Lärandet Lekfullhet - Halmstads Energi och Miljö AB

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Educational Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download Lärandet Lekfullhet - Halmstads Energi och Miljö AB...

Description

Lärandet

Kunskapscentret ska utveckla lärandet om hållbar utveckling samt ge Halmstads skolor en ny arena att luta sig mot för att nå uppsatta mål.

Lekfullhet

Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och mer sinnliga aktiviteter barn och unga intresserade av energi och miljö

Varför ett kunskapscenter

Sammanfattning

?

K

vartal 4 2016 slår vi upp portarna till Hallands första kunskapscenter för lekfullt lärande - VÄXTVÄRKET. Ett Universeum i miniformat där vi med lekfullhet och experiment lär barn och ungdomar om hållbarhet och miljö!

som i förlängningen leder till en generation av uppväxande elever som tar ansvar för miljön och sin omgivning genom kunskap och aktiva val.

Varje år ökar människans konsumtion av varor. Sedan 1980-talet använder vi mer resurser än vad jorden producerar under ett år. Dagens unga blir allt mer medvetna om utmaningarna med miljö och klimat men intresset för naturvetenskap, miljö och teknik har minskat under flera år. Många unga saknar idag kunskap och redskap för att kunna göra rätt val för en hållbar utveckling. Skolan som traditionellt klassrum är inte längre alltid nog för att kunna visa de stora sammanhangen. Lärarna ges, under en ökad arbetsbörda, inte alltid stödet att hitta de nya ingångar som lockar och inspirerar eleverna att efterfråga och söka nya kunskaper på de här viktiga områdena.

Växtvärket är det stöd som efterfrågats av skola, lärare och elever och bidrar till att både ungdomar och äldre i Halmstad får ökad förståelse för att vi alla i högre utsträckning än idag måste klättra på stegen i EU:s avfallstrappa. Växtverket genomsyras från första byggspik till färdig undervisningsplan av nyttan och nödvändigheten med återvinning, återanvändning och hållbar energi för att nå en hållbar värld. Men hållbarhet är mycket mer än bara bra val till förmån för miljö och natur. Hållbar utveckling innebär en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. En socialt hållbar utveckling är minst lika viktig som en ekologisk eller ekonomisk. Hallands första kunskapscenter omfamnar hållbarhet ur ett brett perspektiv. Vi diskuterar, problematiserar och inkluderar - lärande för alla, oavsett förutsättningar. Genom samarbeten över företags- och kommungränser utbyts erfarenheter och kunskap som kan göra Växtvärket till föregångare och inspiration för andra.

Det finns i Halmstad ett behov av en gemensam fristående arena där skola, närsamhälle, företag och kommun tillsammans hittar konkreta och sinnliga vägar till en ny utvecklande undervisning

1

N

är allt fler människor på jorden ökar sin resursanvändning följer kostnadsökningar då tillgången på energi och material är begränsade. Samtidigt ökar utsläpp av gifter som hotar hela ekosystem. Utsläpp av växthusgaser flyttar klimatzoner med väderpåverkan och miljöflyktingar i dess spår.

Den största miljöpåverkan uppstår ofta när en produkt tillverkas genom genom utvinning av råvaror, när en produkt tillverkas utvinning energioch energivattenförbrukning samt utsläpp av råvaror, och vattenförbrukning från och transporter. samtproduktionsprocesser utsläpp från produktionsprocesser och En stor del av de produkter vi använder har transporter. dessutom livslängd. Engångsmaterial En stor delkort av de produkter vi använder har används mer, bland annat inom vården, dessutomallt kort livslängd. Engångsmaterial och produkterna kan ha föregåtts en används allt mer, bland annat inomavvården, energikrävande och produkternatillverkningsprocess kan ha föregåtts avoch en långa

transportsträckor för att sedan kanske energikrävande tillverkningsprocess ochbara långa användas en dag. för att sedan kanske bara transportsträckor användas en dag. Kunskapen om och vikten av källsortering, återanvändning ochvikten minimering av Kunskapen om och av källsortering, avfall är här avgörande för att ändra återanvändning och minimering av konsumtionstrenden ochför överutnyttjandet av avfall är här avgörande att ändra jordens resurser. konsumtionstrenden och överutnyttjandet av jordens resurser.

2

Vision ”Man lär inte för skolan utan för livet” är ett välkänt talesätt. Om innebörden i detta ska kunna realiseras måste dock skolan och livet utanför ytterligare integreras. Både pedagogisk forskning och aktuell läroplan understryker betydelsen av ett nära samarbete mellan skola och närsamhälle. Växtvärket ska utveckla lärandet om hållbar utveckling samt ge Halmstads skolor en ny arena att luta sig mot för att nå uppsatta mål.

och verktyg för att påverka sin framtids viktigaste utmaningar. Då klassrummet traditionellt varit arenan för kunskap saknas mer publika miljöer för miljö- och naturvetenskaplig undervisning i Halmstad. En förflyttning från skolklassrummet till en publik miljö innebär en potentiell möjlighet för elever och lärare att ta klivet över gränser och få stiga ur traditionella roller och mönster. På det viset kan ny kunskap inhämtas och intresse väckas genom inspiration från nytt håll.

Genom kontakter med skolelever konstaterar vi att de flesta skolbarn har kunskap om lokala och globala miljöproblem och vill åtgärda dem. Men majoriteten av eleverna vet inte hur. De behöver kunskap utöver den de får genom traditionell undervisning i klassrummet.

Växtvärket får genom praktiska och mer sinnliga aktiviteter barn och unga intresserade av naturvetenskap och miljö. I förlängningen skapar det viljan att arbeta för en hållbar utveckling av samhället. I Växtvärket har eleverna fått redskap och kunskap som hjälper dem att göra aktiva, hållbara val i sin vardag och sina liv baserade på omtanke om miljön och sin omgivning. Eleverna blir medvetna om hur deras livsstil påverkar jordens resursanvändning och hur de med små förändringar kan bidra till en mer hållbar värld.

Vad vi vill åstadkomma

Halmstad befinner sig idag i ett läge där andelen unga som väljer tekniska- och naturvetenskapliga utbildningar behöver ökas. Inom utbildningssystemet och näringslivet finns en stor samsyn och ett engagemang för dessa frågor, bland annat för att säkra kompetensförsörjningen och den framtida tillväxten i Halmstad och Halland.

Syftet med Hallands första kunskapscenter är att ge kommande generationer bra kunskaper i energi och miljö och på så sätt skapa förutsättningar för en bättre framtid - lokalt och globalt.

Behoven är liknande på både nationell och europeisk nivå. Många satsningar pågår eller är på gång vad gäller att öka ungas intresse för och kunskaper i miljö-, teknik - och naturvetenskap. I detta arbete är lärarna nyckelpersoner. Möjligheterna för eleverna att lyckas hänger samman med lärarens möjligheter och förmåga att stimulera elevernas intresse och kunskapsbyggande. För att nå bästa framgång behöver läraren stöd och nya infallsvinklar, men det stödet saknas idag. Vi vill därför att skolan i ett bredare perspektiv blir den plats där barnen både får kunskap

3

På riksnivå har det under en längre tid växt fram olika ”science centers”. Dessa finns i samtliga regioner i Sverige, dock inte i Halland. Ett kunskapscenter är ett utmärkt komplement till skolans teoretiska undervisning inom miljö-, naturvetenskap och teknik. Kunskapscentrerna stimulerar till nyfikenhet och utvecklar undersökande sinnen. De medverkar, enligt Skolverket, också till att sprida en positiv attityd till naturvetenskap och hjälper människor att uppskatta sambandet mellan naturvetenskapens upptäckter och dess påverkan på deras egna liv.

Hela Växtvärket genomsyras av nyttan och nödvändigheten med återvinning, återanvändning och hållbar energi som ett viktigt steg mot en hållbar värld. Från byggnationen, där vi återanvänder material, möbler och textilier till lokaler och interiör samtidigt som vi installerar miljösmarta val av energi till aktiviteter och undervisning som understryker vikten av att minska konsumtion och ta till vara på det vi redan har. Allt enligt intentionerna i EU:s avfallstrappa. Men Växtvärket behandlar också hållbarhet ur ett bredare perspektiv

- det sociala. Som ett led i detta är Halmstads kommuns Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltning involverade i renovering av lokaler, utformning av utställning, utsmyckning av ytterområden och ansvarar dessutom för allt underhåll. Med Växtvärket vill vi möjliggöra lärande för alla - oavsett förutsättningar. Samtidigt vill vi stärka regionens konkurrenskraft genom att bidra till att utveckla lärarens undervisning i miljö-, teknik- och naturvetenskap samt öka elevernas intresse och kunskaper för de samma. I grund och botten är Halmstads första kunskapscenter en satsning för att stödja skolornas undervisning. Vi samarbetar med lärare och skolans elever. Genom deras aktiva deltagande i vår undervisning förbereder vi dem för att delta i samhällslivet kring aktuella energi- och miljöfrågor.

4

Växtvärket i praktiken

Visste du att...

Hallands första kunskapscenter består av stationer och utställningar där eleverna handgripligen får aktivera sig själva och sitt lärande. Stationerna integreras i en lekfull miljö utsmyckat med konstverk och installationer med lokala motiv som besökarna kan känna igen sig i. För att styra kunskapsutveckling och undervisning leds eleverna alltid av en utbildad pedagog. De olika stationerna ska användas som stöd och utgångspunkt i undervisningen.

...Växtvärkets namn och logotyp kommer från Alexander från Brunnsåkersskolan?

Det är viktigt att forma stationer och utställningar som skapar intresse och kreativitet, men det är först med styrning av en pedagog som lärandet och utvecklingen tar fart. Pedagogens uppgift är att leda eleverna fram till egna problemformuleringar och tankegångar. Genom dialog med eleverna utvecklar vi insikter och förståelse av hur natur

och samhälle samverkar. Eleverna ska lämna Växtvärket med kunskapen om att hållbarhet går att applicera i nästan alla vardagliga aktiviteter. Växtvärkets undervisning bygger på elevernas aktiva deltagande och förbereder dem att delta i samhällslivet. Detta utvecklar deras förmåga till att ta ett personligt ansvar för en hållbar utveckling.

Hösten 2015 gick HEM ut med en namntävling för mellanstadieelever i Halmstads kommun. Tävlingen gick ut på att Kunskapscentret skulle få ett namn och logotyp. Priset till vinnaren var 15.000 kr till klasskassan och var väldigt uppskattat av Alexander och hans klasskompisar. Hans bidrag la grunden till Växtvärkets logotyp som den ser ut idag, och kommer att vara ansiktet uttåt i Växtvärkets alla kanaler.

Vi arbetar bland annat med ett utomhuspedagogiskt arbetssätt. Detta innebär att eleverna använder alla sina sinnen så att de får personliga och konkreta erfarenheter. Istället för att bara prata med eleverna om skogen och smutsigt vatten så får de även plocka löv, plaska i vatten, smaka bär och frukter med mera. Dramatiseringar, pedagogiska lekar, hantverk och reflekterande diskussioner gör att eleverna utvecklas.

Våra övergripande mål

• Ge barn och unga verktyg för att själva kunna göra val och agera korrekt kring energi och miljö.

Växtvärkets övergripande mål är att skapa en positiv attityd hos barn, unga och vuxna för teknik och att öka intresset för det egna aktiva arbetet för ett hållbart samhälle. Viktigt är också att öka förståelsen för de miljöutmaningar som samhället står inför.

• Belysa jämställdhetsfrågor och frågor om hur social hållbarhet kan påverka nyttjandet av jordens resurser. • Vara ett stöd och en naturlig del i undervisningen för skolorna i Halmstads kommun.

5

• Energi- och transportfrågor dyker upp. Vi söker svar på varifrån energin på jorden kommer och hur infrastrukturen i Halmstad ser ut. • Tillsammans diskuterar vi svåra frågeställningar som hur det kan komma sig att växthuseffekten både är livsviktig, men samtidigt ett problem för jorden och oss människor. • Etablera en fysisk plats där lärare och elever

tillsamman kan utforska människans påverkan på jorden. • Ge en inblick i vad som kan göras för att begränsa avfallsproblemen. Vad görs på kommunal nivå? Vad kan jag själv göra? • Kretsloppets funktion och dess påverkan på miljön. Vikten av att det fungerar är en central del som eleverna får med sig liksom varför man ska vara försiktig med att sprida ”nya” ämnen i naturen.

6

Visionsbild

Örjanskolans gamla gymnastikhall kommer att byggas om invändigt och prydas av grönska utvändigt.

Förutsättningar

Målgrupper

Det finns goda förutsättningar att få igång en miljöverkstad inom ramarna för Växtvärkets verksamhet. Halmstads Energi och Miljö AB står för en centralt belägen lokal och rustar upp denna för ändamålet. Det finns goda möjligheter till samarbeten med högskola, regionen, lokala privata och offentliga aktörer och företag. Samverkan har inletts med bland annat Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Stora Enso och Naturskolan i Halmstad. Vi har även inlett dialog med flertalet olika aktörer i framförallt näringslivet. Motiverade aktörer med ett brinnande engagemang för frågor och åtgärder på temat hållbar utveckling är alltid önskvärda samarbetspartners.

Växtvärkets utställningar kommer i första hand att rikta sig mot Halmstads Kommun och våra 9 053 barn som finns i åldrarna 4 -12 år. I denna målgrupp är målet att alla i årskurs 5 ska besöka Hallands första kunskapscenter årligen. För att nå detta mål erbjuder vi fri transport speciellt för årskurs 5.

åk 5• Förskola • Förskoleklass• Grundskolan 1-3• Grundskolan 4-6

Vi tror att upplysning av barn och ungdomar i regionen om hur vi når ett hållbart samhälle går genom fysisk undervisning.

Skolverktyg och samverkan Skolan har en ny läroplan. I den framhålls att undervisningen ska uppmuntra en hållbar utveckling. Dessutom betonas ett varierat arbetssätt. Inom Växtvärkets verksamhet utvecklar vi, lärare och elever tillsammans, kunskaper, handlingskompetens och konkreta erfarenheter för en hållbar framtid. Vi håller med Halmstads kommun om behovet av att öka lärartätheten i kommunen, men vi tror även på att ge lärarna/eleverna andra arenor att använda sig av. Vår vision är att Växtvärket blir ett stöd till lärarna för att nå uppsatta mål. Många vittnar idag om en tung arbetsbörda för lärarna, i form av ett ökat krav på dokumentation, men också annat administrativt arbete. Många lärare upplever

9

att de idag har sämre förutsättningar för och mindre tid åt att kunna planera sin undervisning. Planeringstid ska vara en självklarhet för alla i kommunen! Med hjälp av Växtvärket kan vi till viss del avlasta lärarna och hjälpa dem att hinna med den dagliga undervisningen. Halmstads Energi och Miljö AB har samlat erfarenheter och behov från andra kommuner i Sverige som lyckats med liknande projekt. Tillsammans med näringsliv och kommun vill vi nu därför skapa en plats för barn och unga att få möjlighet till praktisk förståelse för både utmaningar och lösningar i området hållbar utveckling. Dels ur miljösynvinkel och dels ur ett socialt perspektiv.

10

Skolans värdegrund och uppdrag ”Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”

Hållbart lärande för alla - oavsett förutsättningar

Uppföljning

Samarbetspartners

Växtvärket ska följas upp årligen och redovisas för samtliga aktörer i årsredovisningen.

Genom att samverka med flera aktörer i Halmstad och regionen vill vi visa på de positiva effekter och kunskaper ett företagssamarbete kan ge eleverna i förhållande till en mer traditionell undervisning.

Löpande utvärderingar görs direkt med besökare på Växtvärket (exempelvis:” lärde du dig något nytt?”, ”skulle du vilja besöka Växtvärket igen” med mera)

Långsiktighet och förankring

tidplan

Enligt renhållningsordningen för Halmstads kommun 2013-2016 ska följande områden prioriteras: • Förebygga uppkomsten av avfall.

18 april 2015 Grannar och media informeras om planerna.

• Öka sorteringsgraden (källsortering) i hemmet. • Minska inslaget av farligt avfall i kretsloppet • Öka andelen avfall som behandlas biologiskt • Förbättra förutsättningarna för en effektiv och miljömässigt god avfallshantering. • Medverka till ett regionalt samarbete inom avfallsområdet. • Förbättra avfallshanteringen med hänsyn till säkerhet, miljö och arbetsmiljö • Minska nedskräpningen i samhället.

1 sep 2015

Byggnation och renovering av lokal påbörjas.

Kvartal 4 2016

Byggnation av utställning PREMIÄR

1 december 2015 13

14

Kontakt

Kristofer Arvidsson, HEM

Skolinformatör och studiebesöksansvarig

035-191 652 [email protected]

Växtvärket

HEM (Halmstads Energi och Miljö AB) Halmstads första kunskapscenter byggs och drivs av representanter på HEM (Halmstads Energi och Miljö AB) och deras samarbetspartners. www.hem.se | [email protected] | 035-190 190

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF