Livsmedel för speciella medicinska ändamål Kommersiella villkor_b

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Juridik, Contract Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Livsmedel för speciella medicinska ändamål Kommersiella villkor_b...

Description

KOMMERSIELLA VILLKOR

LIVSMEDEL FÖR SPECIELLA MEDICINSKA ÄNDAMÅL 2012-03-19 DNR 9637-11

1.0 1.1

KOMMERSIELLA VILLKOR (UTKAST TILL AVTAL) BESKRIVNING Avtalet omfattar Livsmedel för speciella medicinska ändamål - näringsdrycker, sondnäringar, berikningsprodukter inklusive aggregat och pumpar mm med tillhörande service för följande kommuner och landsting, nedan kallad Kommunen.

1.2

AVTALSTID Avtalstiden gäller fr o m 2013-01-01 t o m 2015-12-12 med möjlighet att förlänga maximalt 1 + 1 år. Om förlängningsklausulen utnyttjas skall detta meddelas av Kommunen skriftligen före avtalstidens utgång. Sker ej detta upphör avtalet automatiskt. Vid ev. förlängning upphör avtalet automatiskt att gälla vid förlängningsperiodens slut.

1.3

AVTALSFORM Ramavtal.

1.4

SÄRSKILDA KONTRAKTSVILLKOR

1.4.1

Uppförandekoder Leverantören förbinder sig att uppfylla kraven i Karlstads kommuns bilaga gällande uppförandekoder, se bilaga5.

1.5

PRIS Pris i SEK enligt anbudet daterat 200x xx xx. Mervärdesskatt tillkommer enligt gällande lag. Priserna får justeras enligt nedan.

1.6

OMFÖRHANDLING AV PRIS Offererade priser skall vara fasta under minst 12 månader från avtalsperiodens början. Efter 1:a avtalsåret har Leverantören om leverantörens anskaffningskostnader för det aktuella sortimentet förändras med mer än 5 % jämfört med anbudsmånaden, rätt att begära förhandling om prisjustering motsvarande kostnadsförändringar, dock högst 1 ggr/år. Leverantörens förslag till prisändringar skickas till Kommunen skriftligen. Avtalsnummer skall åberopas. Godkänner Kommunen ändringarna träder dessa i kraft 30 dagar efter det att Kommunen fått Leverantörens prisändringsmeddelande. Handlingar som styrker kostnadsförändringen skall bifogas. Leverantören ansvarar för att respektive leveransenhet får information om godkända prisändringar. Leverantören skall skicka över aktuella prislistor till Kommunens enheter via e-post, cd eller diskett. Om konkurrensläget på marknaden förändras på sådant sätt att priserna sjunker, skall avtalade priser sänkas med motsvarande. Leverantören skall omedelbart meddela Kommunen om detta. Prissänkningar skall genomföras omedelbart.

Karlstads kommun Upphandlingsenheten 651 84 Karlstad

Tel: Fax: Epost: Hemsida:

054 - 540 00 00 054-18 67 68 [email protected] www.karlstad.se

Org.nr: Dnr:

212000-1850 9637-11 1 (8)

KOMMERSIELLA VILLKOR DNR 9637-11

1.7

NYA OCH UTGÅENDE ARTIKLAR Nya artiklar som tillkommer under avtalsperioden skall prissättas med samma marginal som anbudsartiklar. Detta gäller även artiklar utanför nettoprislistan och som avropas i ökad omfattning under avtalsperioden. Då en artikel utgår ur avtalat sortiment, skall antagen Leverantör förhandla med Kommunen om likvärdig ersättningsartikel. Införs en ny artikel i nettoprislistan skall detta medföra att denna/dessa införs i nettoprislistan hos samtliga berörda kommuner.

1.8

EMBALLAGE Emballage ingår i offererat pris. Leverantören ansvarar för att återta levererat emballage utan kostnad för Kommunen. Repa-avgift debiteras ej.

1.9

KAMPANJERBJUDANDE Vid tillfällen då avtalade produkter annonseras till specialpris, kampanjpris etc skall det lägsta av avtalat pris efter rabatt och annonserat pris/kampanjpris gälla vid avrop.

1.10

RABATTER Rabatt på övrigt sortiment är xx%.

1.11

FAKTURERING Faktura sändes i 1 ex efter respektive beställning enligt överenskommelse. Om någon kommun önskar samlingsfaktura skall detta kunna ske.

1.12

FAKTURERINGSADRESS Enligt överenskommelse med respektive kommun samt Landsting.

1.13

FAKTURANS INNEHÅLL Fakturan skall innehålla uppgifter om: - referenskod/beställarid - enhet/förvaltning - avtalsnummer/rekvisitionsnummer/beställningsnummer - varumottagare/arbetsplats - beställare - vara Krav på fakturainnehåll kan komma att ändras under avtalsperioden.

1.14

AVGIFTER Fakturerings- och expeditionsavgifter eller liknande betalas ej.

1.15

MOMS Tillkommer enligt gällande lagstiftning och skall särredovisas på fakturan.

1.16

ELEKTRONISK FAKTURA Kommunen har tagit ett strategiskt beslut om att införa krav om elektronisk faktura. Det innebär att Leverantören senast inom 6 månader från avtalsstart, eller enligt separat överenskommelse, skall ha infört elektronisk faktura när man fakturerar Kommunen. De format som gäller är EDI Fulltextfaktura eller Svefaktura 1.0 och i båda fallen enligt SFTI.

Livsmedel för speciella medicinska ändamål

Dnr:9637-11 2(8)

KOMMERSIELLA VILLKOR DNR 9637-11

Överenskommelse mellan parterna gällande övergång till elektronisk faktura kan komma att göras under avtalsperioden. Detta kommer då att regleras i ett separat E-kommunikationsavtal.

1.17

BETALNINGSVILLKOR Om anledning till anmärkning mot fullgjord leverans inte föreligger skall betalning erläggas inom 30 dagar räknat från fakturans ankomstdag.

1.18

DRÖJSMÅLSRÄNTA Vid försenad likvid får Leverantören ej debitera dröjsmålsränta om räntebeloppet understiger 100 kr (SEK) per faktura. Dröjsmålsräntan debiteras enligt räntelagen § 6. Leverantören äger ej rätt att debitera dröjsmålsränta om Leverantören levererar för tidigt mot från båda parter överenskommen leveranstidpunkt.

1.19

STATISTIK Kommunen skall erhålla statistik över fakturerade leveranser som utförts under det gångna året. Statistiken skall innehålla uppgifter om artikelnummer, fabrikat, benämning, enhet, antal, totalkostnad per artikel i fallande skala, totalsumma, beställningsadress och beställare. Statistiken skall vara uppdelad enligt nedan: - en statistik enligt ovanstående för respektive kommun/landsting samt - en totalstatistik för samtliga ingående parter i avtalet - lista över aktuella leveransadresser Statistiken skall skickas via e-post eller cd till [email protected] Statistiken skall vara Kommunen tillhanda senast en månad efter varje avtalsår och efter avtalets upphörande.

1.20

UPPFÖLJNINGSMÖTEN För att säkerställa att samarbetet genomförs enligt ramavtalets lydelse och i enlighet med parternas förväntningar och önskemål, skall regelbundna uppföljningsmöten hållas med antagen Leverantör. Inplanerade möten med sortimentsgruppen skall hållas 1 ggr/år. Kommunen är sammankallande till dessa möten. Uppföljningsmötena skall dokumenteras. Vid dessa möten kommer även diskussion om nya produkter skall läggas till sortimentet eller om produkter som används mycket sällan skall tas bort.

1.21

BONUS På det sammanlagda fakturerade värdet av Livsmedel för speciella medicinska ändamål mm skall 1% bonus utbetalas. Bonus skall utbetalas för föregående kalenderårs avtalsperiod, senast januari månad påföljande år. Sista utbetalningen skall ske senast en månad efter avtalstidens utgång. Vid utbetalning skall moms påföras bonusbeloppet och särredovisas. Bonus skall sättas in på Kommunens plusgirokonto 8174-5 och märkas med "Bonus" samt "Livsmedel för speciella medicinska ändamål".

1.22

LEVERANSPLATSER Antal leveransplatser anges i leveransadresslista, bilaga 5. Antal leveransplatser kan komma att förändras under avtalsperioden.

1.23

LEVERANSTID Leveranstid får vara högst x dagar. Leverans skall ske under beställarens ordinarie arbetstid om inte annat överenskommits.

Livsmedel för speciella medicinska ändamål

Dnr:9637-11 3(8)

KOMMERSIELLA VILLKOR DNR 9637-11

1.24

LEVERANSVILLKOR Leverans skall ske fritt respektive leveransadress inom Kommunen samt inburet på anvisad plats. DDP Incoterms 2010.

1.25

ERSÄTTNINGSVAROR Ersättningsvara skall godkännas av Kommunen före leverans. Är ersättningsvarans pris högre än anbudsvarans skall den tillhandahållas till samma pris som anbudsvaran.

1.26

MÄRKNING AV LEVERANS Leverans skall märkas med mottagande förvaltning, enhet, adress, beställarens namn samt beställningsnummer alt, avtalsnummer.

1.27

LEVERANSFÖRSENING, VITE Om leverans (delleverans) inte levereras på överenskommen tid och sådan försening inte beror på Kommunen, har Kommunen rätt till vite. Leverantören skall ersätta Kommunen merkostnaden för utebliven leverans på grund av förseningen. Vitesbeloppet skall erläggas inom trettio (30) dagar efter det att Kommunen skriftligen framställt krav härom. Vitesbeloppet skall specificeras och dras av på kommande faktura. Om Leverantören ej betalar vitet äger Kommunen rätt att avräkna upplupet vite från fakturerat belopp.

1.28

BESKRIVNING/PROVER Leverantören skall på begäran kostnadsfritt kunna visa prover. Produkterna skall vara CE-märkta enligt gällande regler. Alla bruksanvisningar skall finnas på svenska.

1.29

UTBILDNING XXX

1.30

SERVICE Leverantören skall     

minst en gång per år besöka Kommunens leveransställen anordna minimässor på lättillgängliga platser för Kommunen samt erbjuda utbildning på upphandlat sortiment kunna erbjuda Kommunen ett lättöverskådligt katalogmaterial kunna tillhandahålla förtryckt beställningsblankett kunna erbjuda kundsupport alla vardagar mellan 08.00-16.00.

I åtagandet ingår att utan ersättning ge bästa service och assistans.

1.31

MILJÖ Leverantören skall fullfölja det miljöarbete som redovisats i Leverantörens anbud avseende miljökrav.

1.32

ANSVAR Leverantören skall ersätta Kommunen för den skada som åsamkas Kommunen genom vårdslöshet eller uppsåt från Leverantören vid uppdragets fullgörande. Detta innefattar även kommunens anställda, uppdragstagare och annan tredje man.

1.33

FÖRSÄKRING Leverantören är skyldig att under avtalsperioden vidmakthålla ansvarsförsäkring för den skada som kan drabba Kommunen enligt denna bestämmelse.

Livsmedel för speciella medicinska ändamål

Dnr:9637-11 4(8)

KOMMERSIELLA VILLKOR DNR 9637-11

1.34

GARANTI Garantin skall gälla i X år.

1.35

ANSVAR FÖR FEL Är varan felaktig och det inte beror på Kommunens eller något förhållande på Leverantörens sida är Leverantören skyldig att utan kostnad för Kommunen företa omleverans eller avhjälpa felet.

1.36

REKLAMATION Det är Kommunens ansvar att reklamera vid fel eller brister i levererade produkter. Reklamationen skall ske inom åtta dagar från mottagandet av produkterna. Antagen Leverantör skall utan kostnad för Kommunen snarast avhjälpa uppkomna och iakttagna fel och brister.

1.37

RETURER Vid retur orsakad av Leverantören skall full kreditering erhållas.

1.38

OMFÖRHANDLINGAR Kommunen eller Leverantören får påkalla omförhandling under avtalstiden om någon genomgripande förändring av förutsättningarna sker. Anmälan om omförhandling skall ske så snart som det åberopade förhållandet blivit känt för den part som åberopar omförhandlingsrätten. Detta befriar inte part från skyldighet att fullgöra berörd avtalsförpliktelse intill dess eventuell överenskommelse om ändring träffats.

1.39

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG Ändringar eller tillägg till avtal kan endast göras genom en skriftlig handling undertecknad av behörig företrädare för Kommunen och Leverantören. Avtalsnummer skall åberopas.

1.40

PRODUKTFÖRÄNDRINGAR Ändring av anbudsprodukt, kvalitet, märke eller fabrikat etc, får endast ske efter godkännande av Kommunen. Om produktsortiment ändras under avtalstiden skall Leverantören informera Kommunens enheter.

1.41

STANDARDAVTAL ALOS 05 gäller exklusive de delar som regleras i detta avtal.

1.42

UNDERLEVERANTÖR Underleverantör får ej anlitas utan Kommunens skriftliga godkännande. För underleverantör svarar Leverantören såsom för sig själv.

1.43

ÖVERLÅTELSE AV AVTAL Avtal får ej överlåtas på annan utan Kommunens skriftliga medgivande.

1.44

HANDLINGARS INBÖRDES ORDNING Om handlingar skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning:

    

skriftliga ändringar och tillägg till avtal avtal förfrågningsunderlag med bilagor ALOS 05 Anbud

Livsmedel för speciella medicinska ändamål

Dnr:9637-11 5(8)

KOMMERSIELLA VILLKOR DNR 9637-11

1.45

HÄVNING Fullgör inte Leverantören sina skyldigheter enligt detta avtal och är avtalsbrottet av väsentlig betydelse för Kommunen har Kommunen rätt att häva avtalet med en uppsägningstid på 90 dagar om inte den felande Leverantören vidtar rättelse inom skälig tid efter skriftlig anmaning (även e-post). Om uppdraget inte genomförs fackmässigt och enligt angiven nivå så äger Kommunen rätt att häva avtalet. Kommunen har alltid rätt att omedelbart häva avtalet om Leverantören försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar eller eljest kommer på obestånd. Även felaktigt angivna uppgifter i anbudet är grund för hävning. Kan ej överenskommelse träffas vid prisförhandling kan avtalet komma att sägas upp med 1 månads uppsägningstid. Under uppsägningstiden skall avtalets villkor och priser fortsätta att gälla. Kommunen har rätt att häva detta avtal om a) Leverantören försätts i konkurs, inleder ackord, inställer betalningar, träder i likvidation eller annars kan antas vara på obestånd. b) Leverantören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar arbetsgivare. c) Leverantören under uppdragstiden utövar verksamhet som kan rubba förtroendet till Leverantören i något som gäller avtalade uppdrag. Kommunen har vidare rätt att säga upp detta avtal till upphörande trettio (30) dagar efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om d) Leverantören bryter mot detta avtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar från avsändandet av skriftlig meddelande därom. e) Leverantören i väsentligt hänseende brister i sina åligganden avseende uppdrag och rättelse ej sker inom trettio (30) dagar efter skriftlig erinran. f) Leverantören åberopar befrielsegrund enligt force majeure och sådan omständighet förelegat mer än tre (3) månader. g) Kommunen bedömer att förutsättningarna för uppdrag förändrats. Kan ej överenskommelse träffas vid prisförhandling kan avtalet komma att sägas upp med 1 månads uppsägningstid. Under uppsägningstiden skall avtalets villkor och priser fortsätta att gälla. Om Kommunen häver eller säger upp ingånget avtal skall Leverantören omedelbart redovisa uppdraget och till Kommunen överlämna samtliga med anledning av uppdraget framtagna resultat samt återlämna av Kommunen tillhandahållna resurser, varvid ersättning utgår för det utförda arbetet. Vid förtida upphörande på de i a) - e) angivna grunderna har Kommunen samtidigt rätt till ersättning för den skada Leverantörens fel, försummelse och brister åsamkar Kommunen. Uppsägning från Leverantörens sida: Leverantören äger rätt att säga upp avtal till upphörande trettio (30) dagar efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om a) Kommunen bryter mot någon ej oväsentlig bestämmelse och underlåter att vidtaga rättelse inom trettio (30) dagar från erhållande av skriftlig anmodan härom (innefattande redogörelse för avtalsbrottet). b) Kommunen åberopat befrielsegrund enligt force majeure och sådan omständighet förelegat mer än tre (3) månader. Leverantören skall då omedelbart redovisa uppdraget och till Kommunen överlämna samtliga med anledning av uppdraget framtagna resultat samt återlämna av Kommunen tillhandahållna resurser, varvid ersättning utgår för det utförda arbetet.

Livsmedel för speciella medicinska ändamål

Dnr:9637-11 6(8)

KOMMERSIELLA VILLKOR DNR 9637-11

Uppsägningen skall ske skriftligen genom rekommenderat brev till Kommunen under den i avtalet angivna adressen. Leverantören skall därvid uppge grunden för uppsägningen. Har detta skett skall uppsägningen anses vara fullgjord.

1.46

FORCE MAJEURE Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder om avtalets fullgörande därigenom hindras: arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp. För att Part skall ha rätt att åberopa gällande befrielsegrund enligt ovan skall denna skriftligen utan dröjsmål underrätta den andra Parten om att sådan omständighet har inträffat. Befrielsegrund medför att Parten är befriad från att fullgöra sina åtaganden på avtalad tidpunkt och under sådan tid därefter som fullgörandet måste uppskjutas till följd av den inträffade befrielsegrunden. Kommunen är inte skyldig att erlägga avgift för tjänst som uteblir på grund av åberopande av att befrielsegrund föreligger. Arbetskonflikt som har sin grund i partsbrott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund.

1.47

TVIST Tvist angående tillämpning eller tolkning av avtalet ska avgöras i första hand genom förhandling mellan parterna och i andra hand av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Värmlands tingsrätt ska därvid vara första instans.

1.48

BINDANDE AVTAL För bindande avtal krävs att avtalet är skriftligt och undertecknat av båda parter.

1.49

AVTALSEXEMPLAR Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna har erhållit var sitt. För Karlstads kommun Karlstad den .................. 2012 .................................................. Avtalstecknande person .................................................. Namnförtydligande .................................................. Titel på avtalstecknare

Livsmedel för speciella medicinska ändamål

Dnr:9637-11 7(8)

KOMMERSIELLA VILLKOR DNR 9637-11

För Leverantören Ort ...................................... den ........................ 2012

.................................................. Avtalstecknande person .................................................. Namnförtydligande .................................................. Titel på avtalstecknare

Livsmedel för speciella medicinska ändamål

Dnr:9637-11 8(8)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF