

Avrop specificeras av Avropande enhet. Leverantörer ska, för beställningar från avropande enheter inom Stockholms län, genom Tekniska Hjälpmedel Ordersystem (THORD) ta emot och bekräfta beställningar via e-post.

6

Underleverantör

6.1

Om Leverantör anlitar underleverantör ansvarar Leverantören för underleverantörens arbete såsom för eget arbete.

7

Tolk

7.1

Leverantören ska när så erfordras anlita tolkförmedling enligt SLL:s vid var tid gällande avtal om språktolk samt tolk för personer med dövhet, dövblindhet respektive hörselnedsättning. Information avseende tolkförmedling finns på Uppdragsguiden.

8

Kvalitet och utförande

8.1

Åtagandet ska kännetecknas av god kvalitet, god tillgänglighet, gott och respektfullt bemötande samt i övrigt god service.

8.2

Levererade produkter ska till utförande och kvalitet överensstämma med de specifikationer, anbudsprover och broschyrer, som lämnats i samband med anbudsgivning.

LS: 1209-1217

Sida 7 av 18

8.3

Begäran om sortimentsförändringar ska framställas skriftligen minst fyra (4) veckor före den dag från och med vilken sortimentsförändringen avses gälla och efter godkännande från Beställaren.

8.4

Sortimentsförändringar kräver skriftligt godkännande av Beställaren, enligt punkt 8.3 För förändringar som genomförs i strid med punkt 8.3 utgår vite med 1000 SEK per tillfälle och vecka. Vite kan maximalt utgå med 10 000 SEK.

9

Lokaler

9.1

Leverantören ska hålla med nödvändig utrustning och lokaler för att kunna utföra detta Åtagande.

10

Dokumentation

10.1

Om Leverantören utför ändringar på aktuell vara ska Leverantören också ansvara för att levererad dokumentation ändras i motsvarande grad.

10.2

Bruksanvisning, instruktioner samt övrig dokumentation ska vara skriven på svenska. Tekniska specifikationer och manualer kan vara på engelska.

10.3

Dokumentation såsom bilder, produktblad, bruksanvisningar samt artikelnummer på avtalade artiklar ska finnas tillgängligt i den nationella databasen för hjälpmedel, Hinfo, senast vid avtalsstart och fortlöpande uppdateras.

11

Hållbarhet och märkning

11.1

Medicintekniska produkter ska uppfylla kraven enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter (LVFS 2003:11 bilaga 1) och dess ändringar, som är tillämpliga med hänsyn tagen till produkternas avsedda ändamål.

12

Returer

12.1

Returer som beror på Leverantörens felleverans eller fel i levererad vara ska accepteras av Leverantören inom en (1) månad från leveransdatum.

12.2

Leverantören ska omgående efter meddelande från avropande enhet rätta felaktig leverans, genom ny leverans eller delleverans, varvid Leverantören svarar för alla kostnader till följd av den felaktiga leveransen.

13

Fel i vara

LS: 1209-1217

13.1

Sida 8 av 18

För fel i varan som beror på bristfälligheter i konstruktion, material, tillverkning eller som består i att varan i övrigt inte uppfyller avtalade egenskaper ansvarar Leverantören enligt nedanstående. Leverantören har samma ansvar för underleverantörs material och arbete som för eget. Leverantörens ansvar omfattar inte fel som beror på material som Avropande enhet tillhandahållit eller på konstruktion som denne föreskrivit, om inte Leverantören upptäckt eller bort upptäcka felet. Leverantörens ansvar omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter det att risken för varan gått över på Beställaren. Leverantören ansvarar för fel som uppstått till följd av att Leverantörens instruktioner varit bristfälliga. Leverantören ska ansvara för skador som omlevererade eller reparerade delar orsakar på andra delar av vara.

13.2

Ett fel som visar sig inom ett (1) år efter det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet om inte Leverantören kan visa annat eller detta är oförenligt med varans eller felets art. På motsvarande sätt gäller att fel, som visar sig inom ett (1) år på vara eller del av vara som bytts ut eller reparerats, ska anses ha funnits när reparationen eller utbytet avslutades. Om varan till följd av fel enligt punkt 13.1 är obrukbar i mer än en månad, förlängs ovan angivna tider med den tid som varan varit obrukbar. Oavsett vad som ovan angetts förlorar Beställaren rätten att åberopa fel om han inte reklamerar felet inom två (2) år från den ursprungliga leveranstiden.

13.3

Beställaren ska inom skälig tid från det att denne upptäckt eller bort upptäcka felet meddela Leverantören om att fel i varan föreligger. Underlåter han detta förlorar han rätten att åberopa felet. Efter det att Leverantören från Beställaren fått meddelande om fel som avses i punkt 13.1 ska Leverantören avhjälpa felet eller företa omleverans med den skyndsamhet som omständigheterna påkallar. Beställaren har rätt att erhålla omleverans om felet är väsentligt för honom och Leverantören insett eller bort inse detta och omleverans kan ske utan olägenhet för Leverantören. Ska felet avhjälpas och är felet av sådan art att det inte är lämpligt att avhjälpandet sker på uppställningsplatsen, ska Beställaren på Leverantörens begäran och bekostnad underlätta arbetets utförande genom att för utbyte eller reparation återsända felaktig vara eller del av vara till Leverantören.

13.4

Uppfyller inte Leverantören sina förpliktelser enligt punkt 13.3, får Beställaren skriftligen ge honom en skälig slutlig frist för detta. Har inte Leverantören uppfyllt sina förpliktelser inom tidsfristen får Beställaren efter eget val:

LS: 1209-1217

a)

Sida 9 av 18

låta utföra nödvändiga reparationer och/eller framställa nya delar på Leverantörens risk och bekostnad, förutsatt att Beställaren därvid förfar med omdöme, eller

b) kräva och erhålla sådant prisavdrag som svarar mot felet. Om felet efter åtgärd enligt punkt a) kvarstår men ej är väsentligt har Beställaren rätt att kräva och erhålla prisavdrag som svarar mot felet. Är felet väsentligt får Beställaren istället häva köpet genom ett skriftligt meddelande till Leverantören. Beställaren får också häva köpet om felet efter åtgärd som nämns under punkt a) alltjämt är väsentligt. Vid hävning har Beställaren rätt till ersättning för den skada han lidit. 13.5

Leverantören har inte något ansvar för fel utöver vad som föreskrivs i punkterna 13.1 – 13.4, såvida inte grov vårdslöshet ligger Leverantören till last.

14

Garanti

14.1

Garantitid om minst två (2) år ska gälla för alla produkter.

14.2

Garantitid skall vara minst ett (1) år för installationer och minst sex (6) månader för övriga tjänster.

14.3

Garantireparationer ska utföras inom fem (5) arbetsdagar.

14.4

I garantiåtagandet ingår samtliga kostnader såsom kostnader för reservdelar, arbete, resor, traktamenten och transporter.

15

Utbildning

15.1

Leverantören ska vid avtalsstart och under avtalsperioden, på avropande enhets begäran, kostnadsfritt genomföra utbildning av avtalade produkter för avropande enhets personal. Utbildning ska kunna tillhandahållas både i grupp och individuellt. Utformningen av utbildningens innehåll samt överenskommelse av tid och plats för utbildningen ska ske i samråd med avropande enhet.

16

Provning och kompletteringsköp

16.1

Beställaren förbehåller sig rätten att vid sidan av Avtalet, under begränsad tid, prova produkter med motsvarande funktion från annan leverantör.

16.2

Likaså förbehåller sig Beställaren rätten till kompletteringsköp när särskild anpassning krävs.

17

Ersättning

LS: 1209-1217

Sida 10 av

18

17.1

Priser framgår av prislista, Bilaga 1.

17.2

Angivna priser är i SEK och exklusive mervärdesskatt. Faktureringsavgifter eller andra motsvarande avgifter får inte utgå. Inte heller får några pristillägg utgå som inte har avtalats mellan Parterna.

17.3

Beställningsdagens avtalade pris ska gälla.

17.4

I samtliga priser ingår eventuella avgifter enligt förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar.

18

Prisjustering Begäran om prisändring ska framställas skriftligen av endera Parten senast åtta (8) veckor före den dag från och med då de justerade priserna ska gälla.

18.1

Prishöjningar får ej ske under första avtalsåret. Därefter får justering av avtalade priser göras en (1) gång per år.

18.2

Om Leverantörens kostnader avseende de produkter som omfattas av Avtalet förändras med minst tre (3) procent jämfört med avtalade priser, ska vardera Parten äga rätt att begära justering av priserna med ett belopp motsvarande kostnadsförändringen.

18.3

Det förutsätts att respektive Part vid begäran om prisändring specificerar och verifierar åberopad kostnadsförändring, t. ex. råvaror, material, arbetskostnader, transporter mm.

18.4

Justering av priserna kan tidigast accepteras vid månadsskifte åtta (8) veckor efter det att begäran om prisjustering accepterades. De justerade priserna får inte träda i kraft före angivet datum på den erhållna skriftliga bekräftelsen.

18.5

Överenskommen prishöjning ska gälla under minst ett (1) år.

18.6

Valutaförändringar, som har en varaktighet av minst en månad, behandlas inom prisjusteringsklausulen. Vid valutajustering ska xx procent av avtalat pris i SEK korrigeras med den aktuella förändringen. Valutajustering kan endast göras på de positioner som angivits som valutaberoende i anbudet.

18.7

Beslut av myndighet gällande skatter eller avgifter som påverkar ersättning får till den del som beror på myndighetsbeslutet regleras efter yrkande av någon av Parterna och efter Beställarens skriftliga godkännande för återstående del av avtalsperioden inklusive eventuell förlängning.

19

Leveransvillkor och leveranstid

19.1

Leveransvillkor

LS: 1209-1217

Sida 11 av

18

a)

Leverans ska ske DDP enligt Incoterms 2010 (fritt levererat) angiven leveransadress.

b) Godset ska vara märkt med beställningsnummer och den internadress som finns på beställningen. c)

19.2

Följesedel med Beställarens ordernummer ska vara väl synlig och fäst utanpå transportförpackningen. Leveransadress Avropande enhet anger leveransadress. Hjälpmedel för alternativ telefoni ska efter avrop levereras hem till brukaren, förskrivaren eller enligt förskrivarens önskemål inom Stockholms läns landsting. Leverantören ska bekräfta genom att skicka följesedel till förskrivaren när leveransen är utförd.

19.3

Leveranstid

a) Produkter ska levereras inom fem (5) arbetsdagar. b) Service och reparation ska utföras inom 10 arbetsdagar efter fullt klarlagd order om inte brukare anger senare datum.

c)

Leverantören ska erbjuda tid för installation inom 15 arbetsdagar efter fullt klarlagd order. d) I de fall service med fjärranslutning erbjuds ska detta ske inom 48 timmar eller om brukare anger senare tid. e)

Leveranstid räknas från den dag då Leverantören mottagit beställningen till den dag varan levereras till angiven leveransadress.

19.4

Om leveransförsening inte kan undvikas ska Leverantören omgående meddela Avropade enhet, som bedömer om senareläggning av leveransen kan accepteras.

19.5

Alternativt har Leverantören rätt att leverera av Avropande enhet godkänd likvärdig vara utan merkostnad för Beställaren. I de fall Leverantören inte kan tillhandahålla likvärdig vara ska Beställaren äga rätt, efter meddelande till Leverantören, att beställa motsvarande vara och kvantitet hos annan leverantör. Merkostnaden för detta debiteras leverantören.

19.6

Leverans ska anses vara försenad om leveransen inträffar senare än avtalad leveranstid

19.7

Försening berättigar Avropande enhet till vite. Vite utgår för varje påbörjad arbetsdag som förseningen varar med två (2) procent av värdet av den del av produkterna som till följd av förseningen inte levererats. Dock ska vitet i sin helhet inte överstiga 20 procent av sagda värde. Vite kan tas ut direkt eller vid upprepade förseningar och kommer då att ackumuleras.

LS: 1209-1217

Sida 12 av

18

19.8

20

Om vitet enligt ovan skulle understiga 1 000 SEK debiteras dock 1 000 SEK som administrationsavgift. Administrationsavgiften inkluderar då vitet.

Fakturering och betalning

20.1

Leverantören är skyldig att använda elektronisk fakturering enligt SLL:s anvisningar.

20.2

Betalning ska ske senast trettio (30) dagar efter inkommen och godkänd faktura.

20.3

Betalning innebär inte godkännande av vara.

20.4

Vid försenad betalning äger Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.

21

Ekonomirevision

21.1

Vid misstanke om oegentligheter har Beställaren rätt att på egen bekostnad, genom av Beställaren utsedd auktoriserad revisor, företa en ekonomisk revision av Leverantörens bokföring gällande fakturaunderlag till Avtalet.

21.2

För det fall Beställaren utnyttjar ovanstående rätt ska Leverantören utan kostnad för Beställaren biträda utsedd revisor i revisionen, t.ex. genom att ställa erforderlig dokumentation till revisorns förfogande.

21.3

Om granskningen ger anledning till anmärkning som föranleder kreditering svarar Leverantören för granskningskostnaden, vilken ska avräknas på faktura/utbetalas till Beställaren.

22

Uppföljning

22.1

Leverantören ska medverka vid gemensamma uppföljningsmöten. Vid dessa uppföljningsmöten utvärderas uppfyllelsen av i Avtalet ställda krav. Beställaren kallar till uppföljningsmöten.

23

Försäkringar och ansvar

23.1

Avropande enhets godkännande av utförd Leverans befriar inte Leverantören från ansvar.

23.2

Leverantören ansvarar för skada som denne eller anlitad underleverantör vållar Avropande enhet eller tredje man genom uppsåt eller oaktsamhet.

23.3

Leverantören är skyldig att under hela avtalsperioden hålla ansvarsförsäkring till betryggande belopp som täcker skador, vilka har orsakats av Leverantören.

23.4

Leverantören ska vid anmodan kunna uppvisa giltigt försäkringsbevis.

LS: 1209-1217

Sida 13 av

18

24

Vite

24.1

Leverantörens skyldigheter att erlägga vite fråntar inte Beställaren rätten att kräva skadestånd eller vidta andra åtgärder.

25

Förtida upphörande

25.1

Hävning respektive uppsägning från Beställarens sida

25.1.1 Beställaren äger rätt att med omedelbar verkan häva detta Avtal om a)

Beställaren får kännedom om att Leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är , eller om sådan dom inte föreligger, det enligt Beställarens bedömning är sannolikt att domen antingen kommer att vinna laga kraft eller inte kommer att ändras i högre instans, dömd för brott som innefattar sådan brottslighet som anges i 10 kap. 1§ LOU eller om grund för uteslutning föreligger enligt 10 kap. 2§ LOU.

b) Leverantören bryter mot Avtalet och detta är av väsentlig betydelse för Beställaren. c)

Leverans eller del av leverans försenats tio (10) veckor eller mer vid upprepade tillfällen.

d) Leverantören blir försatt i konkurs, inlett ackord, inställer sina betalningar, träder i likvidation, blir föremål för företagskonstruktion och på grund av detta inte kan utföra leverans och inte heller kan ställa betryggande säkerhet för dess utförande. e)

Leverantören åberopat befrielsegrund enligt punkt 26 och sådan omständighet förelegat mer än tre (3) månader. Beställaren har vidare rätt att säga upp detta Avtal till upphörande trettio (30) dagar från avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om

f)

Leverantören bryter mot detta Avtal i väsentligt hänseende och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar från avsändandet av skriftligt meddelande därom.

25.1.2 Hävning eller uppsägning av Avtalet avser även avrop. 25.1.3 Hävning eller uppsägning ska ske skriftligt genom rekommenderat brev till Leverantören under den i Avtalet angivna adressen. Beställaren ska därvid uppge grunden för det förtida upphörandet. Har detta skett ska hävning eller uppsägningen anses vara fullgjord. 25.1.4 Vid förtida upphörande på de i a), b), c) och f) angivna grunderna har Beställaren samtidigt rätt till ersättning för den skada leverantörens fel, försummelse och brister åsamkat Beställaren.

LS: 1209-1217

Sida 14 av

18

25.2

Uppsägning från Leverantörens sida

25.2.1 Leverantören äger rätt att säga upp Avtalet till upphörande trettio (30) dagar efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om a)

Beställaren bryter mot någon väsentlig bestämmelse och underlåter att vidtaga rättelse inom trettio (30) dagar från erhållande av skriftlig anmodan härom (innefattande redogörelse för avtalsbrottet).

b) Beställaren åberopat befrielsegrund enligt punkt 26 och sådan omständighet förelegat mer än tre (3) månader. 25.2.2 Uppsägningen ska ske skriftligen genom rekommenderat brev till Beställaren. Leverantören ska därvid uppge grunden för uppsägningen. Har detta skett ska uppsägningen anses vara fullgjord.

26

Force majeure

26.1

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet (”Befrielsegrund”), som ligger utanför Parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

26.2

Såsom befrielsegrund ska anses omständighet såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militära inkallelser av motsvarande omfattning, beslag, valutarestriktioner, uppror, upplopp, terroristdåd, explosion, översvämning, lagstadgade hinder ,ändringar i lagstiftning, knapphet på transportmedel, inskränkningar i frågan om drivkraft, avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden samt försening av leverans från underleverantör, om försening har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt.

26.3

Förbehållet om avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden ska inte anses som befrielsegrund om part själv är föremål för eller vidtar sådan konflikt.

26.4

För att Part ska ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt ovan ska han skriftligen och utan dröjsmål underrätta den andra parten om att sådan omständighet har inträffat. Skriftligt meddelande ska också lämnas utan dröjsmål vid befrielsegrundens upphörande.

26.5

Befrielsegrund medför att Parten är befriad från att fullgöra sina åtaganden på avtalad tidpunkt och under sådan tid därefter som fullgörandet måste uppskjutas till följd av den inträffade befrielsen. Part ska vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och effekten av befrielsegrund och återuppta fullgörandet av de förpliktelser som hindrats så snart det praktiskt kan ske.

27

Immaterialrättsliga intrång

LS: 1209-1217

Sida 15 av

18

27.1

Leverantören åtar sig att på egen bekostnad försvara Beställaren om krav riktas eller talan förs mot denne om intrång i patent, upphovsrätt eller annan rätt på grund av användning av levererade produkter för avsett ändamål. Leverantören åtar sig vidare att ersätta Beställaren för de skadestånd och ersättningar som denne genom förlikning eller dom kan bli skyldig att utge. Leverantörens åtagande gäller under förutsättning att Leverantören

får bestämma över försvaret mot sådan talan och får föra förhandlingar om uppgörelse eller förlikning. Om det fastställs att intrång har skett ska Leverantören på egen bekostnad antingen: 

tillförsäkra Beställaren rätt att fortsätta använda produkternaersätta produkten med en annan produkt vars användning inte innebär intrångändra produkten så att intrång inte föreliggeråterta produkten och kreditera Beställaren ett belopp som motsvarar produktens värde med hänsyn till den tid som produkten använts och normal avskrivningstid. Innebär intrånget väsentlig olägenhet för Beställaren har denne rätt att genom skriftligt meddelande till Leverantören häva avtalet i sin helhet. Leverantören ska på egen bekostnad hållas skadelös från varje krav, stämning eller process grundad på att användandet av levererad vara utgör intrång i patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet. Parterna ska så snart möjligt efter det att Part fått kännedom om att intrång föreligger på grund av användning av varan informera den andra Parten.

28 28.1

Sekretess och tystnadsplikt Leverantören ska tillse att all personal samt eventuella underleverantörer iakttar sekretess och tystnadsplikt.

29

Begränsning av marknadsföringsrätt

29.1

Leverantören får inte använda eller hänvisa till Beställaren i marknadsföringssyfte utan att ha inhämtat skriftligt medgivande från Beställaren.

30

Miljö

30.1

Leverantören ska under avtalstiden beakta Stockholms läns landstings vid var tid gällande miljöprogram.

LS: 1209-1217

Sida 16 av

18

30.2

Leverantören ska senast ett (1) år efter avtalsperiodens start ha ett strukturerat och dokumenterat miljöarbete som är öppet för granskning av Beställaren. Miljöarbetet ska vara aktivt under hela avtalsperioden. Detta innebär att det minst ska finnas en miljöpolicy, mätbara och tidsatta mår för miljöarbetet med ansvarsfördelning. Miljöarbete ska följas upp minst en gång per år. Miljöledningsarbetet innebär att leverantören själv organiserar sitt arbete med att se till att dessa krav efterlevs

30.3

Årlig rapportering av miljömål och måluppfyllelse levereras en gång per år, enligt överenskommelse till kontaktperson hos Beställaren.

31

Lagar, förordningar m.m.

31.1

Leverantören ska vid utförande av åtagandet följa alla lagar, förordningar samt föreskrifter och allmänna råd som utfärdats av statliga och kommunala myndigheter och verksamheter samt Beställarens egna riktlinjer, som från tid till annan är tillämpliga på åtagandet eller som på annat sätt berör Leverantören vid utförande av åtagandet.

31.2

Leverantören ska som arbetsgivare iaktta god sed på arbetsmarknaden och ha sådana rutiner och processer som krävs för att följa den arbetsrättslinga lagstiftningen

32

Katastrofberedskap

32.1

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap, ska Beställaren vidta de beredskapsförberedelser som behövs för respektive verksamhet under höjd beredskap. Basen utgörs av den fredstida katastrofmedicinska beredskapen. Vid fredstida kriser och höjd beredskap, vilket innebär skärpt beredskap eller högsta beredskap, ska Leverantören fortsätta sin verksamhet enligt Avtalet. Leverantören ska i egenskap av näringsidkare vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att verksamheten skafungera under rådande förhållanden.

33

Överlåtelse/ägarskifte

33.1

Detta Avtal får inte utan Beställarens skriftliga medgivande överlåtas på annan.

34

Tvist och tillämplig lag

34.1

Tvist med anledning av detta Avtal ska slutligen avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

35

Ändringar

LS: 1209-1217

Sida 17 av

18

35.1

Ändringar och tillägg till detta Avtal ska för att äga giltighet vara skriftliga och undertecknade av behöriga företrädare för båda parter.

36

Omförhandling

36.1

Parterna kan begära omförhandling av villkor i detta Avtal om det sker väsentliga förändringar hos Beställaren eller Leverantören. Begäran om omförhandling ska vara skriftlig.

36.2

Omförhandling ska inledas så snart som möjligt efter Parternas framställan därom. Påkallande av omförhandling befriar inte Parterna från skyldighet att fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal.

37

Kontaktpersoner

37.1

Parterna ska utse varsin kontaktperson med ansvar för detta Avtal. När part byter kontaktperson eller kontaktuppgifter ska detta skriftligen meddelas den andra parten.

38

Bestämmelses ogiltighet

38.1

Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske.

---------------------------------------------------------------

Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka Parterna tagit var sitt.

Ort och datum

Ort och datum

Stockholms läns landsting

[Leverantören]

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

LS: 1209-1217 18

Behörig avtalstecknare

Behörig avtalstecknare

Sida 18 av

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF