Läs mer - rsv2000 sverige

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download Läs mer - rsv2000 sverige...

Description

Quo vadis IPO 2017: Tävlande mot brukshundsselektion Cirkus - agility - brukshundprov: Överallt fungerar hunden enligt samma regler men områden är kategoriskt något olika även om de överlappar varandra. RSV2000´s filosofi ! Schäferhundavel är brukshundavel!

Utgångspunkter: •

I brukshunddefinitionen läser vi att vi människor tar oss friheten att förfoga över hunden.I styrdokumenten läser vi att brukshund-selektionen har övertagits av sporten.

• prestation.

Ytterligare står där att koordination/harmoni är nyckeln för att nå hundens optimala

• Provets betydelse inom sporten har skrivits fast i kausalkedjan. Därmed blir bedömningen en viktig parameter inom brukshundselektionen. • Objektivitet, reproducerbarhet och validitet är kvalitetskriterier för ett prov. Därför är det viktigt att ompröva validiteten.

Under de senaste åren har kriterier, som med hänsyn till denna filosofi är skadliga, de har stiliserats upp till validiteten. De kräver visserligen tekniska finurligheter som liknar cirkusnummer och ställer höga krav på hundens och utbildarens adaptiva och intellektuella potential men det är ju inte bara det som utgör och selekterar en bra brukshund - det till och med förvränger selektionen.

www.rsv2000.de

Enligt den naiva tidsandan att allt skall vara roligt passar det att även hunden skall vara glad i arbetet - men det är en motsats i sig. För att vinna krävs maximal prestation – men maximal prestation hör till gränsen och aldrig till nöje och gläd- je, den senare kommer först efter framgången. Med andra ord: Det numera ofta använda begreppet ”arbetsglädje” är vilseledande och hör inte hemma i bruks- hundutbildningen när det handlar om etologiska och kynologiska frågor. Den nu be- gärda tekniska perfektionen i övningarna kräver av hundarna maximala prestationer vid den mentala gränsen.

Faktum är att övningarna enligt prövningsordningen aldrig är hundens driftmål, primär är de frustrerande i dennes drift- beteende. Helt rak på sak:: ”Övningarna sätter en näve mitt i hundens ansikte.” Endast genom tillämpning av inlärningsreglerna och etologiska kunskaper, byteshandeln: ”Om du gör det som ger mig poäng får du ditt driftmål” kan man få hunden till att arbeta med hög motivation och med fullt engagemang. Underlaget för att förmedla övningarna är Plan A och Plan B.

www.rsv2000.de

Det stabiliseras via Plan C för i en tävlingssituation finns inget frisläppande till driftmålet. Därför skall hunden via spelet lära sig att den totala koordinationen med sin hundförare innebär den maximala komforten. Det räcker sedan som intrinsisk motivation för hunden eftersom den då får tillräcklig positiv bekräftelse via den sociala interaktionen (Plan D). För att sedan med bedömningen under provet inte missa temat skall man se på utbildningsprocessen. Driften återspeglas i appetensen, det är energi - uppdämningen för arbetet som skall göras. Den har en genetisk komponent och regleras genom utbildningens kvalité. De styrande faktorerna är hundens mentala styrka för att kunna kontrollera den uppdämda energin, den genetiskt bestämda driftpotentialens kvantitet och hundförarens exakta signalkontroll. Därför har koordinationen en avgörande ställfunktion för den optimala driften. Den optimala driften kan aldrig vara den maximala för vid optimal koordination finns inte längre några konflikter och istället bara spänning och koncentration. Man blir begeistrad över maximal drift men den är aldrig den optimala Balansen mellan drift och teknik. För detta är motpolerna: Som sagt 100 poäng är aldrig hundens genuina driftmål.

Intressekonflikten mellan hunden och hundföraren är ett systemimmanent problem som leder till hyperaktivitet (grå) eller adaptivt beteende (blå). Det första fallet går på teknikens bekostnad, det andra fallet på driftens bekostnad. Endast vid maximal kommunikation (koordination / harmoni) nås den optimala balansen. Det är domarens uppgift att via signalkontrollen (koordination) uppskatta hur drift och teknik skall bedömas för att identifiera och bedöma hundens avgörande avelsrelevanta parameter (mental styrka, driftpotential grå/grön/blå). Problematiken kan enklast ses vid driftväxlingarna från statiskt till dynamiskt och dynamiskt till statiskt. Inom RSV2000 leder vi hundföraren med ett i sig slutet system från valpåldern med tester, seminarier, med prov och korningar på den rätta vägen. För det har vi speciellt för tester och korningar utvecklad mallen för det mentala och anatomiska området och för proven skapad ett logiskt system med en enhetliga, talande domarblanketter. Med hjälp av

www.rsv2000.de

kriterierna drift/teknik/koordination = appetens/signalkontroll/övning styrs fokus mot brukshundavelns existentiella validiteter. Seminariedeltagarna får ett logiskt koncept för att optimera appetens, signalkontroll och teknik. Våra domare utbildas under domarkonferenser att rikta blickarna på dessa väsentliga validiteter och att inte följa de aktuella trenderna att värdera formaliteter och bisaker som inte har någon betydelse för brukshunden och dess selektion. På så sätt säkerställer RSV2000 att proven inte förvanskas till rena tävlingar men behåller sin betydelse för brukshundens avelsselektion eftersom hunden bara i undantagsfall kan selekteras genom arbetet som herdehund eller som tjänstehund på en myndighet. Januari 2016

www.rsv2000.de

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF