Minnesanteckningar från Regionalt Styrgruppsmöte för

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Communications, Advertising
Share Embed Donate


Short Description

Download Minnesanteckningar från Regionalt Styrgruppsmöte för...

Description

Minnesanteckningar från Regionalt Styrgruppsmöte för Gynekologisk Cellprovskontroll Tid:

2007-04-02

Plats:

Biblioteket Patologen Lund

Närvarande:

Christer Borgfeldt Gittan Lundberg Zoltan Bekassy Joakim Dillner Annie Domanski Thomas Lindén Kerstin Nilsson Bengt Walles Agneta Westman

1. Mötet öppnades av Christer Borgfeldt. 2. Christer Borgfeldt valdes till mötesordförande och Agneta Westman till sekreterare. 3. Dagordningen fastställdes enligt förslag i kallelsen. Gittan Lundberg påpekade att hon inte får all information pga. fel emailadress. Uppdatering av emailadresser under övrigt. Alla inom Region Skåne har en skaneadress. 4. Föregående mötesanteckningar godkändes. Kaj Bjelkenkrantz ombeds att redovisa kring "sämsta uppföljarna" vid nästa möte. 5. Diskussion kring täckningsgraden för respektive distrikt och hur man kan öka täckningsgraden. Zoltan Bekassy föreslog att vi använder oss av pressen för att nå ut med information och göra reklam för cellprovskontrollen. Joakim Dillner påpekade att det finns olika sätt att redovisa täckningsgraden och att det är viktigt att vid en jämförelse dessa siffror är framräknade enligt samma parametrar. Joakim föreslog att vi använder oss av Nationella kvalitetsregistrets sätt att presentera dessa siffror. Olika åtgärder för att öka täckningsgraden behöver göras. Dels informationsbiten till kvinnorna för att motivera dessa att delta i screeningsprogrammet dels resurstilldelning till provtagarna. Styrgruppen är överens om att provtagningsresurserna måste prioriteras. Gittan Lundberg ansåg att informationsbiten inte ligger på oss utan på Folkhälsoinstitutet. Vi behöver få ut information om nuvarande läge. Joakim och Christer kontaktar Medicinsk rådgivare Stefan Rydén vid Hälso-och sjukvårdsledningen. De informerar även Spesak-gruppen.

6. Speciell kallelse till kvinnor som inte tagit prov på 10 år. Vilka kvinnor gäller det? Hur får vi fram dessa? Hur skall åldersintervallen vara? Hur skall kallelsen vara utformad? Finns det resurser att ta dessa prover inom nuvarande provtagning? Helsingborg och Kristianstad tror att de klarar detta inom nuvarande organisation. Joakim ger oss ett underlag på vilka kvinnor det gäller och vi fortsätter diskussionen kring detta projekt. Styrgruppen prioriterar detta arbete. 7. En uppdatering av Vårdprogrammet för handläggandet av cervixdysplasier bör ske. Ett Nationellt vårdprogram håller på att tas fram men det tar minst ett år till innan detta är klart. Det är viktigt att uppföljningen sker på likartat sätt i hela regionen för att få mätbara och jämförbara siffror. En arbetsgrupp bildas förslagsvis bestående av Christer B (sammankallande) Charlotte Hellsten, Ingrid Laike, Barbara Schülke, Lena Dillner, och Agneta W. 8. Gittan föreslår att någon representant för MÖL bör sitta i styrgruppen. Hon tar upp frågan med MÖLarna. Thomas håller oss informerade om vad som sker i Regionen vad det gäller internetbokning. En webb sida med adress www.skane.se/minavardkontakter finns i nuläge. Kerstin har varit i kontakt med Stina Murath på Profdoc Lab AB som erbjuder oss att pröva deras Internet bokningssystem gratis. Kerstin och Thomas tar reda på kostnader om man byter system. Joakim vill att vi lyfter frågan om kallelsesystemet till IT centralt. Fortsatt diskussion kring denna fråga i kommande möten. Aktuella emailadresser: [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] övriga kan kompletteras senare. Kommande möte: 14 maj 2007 kl 14.00 / Agneta

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF