Lärares planeringsarbete!

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Educational Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download Lärares planeringsarbete!...

Description

Lärares planeringsarbete! Jenny Frohagen, Mariaskolan, Stockholm 20120321

Problem i slöjdundervisningen Elever förstår inte nyttan med slöjdkunskaper. Lärandet och reflektion i arbetet lyfts sällan – osynlig kunskap. Andra slöjdkunskaper än de rent hantverkstekniska fokuseras sällan (estetik, miljö, ekonomi, kultur).

Slöjden får aldrig vara en ”isolerad ö”, ett rekreationsämne.

Slöjd är ett likvärdigt skolämne med likvärdiga kunskaper och likvärdiga krav som i övriga obligatoriska ämnen.

Slöjden i Lgr11 Begreppet praktiskt-estetiska ämnen är borttaget. Slöjden är ett estetisk ämne! …vad innebär detta för oss? …behov av kompetensutveckling?

”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” (1 kap. 5§ I nya skollagen)

Vem ansvarar för ämnets utveckling? Hur säkerställer vi att eleverna ges möjlighet att lära sig det vi vill att de ska lära sig?

Bedömningsformer

Längden på slöjdlektioner Gruppstorlek

Den pedagogiska miljön - slöjdsalen

Läraren som proffs! Uppdrag: att åstadkomma lärande - då krävs att vi själva som yrkeskår tar ansvar för ämnets utveckling, för forskning i ämnet, för att driva ett systematiskt arbete!

Professionell kunskap = delad kunskap Kollegiala samtal, kritisk granskning av undervisningen, delad kunskap genom nätverk. Forskning i slöjd – lärardrivna forsknings- och utvecklingsarbeten Stort behov av att utveckla slöjddidaktiken – ett gemensamt professionellt språk. Tidskrifter och nätforum.

Ny teknik i slöjden Hur långt har vi kommit med att integrera IT och digitala redskap i den dagliga undervisningen? Elevers användning av digitala resurser + Lärares användning av digitala resurser

ETT ämne (s) perspektiv! Hanterar vi verkligen slöjden som ETT ämne? Låter vi traditioner styra för mycket? Dold läroplan i slöjd, symbolernas makt. Vi måste erbjuda slöjduppgifter som både är slöjdartsspecifika och materialintegrerande!

Utgå från läroplanen • Skapa konkreta lärandemål genom att koppla samman förmåga + centralt innehåll Knyt an undervisningen till kapitel 1-2: • 4 perspektiv: historiskt, miljö, internationellt och etiskt • 4 kunskapsformer: färdighet, fakta, förtrogenhet, förståelse • 16 generella kunskapsmål • Men allra viktigast: utgå från vårt professionella vetande!!!

Utvecklingstorg för planeringar 6 områden, olika fokus: 1. Tekniken 2. Materialet 3. Uttrycket 4. Föremålet 5. Ämnesövergripande 6. Slöjden i samhället

Studera, granska, utveckla… Fika…

Återsamling här 19:30!

Konklusioner!...? Olika benämningar – ”momentblad” Didaktisk planering, Lokal pedagogisk planering – behövs samsyn? Olika typer av dokument, olika mottagare… Exempel från Brandbergsskolan: bilder på progressioner i betygsstegen. Formativ bedömning.(se skolans hemsida) Textilen ofta tekniken i fokus medan Trä/metallslöjden oftare föremålet i fokus. Vem ska läsa dokumentet? Ett verktyg i undervisningen? Ett sätt för oss lärare att positionera sig som lärare? Både och?

Ideella nätverk, lokala nätverk kan ge ringar på vattnet, få till att det läggs in i schemat, organiseras uppifrån.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF