Likabehandlingplan

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Sociologi, Discrimination
Share Embed Donate


Short Description

Download Likabehandlingplan...

Description

Likabehandlingplan Finningeskolan 2016-2017 2016-01-08 Strängnäs kommun

1

Innehåll Inledning ............................................................................................................. 3 Del 1 ................................................................................................................... 4 1.1

Värdegrund, vision och mål ................................................................... 4

1.2

Förankring och ansvar........................................................................... 4

1.3

Utvärdering av föregående års mål ....................................................... 5

1.4

Nuläges analys och kartläggning ........................................................... 5

Förebyggande årlig plan .................................................................................. 6 1.5

Handlingsplaner .................................................................................... 6

A, Mellan elev – elev .................................................................................... 7 B, Mellan personal – elev ............................................................................. 7 C, Mellan elev – personal ............................................................................. 7 D, Mellan personal – personal ...................................................................... 7 Del 2 ................................................................................................................... 8 2.1 Lagen innehåller förbud mot diskriminering på grund av: ........................... 8 2.2 Skollag, läroplan och arbetsmiljölagen ....................................................... 8 2.3 Definitioner av olika begrepp: ..................................................................... 9 2.4 Ansvarsfördelning: ................................................................................... 10

2

Inledning Skolornas Likabehandlingsplan och årliga plan ligger till grund för arbetet som bedrivs på skolorna för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I planen beskriver man hur man verkar förebyggande och i akuta situationer. Den årliga planen tar upp de åtgärder som avses påbörjas och genomföras under läsåret. Syftet med likabehandlingsplanen är att skapa en trygg miljö och främja elevers/personal lika rättigheter oavsett  Kön  Etnisk tillhörighet  Religion eller annan trosuppfattning  Sexuell läggning  Funktionshinder  Könsöverskridande identitet eller uttryck  Ålder Samt att förebygga och förhindra trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling. Dokumentet har två huvuddelar. Del 1 består av själva likabehandlingsplanen och den årliga planen medan del 2 tar upp lagtexter, definitioner och bilagor.

3

Del 1 1.1 Värdegrund, vision och mål Kommunens Värdegrund: Utveckling - vi utvecklar individen och verksamheten Respekt - vi bemöter alla med respekt och värdighet Tydlighet - vi är tydliga i vårt agerande, i vårt förhållningssätt och i våra roller Öppenhet - en fri och öppen diskussion är grunden för vårt förhållningssätt

Vision: Finningeskolan främjar och värdesätter goda relationer och är en miljö där umgängestonen präglas av hänsyn, trygghet och ömsesidig respekt. Finningeskolan ger alla elever förutsättningar för att vara positiva förebilder och medvetna om sin påverkan på den sociala hållbara utvecklingen. Finningeskolans arbete resulterar i att varje elev och personal har ett förhållningssätt som genomsyras av rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Mål: 1. Tydliggöra och förankra likabehandlingsplanen hos elever och personal. 2. Synliggöra The Bees ytterligare. 3. Synliggöra kamratstödjarna

1.2 Förankring och ansvar Skolans elever, deras vårdnadshavare och personal ska ha tillgång till och vara förtrogna med skolans likabehandlingsplan och de åtgärder som årligen planeras. Skolans personal ska använda dokumentet i sitt dagliga arbete och utgå från de visioner, mål och åtgärder som finns i planen. Rektor har huvudansvaret för att skolans personal är förtrogen med innehållet i likabehandlingsplanen och att man följer de handlingsplaner som finns. Klasslärare/mentorer har huvudansvaret för att i klasserna gå igenom innehållet i planen. De ska även gå igenom planen med vårdnadshavare på föräldramöten. Eventuella synpunkter på planen från elever eller vårdnadshavare förmedlas till ansvarig för likabehandlingsplanen på skolan genom klasslärare/mentor. Likabehandlingsplanen ska finnas tillgänglig på skolans hemsida och Fronter.

4

1.3 Utvärdering av föregående års mål MÅL 1: Tydliggöra och förankra likabehandlingsplanen elever och personal. MÅL 2: Synliggöra The Bees ytterligare. MÅL 3: Synliggöra Kamratstödjarna Likabehandlingsplanen har gåtts igenom i klasserna och varit tillgänglig för personalen. The Bees (elevdemokratigruppens) arbete har fungerat bra med en fast tid på fredagar och med en ansvarig pedagog. Ambitionen att alla elever ska veta vilka representanter som är med i The Bees har inte fullt ut gått fram till alla. Kamratstödjarnas arbete har också fungerat tillfredsställande med en oftast en fast tid på fredagar, tillsammans med 1 -2 pedagoger. Eleverna som deltagit i gruppen och deras stöd till kamraterna har uppskattats. De har ärofyllt uppdrag på kamratdagarna (friluftsdagarna).

1.4 Nuläge analys och kartläggning Nulägesbeskrivning: Finningeskolan rymmer förskoleklass samt årskurserna 1 till tre. Totalt arbetar 310 elever och ett 40-tal personal på skolan. Enheten är uppdelad i fyra mindre spår: Lönneberga, Törnrosdalen, Junibacken och Villekulla. Dessa spår inkluderar alla förskoleklass till årskurs tre. På morgon- och eftermiddagstid träffas de barn som har fritids på det fritidshem som hör till spåret. Kartläggning: Vår kartläggning består av de kommungemensamma fritidshemsenkäter som går ut till förskoleklass samt årskurs två samt vår egen trygghetsenkät. Enkäten rör både fysiska och psykosociala frågeställningar. Enkäten genomförs av samtliga barn och elever. Enligt fritidshemsenkäten så känner sig 61,2 % av barnen trygga på fritids. Samma siffra för kommunen är 78 %. Finningeskolans egen trygghetsenkät visar på var på skolan eleverna upplever att det är otryggt. Det gäller bland annat vissa av elevernas egna kapprum samt vissa toaletter speciellt de gemensamma toaletter som ligger i anslutning till matsalen. Dessa upplever eleverna både som ofräscha och otrygga på så sätt att andra elever försöker öppna dörrarna. Revideringen av förra årets likabehandlingsplan ska ske i utvecklingsgruppen. Likabehandlingsplanen diskuteras sedan i The Bees och i klasserna. Vårdnadshavarna får information på info/samråd, och information var de kan hitta likabehandlingsplanen (skolans hemsida), och Fronter

1. En ny kartläggning av skolans yttre och inre miljö kommer också att ske i höst, med en enkel metod av grön, gul och röda områden, där grönt betyder trygg miljö, gult kan vara lite otryggt och rött är en otrygg miljö.

5

2. Klassrumsobservationer görs av skolledning. 3. Trygghetsvandring (leds av trygghetsteamet)

Förebyggande årlig plan Plan för det förebyggande arbetet samt åtgärder läsåret 2016-2017 finns dokumenterade nedan: Mål 1. Tydliggöra och förankra likabehandlingspla nen elever och personal.

Åtgärd Genom att ta upp den i The Bees, på klassråd, på APT

Ansvarig Elevrådsansvariga, trygghetsteam, övrig personal, skolledning.

2. Synliggöra The Bees ytterligare.

Genom att de elevrepresentanter som ingår i The Bees får presentera sig i alla grupper och vad de ska göra. Sätta haspar på insidan av dörrarna.

Elevrådsansvariga

3. Ökad trygghet i vid toaletterna vid matsalen.

Rektor. .

Ombesörja extra städning dagligen. 4. Alla känner till skolans gemensamma ordningsregler – elever, personal och föräldrar.

Personal och elever gör tillsammans ordningsregler med konsekvenser. Dessa tas upp i klasserna på klassråden, utvecklingssamtal, föräldramöten och läggs ut på skolans hemsida.

Personal och elever på Finningeskolan.

1.5 Handlingsplaner All form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som uppmärksammas av personal eller elever på skolan ska omedelbart utredas och åtgärdas enligt följande gång:

6

A, Mellan elev – elev 1. Personal genomför enskilda samtal med de inblandade för att reda ut vad som har hänt. Konfliktrapport användes då det behövs. Då händelsen bedöms vara en kränkning så görs en kränkningsutredning och rektor informeras. 2. Personal tar kontakt med vårdnadshavare. 3. Beslut om åtgärd tas gemensamt med de berörda. 4. Uppföljningssamtal med de inblandade sker inom en vecka. Ansvariga är de som genomfört de inledande samtalen. 5. Om ingen förändring sker – konferens med rektor, berörd personal, vårdnadshavare och barn. 6. Om beteendet inte upphör vidtas ytterligare åtgärder. Rektor tar kontakt med andra myndigheter, t.ex. socialtjänst. Dokumenteras. Steg 1-4 dokumenteras av berörd personal vid behov för uppföljning. Dokumentationen förs vidare till rektor.

B, Mellan personal – elev 1. Rektor samlar information om händelsen. 2. Rektor och någon av rektor utsedd genomför enskilda samtal med de inblandade. 3. Berörd vårdnadshavare kontaktas. 4. Uppföljning inom en vecka. 5. Rektor dokumenterar steg 1-4 6. Kontaktar andra myndigheter vid behov. 7.

C, Mellan elev – personal Se under B.

D, Mellan personal – personal 1. Rektor samlar information om händelsen. 2. Rektor och berörd arbetstagarorganisation genomför samtal med de inblandade. 3. Uppföljning inom en vecka. 4. Rektor dokumenterar steg 1-4. 5. Vid behov tas kontakt med personalavdelningen.

7

Del 2 2.1 Lagen innehåller förbud mot diskriminering på grund av:       

kön etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning sexuell läggning funktionshinder könsöverskridande identitet eller uttryck ålder

2.2 Skollag, läroplan och arbetsmiljölagen Kapitel 6 i skollagen har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever där kränkande behandling definieras enligt följande: ”[Ett] uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.” Kommunen har ansvar för att personal inom verksamheten fullgör de skyldigheter som finns skrivna i lagen. Det är kommunens ansvar att se till att det på alla skolor bedrivs ett målinriktat och förebyggande arbete för att motverka kränkande behandling av elever. All personal på skolan har som skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. När skolans personal får kännedom om att en elev känner sig utsatt måste de agera och utreda ärendet. De måste också göra allt de kan för att det inte ska hända igen. Enligt skollagen måste alla skolor skriva en årlig plan om hur detta arbete bedrivs. Utöver barn- och elevskyddslagen har skolan enligt läroplanerna LGR-11 ett uppdrag att arbeta med frågor som rör jämställdhet och genus. Arbetet med läroplanernas jämställdhetspedagogiska uppdrag är ett viktigt bidrag till arbetet mot könsdiskriminering, sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med kön. I LGR-11 står skrivet att skolan måste motverka tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Det är skolans uppgift att bemöta främlingsfientlighet och intolerans med förbyggande och främjande arbete och systematiska åtgärder om lagarna överträds. Enligt Arbetsmiljölagen…

8

2.3 Definitioner av olika begrepp: Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Det kan vara:  fysiska (slag, knuffar)  verbala (hot, svordomar, öknamn)  psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer)  text och bild (sms, mms, fotografier, msn, skrivna meddelanden och olika communities). Kränkande behandling kan vara antingen trakasserier eller annan kränkande behandling. Trakasserier är en behandling som kränker en elevs värdighet och som har koppling till någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna, det vill säga kön, funktionshinder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Annan kränkande behandling kallas en kränkning av en elevs värdighet som saknar koppling till en diskrimineringsgrund. Det kan vara ett uppträdande som, utan att ha någon koppling till någon särskild diskrimineringsgrund, kränker en elevs värdighet. Det kan vara mobbing, misshandel, ofredande eller olaga hot. Det är alltid den utsatte som avgör om beteendet är en kränkande handling. Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Direkt diskriminering är när en elev missgynnas och det har en direkt koppling till exempelvis elevens kön. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till ett visst gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor på just detta program. Indirekt diskriminering kan vara att man istället behandlar alla lika. Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev med ett visst kön, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Om exempelvis alla elever serveras samma mat, diskriminerar skolan indirekt de elever som på grund av religiösa skäl behöver annan mat.

9

2.4 Ansvarsfördelning: Rektors ansvar är att  se till så att all personal, elever och vårdnadshavare känner till alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som är förbjudna på skolan  se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att motverka kränkande behandling och diskriminering eller trakasserier på grund av det som anges i diskrimineringslagen  årligen upprätta och utvärdera en plan mot kränkningar och en plan mot diskriminering och trakasserier i samarbete med personal, elever och vårdnadshavare. Dessa två planer sammanförs i likabehandlingsplanen  om skolan får kännedom om kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering förekommer, se till att utredning görs och åtgärder vidtas  se till att skolpersonal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtagits  kontakta andra myndigheter vid behov Lärare och annan skolpersonal ansvarar för att      

följa skolans likabehandlingsplan ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sin undervisning och sträva efter likabehandling se till att åtgärder vidtas då kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering misstänks, anmäls eller upptäcks dokumentera misstänkt, anmäld och upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtas bevaka att utredda fall av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, där den enskilde anställde är berörd, följs upp bemöta kollegor och elever på ett respektfullt sätt

Elever ansvarar för att  påtala kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som förekommer på skolan  bemöta elever, lärare och övrig personal på ett respektfullt sätt

10

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF