Mall månadsbokslut 2007

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Political Economy
Share Embed Donate


Short Description

Download Mall månadsbokslut 2007...

Description

Tjänsteskrivelse

1 (2)

2009-12-15 KFKS 2009/562-730

Nya avgifter inom Äldre – och handikappomsorgen 2010 Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att justera avgiftstak för hemtjänst, avlösning, ledsagning och särskilt boende samt förbehållsbeloppet avseende ensamboende och sammanboende utifrån fastställt prisbasbelopp för 2010 motsvarande 42400 kr, enligt tabell 11 nedan. Ärendet

Kommunfullmäktiges beslut den 2009-11-23 baserades på ett felaktigt prisbasbelopp motsvarande 43800 kr. Prisbasbeloppet för 2010 är fastställt till 42400 kr. Justeringen påverkar inte fastställd total budgetram för Social- och äldrenämnden. Tabell 11

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg, familjerådgivning samt serveringstillstånd

Avgift Avgift familjerådgivning Hemtjänstavgift Hemtjänstavgift Ledsagning/Avlösning enl. SoL, under 65 år Ledsagning/Avlösning enl. SoL, under 65 år Avgiftstak för hemtjänst, avlösning och ledsagning Omvårdnadsavgift i särskilt boende Avgiftstak för särskilt boende där hyra ej fastställts Trygghetslarm Växelvård avlastning Korttidsboende Förbehållsbelopp Ensamboende Sammanboende Nacka kommuns ekonomiska grundtrygghet för personer i särskilt boende Serveringstillstånd och tillsynsavgifter Permanent tillstånd Permanent tillstånd slutna sällskap Avgift försäljning tobak Avgift folköl och tobak ( folköl 1000) Utökad serveringstid Tillf. tillstånd allmänheten Tillf. tillstånd slutna sällskap Fast avgift, stadigvarande tillstånd Rörlig avgift baserad på årlig omsättning av alkhol-drycker, kr inkl moms 0-50 000 50 001-250 000 250 001-500 000 500 001-750 000 750 001-1 000 000 1 000 001-

Kronor 270 115 90 105 90 1 696 1 696 1 766 105 57

Per enhet Besökstillfälle (2 timmar per besök) Timme 1 - 8 Timme 9 och uppåt Timme 1 - 8 Timme 9 och uppåt Månad *) månad Månad *) månad Dag (100 kr matkostnad per dag)

4 787 4 045

Månad *) månad *)

1 500

månad

8160 5100 1122 1632 3060 3060 612 2 400

500 2 500 5 100 6 500 8 000 11 000

Nacka kommun

2 (2)

*) Beräknat på prisbasbelopp för 2010 motsvarande 42 400 kr.

Eva Jobring Socialdirektör

Håkan Brekell Ekonomichef

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF