M och KD säger nej till att upphandla rehabiliteringsverksamhet

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Psykiatri
Share Embed Donate


Short Description

Download M och KD säger nej till att upphandla rehabiliteringsverksamhet...

Description

PRESSMEDDELANDE 2016-08-30

M och KD säger nej till att upphandla rehabiliteringsverksamhet - vill införa vårdval istället Vid dagens sammanträde i Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer Moderaterna och Kristdemokraterna att säga nej till majoritetens förslag att göra en upphandling av rehabiliteringsverksamhet för patienter med problem från rörelseorganen i kombination med lättare psykisk ohälsa. Istället vill partierna införa ett vårdval. -

Vi delar majoritetens bedömning att vården för patienter med lättare psykisk ohälsa, i kombination med smärtproblematik från rörelseorganen, behöver etableras och utvecklas, säger Fredrik Sjöstrand (M), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Däremot anser vi att ett vårdval är en bättre idé för att utveckla vården än att göra en upphandling.

Partierna ser framförallt en risk att regionen låser fast sig i en avtalskonstruktion som senare visar sig innehålla oförutsedda brister. Den risken är särskilt stor i just denna upphandling då det gäller en tjänst som syftar till utveckling och innovation. Ett vårdval har däremot fördelen att Hälso- och sjukvårdsnämnden löpande kan justera auktorisationsboken utifrån identifierade problem och utvecklingen inom området. -

Ett vårdval innebär också att fler utförare kan etablera sig och därmed finns potentialen att öka innovationstakten för denna typ av rehabilitering. Vi vill vara tydliga med att en etablering av ny rehabiliteringsverksamhet, utifrån ett helhetsperspektiv på sjukgymnastik och insatser mot psykisk ohälsa, är önskvärt. Men vi vill att det sker på bästa möjliga sätt, avslutar Stefan Redéen (KD), ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

För ytterligare kommentarer:

Fredrik Sjöstrand, oppositionsråd och 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden (M), 070 – 788 07 63 Stefan Redéen, ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden (KD), 070 – 234 26 39

Fakta:

Behovet av rehabiliteringsverksamhet. Analyser som har gjorts visar att regionen tillhandahåller ett stort utbud av rehabilitering riktad mot rörelseorganens sjukdomar. Däremot så utbudet av rehabilitering riktad mot psykisk ohälsa begränsat, samtidigt som sjukskrivningstalen vad gäller psykiska diagnoser ökar och är nu den största orsaken till sjukskrivning för både kvinnor och män. Många patienter har också en kombination av psykisk ohälsa och problem med rörelseorganen. Dock är utbudet av en sammanhållen vård för denna patientgrupp begränsad. Ett sätt etablera denna typ av sammanhållen rehabilitering är att hälso- och sjukvårdsnämnden gör en upphandling. Ett annat sätt är att införa ett vårdval. I samband med att denna nya typ av rehabiliteringsverksamhet etableras så kommer nuvarande avtal med fysioterapeuter (4 st avtal), naprapater (3 st avtal) och kiropraktorer (3 st avtal) att avvecklas. Upphandling innebär att hälso- och sjukvårdsnämnden begär in anbud utifrån en kravspecifikation som nämnden har beslutat. Den anbudsgivare som uppfyller kravspecifikationen och som bäst svarar mot de utvärderingkriterier som finns (vanligtvis priset) vinner upphandlingen. Hälso- och sjukvårdsnämnden skriver sedan ett avtal med anbudsgivaren, t ex på tre år med möjlighet till förlängning i två år. Avtalet, kravspecifikationen (uppdraget) och ersättningsmodellen kan inte ändras under avtalsperioden utan ligger fast. När avtalet löper ut så måste regionen antingen göra en ny upphandling, införa vårdval, start upp verksamheten i egen regi eller avveckla vården. Det går däremot inte att låta utföraren fortsätta tillhandahålla vården även om utföraren gör ett bra jobb. Upphandling regleras av LOU, lagen om offentlig upphandling.

Vårdval innebär att hälso- och sjukvårdsnämnden utarbetar en regelbok som innehåller en kravspecifikation och regler för hur stor ersättningen till utförarna ska vara (ersättningsmodell). Alla utförare som lever upp till kravspecifikationen har rätt att teckna ett avtal med hälso- och sjukvårdsnämnden. Utförarna behöver inte start verksamheten just när vårdvalet införs utan kan välja att etablera (och avveckla) sin verksamhet när som helst. Hälso- och sjulvårdsnämnden kan när som helst bryta avtalet med utföraren om utföraren inte uppfyller och arbetar efter regelboken. Patienterna får sedan välja vilken utförare de vill och hur stor ersättning utförförarna får från hälso- och sjukvårdsnämnden bestäms av ersättningsmodellen och hur många patienter som väljer just den utföraren. Om ingen patient väljer en viss utförare så får den utföraren 0 kr i ersättning av hälso- och sjukvårdsnämnden. Tillskilland från upphandling så finns det ingen tidpunkt när vårdvalet upphör utan vårdvalet existerar tillsdess att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att avveckla det. Hälso- och sjukvårdsnämnden kan också ändra reglerboken när man vill (vanligtvis sker det en samlad uppdatering en gång om året) och då förändra kravspecifikationen och ersättningsmodellen. Dock måste nämnden behandla alla utförare lika oberoende om utföraren är offentlig eller privat. Även en offentligt driven verksamhet kan alltså bli tvungen att avvecklas om den inte uppfyller regelbokens krav. Vårdval regleras av LOV, lagen om offentlig upphandling.

Bifogas:

Moderaternas och Kristdemokraternas yrkande på Hälso- och sjukvårdsnämnden. Ärendet i sin helhet finns att läsa här: https://wssext.regionostergotland.se/Politiska%20dokument/Hälso%20och%20sjukvårdsnämnden/2016%20Hälso-%20och%20sjukvårdsnämnden/2016-0830/4.2%20Beslut%20om%20upphandling%20och%20framtagande%20av%20kravspec%20för%20rehabiliteringsverks amhet.pdf

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF