Life in English speaking countries

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Educational Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download Life in English speaking countries...

Description

Elevens val Källängen vårterminen 2015

Life in English speaking countries

Max antal deltagare

Ingående ämne/ämnen

20-25 elever åk 4-6

Engelska

Kursens innehåll och syfte

Centralt innehåll i kursplanen kopplat till kursen

Du kommer att få lära dig mer om olika engelskspråkiga länder, hur människor lever där och vad de äter och gör. Du kommer också att få lära dig mer om vad barn- och ungdomars liv och fritidsintressen. Vi kommer dessutom jobba med livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Arbetssätt Du kommer att få arbeta i grupp och fördjupa dig i ett engelskspråkigt land. Gruppen kommer också att få presentera sitt land muntligt inför de andra.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Elevens val Källängen vårterminen 2015

Max antal deltagare 20-25 elever åk 4-6

On stage

Kursens innehåll och syfte Gillar du att spela teater? Då är det här kursen för dig.

Syftet är att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda samt anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Arbetssätt

• Eleverna delas in i grupper • Varje grupp tränar in en pjäs • Kunna replikerna utantill samt fixa rekvisita och kläder, ev. kulisser • Spela upp

Ingående ämne/ämnen Engelska

Centralt innehåll i kursplanen kopplat till kursen

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Elevens val Källängen vårterminen 2015

Storytelling – making cartoons

Max antal deltagare 20-25 elever åk 4-6

Kursens innehåll och syfte

Du kommer att få skapa serier på engelska med hjälp av olika bildtema på storybird.com. Du kommer öva på att: formulera dig och kommunicera i tal och skrift, använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Arbetssätt

• Lära sig applikationen storybird.com • Använda storybird.com och skriva en egen serie. • Läsa upp serierna för de andra i gruppen med gott uttal och inlevelse.

Ingående ämne/ämnen Engelska Centralt innehåll i kursplanen kopplat till kursen

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Elevens val Källängen vårterminen 2015

”Matematik och konst”

Max antal deltagare 15-20 elever åk 4-6

Kursens innehåll och syfte Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. • Konstruktion av geometriska objekt och dess användning i vardagliga situationer. • Symmetri i vardagen, konsten och naturen samt hur symmetri kan konstrueras. Arbetssätt • • • •

Mönster med symmetri i naturen Tangram Tessellering Historiska matematiker

Ingående ämne/ämnen Matematik och bild Centralt innehåll i kursplanen kopplat till kursen Symmetri i vardagen, konsten och naturen samt hur symmetri kan konstrueras. Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt. Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Elevens val Källängen vårterminen 2015

Tä vling i problemlö sning

Max antal deltagare

Ingående ämne/ämnen

40 elever

Matematik

Kursens innehåll och syfte

Centralt innehåll i kursplanen kopplat till kursen

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik under tävlingsliknande former samt värdera de valda strategierna och metoderna.

Arbetssätt Introduktionsfilm Föreläsningar Övningsuppgifter Tävlingsgenomförande Genomgång och prisutdelning

• •

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. Matematisk formulering utifrån frågeställningar i vardagliga situationer.

Elevens val Källängen vårterminen 2015

”Matematisk historia”

Max antal deltagare

Centralt innehåll i kursplanen kopplat till kursen

20 elever

Kursens innehåll och syfteEn historisk djupdykning i matematikens historia och utveckling där vi bl.a. berör Mayaindianernas räknesätt, babyloniska talsystemet och egyptisk matematik.Undervisningen ska ge dig förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats.

Arbetssätt • • • •

Genomgång om en viss tidsålder samt träningsräkning på detta räknesätt som användes vid den tiden. Praktiskt arbete: Arbeta i projektform och får bl.a. tillverka lertavlor och kulramar som visas upp i en utställning på skolan. Filmvisning - kända matematiker. Arbetet avslutas med att eleverna får arbeta fram ett eget siffer/räknesystem.

Ingående ämne/ämnen Matematik

Positionssystemet för tal i decimalform. Det binära talsystemet och talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska. Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Elevens val Källängen vårterminen 2015

”Minecraft -lär dig bygga klimatsmart” Max antal deltagare

Ingående ämne/ämnen

15-20 elever åk 4-6

Matematik, teknik och bild

Kursens innehåll och syfte

Centralt innehåll i kursplanen kopplat till kursen

Projektet går ut på att ni tillsammans ska en bygga trivsam framtidsstad med klimatsmarta lösningar utifrån era kunskaper. Syftet med projektet är att du ska ta ställning i olika miljöfrågor. Genom undervisningen i matematik ska du utveckla förmågan att: • • • • •

Formulera och lösa problem Välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar. Använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Skapa bilder med digitala tekniker. Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och individval.

Arbetssätt Arbeta med Minecraft på datorn. Beräkna omkrets, area och volym.

• • • •

Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer. Metoder för area, omkrets och volym av olika föremål. Egna konstruktioner med tillämpning av principer för hållbarhet och stabilitet. Konsekvenser av teknikval, tex för-och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Elevens val Källängen vårterminen 2015

Max antal deltagare: 25 elever

Spelhå la

Kursens innehåll och syfte Kursen tar upp många aspekter – dels det dagliga användandet av matematik i spel såsom strategi och logiskt tänkande. Dels tränas också elevernas sociala kompetens och samarbetsförmåga. Syftet är att utveckla kunskaper inom matematikensanvändning i vardagen och inom olika ämnesområden. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla och reflektera över valda strategier.

Ingående ämne/ämnen

Arbetssätt

Centralt innehåll i kursplanen kopplat till kursen

• • •

Introduktion samt inspiration med hjälp av olika matematiska spel såsom Yatzy, Schack & kortspel. Eleverna får prova på olika typer av spel som testar de olika matematiska förmågorna. Eleverna får skapa ett eget matematiskt spel gruppvis (indelade av lärare). Eleverna provspelar varandras spel och utvärderar dessa med hjälp av ”two stars and a wish”.

Matematik och bild

• • •

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. Rationella tal och deras egenskaper. Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer och vardagliga situationer.

Elevens val Källängen vårterminen 2015

”Bli din egen meteorolog”

Max antal deltagare 20 pers

Kursens innehåll och syfte Kursens huvudsakliga innehåll innebär att träna på att genomföra väderobservationer samt skapa en väderrapport. Du kommer att utveckla din förmåga att: • • •

granska information och kommunicera. genomföra systematiska undersökningar i fysik. använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen.

Arbetssätt Dokumentera vädret varje timme med hjälp av t ex mobiler. Temperatur, nederbördsmängd och vindhastighet mäts varje timme med hjälp av en väderstation. Varje grupp i gruppen avslutar med att göra en väderrapprot på video.

Grundläggande meteorologiska kunskaper förmedlas under kursen bl.a. m.h.a filmsnuttar ”Day After Tomorrow” samt ”An Inconvenient Truth”. Ingående ämne/ämnen Fysik Centralt innehåll i kursplanen kopplat till kursen •

Luften och vattnets egenskaper, sammansättning och kretslopp.Fossila bränslens påverkan på klimatet.Enkla väderfenomen och deras orsaker.Hur väder kan observeras med mätningar över tid.Historiska och nutida upptäckter inom metrologin.Olika kulturers beskrivningar av väderfenomen nu och i historienEnkla systematiska undersökningar.

Elevens val Källängen vårterminen 2015

Djur & natur i vä rlden Max antal deltagare 40 pers

Kursens innehåll och syfte Tanken med denna kurs är att eleverna ska använda sig av fakta och begrepp från biologiundervisningen när det gäller djur och natur i världen och skapa ett verklighetstroget naturområde i ett mer kreativt och skapande arbetssätt. Du kommer att utveckla din förmåga att: • • •

granska information och kommunicera. genomföra systematiska undersökningar i biologi. använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.

Arbetssätt Indelning av grupper samt val av naturtyp till respektive grupp. Inspiration i form av filmer som visar djur och natur i de olika habitaten. Undersökning av växtlighet/marktyp samt uppmålning av naturtyp på plansch. Detektivarbete kring vilka olika djurarter som lever samt deras olika typer av anpassningar till den rådande miljön. Fortsatt arbete inom grupperna.

Redovisning samt utställning av elevarbeten. Ingående ämne/ämnen Biologi & Bild Centralt innehåll i kursplanen kopplat till kursen

• • • • •

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer. Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen. Djurs, växters och andra organismers liv. Framställning av berättande och informativa bilder. Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Elevens val Källängen vårterminen 2015

”Energikä llor då , nu och i framtiden”

Max antal deltagare

Ingående ämne/ämnen

25 elever åk 4-6

Kemi, fysik och biologi

Kursens innehåll och syfte Du kommer att förstå hur och varför energikällor påverkar dig och dina levnadsbetingelser. Du kommer att utveckla din förmåga att: • • •

granska information och kommunicera genomföra systematiska undersökningar använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i naturen

Arbetssätt Föreläsningar och filmer Grupparbeten Laborativt arbete

Centralt innehåll i kursplanen kopplat till kursen Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället. Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen. Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Elevens val Källängen vårterminen 2015

”I Carl von Linné s fotspå r” Max antal deltagare 25 elever åk 4-6

Kursens innehåll och syfte Denna kurs behandlar närområdets växtlighet i form av fältstudier, floraanvändning samt estetisk framställning. Du kommer att utveckla din förmåga att: • • • •

granska information och kommunicera. genomföra systematiska undersökningar i biologi. använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen. undersöka och presentera ämnesområdet med bilder i eget bildskapande.

Arbetssätt • • • •

fältstudier observationer få lära dig hur en flora är uppbyggd bildskapande

Ingående ämne/ämnen Biologi och bild Centralt innehåll i kursplanen kopplat till kursen

• • •Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas. Enkla fältstudier och observationer. Planering, utförande och utvärdering. Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen. Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband.

Elevens val Källängen vårterminen 2015

”Miljö - ekologisk hå llbarhet” Max antal deltagare 20 elever åk 4-6

Kursens innehåll och syfte Genom undervisningen i ämnet biologi ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att •

• •

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ekologisk hållbarhet, genomföra systematiska undersökningar i biologi, och använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i, naturen och samhället.

Arbetssätt Vi väcker tankar och nyfikenhet kring miljöfrågor. • •

Du får jobba med egna frågor, t.ex. algblomning, glaciärisen som smälter(klimatförändringar), utrotningshotade djur och växter, återvinning Redovisning av olika slag

• •

Studiebesök Experiment

Ingående ämne/ämnen Biologi Centralt innehåll i kursplanen kopplat till kursen Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör ekologisk hållbarhet. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Elevens val Källängen vårterminen 2015

Rö relse och konstruktion

Max antal deltagare:

Ingående ämne/ämnen:

26 elever åk 4-6

Teknik

Kursens innehåll och syfte:

Centralt innehåll i kursplanen kopplat till kursen:

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: • • •

se och fundera på tekniska lösningar och hur de fungerar upptäcka problem och hitta olika förslag på lösningar använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Arbetssätt: Skapa egna fungerande konstruktioner Dokumentation i form av skisser

Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter. Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel bilar. Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Elevens val Källängen vårterminen 2015

Upptäck Stockholm!

Se hur staden fö rä ndrats ö ver 1000 å r genom vandringar i staden!

Arbetssätt • • • •

Vi går på Stadsvandringar inne i staden Besöker hemliga skyddsrum Besöker museiutställning om Stockholm Du får göra en egen fördjupning där du väljer något spännande från besöken att lära dig mer om

Max antal deltagare

• •

Kursens innehåll och syfte •

• •

40 elever åk. 4-6 Centralt innehåll i kursplanen kopplat till kursen •

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser. Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper. Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser. Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Ingående ämne/ämnen •

Historia och geografi.

Elevens val Källängen vårterminen 2015

Vä rldens lä nder

Max antal deltagare 30

Ingående ämne/ämnen

Kursens innehåll och syfte

Geografi och historia

Du kommer att få: • • •

studera geografi ur ett historiskt perspektiv och göra jämförelser mellan förr och nu. möjlighet att utveckla kunskaper om olika länder utanför Europa och de levnadsvillkor som råder där. lära känna ett land med hjälp av kartor och andra geografiska källor.

Arbetssätt • •

Besök på Etnografiska muséet och utställningen ”Med världen i kappsäcken” som bl a handlar om de svenska äventyrarna Hedin och Nordenskiöld. Egen fördjupning av ett land utanför Europa som sedan redovisas för övriga gruppen.

Centralt innehåll i kursplanen kopplat till kursen

• • • •

Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser. Ländernas natur- och kulturlandskap. Ländernas naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark och skogar. Kartkunskap och namngeografi.

Elevens val Källängen vårterminen 2015

Astrid Lindgren och hennes bö cker

Max antal deltagare

Ingående ämne/ämnen

20

Svenska

Kursens innehåll och syfte

Centralt innehåll i kursplanen kopplat till kursen

Eleven kommer att få: • • •

Läsa och bearbeta olika typer av skönlitterära texter. Kunskaper om en av Sveriges mest betydelsefulla författare, Astrid Lindgren. Utöka sin förmåga att analysera och diskutera olika texter.

• •

• Arbetssätt Eleven kommer att få: • • •

Läsa utdrag ur Astrid Lindgrens böcker. Stadsvandring i Astrid Lindgrens fotspår. Arbeta i grupp.

Eleven kommer att få utökad kunskap om en skönlitterärt betydelsefull barn-och ungdomsförfattare och dennes verk. Eleven kommer efter avslutad kurs kunna tolka och analysera olika utdrag från Astrid Lindgrens böcker. Eleven kommer då att kunna urskilja dessa utdrag av texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. Eleven kommer att kunna samtala och diskutera olika böcker, dess innehåll och karaktärer.

Elevens val Källängen vårterminen 2015

Max antal deltagare 15

Drama

Kursens innehåll och syfte Under lekfulla och kravlösa former kommer du få prova på improvisationsteater. Du kommer att få göra olika improvisationsoch dramaövningar i par och grupp. Syftet är att du genom drama ska få chansen att upptäcka och utveckla din fantasi och din förmåga att berätta. Detta är även en utmärkt kurs för dig som vill bli tryggare med att prata inför folk eller bara vill ha väldigt roligt och uppleva gemenskap. I improvisationsteater kan allting hända; du kan få spela läkare, kärlekspar, skurk, sträng lärare eller hemlig agent; det blir vad vi skapar tillsammans i stunden!  Arbetssätt Lek, drama- och berättarövningar i par och grupp.

Ingående ämne/ämnen Svenska Centralt innehåll i kursplanen kopplat till kursen • • •

Muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation. Att spela teater kan även kopplas till skrivandet och ger eleverna verktyg när de ska skriva berättande texter som innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling, vilket är ett av kunskapskraven i slutet av åk 6.

Elevens val Källängen vårterminen 2015

Muntlig berä ttarkonst

Max antal deltagare 20

Kursens innehåll och syfte Du kommer att få fördjupa dig i eget valt ämne och sedan presentera detta muntligt. Du kommer att få förutsättningar att utveckla din muntliga förmåga. Detta kommer du att göra genom att öva dig på att anpassa ditt språk för den muntliga presentationen. Du kommer dessutom att söka och kritiskt granska information från olika källor. Arbetssätt • • •

Övningar som stärker berättarförmågan. Olika sätt att formulera dig på. Hu du gör en tydlig disposition.

Ingående ämne/ämnen Svenska m.fl.

Centralt innehåll i kursplanen kopplat till kursen Muntliga presentationer för olika mottagare om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra din muntliga presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Elevens val Källängen vårterminen 2015

Max antal deltagare 20

Skoltidning

Kursens innehåll och syfte Eleven kommer att få: • • • • •

Utveckla sin förmåga att kommunicera i skrift. Möjligheten att arbeta och utveckla sin förmåga att skriva olika typer av texter. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Söka information från olika källor och värdera dessa. Kombinera ord med bild.

Arbetssätt Eleven kommer att få: • • •

Kunskap och förmåga att skriva olika sorters texter som ingår i en tidskrift. Redigera texter med hjälp av dator. Arbeta i grupp och ge respons på varandra s texter.

Ingående ämne/ämnen Svenska Centralt innehåll i kursplanen kopplat till kursen • • • • •

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. Skriva, disponera och redigera texter med hjälp av dator. Skillnader i språkbruk beroende på mottagare och syfte. Informationssökning och kritisk granskning av källor.

Elevens val Källängen vårterminen 2015

Skrivarskola

Max antal deltagare

Ingående ämne/ämnen

20

Svenska

Kursens innehåll och syfte Du kommer att få: • • •

utveckla din förmåga att formulera dig i skrift. arbeta med olika texttyper och skriva egna texter. få öva dig i att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Arbetssätt Du kommer att få: • • •

arbeta med korta skrivövningar där du får träna dig i att skriva olika sorters texter. ge och ta emot kamratrespons från gruppen. skriva både för hand och med hjälp av dator.

Centralt innehåll i kursplanen kopplat till kursen • • •

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. Skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.

Elevens val Källängen vårterminen 2015

I sagans vä rld

Max antal deltagare 20

Kursens innehåll och syfte Du kommer att få: • • • •

träna dig i att formulera dig i skrift. utveckla din förmåga att läsa och analysera det du läser. öva dig i att anpassa språket. uttrycka dig på olika sätt, t ex skrift, drama och bild.

Arbetssätt Du kommer att få: • • • •

läsa sagor. skriva egna sagor både för hand och med hjälp av dator. illustrera sagor. dramatisera sagor.

Ingående ämne/ämnen Svenska och bild

Centralt innehåll i kursplanen kopplat till kursen • • • •

Lära dig att skriva sagor med deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. Skriva, disponera och redigera text för hand och med hjälp av dator. Göra illustrationer till text.

Elevens val Källängen vårterminen 2015

Rö relseverk

Max antal deltagare

Centralt innehåll i kursplanen kopplat till kursen

15 elever år 4-6. 1 lärare

År 4-6 -

Kursens innehåll och syfte Fördjupningskurs riktat mot redskapsgymnastik, dans och lite show. Arbetssätt Eleverna kommer att i mindre grupper planera, träna, och visa upp ett cirka 10 minuter rörelseverk i vår idrottshall.

Ingående ämne/ämnen Idrott & hälsa.

-

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap. Danser och rörelser till musik.

Elevens val Källängen vårterminen 2015

AÅ k 4-6 Skogsinstallationer och flygande drakar

Max antal deltagare

Ingående ämne/ämnen

30 elever / grupp med 2 ansvariga lärare.

Träslöjd, textilslöjd, (även biologi, naturkunskap och matematik.)

Kursens innehåll och syfte Vi lär oss hur man kan konstruera egna, hållbara flygande drakar. Vi kommer också att prata om allemansrätt (vad man får och inte får göra i naturen), vi går ut i skogen för att väva och dekorera skogen med naturens egna material. Arbetssätt Vi arbetar med olika material och följer instruktioner för hur man kan skapa hållbara konstruktioner för flygande drakar. Vi provflyger sedan drakarna på golfbanan Vi går tillsammans ut i skogen och spänner upp papperssnöre mellan grenar i träd och väver med gräs, pinnar, blommor och annat från naturen. Dekorationerna får sedan sitta uppe och så småningom återgå till naturen.

Centralt innehåll i kursplanen kopplat till kursen Kombinationsmöjligheter trä och textil och andra material. Undersökande av olika materials form-, funktion- och konstruktionsmöjligheter.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF