Medicinsk kemi och cellbiologi

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Kemi
Share Embed Donate


Short Description

Download Medicinsk kemi och cellbiologi...

Description

Medicinska fakulteten Institutionen för Odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå www.odont.umu.se

Kursplan Dnr 513-3028-09

Sid 1(2)

Medicinsk kemi och cellbiologi Medical Chemistry and Cell Biology Högskolepoäng: 15 hp Kurskod: 3CX002 Allmän kemi 3 hp Medicinsk kemi och cellbiologi 12 hp Ansvarig institution: Medicinsk kemi och biofysik Huvudområde: Medicin Nivå: Grundnivå Fördjupning i förhållande till examensfordringar: Utbildningsområde: Medicinskt Betygsgrader: Underkänd och Godkänd Ev. programtillhörighet: Tandläkarprogrammet, termin 1 Fastställande Kursplanen är fastställd av medicinska fakultetens programkommitté för odontologiska utbildningar 2006-08-24 att gälla från och med höstterminen 2007. Reviderad 2009-11-03. Innehåll Allmänna kemiska begrepp, såsom kemisk bindning, koncentration, kemisk jämvikt, osmos Översikt över biokemiska föreningar, deras uppbyggnad och egenskaper Strukturer hos proteiner och nukleinsyror, enzymologi Lagring samt överföring av genetisk information Omsättning av viktiga ämnesklasser och dess reglering, inklusive energimetabolism Cellulära membraner och membrantransport, principer för läkemedelsabsorption Cellorganeller Cellers kommunikation med miljön, såsom deras excitabilitet och utbyte av ämnen Celldelning och celldifferentiering Fördjupningsuppgift ska göras inom anvisad kurs på termin 1 eller 2. Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs skall den studerande ha kännedom om livsprocesserna på en molekylär nivå. Den studerande skall förstå basala principer för kemiska föreningars uppbyggnad samt kunna tolka kemiska jämvikter utifrån koncentrationsbegreppet. Förhållandet mellan struktur och funktion hos de ingående ämnesklasserna studeras där tonvikt läggs på proteiners egenskaper i olika system. Den studerande skall även ha översiktliga kunskaper om enzymers reaktionsmekanismer samt kroppens normala ämnesomsättning och dess reglering. Inom cellbiologidelen av kursen skall den studerande förvärva en helhetssyn på cellen och dess aktiviteter. Den studerande skall också ha inhämtat basala kunskaper för att relatera cellers biologiska funktion till störningar av cellulär funktion vid sjukdom samt vid läkemedelsbehandling.

Förkunskapskrav Den studerande skall vara antagen till tandläkarprogrammet. Undervisningens uppläggning Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier, grupparbeten, demonstrationer, och laborationer. Fördjupningsuppgift kan ingå. Examination Den studerandes prestationer bedöms genom laborationsrapporter, deltentamen i allmän kemi, en dugga, samt sluttentamen och redovisning av anvisade fördjupningsuppgifter. För att bli godkänd i kursen krävs att sluttentamen och övriga prov samt obligatoriska moment och anvisat fördjupningsarbete är godkända. Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Betygsskalan består av Underkänd och Godkänd. Antalet tentamenstillfällen är begränsat till fem. För mer information, se utbildningsplanen. Tillgodoräknande Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet (helt eller delvis) kan godtas för tillgodoräknande ankommer på fakultetsnämnden eller det organ som fått nämndens delegation. Prövning sker i samråd med kursansvarig. Beslut om tillgodoräknande kan överklagas. Kurslitteratur Bruce Alberts, et al: Essential Cell Biology, Second Edition. Garland Science, 2003, ISBN 0815334818 Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell: Biochemistry, 5th edition 2005 (copyright 2006). Publisher: Thomson Brooks / Cole. ISBN 0534405231 (hardcover), 053439499X (spiral bound). Föreskrifter vid övergångar -

Övriga föreskrifter

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF