Mål - Linköpings universitet

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Educational Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download Mål - Linköpings universitet...

Description

DNR LIU-XXXX-YYYYY UTKAST KURSPLAN 1(7)

Kontaktuppgifter kursplaneförfattare Namn: e-mail adress: telefon:

< Kurskod> < Svensk titel, xx hp> < Engelsk titel, xx credits > Forskarutbildningskurs

Medicinska fakulteten Gäller från: xxx-terminen 201x

UTKAST Kursplan Blå text – får ej ändras Röd text – anvisningar

Fastställd av Reviderad av Diarienummer

Fastställandedatum Revideringsdatum

DNR LIU-XXXX-YYYYY UTKAST KURSPLAN 2(7)

Inledning Presentera kursen med 1-2 meningar. Kursens mål är att studenterna Lärandemål (utgångspunkt för examination) Kursens mål ska uttryckas I termer av förväntade studieresultat med avseende på vad som ska uppnås för godkänt betyg på kursen. Målen ska preciseras under de rubrikerna nedan. Målen ska utformas med hänsyn till kursens relation till mallen för examen (se SFS 1993:100, examens-ordningen, bilaga 2 och sista sidan i detta dokument). Målen ska vara preciserade och uttrycka progression, dvs grad av fördjupning inom och mellan nivåer. Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse - Xxx - Xxx Färdighet och förmåga - Xxx - Xxx Värderingsförmåga och förhållningssätt - Xxx - Xxx Innehåll Ange kursens innehåll i korthet. Pedagogiska metoder Föreläsningar och/eller handledning grupper och seminarier. Den pedagogiska metod och filosofi som används är problembaserat lärande (PBL). PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera situationer som har anknytning till ämnesområdet. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under kursen.

DNR LIU-XXXX-YYYYY UTKAST KURSPLAN 3(7)

Kursen ges på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas. Examination (utgår från lärandemålen) Ange formerna för examination samt eventuella obligatoriska moment med krav på närvaro för godkänd kurs. Ange vilken/vilka examinationsformer som används i kursen, om examinationen är muntlig/skriftlig, om examinationen sker i form av salstentamen/hemtentamen, om hur förnyad tentamen av eventuell frånvaro vid hel/delar av examinationen ska genomföras. Skriftlig och muntlig examination i enlighet med lärandemålen. Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och ska vara skriftlig. Antagning Grundläggande behörighet Antagen till utbildning på forskarnivå. Särskild behörighet (Om relevant) Doktorander antas enligt följande prioritetsordning: 1. Doktorander registrerade vid Medicinska fakulteten eller doktorander starkt förknippad med Medicinska fakulteten som registrerats vid andra fakulteter inom Linköpings universitet 2. Doktorander registrerade vid andra fakulteter inom Linköpings universitet 3. Doktorander registrerade vid andra universitet Deltagande av andra studenter än ovan är bara möjligt om det finns färre sökande från ovanstående grupper än antalet tillgängliga platser. Betyg Godkänd eller Underkänd. Kursvärdering Kursvärdering ska pröva om kursmålen uppnåtts. Intyg På studentens begäran kan kursbevis utfärdas av kursansvarig.

DNR LIU-XXXX-YYYYY UTKAST KURSPLAN 4(7)

Kurslitteratur Kursgivaren kommer att tillhandahålla en förteckning över relevant litteratur före kursstart. Övrigt Om kursen dras tillbaka eller är föremål för stora förändringar enligt denna kursplan erbjuds normalt minst tre examinationstillfällen inom ett år, ett av dem i nära samband med det första tillfället. Kursen ges i normala fall på engelska. Benämning på kursen, x högskolepoäng Engelsk översättning av kursens namn, x credits Organisatör: Institution xxx Diarienummer LiU-20xx-xxxxx

Kurskod

Nivå Forskarnivå

Klassning

Giltig fr.o.m. Vår/Höst 201x

Reviderad fr.o.m. (201x-xx-xx)

Fastställd av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FUN 20xx-xx-xx på uppdrag av Fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM).

DNR LIU-XXXX-YYYYY UTKAST KURSPLAN 5(7)

Förkunskapskrav

Mål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kursinnehåll

Undervisnings- och arbetsformer Texten nedan får anpassas till den specifika kursen om så behövs. Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment. Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen. Tillägg kan göras, exempelvis Arbetsformer i denna kurs är basgrupp, seminarier, studieuppgifter, föreläsningar, verksamhetsförlagd utbildning och färdighetsträning.

Examination

DNR LIU-XXXX-YYYYY UTKAST KURSPLAN 6(7)

Ange formerna för examination samt eventuella obligatoriska moment med krav på närvaro för godkänd kurs. Ange vilken/vilka examinationsformer (t ex muntlig/skriftlig tentamen, studieuppgifter, seminarier, VFU, skriftligt självständigt arbete) som används i kursen, vilka moment som ingår i examinationen, om examinationen är muntlig/skriftlig, om examinationen sker enskilt/i grupp och om hur förnyad examination vid frånvaro ska genomföras. Resurskrävande examinationer är begränsade till fem gånger. (Anges om resurskrävande examinationsformer förkommer) Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får student göra detta moment ytterligare endast en gång. (Anges om verksamhetsförlagd utbildning ingår i kursen) Övriga examinationsformer, t ex salsskrivning, får skrivas ett obegränsat antal gånger, av de studenter som inte uppnått godkänt resultat. (får omformuleras så att det stämmer med styckena innan) Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Tidpunkt bestäms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare, handledare och/eller VFU-plats finns att tillgå. Anges endast om VFU ingår. Byte av examinator Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det. Anmälan till examination/tentamen Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

Betygsskala

Kurslitteratur Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av institutionsstyrelsen vid institutionen för (Ange institution). Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

DNR LIU-XXXX-YYYYY UTKAST KURSPLAN 7(7)

Övrig information Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring. Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen. Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Ämnesområde

Utbildningsområde

Institution

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF