Mogen levensbeschuwelijke organisaties een

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Recht, Staatsrecht
Share Embed Donate


Short Description

Download Mogen levensbeschuwelijke organisaties een...

Description

Mogen identiteitsgebonden organisaties een eigen toelatingsbeleid voeren? Jan van der Stoep

Inleiding (1) • Identiteitsgebonden organisaties – Toelatingsbeleid – Personeelsbeleid

• Vrijheid onder druk – Vrouwenstandpunt SGP – Christelijke scholen en homoseksualiteit – Youth for Christ in de Baarsjes

• Right of exit/ right of entry

Inleiding (2) ‘Ik wil de subsidie van christelijke organisaties niet afpakken… Wel heb ik gewezen op de werking van artikel 1 van de Grondwet: uitsluiting op grond van ras, geloofskenmerken, sekse, seksuele voorkeur etc. is verboden. Dat betekent dat het de EO, net als alle andere in Nederland opererende organisaties bij wet verboden is om bijvoorbeeld iemand (die verder in alle opzichten voldoet aan het profiel) te weigeren op de enige grond dat hij/ zij niet gelovig is’ (Femke Halsema)

Inhoud 1. 2. 3. 4. 5.

Vrijzinnige politiek Kritische zelfreflectie Collectieve dimensie Inclusie en exclusie Conclusies

Vrijzinnige politiek • Vrijzinnig, niet radicaal seculier • In de traditie van de Nederlandse tolerantie – Hands-off – Evenhandedness

• • • • •

Persoonlijke vrijheid en spiritualiteit De waarde van gemeenschappen Beschermen wat kwetsbaar is Niet onverschillig Lakmoesproef: vrouwen en homoseksuelen.

Kritische zelfrelectie • Complexe argumentatie • Religiekritiek voluit Bijbels – Jes. 44: 9-20, Amos 5:21-24, Micha 6:6-8

• Diversiteit binnen christelijke organisaties neemt toe • Verantwoordingsplicht • Is dit wat Jezus bedoeld heeft?

Collectieve dimensie (1) • Will Kymlicka – Culturele tradities als ‘context of choice’ – Culturele tradities als bron van identificatie – Culturen hebben altijd ook een institutionele basis – Individuele rechten, collectieve rechten en groepsspecifieke rechten – Groepsspecifieke rechten: het recht van burgers om eigen organisaties en instellingen op te richten

Collectieve dimensie (2) • • • •

Geloof als individuele zoektocht Geloof als praktijk die je samen beoefent Geloof doortrekt het hele leven Personen bestaan in relaties: inter-individuele relaties en gemeenschapsrelaties • Recht van burgers om eigen organisaties op te richten en toelatingsbeleid te voeren • Gelijke rechten betekent ook gelijke financiering

Inclusie en exclusie • Institutionele vormgeving en selectie • Principes van inclusie en exclusie – Kwaliteit – Identiteit

• Ook vrijzinnige politiek kent principes van inclusie en exclusie: geloof als persoonlijke spiritualiteit • Twee voorwaarden – Levensstijl of levensovertuiging – Right of exit: formeel en materieel

• Right of entry gaat een stap te ver

Conclusies • Neem vrijzinnige kritiek serieus • Collectieve dimensie van geloven • Eigen bias van de vrijzinnige politiek

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF