Lärares röster om styrdokument och reformens påverkan på deras

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download Lärares röster om styrdokument och reformens påverkan på deras...

Description

Samhälle, interkulturalitet, ledarskap och utvärdering (SILU)

MKL-DAGARNA 2014 Niclas Månsson Docent i pedagogik Mälardalens högskola

Hans-Olof Gustavsson Lektor i pedagogik Mälardalens högskola

2014-11-19

SILU • Forskningen inom miljön kretsar kring helhetsperspektiv och ett samtida såväl som ett historiskt perspektiv på frågor om demokrati, interkulturalitet och värderingar kopplat till samhälle och skola i allmänhet och praktiskt pedagogiskt arbete samt skolans styrning, ledning och utvärdering i synnerhet. • Vetenskaplig ledare: Pirjo Lahdenperä är professor i pedagogik vid Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.

SILU Den forskning som bedrivs inom denna miljö har särskild betydelse för följande områden inom lärarutbildningsområdet: • skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund • läroplansteori och allmän didaktik • bedömning och betygsättning • utvärdering och utvecklingsarbete • sociala relationer, konflikthantering och ledarskap • studier inom de samhällsorienterande ämnena och deras didaktik • rektorsprogrammet

SILU • Utbildning, samhälle och migration (UTSAM)

• Ledning, utvärdering och bedömning (LUB)

UTSAM – Utbildning, samhälle och migration UTSAM riktar sitt intresse mot lärarutbildningens och skolans målsättningar, utformningar och praktiker i relation till migration och det mångkulturella samhället. • didaktiska och utbildningspolitiska studier riktade mot lärarutbildning, skola och undervisning - lärarutbildningens roll för att förbereda den blivande läraren att verka i miljonprogrammets skola - skolframgång i relation till socialt och kulturellt kapital - de samhällsorienterade ämnenas roll för social delaktighet och migrationens påverkan av utbildningssystemet.

UTSAM - Projekt • Lärarutbildningen och miljonprogrammets skola – villkor, utmaningar och möjligheter Pågår och bedrivs av Niclas Månsson och Ali Osman • Kunskapstraditioner och bedömningspraktiker i skolämnena musik och SO Pågår och bedrivs av Anna Ehrlin, Eva Insulander och Staffan Stranne

Från SIDES 2005 till UTSAM 2013 Eva Edström Anna Ehrlin Eva Insulander Ulrika Jeppson Wigg Pirjo Lahdenperä

Niclas Månsson Jonas Nordmark Johannes Rytzler Tom Storfors Dan Tedenljung Staffan Stranne Louise Sund Ali Osman Karin Sandberg

Studies in Intersubjectivity in Educational Settings 2005-2013 Pedagogisk filosofi Pedagogiska relationer och utbildning Carl Anders Säfström Professor Nationellt och internationellt framstående forskare inom pedagogisk filosofi

LUB – Ledning, utvärdering, bedömning LUB riktar sitt intresse mot hur ledning, utvärdering och bedömning utövas för att stödja lärande och utveckling på individ- och verksamhetsnivå • kunskap om profession (såsom förskollärare, lärare, rektor, förskolechef) - mål och resultatstyrning - kvalitetsutveckling, systematiskt kvalitetsarbete

- arbete med mångfald - hur policy transformeras till praktik • vuxnas lärande inom formell utbildning, fortbildning och informellt lärande

LUB – Ledning, utvärdering, bedömning Utvärderingsakademi Utvärderingsverkstäder Ove Vestman Karlsson Professor Nationellt och internationellt framstående forskare inom utvärderingsområdet

LUB - Projekt • Ny timplan för grundskolans åk 1-3 Studien genomförs av Laila Niklasson. Uppdragsgivare är Eskilstuna kommun, 2013-2014.

• Kvalitetsutveckling inom förskoleverksamhet Studien genomförs av Laila Niklasson. Uppdragsgivare är Stockholms stad, 2013-2014.

• Digital agenda för Västra Mälardalen Studien genomförs av Laila Niklasson. Uppdragsgivare är Västerås stad, 2013-2014.

LUB – Ledning, utvärdering, bedömning, utveckling Laila Niklasson Pirjo Lahdenperä Ulla Alsin Elisabeth C. Andersson Karin Andersson Eva Insulander

Dan Tedenljung Hans-Olof Gustavsson Ove Karlsson Vestman, professor emeritus

Utvärderingsakademi Utvärderingsverkstäder Ove Vestman Karlsson Professor Nationellt och internationellt framstående forskare inom utvärderingsområdet

Samhälle, interkulturalitet, ledarskap och utvärdering (SILU) Ledning, utvärdering, bedömning, utveckling (LUB)

Utbildning, samhälle och migration (UTSAM)

Samhälle, interkulturalitet, ledarskap och utvärdering (SILU) Ledning, utvärdering, bedömning, utveckling (LUB)

Utbildning, samhälle och migration (UTSAM)

Forskningscirklar och utvecklingsprojekt

Samhälle, interkulturalitet, ledarskap och utvärdering (SILU) Utbildning, samhälle och migration (UTSAM)

Ledning, utvärdering, bedömning, utveckling (LUB)

Forskningscirklar och utvecklingsprojekt JämBredd

Mänskliga rättigheterna Utveckling inom offentlig förvaltning

2009-2011

2011-2013

Unga flickors psykiska ohälsa 2012-2013

Normkritik 2012-2013

Värdegrund och likabehandling i teori och praktik

Nyanländas lärande

2011-2014

Nyanlända och lärande 2013 -

2012 -

Nyanlända – utmaning för rektorn

Nyanlända, skola och lärarutbildning

2013-

2014 -

Forskningscirkeln som arbetsform

Forskningscirkeln som arbetsform

Hur blev det?

Var är vi?

Vart ska vi? Hur gör vi?

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

FORSKNINGSCIRKEL -ARENA FÖR VERKSAMHETSUTVECKLING I MÅNGFALD Pirjo Lahdenperä (red)

Studies in Social Sciences Forskningsrapport 2011:1

Tack för att ni lyssnade!

Hoppas att det inspirerade till framtida samarbete!

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF